Informator broj 6828-6829 od 25. ožujka 2024. i 01. travnja 2024.

UVODNIK

Prevođenje ugovora o radu u javnim službama
– ogledni primjer izmjena i dopuna ugovora o radu –

Novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i na temelju njega donesena Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024., propisuju brojne novine u radnom odnosu u javnim službama. U ovom članku autor navodi i pojašnjava one aktivnosti koje je u javnim službama potrebno žurno provesti u primjeni navedenog Zakona i Uredbe. Jedna od njih je i tzv. prevođenje ugovora o radu zaposlenima u javnim službama i upravo radi toga autor u članku donosi i ogledni primjer izmjena i dopuna ugovora o radu.
Autor: dr. sc. Dragan Zlatović

Sadržaj

Prevođenje ugovora o radu u javnim službama
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i na temelju njega donesena Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024., propisuju brojne novine u radnom odnosu u javnim službama. U ovom članku autor navodi i pojašnjava one aktivnosti koje je u javnim službama potrebno žurno provesti u primjeni navedenog Zakona i Uredbe. Jedna od njih je i tzv. prevođenje ugovora o radu zaposlenima u javnim službama i upravo radi toga autor u članku donosi i ogledni primjer izmjena i dopuna ugovora o radu.

Plus actum quam scriptum valet
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Plus actum quam scriptum valet, lat. više vrijedi ono što je učinjeno, nego ono što je napisano, brokarda je pripadna pravnoj tradiciji kojom se izražava davanje prednosti djelu, onome što je učinjeno prema onome što je napisano u ispravi.

Pravo na roditeljski dopust za blizance
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U članku autor pojašnjava zanimljivu odluku Ustavnoga suda, kojom je Sud odlučio o pravu na roditeljski dopust majke blizanaca koji su njezino treće i četvrto dijete. Naime, u postupku odobravanja roditeljskog dopusta koji je zatražila majka, javnopravna su tijela i upravni sudovi zauzeli različita stajališta o duljini dopusta na koji majka, na temelju propisa, ima pravo. Autor nam predstavlja sadržaj Odluke i argumente Ustavnoga suda.

Razvijenost županija, općina i gradova u RH
Autor: Dubravka Jurlina Alibegović

Stručni članak

Krajem 2009. Republika Hrvatska donijela je svoj prvi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, na temelju kojega je 2010. provedeno prvo mjerenje razvijenosti županija, općina i gradova. Iako taj Zakon predviđa mjerenje razvijenosti svake tri godine, dosadašnja mjerenja nisu se provodila u tim razmacima. Pritom, na dosad provedenim mjerenjima nema velikih promjena na vrhu ili začelju rang-liste razvijenosti, iz čega autorica zaključuje da dosadašnje mjere ujednačavanja regionalnog razvoja nisu dale rezultate.

Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Sukladno pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva, financijski izvještaji predaju se kvartalno. Prvo izvještajno razdoblje u ovoj godini jest razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024., a o rokovima, obveznicima sastavljanja i predaje izvještaja dajemo pregled u nastavku.

Pravo na dom u sudskoj praksi
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Prema ustaljenoj sudskoj praksi pojam doma u smislu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, široko se tumači i pod njim se, između ostalog, smatraju prostorije s kojima je pojedinac ostvario jaku, stvarnu i trajnu vezu bez obzira na to stanuje li u njima temeljem pravne osnove ili bez pravne osnove. Da bi miješanje u pravo na dom bilo dopušteno, trebaju biti ispunjeni uvjeti i to da miješanje treba biti zakonito, njime se treba ostvariti legitimni cilj i miješanje treba biti nužno u demokratskom društvu. Kod utvrđivanja je li miješanje nužno u demokratskom društvu, sud treba provesti test razmjernosti, što znači da treba utvrditi: može li se legitimni cilj postići primjenom blaže mjere, postoji li neodgodiva društvena potreba za tom mjerom te je li miješanje razmjerno potrebi.

Pravni status vodnog dobra
Autori: Goran Vojković Bernarda Drašković

Stručni članak

Obale rijeka i jezera, riječna korita, područja izvorišta voda i općenito zemljišne čestice vezane uz vodne površine, nalaze se u posebnom pravnom statusu – vodnog dobra, zemljišta kojeg uz opće propise o vlasništvu uređuje i posebni propisi o vodama. Vodno dobro su nekretnine koje su posebnim zakonom proglašene kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu posebnu zaštitu. Vodno dobro su zemljišne čestice u vlasničkopravnom režimu koje mogu biti vlasništvo bilo koje pravne ili fizičke osobe, a status vodnog dobra im donosi određena stvarnopravna ograničenja. Ako na njima pravo vlasništva ima Republika Hrvatska, nekretnine vodnog dobra su u pravnom statusu javnog dobra u općoj uporabi. Iz navedenih razloga vodno dobro potrebno je precizno identificirati te evidentirati u zemljišnim knjigama. U ovom članku autori opisuju taj specifični pravni režim vodnog dobra te neka pitanja evidencije vodnog dobra u zemljišnim knjigama.

Porez na kuće za odmor kroz praksu Visokog upravnog suda RH
Autor: Marija Marinović

Stručni članak

Vlasnici brojnih nekretnina za odmor u Republici Hrvatskoj uvijek su zainteresirani za regulativu koja se odnosi na oporezivanje tih nekretnina porezom na kuće za odmor. Stoga, uz aktualne pojedinosti dostave podataka o kući za odmor nadležnom tijelu, autorica u ovom članku ukazuje na problematiku navedenog poreza kroz zanimljivu sudsku praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Vremeplov: Srpski građanski zakonik – 25. ožujka 1844.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Na nalog srpskog kneza Miloša Obrenovića, srpski pravnik Jovan Hadžić sastavio je Srpski građanski zakonik za Kneževinu Srbiju, koji je stupio na snagu 25. ožujka 1844. i koji je na području Srbije, Vojvodine, Kosova te određeno vrijeme i Makedonije, bio na snazi sve do 1946. kad je Skupština FNRJ donijela Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije.

