Informator broj 6777 od 03. travnja 2023.

UVODNIK

Međudržavno posvojenje u svjetlu događanja

Posvojenje je vrlo plemenit čin kojim pojedinci svoju ljubav i skrb poklanjaju tuđoj djeci koja – rjeđe nemaju, a češće imaju roditelje, no bez dovoljnih roditeljskih kompetencija. U mjeri u kojoj je posvojenje osobni, privatni odnos na kojem se grade, u pravilu, dobri temelji za odrastanje djeteta, u tolikoj je mjeri to važan pravni institut, poznat još u antičko doba. U članku autorica analizira pravni temelj posvojenja, motive, ali i okvir u borbi protiv nezakonitih posvojenja te se dotiče mogućih pravnih nedostataka međudržavnog posvojenja djece iz Zambije od hrvatskih državljana.
Autorica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Sadržaj

Međudržavno posvojenje u svjetlu događanja u Republici Hrvatskoj
Autor: Dubravka Hrabar

Stručni članak

Posvojenje je vrlo plemenit čin kojim pojedinci svoju ljubav i skrb poklanjaju tuđoj djeci koja – rjeđe nemaju, a češće imaju roditelje, no bez dovoljnih roditeljskih kompetencija. U mjeri u kojoj je posvojenje osobni, privatni odnos na kojem se grade, u pravilu, dobri temelji za odrastanje djeteta, u tolikoj je mjeri to važan pravni institut, poznat još u antičko doba. U članku autorica analizira pravni temelj posvojenja, motive, ali i okvir u borbi protiv nezakonitih posvojenja te se dotiče mogućih pravnih nedostataka međudržavnog posvojenja djece iz Zambije od hrvatskih državljana.

Matrimonium praesumptum i matrimonium putativum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Matrimonium praesumptum i matrimonium putativum, lat. „pretpostavljena“ ili predmnijevana ženidba i „predmnijevana ženidba“, dva su termina koji se prevode ili mogu prevesti na hrvatski jezik isto, međutim njihovo značenje je drukčije.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

Stručni članak

MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNE UPRAVE, MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Novo uređenje rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Institut rada na izdvojenom mjestu rada je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. doživio znatne izmjene, ne samo kako bi se propis kojim se uređuju radni odnosi uskladio s odredbama pravne stečevine EU-a, već i kako bi se stvorile zakonske osnove za fleksibilnije uređenje organizacije rada uvažavajući okolnosti, kao što je primjerice pandemija COVID-a. Naime, zbog tih okolnosti nije bilo moguće organizirati rad u prostorijama poslodavca. Osim toga, izmjene su učinjene i kako bi se u zakonske okvire podveli novi pojavni oblici rada i organizacije rada poput rada digitalnih nomada. Stoga ćemo u ovom članku ukratko prikazati nov način uređenja rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu te donosimo i dva ogledna primjera u primjeni tog instituta..  

Održavanje sjednice predstavničkog tijela u odsutnosti njegova predsjednika
Autor: Katarina Serdar

Stručni članak

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave središnje je mjesto lokalne predstavničke demokracije. To je forum na kojem se raspravlja o prijedlozima različitih političkih aktera, sučeljavaju stavovi i donose odluke. Stoga je kontinuirano i zakonito djelovanje predstavničkog tijela važno za rad cijele jedinice. Predsjednik predstavničkog tijela osoba je koja predstavlja to tijelo, saziva sjednice i njima predsjeda. Pojedine situacije iz prakse otvorile su pitanje može li predstavničko tijelo zakonito djelovati bez predsjednika i koliko dugo. Autorica pojašnjava specifičnosti rada predstavničkog tijela u uvjetima privremene odsutnosti njegova predsjednika.

Novela Zakona o doprinosima
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Izmjene Zakona o doprinosima stupile su na snagu 1. travnja 2023., a donose dvije novosti, koje se odnose na koeficijent za izračun osnovice za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna te na odredbe o obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi mirovine.

Vremeplov: Zakon o gospodarskoj suradnji: Marshallov plan – 3. travnja 1948.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 3. travnja 1948. na snagu je stupio Zakon o gospodarskoj suradnji, odnosno punog naziva: Zakon za promicanje svjetskog mira i općeg blagostanja, nacionalnog interesa i vanjske politike Sjedinjenih Država putem gospodarskih, financijskih i drugih mjera potrebnih za održavanje uvjeta u inozemstvu u kojima slobodne institucije mogu preživjeti i biti u skladu s održavanjem snage i stabilnosti Sjedinjenih Država, koji je povijest zapamtila kao Marshallov plan, nazvanom po njegovu tvorcu, američkom državnom tajniku generalu Georgeu C. Marshallu.

