Informator broj 6750 od 26. rujna 2022.

UVODNIK

Zastara tražbina iz trgovačkih ugovora

Za međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga propisan je poseban rok zastare. Autor u ovom članku nastoji odgovoriti je li time što je naznačeno da je riječ o ugovorima „o prometu robe i usluga“, uže određen doseg odredbi o zastari potraživanja od dosega odredbi o zastari koje sadrže samo pojam trgovačkih ugovora, odnosno je li time određen zastarni rok za sve ugovore koji imaju karakter trgovačkih ugovora ili samo za neke?
Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sadržaj

Zastara tražbina iz trgovačkih ugovora
Autor: Zvonimir Slakoper

Stručni članak

Za međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga propisan je poseban rok zastare. Autor u ovom članku nastoji odgovoriti je li time što je naznačeno da je riječ o ugovorima „o prometu robe i usluga“, uže određen doseg odredbi o zastari potraživanja od dosega odredbi o zastari koje sadrže samo pojam trgovačkih ugovora, odnosno je li time određen zastarni rok za sve ugovore koji imaju karakter trgovačkih ugovora ili samo za neke?

Ut res magis valeat quam pereat
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Ut res magis valeat quam pereat (I.), lat. da bi stvar više bila valjana, nego da propadne. Odnosi se na pravno načelo prema kojemu prilikom tumačenja pravnih pravila i pravnih poslova i odlučivanja o njihovoj valjanosti treba dati prednost njihovu održanju na snazi i primjeni, a ne utvrđenju nevaljanosti. Pravilo je razvijeno u rimskoj pravnoj tradiciji, ali je pripadno i u common law, o čemu više u drugom dijelu rubrike.

Reguliranje radnopravnog statusa odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjim vrtićima
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Krajem svibnja 2022. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Riječ je o izmjenama i dopunama koje su, između ostaloga, promijenile kriterije upisa u dječji vrtić, ali i uredile radnopravni status zaposlenika u dječjem vrtiću. Autor piše o promjenama koje su se dogodile i pojašnjava kako će one utjecati na rad zaposlenika u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Novo uređenje postupaka u sporovima male vrijednosti
Autor: Iva Buljan

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022. donosi tehnološku transformaciju postupka, jačanje procesne discipline stranaka te uvodi rokove za postupanje i okončanje pojedinih etapa postupka. Novost predstavlja i važna promjena pristupa u postupcima u sporovima male vrijednosti. U ovom članku autorica razmatra u kojoj se mjeri europski kontekst maličnih postupaka odrazio na domaće zakonodavno rješenje te moguće dosege najnovijih izmjena. Mogućnost donošenja presude bez održavanja usmene rasprave nije hrvatska inovacija i predstavlja logičan slijed u razvoju postojećeg uređenja maličnih postupaka. Time se postiže racionalizacija postupka i učinkovitost suđenja. Hoće li pisani postupak zaživjeti u praksi, ovisit će najviše o pristupu sudaca navedenoj materiji, zbog čega je bitno jačati svijest o važnosti brzog i učinkovitog suđenja u predmetima koji, po svojoj prirodi, nisu od važnijeg ekonomskog, privatnog odnosno javnopravnog značenja. No, ponuđeno, zakonsko uređenje valjalo bi promotriti sa zdrave distance imajući na umu cjelinu zakonskog teksta, pri čemu bi suci trebali biti aktivni istraživači toga novog prostora u kojem je zakonodavac zasadio raznoliko sjeme, čije plodove još ne možemo nazrijeti.

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata prigodne nagrade
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Porezne pogodnosti omogućavaju poslodavcima da svoje zaposlenike prigodno darivaju i financijski potpomažu. Iako je poreznim propisima propisan prag neoporezivog iznosa, važno je spomenuti da taj prag ne zabranjuje isplatu iznad neoporezivog iznosa, ali je ta razlika oporeziva. U ovom poreznom praktikumu pišemo o isplati prigodnih nagrada, kojima se smatraju naknade za godišnji odmor (regres), božićnice, uskrsnice i slično.

Opskrba gotovim novcem eura u Republici Hrvatskoj
Autor: Ivana Žepić

Stručni članak

Opskrbljivanje gotovim novcem eura zahtjevan je segment uvođenja te valute u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu tržište će biti ove i sljedeće godine opskrbljeno s približno 350 tona euronovčanica i 3.700 tona eurokovanica. U članku donosimo informacije o (pred)opskrbi eurokovanicama i euronovčanicama, s fokusom na opskrbu tvz. mikro poslovnih subjekata te potrošača.

Uračunavanje razdoblja odgoja djece pri ostvarivanju prava na mirovinu
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

U srpnju ove godine, u predmetu povodom zahtjeva za prethodnu odluku koji je uputio Vrhovni sud Austrije, glede postupka osiguranice i austrijskog Zavoda za mirovinsko osiguranje, Sud Europske unije donio je presudu kojom je zauzeo stajalište o pitanju trebaju li se osiguranici pri određivanju mirovine u staž osiguranja uračunati razdoblja odgoja djece, kada su djeca rođena izvan države koja određuje mirovinu, u okolnostima kada su za cijelo vrijeme odgoja djece doprinosi uplaćivani u austrijsko socijalno osiguranje.

