Informator broj 6665 od 08. veljače 2021.

UVODNIK

USTAVNA PISMENOST U RH: Izvadak iz istraživanja ustavne pismenosti nastavnika visokoobrazovnih ustanova u Gradu Rijeci

Povodom 30. godišnjice donošenja Ustava RH (22. 12. 1990. – 22. 12. 2020.) provedeno je u jesen prošle godine u Gradu Rijeci istraživanje ustavne pismenosti nastavnika visokoobrazovnih ustanova, a polazeći od teze da u RH postoji podrazvijena politička kultura. Analiza rezultata, o kojoj piše prof. dr. sc. Sanja Barić, ukazuje da postoji znatan interes za poznavanje sadržaja, djelovanja i tumačenje hrvatskog Ustava. Postojeće se znanje, međutim, prvenstveno zadržava na razini osnova i općih znanja, uz vrlo zabrinjavajuće nepoznavanje ustavnih refleksija na svakodnevni život društvene zajednice, kao i recentnu stvarnost. Istovremeno i ohrabrujuće, utvrđena je i odgovarajuća razina samokritičnosti kroz korektnu procjenu vlastitog (ne)poznavanja Ustava RH, kao i relevantna samoinicijativna spremnost na (online) edukacije na tu temu.
Autor: prof. dr. sc. Sanja Barić

Sadržaj

USTAVNA PISMENOST U RH: Izvadak iz istraživanja ustavne pismenosti nastavnika visokoobrazovnih ustanova u Gradu Rijeci
Autor: Sanja Barić

Stručni članak

Povodom 30. godišnjice donošenja Ustava RH (22. 12. 1990. – 22. 12. 2020.) provedeno je u jesen prošle godine u Gradu Rijeci istraživanje ustavne pismenosti nastavnika visokoobrazovnih ustanova, a polazeći od teze da u RH postoji podrazvijena politička kultura. Analiza rezultata, o kojoj piše prof. dr. sc. Sanja Barić, ukazuje da postoji znatan interes za poznavanje sadržaja, djelovanja i tumačenje hrvatskog Ustava. Postojeće se znanje, međutim, prvenstveno zadržava na razini osnova i općih znanja, uz vrlo zabrinjavajuće nepoznavanje ustavnih refleksija na svakodnevni život društvene zajednice, kao i recentnu stvarnost. Istovremeno i ohrabrujuće, utvrđena je i odgovarajuća razina samokritičnosti kroz korektnu procjenu vlastitog (ne)poznavanja Ustava RH, kao i relevantna samoinicijativna spremnost na (online) edukacije na tu temu.

NEMO EXORCISMOS IN OBSESSOS PROFERRE LEGITIME POTEST, NISI AB ORDINARIO LOCI PECULIAREM ET EXPRESSAM LICENTIAM OBTINUERIT
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedeni predmet rječito svjedoči o tome da relevantnost kanonskog prava u hrvatskoj sudskoj praksi može imati i još šire okvire.

Obrada osobnih podataka kandidata u selekcijskom postupku, u svrhu zapošljavanja
Autor: Dubravka Dolenc

Stručni članak

Tema ovog članka je pojašnjenje pravnih osnova za zakonitu, transparentnu i poštenu obradu osobnih podataka u selekcijskom postupku u svrhu zapošljavanja. Cilj je predočiti primjere dobre i loše prakse u postupanju s osobnim podacima kandidata, ukazati na slučajeve potencijalnog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a1 te iznijeti vlastiti osvrt i slučajeve u praksi vezano uz navedenu problematiku. Također, osvrnut ćemo se na aktualne online testove te ukazati na opseg prikupljenih podataka, automatsko odlučivanje i s tim povezan slučaj profiliranja te prava kandidata u selekcijskom postupku.

Novosti u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Jasna Kropf

Stručni članak

Nastankom posebnih uvjeta uzrokovanih pandemijom COVID-19, tijekom 2020., donesena je odredba članka 107.a Općeg poreznog zakona, koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 32/20, a koja regulira mogućnost da se u slučaju nastupa posebnih okolnosti, za vrijeme njihova trajanja, odredbe o plaćanju poreza propišu drukčije nego u normalnim okolnostima. Time je dan okvir za mjere koje se mogu aktivirati u svim okolnostima koje bi mogle utjecati na plaćanje poreza. Republiku Hrvatsku je u 2020. pogodio i potres zbog čega je, između ostalog, bilo potrebno propisati mjere plaćanja poreza za potresom pogođena područja. Temeljem nastavka trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 i potresom, doneseni su Pravilnici o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 144/20 i 2/21), o kojima više u nastavku teksta.

Novosti u provedbenim propisima u sustavu poreza na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Provedbeni propisi u sustavu poreza na dohodak promijenjeni su, a stupili su na snagu 5. siječnja 2021. Riječ je o Pravilniku o porezu na dohodak, Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti i Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. U najvećem dijelu promjene navedenih provedbenih propisa odnose se na usklađivanje s novim odredbama Zakona o porezu na dohodak, a više pojedinosti autorica donosi u nastavku.

Obračun naknade za OKFŠ za 2020. te novosti u 2021.
Autor: Vlado Đurašin

Stručni članak

Obilježja naziva ustanove prema Zakonu o ustanovama i posebnim propisima
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Pravila o određivanju naziva ustanove propisana su Zakonom o ustanovama, ali i nizom posebnih propisa. Iako je temeljno pravilo da naziv ustanove mora biti određen na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, posebni zakoni ponekad utvrđuju izuzetke od toga pravila. Autor pojašnjava pravilo i izuzetke i vodi nas kroz brojne propise koje je potrebno imati na umu prilikom određivanja naziva ustanove.