Abecedarij upravnog postupka: Uvjeti za sklapanje i predmet upravnog ugovora
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 150. ZUP-a

Svrha ostanka optuženika u istražnom zatvoru do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ostankom optuženika u istražnom zatvoru do upućivanja na izdržavanje jedinstvene kazne zatvora, otklonjena je opasnost od ponavljanja djela jer njegov boravak u ustanovi penalnog tipa, u kojoj će izdržavati pravomoćan dio kazne zatvora na koju je osuđen, čini teško vjerojatnom mogućnost da on upravo u tim uvjetima ponovno pristupi izvršenju istovrsnih ili sličnih kaznenih djela.

Parnični postupak – primjedbe na nalaz vještaka
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U situaciji kad je tuženik iznio prigovore na pisani nalaz i mišljenje vještaka te kad je nakon njegova pisanog očitovanja ustrajao kod tih prigovora, tada je bilo potrebno vještaka pozvati na raspravu da se usmeno izjasni o prigovorima tuženika.

Procesno pravo - tužba glavnog intervenijenta
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osoba koja u cijelosti ili djelomično traži stvar ili pravo o kojem između drugih lica već teče parnica, može pred istim sudom pred kojim ta parnica teče tužiti obje stranke jednom tužbom, sve dok se postupak pravomoćno ne okonča.

Komunalna usluga - Odvoz komunalnog otpada - Obveza plaćanja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vlasnici nekretnine moraju plaćati cijenu obvezne minimalne usluge, tzv. “fiksni dio cijene” za uslugu odvoza komunalnog otpada za sve mjesece tijekom kalendarske godine, unatoč činjenici što nekretninu ne koriste svaki mjesec.

Deutsche Rentenversicherung Bund protiv Njemačke
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Država članica koja isplaćuje mirovinu na temelju potpune nesposobnosti za rad ne može isključiti uzimanje u obzir razdoblja odgoja djeteta samo zato što su ona ostvarena u drugoj državi članici jer bi time stavila u nepovoljniji položaj svoje državljane koji su se koristili slobodom kretanja i povrijedila bi članak 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na temelju članka 138. stavak 1. i 2. točka 7. Prekršajnog zakona, okrivljenik ima pravo na trošak nagrade branitelju za sastav zahtjeva za naknadu troškova, sukladno Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Pravo izbora na oporezivanje nekretnine porezom na dodanu vrijednost

Vi pitate - mi odgovaramo

Dva porezna obveznika planiraju građevinski pothvat, odnosno gradnju manje stambene zgrade. Prvi porezni obveznik je građevinski izvođač, a drugi je investitor, a ujedno i projektant predmetne stambene zgrade. Oba društva su trgovačka društva (d.o.o.), te su upisani u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Javlja se dvojba vezano za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost prilikom isporuke nekretnine kod prijeboja obveza. Naime, investitor će umjesto plaćanja radova isporučiti jedan stan izvođaču. Postavlja se pitanje može li porezni obveznik, investitor stambene zgrade, prilikom prijeboja obveza i isporuke nekretnine prema izvođaču primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze (pravo izbora na oporezivanje) ili mora obračunati porez na dodanu vrijednost?

Prisilno određivanje korištenja godišnjeg odmora radi „pokrivanja“ izostanaka s rada zbog privatnih okolnosti radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Kad je radnik u tijeku radnog vremena imao bilo kakvu obvezu privatnog karaktera (nekoliko minuta ili sati), uz pisano odobrenje (e-mail) neposredno nadređenog kao i rukovoditelja, donedavno je mogao napustiti radno mjesto. Te bi sate izostanka poslije odradio. Novo rukovodstvo ukinulo je takvu praksu i traži od radnika da se takve situacije „pokrivaju“ godišnjim odmorom, čemu se radnici žustro protive. Poslodavac takvu praksu naziva preraspodjelom radnog vremena, no ona to nije u smislu Zakona o radu. Takva nova praksa nije propisana pravilnikom o radu niti bilo kojim drugim aktom poslodavca. On jednostavno ne dopušta radnicima da odrade “minuse” nego jednostrano određuje korištenje godišnjeg odmora. Je li takvo postupanje poslodavca u skladu s propisima radnog prava i je li poslodavac u prekršaju ako nastavi s praksom jednostranog određivanja korištenja godišnjeg odmora u zamjenu za “minuse”?

OPG i obavljanje komunalnih djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

VI Na javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja zelenih površina i zelenila uz nerazvrstane ceste na području Općine javio se, između ostaloga, i nositelj OPG-a s područja Općine. Molimo da nam odgovorite može li OPG obavljati navedene djelatnosti na zakonit način?

Pokretanje kaznenog postupka zbog davanja lažnog iskaza

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li moguće voditi kazneni postupak za kazneno djelo davanja lažnog iskaza i prije nego li je postupak, u kojemu je prema tvrdnji državnog odvjetnika svjedok dao lažni iskaz, pravomoćno dovršen ili se u tom slučaju može smatrati da je optužba preuranjena?

Plaćanje upravne pristojbe u postupcima utvrđivanja komunalne i grobne naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Molimo da nam pojasnite plaća li se upravna pristojba u postupku utvrđivanja komunalne i grobne naknade?

Filteri