Vremeplov: Augsburški carski i vjerski mir – 25. rujna 1555.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Augsburški carski i vjerski mir naziv je za carski zakon Svetog Rimskog Carstva kojim se pristašama augsburške konfesije (prvi službeni tekst luteranske vjeroispovijesti o luteranskim carskim posjedima), daje njihova imovina i sloboda da trajno prakticiraju svoju vjeru. 

Abecedarij upravnog postupka: Rok za donošenje rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 101. ZUP-a

Svrha kažnjavanja
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Svrha kažnjavanja je izražavanje društvene osude zbog počinjenog kaznenog djela, jačanje povjerenja građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecaj na počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja te omogućavanje počinitelju ponovnog uključivanja u društvo. Ta svrha postiže se ne samo izricanjem adekvatne kazne, već načinom te duljinom njezina izvršavanja.

Doprinos oštećenika šteti
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Činjenica nevezivanja sigurnosnim pojasom, pa makar se utvrdilo da do ozljeđivanja uopće ne bi došlo da je oštećenik bio vezan sigurnosnim pojasom, može značiti samo doprinos oštećenika nastanku štete, a ne i njegovu isključivu odgovornost.

Kazneni postupak - obveza korištenja zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude prije ustavne tužbe
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Podnositelji koji zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude mogu koristiti nakon 19. srpnja 2022., moraju, kako bi ispunili zahtjeve za dopuštenost ustavne tužbe koristiti relevantno sredstvo na način naveden u Rješenju broj: U-III-338/2021, a zatim, u slučaju nepovoljnog ishoda, podnijeti ustavnu tužbu Ustavnom sudu.

Prekršajno pravo – kršenje izborne šutnje
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okrivljenik kao fizička osoba ostvario je bitna obilježja prekršaja iz članka 134. stavka 2. podstavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) slanjem e-mail poruka u vrijeme izborne šutnje, kojima je nagovarao birače da glasuju za neku političku stranku, s navođenjem broja liste na određenim izbornim mjestima, neovisno o tome što je e-mail uputio manjem broju svojih prijatelja.

Pravo društava – raspolaganje poslovnim udjelom
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela, kao i predugovor tom ugovoru, strogo je formalan ugovor, koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Čolak protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nemogućnost izjavljivanja posebne žalbe protiv odluke o naknadi troškova ne lišava podnositelja zahtjeva prava na učinkovito pravno sredstvo, jer se isto rješenje može pobijati žalbom protiv odluke o meritumu.

Jurišić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nacionalna nadležna tijela nisu odgovorna zbog neizvršenja odluke o kontaktima između podnositelja i njegova djeteta jer su donijela novi raspored kontakata u skladu s utvrđenim najboljim interesom djeteta, te organizirali više pokušaja takvih kontakata, koji su uglavnom propali zbog ponašanja obaju roditelja. Stoga, ESLJP je utvrdio da podnositelju nije povrijeđeno pravo na obiteljski život jer se neizvršenje odluke o kontaktima ne može pripisati nedostatku revnosti nadležnih domaćih tijela.

Rokovi u parničnim postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li propisani rokovi u kojima sud mora odlučiti u parničnom postupku?

Dodjela sredstava za grijanje na drva

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina je dužna korisnicima zajamčene minimalne naknade sa svojeg područja dodijeliti sredstva za grijanje na drva, koja osigurava državni proračun, i koja su utvrđena u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku. Znači li to da se svakom korisniku dodjeljuje isti iznos, odnosno treba li o pravu na naknadu voditi upravni postupak i donositi rješenje?

Pravo na otpremninu u slučaju izvanrednog otkaza

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li radnik u bilo kojem slučaju izvanrednog otkaza, kada otkaz daje poslodavac, pravo na otpremninu i pod kojim uvjetima?

Utvrđivanje komunalne naknade za razdoblje prije donošenja rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka je stekla nekretninu, ali o tome nije obavijestila upravno tijelo Grada, niti je od dana stjecanja za nekretninu plaćala komunalnu naknadu. S obzirom na to da je od stjecanja nekretnine prošlo više od sedam godina, može li se stranci naplatiti komunalna naknada od dana stjecanja?

Snižavanje cijena zbog uvođenja eura

Vi pitate - mi odgovaramo

Imamo dvojbu o zaokruživanju i promjeni cijena vezano uz uvođenje eura u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da je zabranjeno neopravdano povećanje cijena samo zbog uvođenja eura, možemo li od 1. siječnja 2023. cijene zaokružiti na niže (i to samo zbog uvođenja eura), a kako bismo izbjegli operativne blagajničke izazove koji su vezani uz učestalo vraćanje sitnih iznosa kovanica (jedan i dva centa)?

Filteri