Ovrha na nekretnini nakon Novele Ovršnog zakona iz 2020.
Autori: Boris Ljubić Aleksandra Maganić

Stručni članak

Nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Vaskrsić, nakon kojeg je pitanje razmjernosti u namirenju ovrhovoditelja postalo žarište zanimanja pravnih krugova, središte se pomaknulo u smjeru dodatne i posebne zaštite ovršenika fizičke osobe i zaštite njegova (jedinog) doma, koja je prenesena i u odredbe novog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20). Ideja ovoga članka, stoga, je ukratko prikazati novosti nakon donošenja zadnje Novele Ovršnog zakona, koje se tiču ovrhe na nekretnini.

Vremeplov: Suđenje i osuda Giordana Bruna – 8. veljače 1600.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Giordano Bruno, talijanski renesansni filozof, matematičar, pjesnik i teoretičar kozmologije, rođen kao Filippo Bruno, ušao je u dobi od 16 godina u dominikanski red.

Abecedarij upravnog postupka: Nagodba
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 57. st. 1.-3. ZUP-a

Prekršajni i kazneni postupak - pravo na poštovanje osobnog života u postupovnom aspektu, ne bis in idem
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nadležna državna tijela nisu ispunila svoje pozitivne obveze zaštite tjelesnog integriteta pojedinca od napada drugog pojedinca sukladno člancima 35. Ustava i 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ako je pojedinac nedvojbeno pretrpio tjelesne ozljede od drugog pojedinca, a u prekršajnom postupku zbog remećenja javnog reda i mira protiv napadača nisu se utvrđivale okolnosti vezane uz napad na tjelesni integritet oštećenika te sankcija napadaču izrečena nije imala dostatno odvraćajuće djelovanje

Parnični postupak – svrhovita delegacija
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je stranka u postupku sin sutkinje nadležnog suda, to predstavlja važan razlog za određivanje drugog nadležnog suda

Prekršajno pravo – dopuštenost molbe za povrat u prijašnje stanje
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku izdavanja obaveznog prekršajnog naloga isključena je primjena instituta povrata u prijašnje stanje

Zakon o pravu na pristup informacijama – pristup postojećoj informaciji
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U povodu zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti nema obvezu provoditi dokazni postupak radi naknadnog stvaranja informacije, već je dužno omogućiti pristup već gotovoj i postojećoj informaciji

Radno pravo - diskriminacija
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ne predstavlja diskriminaciju radnika isplata jubilarne nagrade čija je visina za godinu u kojoj je pravo na jubilarnu nagradu stečeno utvrđena po nižoj osnovici u odnosu na osnovicu drugih radnika u drugim godinama, u situaciji kada je sporazumom između sindikata i poslodavca visina osnovice za izračun jubilarne nagrade radnika za jednu godinu utvrđena u nižem iznosu, a za ostale godine u višem

Albuquerque protiv Portugala
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Ustavni sud nije postupao pretjerano formalistički kada je odbacio ustavnu tužbu bivše sutkinje kojom je pobijala odluku disciplinskog tijela o prestanku sudačke dužnosti. Inzistiranje na zadovoljavanju formalnih uvjeta ne može se smatrati pretjeranim formalizmom, već zaštitom pravne sigurnosti i pravilnog provođenja pravde, tim više što je podnositeljica imala na raspolaganju sve elemente s pomoću kojih je mogla formulirati svoju ustavnu tužbu tako da udovolji uvjetima dopuštenosti.

Korištenje razmjernog dijela godišnjeg odmora

Vi pitate - mi odgovaramo

U komunalnom trgovačkom društvu osoba je zaposlena 1. 11. 2020., na neodređeno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca. Već nakon dva mjeseca rada osoba je zatražila korištenje razmjernog dijela godišnjeg odmora. Napominjemo da je riječ o vrijednom i savjesnom radniku koji je zasad ispunio očekivanja poslodavca pa je izgledno da će i nakon isteka probnog roka nastaviti raditi. Može li se u opisanoj situaciji osobi odobriti korištenje razmjernog dijela godišnjeg odmora?

Šutnja uprave kod prigovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Protekom kojeg se roka smatra da je nastupila šutnja uprave pri odlučivanju o prigovoru izjavljenom prema Zakonu o općem upravnom postupku?

Ovlast za donošenje odluke o otkazu ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac mi je poštom dostavio odluku o otkazu ugovora o radu, međutim nije ju potpisao direktor. Budući da smatram da je navedena odluka o otkazu nezakonita, podnio sam tužbu protiv poslodavca i trenutačno je u tijeku parnični postupak. Je li odluka o otkazu ugovora o radu nezakonita ako je donesena od neovlaštene osobe?

Osobni odbitak nerezidenta

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li nerezident koristiti osobni odbitak i druga umanjenja za dohotke koje ostvari u Republici Hrvatskoj, odnosno u tuzemstvu?

Ostvarivanje prava osobe koja nema status nasljednika niti stranke u ostavinskom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U ostavinskom postupku, u kojem pok. ostavitelja nasljeđuju samo zakonski nasljednici, pojavila se bivša supruga ostavitelja, koja nastoji osporiti sastav ostavine. Može li ona u tom postupku biti upućena u parnicu radi utvrđenja udjela u bračnoj stečevini, zbog spora o sastavu ostavine?

Filteri