Informator broj 6700 od 11. listopada 2021.

UVODNIK

Uz Zakon o tržištu toplinske energije: suglasnost suvlasnika potrebna za izdvajanje zgrade iz toplinskog sustava

Republika Hrvatska preuzela je obvezu translatiranja zahtjeva europskog energetskog zakonodavstva u cilju jačanja unutarnjeg energetskog tržišta, pa tako i tržišta toplinske energije. Ipak relevantna usvojena europska zakonodavstva nigdje izrijekom ne spominju kolika je suglasnost suvlasnika potrebna za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Polazeći od teze da je usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a često bilo korišteno kao izgovor za zadiranje u sistemske zakone i usvajanje novih zakonskih rješenja, čija je nedomišljenost, nejasnost, teorijska nedorečenost i praktična neprovedivost nerijetko generator krize, prof. dr. sc. Dejan Bodul i doc. dr. sc. Jakob Nakić analiziraju problem suglasnosti suvlasnika koja je potrebna za izdvajanje zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Analizirana je logika intervencije i struktura potrebne suglasnosti suvlasnika za izdvajanje zgrade/građevine iz toplinskog sustava, odnosno unosi li i pod kojim uvjetima takvo legislativno rješenje doista novu vrijednost u postojeći energetski okvir, kao i odnos takvog rješenja s drugim propisima.
Autori: prof. dr. sc. Dejan Bodul i doc. dr. sc. Jakob Nakić

Sadržaj

Uz Zakon o tržištu toplinske energije: suglasnost suvlasnika potrebna za izdvajanje zgrade iz toplinskog sustava
Autori: Dejan Bodul Jakob Nakić

Stručni članak

Republika Hrvatska preuzela je obvezu translatiranja zahtjeva europskog energetskog zakonodavstva u cilju jačanja unutarnjeg energetskog tržišta, pa tako i tržišta toplinske energije. Ipak relevantna usvojena europska zakonodavstva nigdje izrijekom ne spominju kolika je suglasnost suvlasnika potrebna za isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Polazeći od teze da je usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a često bilo korišteno kao izgovor za zadiranje u sistemske zakone i usvajanje novih zakonskih rješenja, čija je nedomišljenost, nejasnost, teorijska nedorečenost i praktična neprovedivost nerijetko generator krize, prof. dr. sc. Dejan Bodul i doc. dr. sc. Jakob Nakić analiziraju problem suglasnosti suvlasnika koja je potrebna za izdvajanje zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Analizirana je logika intervencije i struktura potrebne suglasnosti suvlasnika za izdvajanje zgrade/građevine iz toplinskog sustava, odnosno unosi li i pod kojim uvjetima takvo legislativno rješenje doista novu vrijednost u postojeći energetski okvir, kao i odnos takvog rješenja s drugim propisima.

ČEGA SE JEDNOM ODREČEŠ, ZAMAN ĆEŠ POZNIJE TRAŽITI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku oblikovao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 1010. svoje iznimno važne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Tri vrste obavješćivanja u području upravnog prava
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Tri zakona uređuju uvjete i način na koji u području upravnog prava javnopravno tijelo građanima i drugim strankama daje obavijesti o pitanjima od njihova interesa. Međutim, iako su slični, ti pravni instrumenti nisu isti. Slijedom toga, autor analizira ključna obilježja svakoga od njih i ističe njihove sličnosti i razlike.

Zdravstvena zaštita državljanina druge članice EU
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Vrhovni sud Republike Latvije obratio se Sudu EU-a pitanjem o tome je li latvijski sustav zdravstvene zaštite, koji isključuje pravo na zdravstvenu zaštitu državljaninu druge države članice koji je u Latviji ekonomski neaktivan, sukladan zakonodavstvu EU-a. Autor nas vodi kroz Odluku Suda EU-a i pojašnjava njezine najvažnije dijelove.

Odluke Suda EU o diskriminaciji u radnim odnosima
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Osim domaćih pravnih izvora i sudske prakse u postupcima za zaštitu od diskriminacije u radnim odnosima, na umu treba imati i praksu Suda EU odnosno pravne izvore, stajališta i odluke koje objavljuje, a neke od bitnih odluka autorica obrađuje u ovom članku.

Pristupi procjeni stvarne vrijednosti dionica
Autori: Baldo Hreljac Stjepan Kolačević

Stručni članak

Tržišna cijena dionice rijetko se poklapa s njezinom stvarnom, odnosno intrinzičnom vrijednosti, što je posljedica nesavršenosti tržišta kapitala. Stoga je procjena njezine stvarne vrijednosti bitna za sve sudionike tržišta kapitala kako u smislu kvalitetnog formiranja portfelja dionica, tako i tržišnih transakcija s dionicama, odnosno njihove kupoprodaje na tržištima kapitala. Proučavanjem osnovnih podataka o određenom dioničkom društvu i njegovu poslovanju, utvrđuje se stvarna vrijednost dionice tog društva. U članku autori donose više informacija o pristupima procjene stvarne vrijednosti dionica.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u primjeni je nešto više od sedam godina i od svog donošenja mijenjan je i dopunjavan tri puta, a posljednji put krajem 2019. U primjeni toga Zakona od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao adekvatan put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja ministarstva nadležnog za poslove gradnje. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi ministarstvo nadležno za graditeljstvo, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu.