Neučinkovita istraga zločina iz mržnje
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osuda za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira bez učinkovitog provođenja kaznenog postupka, nije odgovarajući mehanizam za pokazivanje da se nasilje motivirano mržnjom i diskriminatornim pobudama ne može tolerirati.

Obvezno pravo – naknada štete – solidarna obveza/bitan zahtjev za građevinu
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba čl. 1107. Zakona o obveznim odnosima, prema kojoj za štetu koju je više osoba prouzročilo zajedno odgovaraju svi sudionici solidarno, može se primijeniti i u slučaju ako više osoba odgovara za naknadu štete po različitim osnovama.

Neizravna namjera kao oblik krivnje
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada počinitelj postupa s neizravnom namjerom, tada je svjestan da zbog stanja u kojem se nalazi i načina njegove vožnje može nastupiti zabranjena posljedica, odnosno da kršenjem blanketne norme može izazvati opasnost za živote i tijela drugih sudionika u prometu ili imovinu velikih razmjera, te unatoč tome na takvo nešto i pristaje, dok se smrtna posljedica koja u takvim situacijama nastaje ima pripisati nehaju.

Opći upravni postupak – utvrđivanje činjenica
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Promjene uzroka opće nesposobnosti za rad utvrđene rješenjem iz redovitog postupka, mogu se ponovno utvrđivati ako su ispunjeni uvjeti za obnovu postupka.

Zaštita autorskih prava - autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako tužitelj nikada nije dao dopuštenje ili suglasnost za korištenje svojih fotografija tuženiku niti mu je tuženik za njihovo korištenje platio naknadu, tuženik je počinio povredu tužiteljevih autorskih prava.

Operater platforme – pružatelj usluge
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Kada porezni obveznik, koji sudjeluje u pružanju usluge elektroničkim putem, upravljajući, primjerice, internetskom platformom društvene mreže, ima ovlast odobriti pružanje te usluge ili je naplatiti ili utvrditi opće uvjete takve isporuke, tada može jednostrano odrediti bitne elemente koji se odnose na uslugu, odnosno njezino izvođenje i vrijeme isporuke ili uvjete pod kojima će se naknada platiti ili pravila koja čine opći okvir te isporuke. U takvim okolnostima i s obzirom na gospodarsku i komercijalnu stvarnost koju one odražavaju, poreznog obveznika treba smatrati pružateljem usluga, u skladu s Direktivom o PDV-u.

Pisana opomena – mjere za izvršenje presude Suda EU-a
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

S obzirom na to da postupak predviđen člankom 260. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ima za cilj potaknuti državu članicu da izvrši presudu zbog povrede obveze, Komisija je dužna tijekom cijelog predsudskog postupka i prije slanja pisma opomene provjeriti je li predmetna presuda u međuvremenu izvršena, te u samom pismu opomene jasno navesti i prima facie utvrditi da presuda na referentni datum još uvijek neće biti izvršena.

Dostava i evidencija kolektivnih ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je mogućnost upisa kolektivnog ugovora za zaposlene u društvu X. u evidenciju kolektivnih ugovora, jer on sadrži samo odrediv datum početka važenja ugovora jer je vezan uz ispunjenje određenog budućeg izvjesnog događaja?

Primjena Orijentacijskih kriterija

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li sudovi dužni pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske zauzeto na drugoj sjednici Građanskog odjela održanoj 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. broj SuIV-47/2020-5, primjenjivati na obvezne odnose nastale nakon 1. siječnja 2006. u svim stupnjevima suđenja?

Čelnik tijela u lokalnoj samoupravi

Vi pitate - mi odgovaramo

U smislu Zakona o općem upravnom postupku, tko se smatra čelnikom tijela u jedinici lokalne ili regionalne samouprave?

Oporezivanje solarnih ploča porezom na dodanu vrijednost

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuje li se stopa poreza na dodanu vrijednost 0 % ako građanin u vlastitom aranžmanu kupi u Kini solarnu elektranu (solarne ploče) i pripadajuću opremu namijenjenu za ugradnju na obiteljsku kuću i uveze je u Republiku Hrvatsku?

Ograničavanje plaće pročelnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradsko vijeće donijelo je odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, nakon čega će gradonačelnik donijeti odluku o visini osnovice. Međutim, nakon izrade nacrta odluke o osnovici, utvrdili smo da je planirana osnovica u redu za sva radna mjesta, osim za pročelnika, čija bi plaća uz takvu osnovicu bila veća od plaće gradonačelnika. Sukladno tome, možemo li u odluci o osnovici, koju donosi gradonačelnik, utvrditi ograničenje plaće pročelnika tako da propišemo da njegova plaća, ako umnožak osnovice i propisanog koeficijenta iznosi više od plaće gradonačelnika, ne može biti veća od plaće gradonačelnika?

Filteri