Informator broj 6705-6706 od 15. studenog 2021. i 22. studenog 2021.

UVODNIK

Otvorena pitanja provođenja elektroničke komunikacijske infrastrukture kroz stambene zgrade

Digitalna agenda za Europu predviđa da svi Europljani imaju pristup znatno većim internetskim brzinama, što zahtijeva i provođenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (u nastavku teksta: EKI) kroz stambene zgrade. Budući da je obnavljanje i održavanje postojećeg te polaganje novog EKI-ja vrlo kompleksno, i ne samo logistički, operativno i financijski, već i imovinskopravno, predmet članka je „upad“ u imovinskopravnu sferu suvlasnika, što zahtijeva visok stupanj pravne sigurnosti i transparentnosti. Stoga, sasvim je legitimno, a s praktičnog aspekta uglavnom opravdano i korisno analizirati problematiku sadržanu u Zakonu o elektroničkim komunikacijama kroz institut prava na mirno uživanje imovine.
Autori: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul i Josip Dešić, mag. iur.

Sadržaj

Otvorena pitanja provođenja elektroničke komunikacijske infrastrukture kroz stambene zgrade
Autori: Dejan Bodul Josip Dešić

Stručni članak

Digitalna agenda za Europu predviđa da svi Europljani imaju pristup znatno većim internetskim brzinama, što zahtijeva i provođenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (u nastavku teksta: EKI) kroz stambene zgrade. Budući da je obnavljanje i održavanje postojećeg te polaganje novog EKI-ja vrlo kompleksno, i ne samo logistički, operativno i financijski, već i imovinskopravno, predmet članka je „upad“ u imovinskopravnu sferu suvlasnika, što zahtijeva visok stupanj pravne sigurnosti i transparentnosti. Stoga, sasvim je legitimno, a s praktičnog aspekta uglavnom opravdano i korisno analizirati problematiku sadržanu u Zakonu o elektroničkim komunikacijama kroz institut prava na mirno uživanje imovine.

NEMO PRO PARTE TESTATUS, PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

NEMO PRO PARTE TESTATUS, PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST („nitko ne može naslijediti dijelom po oporuci, a dijelom po zakonu“), u rimskoj pravnoj tradiciji, regula koja sadrži, današnjim rječnikom rečeno, načelo zabrane kumulacije pravnih osnova nasljeđivanja.

Troškovi postupka u praksi Ustavnog suda
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U predmetu Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske, Europski sud za ljudska prava utvrdio je da pravilu „gubitnik plaća“, koje se primjenjuje prilikom određivanja troškova koje je stranka koja je izgubila spor dužna nadoknaditi drugoj strani, u slučaju kada je protustranka država ili drugo javnopravno tijelo treba suprotstaviti pravo stranke na pristup sudu. Autor na nekoliko konkretnih primjera pojašnjava na koji je način stajalište Europskog suda za ljudska prava hrvatski Ustavni sud primijenio u praksi.

Transakcije vlastitim dionicama i udjelima
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Vlastite dionice su one koje je, u bilo kojem trenutku nakon emisije, steklo dioničko društvo koje ih je izdalo, te ih društvo može ponovno prodati u bilo kojem trenutku. Prava iz vlastitih dionica miruju, što znači da se temeljem tih dionica ne može ostvariti dividenda niti pravo glasa. U članku autorica obrađuje računovodstveni tretman stjecanja i otuđenja vlastitih dionica i udjela te navodi uvjete koje je potrebno zadovoljiti za stjecanje vlastitih dionica ili udjela sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u primjeni je nešto više od sedam godina, a od svoga je donošenja mijenjan i dopunjavan tri puta, od čega posljednji put krajem 2019. U primjeni toga Zakona od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao adekvatan put za pronalaženje rješenja u praksi služe mišljenja ministarstva nadležnog za poslove gradnje. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi ministarstvo nadležno za graditeljstvo, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu.

Odgovornost pružatelja elektroničkih publikacija za sadržaje koje kreiraju korisnici
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Već desetak godina stručna javnost povremeno raspravlja o tome dokle seže sloboda izražavanja na internetu, odnosno jesu li za komentare koje korisnici upućuju trećima odgovorni sami korisnici ili i izdavač na čijoj platformi je komentar objavljen. Autor pojašnjava kako je pitanje sadržaja koji kreiraju korisnici uredio novi Zakon o elektroničkim medijima te, uz navođenje relevatne judikature, podsjeća na dosad zauzete stavove o odgovornosti medijskih nakladnika i kritički progovara o novom uređenju odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija.

Sporna pitanja u elektroničkoj ovrsi i ovrsi na novčanoj tražbini
Autor: Marijana Petković

Stručni članak

Zbog izmjene propisa kao i zbog promjena u postupanju prema novom Pravilniku o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (Nar. nov., br. 43/21 i 94/21), pojavila su se sporna pitanja u postupcima ovrhe, ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, a osobito elektroničke ovrhe. Stoga u ovom tekstu donosimo odgovore na neka česta praktična pitanja, čiji je cilj razjasniti način postupanja pojedinih tijela uključenih u postupke elektroničke ovrhe te razmotriti sporna pitanja i ukazati na moguća rješenja u ovršnim postupcima.