Novosti u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Pandemija bolesti COVID-19 i dalje proizvodi negativne učinke pa je potrebno nastavljati usklađivati porezne propise u svrhu prilagodbe posebnim okolnostima. U Narodnim novinama, broj 106/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji je na snazi od 1. listopada 2021., i propisuje privremeno oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i određenim isporukama, kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19.

Vremeplov: Ustav Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO ) – 16. listopada 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Začeci ideje o osnivanju svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu sežu s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a prvi konkretan potez u tom smjeru učinio je 1905. kralj Italije, Viktor Emanuel III., osnovavši Međunarodni institut za poljoprivredu, koji je 1930. izdao prvi poljoprivredni propis u svijetu.

Abecedarij upravnog postupka: Zaključak
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 77. st. 2. - 5. ZUP-a

Estemirova protiv Rusije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da tužena država nije u potpunosti udovoljila svojoj obvezi suradnje s ESLJP-om jer nije dostavila sve relevantne dokumente bitne za odlučivanje u predmetu, pa nije mogao zaključiti da je istraga bila temeljita i učinkovita

Upravni spor – plaćanje trošarine na duhanske proizvode
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza plaćanja trošarine i kazna iz kaznenog postupka slijede različite svrhe, a obveza plaćanje trošarine nije kazna, već javno davanje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Stoga nema povrede načela ne bis in idem u situaciji kada je pojedinac u kaznenom postupku osuđen zbog nedozvoljene trgovine duhanom, a naknadno u upravnom postupku utvrđen obveznikom plaćanja trošarine na duhanske proizvode

Parnični postupak – odbačaj tužbe – pripremno ročište
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prvostupanjski sud ovlašten je donijeti rješenje o odbacivanju tužbe zbog presuđene pravne stvari tek na pripremnom ročištu

Stečajno pravo – pravo na ostvarivanje tražbine prijebojem ako nije prijavljena u stečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U parnici koju stečajni dužnik vodi protiv stečajnog vjerovnika, kompenzabilna protutužba i prigovor radi prebijanja dopušteni su ako se odnose na tražbinu do visine tužiteljeve utvrđene tražbine, iako tuženikova tražbina nije prijavljena u stečajnom postupku otvorenom nad tužiteljem

Prostorno uređenje – svojstvo stranke u postupku utvrđivanja građevne čestice
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku utvrđivanja građevne čestice položaj stranke nemaju osobe koje nisu neposredni susjedi vlasnika novoformirane čestice, a niti vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na česticama od kojih se parcelacijom formira građevna čestica

Naknada neimovinske i imovinske štete
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada je do pada tužiteljice došlo tako da je promašila zadnju stubu i nogom zakoračila u prazno, odnosno preletjela zadnju stubu i pala na podest, tada je šteta nastala krajnjom nepažnjom nje same, pa je osiguranik tuženika oslobođen odgovornosti za nastanak štete tužiteljici

Nalaganje rada u Gradu osobi zaposlenoj u gradskoj ustanovi

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnica je zaposlena na puno radno vrijeme u ustanovi koju je osnovao Grad kao spremačica. Gradonačelnik je procijenio da radnica u ustanovi u kojoj je zaposlena nema posla za puno radno vrijeme pa je odlučio naložiti da radnica dio radnog vremena radi u zgradi u kojoj se nalazi sjedište gradske uprave. Je li radnica dužna postupiti po nalogu gradonačelnika i dio radnog vremena raditi u zgradi u kojoj je sjedište gradske uprave?

Izuzimanje od ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Osim plaće, poslodavac mi isplaćuje dnevnice za službeno putovanje i neke dodatke, naknade i nagrade prema pravilniku o radu (dar za dijete, pomoć za dugotrajno bolovanje, prigodne nagrade i sl.). Jesu li dnevnice i te naknade i nagrade, kao i dodaci, predmet ovrhe?

Obveznik podmirenja troškova upravnog spora

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom sporu usvojen je tužbeni zahtjev, uz poništenje drugostupanjskog i prvostupanjskog rješenja i vraćanje predmeta prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Do usvajanja tužbenog zahtjeva došlo je zbog propusta prvostupanjskog tijela. Treba li u opisanoj situaciji tužitelju troškove spora podmiriti drugostupanjsko ili prvostupanjsko tijelo?

Porezno priznati izdaci samostalne djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li osoba koja je obveznik poreza na dohodak, a koja obavlja samostalnu djelatnost sebi osobno isplatiti troškove službenog putovanja odnosno te troškove uračunati u poslovne izdatke?

Priprema i provedba postupka javne nabave

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje sve aktivnosti obuhvaća priprema, a koje provedba postupka javne nabave te kada završava prva (priprema), a počinje druga (provedba)?

Filteri