Vremeplov: Sporazum „Hay-Bunau-Varilla“ između SAD-a i Paname o izgradnji Panamskog kanala – 18. studenoga 1903.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazumom Hay-Bunau-Varilla, tj. Konvencijom za izgradnju kanala za brodove između Sjedinjenih Američkih Država i Paname potpisanim 18. studenoga 1903., ustanovljena je Zona Panamskog kanala, tj. SAD je dobio isključiva prava na izgradnju kanala u Panamskom tjesnacu (koji povezuje Sjevernu i Južnu Ameriku i odvaja Karipsko more od Panamskog zaljeva), u zamjenu za financijsku naknadu i jamstva zaštite novouspostavljene panamske republike. Sporazum je nazvan prema njegovim pregovaračima, američkom državnom tajniku, Johnu Hayu i francuskom diplomatskom predstavniku Paname, Phillipu Bunau-Varilli.

Abecedarij upravnog postupka: Nedjelje, blagdani i neradni dani
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 81. ZUP-a

Izvanredni otkaz ugovora o radu - sloboda izražavanja radnika na društvenim mrežama
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Budući da pravo poslodavca na zaštitu časti i ugleda ne preteže nad pravom radnika na slobodu mišljenja i izražavanja misli, sudovi su pri ocjeni zakonitosti otkaza kao najstrože mjere prestanka radnog odnosa dužni ispitati je li ta mjera bila razmjerna legitimnom cilju kojem je težila i tako osigurati pravičnu ravnotežu tih prava i ostvarenje prava radnika na slobodu mišljenja i izražavanja misli u kontekstu radnog odnosa.

Parnični postupak – pomoć neukoj stranci
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranka se ne može pozivati na činjenicu da je neuka stranka u postupku, ako ju je sud upozorio na potrebu uzimanja punomoćnika za zastupanje. Sud nije dužan da umjesto stranaka pronalazi činjenice odlučne za konkretan spor i dokaze kojima će se te činjenice dokazivati.

Ovršno pravo – promjena predmeta ovrhe - odgovornost obrtnika nakon odjave obrta
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odjavom obrta bivši vlasnik obrta nije oslobođen odgovornosti za obveze koje su nastale za obavljanja djelatnosti obrta.

Procesno pravo – isključiva nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu za izdavanje EU platnog naloga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je vjerovnik već ishodio presudu ili sudsku nagodbu, za izdavanje naloga za blokadu računa za tražbinu navedenu u presudi ili sudskoj nagodbi nadležni su sudovi države članice u kojoj je presuda izdana ili je sudska nagodba odobrena ili sklopljena.

Bespravno uznemiravanje vlasnika
Sud: Županijski sud Požega

SENTENCE

Osim nepobitne činjenice da se tuženik parkirao na parkirnom mjestu tužitelja, da bi se radilo o bespravnom uznemiravanju vlasnika, mora postojati barem saznanje počinitelja o tome, i takva radnja mora trajati barem neko vrijeme.

Ucdag protiv Turske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nacionalni sudovi nisu proveli test razmjernosti između prava na slobodu izražavanja i zaštite nacionalne sigurnosti pa su povrijedili članak 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Marinić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odgode ovrhe mogu biti opravdane u određenim okolnostima, ali samo u mjeri u kojoj ne narušavaju samu bit prava na pristup sudu.

Dokazivanje radnog iskustva

Vi pitate - mi odgovaramo

Ministarstvo je objavilo natječaj za zapošljavanje više službenika visoke stručne spreme. U postupku prijave kandidati morali su dokazati da posjeduju odgovarajuću stručnu spremu i potrebno radno iskustvo. Jedan od kandidata potrebno radno iskustvo nije mogao dokazati e-zapisom HZMO-a, ali je priložio naloge za obavljanje poslova na temelju članka 29. Zakona o državnim službenicima. Može li se izvršavanje naloga izdanih na taj način smatrati odgovarajućim radnim iskustvom?

Imenovanje ravnatelja ustanove

Vi pitate - mi odgovaramo

Za ravnateljicu gradske knjižnice imenovana je kandidatkinja koja ima manje radnog iskustva i očito manje kompetencije od kandidatkinje koja nije izabrana. Može li to biti razlog za poništenje rješenja o imenovanju u upravnom sporu? Osim toga, moraju li članovi upravnog vijeća knjižnice, koji su gradskom vijeću predložili izbor kandidatkinje, imati iskustva s djelatnošću ustanove?

Minimalna plaća radnika za 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko iznosi najniža bruto odnosno neto minimalna plaća radnika za rad u punom radnom vremenu za 2022.?

Pojašnjenje ponude u postupku javne nabave

Vi pitate - mi odgovaramo

Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja uz obrazloženje da dostavljeni Obrazac troškovnika sadrži napomenu koja nije sukladna točki 2. Tehničke specifikacije, u kojoj je navedeno da cijena pojedinih radova po troškovniku mora sadržavati sve eventualne elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda. Naime, ponuditelj je ispunio sve stavke troškovnika u skladu s Obrascem troškovnika na način kako je to naručitelj predvidio DON-om. Tehničke specifikacije nisu niti bile stavke troškovnika. Međutim, ponuditelj je omaškom ostavio napomenu iz prijašnjih postupaka javne nabave - što u cijenu ne ulazi, a koja i nije bila sastavni dio Obrasca troškovnika. Naručitelj je to protumačio tako da ponuditelj ne nudi cijenu gotovog proizvoda. Je li Naručitelj u slučaju očite omaške dužan pozvati ponuditelja da pojasni ponudu ili jednostavno može odbiti ponudu iako je razvidno iz samog ispunjenog troškovnika da ponuditelj nudi gotov proizvod?

Prava radnika koji rade na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja materijalna i nematerijalna prava ostvaruju radnici koji rade na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (18. studenoga 2021.)?

Filteri