Informator broj 6695 od 06. rujna 2021.

UVODNIK

VI. Novela Kaznenog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, ovom novelom obuhvaćene su i nomotehničke dorade, ali su učinjene i neke bitne promjene, kako bi se spriječila daljnja pravna nesigurnost i problemi u praksi, a sve navedeno u ovom članku analiziraju dr. sc. Tanja Pavelin i Marina Kapikul, mag. iur.
Autorice: dr.sc. Tanja Pavelin i Marina Kapikul, mag.iur.

Sadržaj

VI. Novela Kaznenog zakona
Autori: Marina Kapikul Tanja Pavelin

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, ovom novelom obuhvaćene su i nomotehničke dorade, ali su učinjene i neke bitne promjene, kako bi se spriječila daljnja pravna nesigurnost i problemi u praksi, a sve navedeno u ovom članku analiziraju dr. sc. Tanja Pavelin i Marina Kapikul, mag. iur.

Vlast i povjerenje – vrijeme je za promjene
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Drage čitateljice i čitatelji Informatora!

KAŽEŠ LI O KAKVOJ STVARI “MOJA JE”, TO JE NAJVIŠE ŠTO KAZATI MOŽEŠ
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku oblikovao je naš znamenit pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 1015. svoje iznimno značajne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Određivanje usluga kao predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

U članku autor donosi mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave o određivanju usluga kao predmeta nabave. Treba pritom napomenuti da je određivanje predmeta nabave isključivo na naručitelju, koji provodi postupak javne nabave te najbolje poznaje okolnosti i specifičnosti svakog predmeta nabave. Navodi se i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u kojem je odlučeno o žalbenom navodu o određenju i opisu predmeta nabave/usluga (CPV) te presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (VUS) glede podjele predmeta nabave/usluga na grupe.

Predstavlja li poveznica (link) povredu autorskog prava
Autor: Dina Slunjski

Stručni članak

Autorsko1 pravo oslanja se na tehnologiju kao sredstvo putem kojeg gledamo filmove, slušamo glazbu, čitamo vijesti i knjige, i zato je iznimno bitno regulacijom pratiti razvoj tehnologije. Razvoj interneta potaknuo je razvoj autorskog prava reguliranjem iskorištavanja djela na internetu, ali u međuvremenu internet se nastavio razvijati i podigao je na visoku razinu ostvarivanje slobode izražavanja, a link2 je imao važnu ulogu u tome. S druge strane, zbog razvoja tehnologije, nikad nije bilo lakše neovlašteno koristiti autorska djela. Postavilo se pitanje vrijeđa li se linkom autorsko pravo, a odgovor na to pitanje, u ovom članku, potražit ćemo u praksi Suda pravde Europske unije, nacionalnom zakonodavstvu i regulativi Europske unije.

Podnošenje posebne evidencije o primljenim računima putem sustava ePorezna
Autor: Nataša Borota

Stručni članak

Porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost uz prijavu poreza na dodanu vrijednost mora predati i posebnu evidenciju o primljenim računima elektroničkim putem (odnosno Knjigu primljenih (ulaznih) računa ili Obrazac U-RA). Obrazac U-RA ne podnosi porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, te mali porezni obveznik. Obrazac U-RA dostavlja se putem sustava ePorezna, a u nastavku autorica podrobno pojašnjava pojedinosti podnošenja navedenog obrasca.

Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i provedbenom Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, koje od dana pristupa Europskoj uniji Republika Hrvatska primjenjuje izravno i u cijelosti, propisana su načela koja u području obveznog zdravstvenog osiguranja utječu na ostvarivanje određenih prava radnika u Republici Hrvatskoj, osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Do primjene tih načela dolazi u slučajevima u kojima postoji prekogranični element, koji uključuje najmanje dvije države članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora, odnosno Švicarske. U članku autorica pojašnjava utjecaj europskih propisa iz područja obveznog zdravstvenog osiguranja na prava hrvatskih radnika, osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potvrda izvršnosti u upravnom postupku i njezino stavljanje izvan snage
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke prvostupanjsko tijelo može na svoje rješenje staviti potvrdu (klauzulu) izvršnosti, kojom naznačuje dan kada je rješenje postalo izvršno. Iako Zakon o općem upravnom postupku ne propisuje izričito mogućnost da se potvrda izvršnosti stavi izvan snage, to je ponekad nužno radi okolnosti koje su u vrijeme izdavanja potvrde postojale, ali službena osoba za njih nije znala. Autor podsjeća na značenje potvrde izvršnosti i načine na koje se ona može staviti izvan snage.

Vremeplov: Sporazum iz Portsmoutha o dovršetku rusko-japanskog rata – 5. rujna 1905.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Imperijalističke težnje dviju carskih zemalja, Rusije i Japana, prema područjima sjeverne Koreje i Kine, tj. kineske pokrajine Mandžurije doživjele su svoj epilog u međusobnom ratu koji su započeli Japanci 1904. iznenadnim napadom na rusku flotu stacioniranu u luci Port Arthur u Kini.

Abecedarij upravnog postupka: Prijevod podneska
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 74. ZUP-a

VI. Novela Kaznenog zakona
Autori: Marina Kapikul Tanja Pavelin

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, ovom novelom obuhvaćene su i nomotehničke dorade, ali su učinjene i neke bitne promjene, kako bi se spriječila daljnja pravna nesigurnost i problemi u praksi, a sve navedeno u ovom članku analiziraju dr. sc. Tanja Pavelin i Marina Kapikul, mag. iur.

Dodoja protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Iako težina sankcije u načelu ne ulazi u područje Konvencije, opće načelo poštenosti postupka zahtijeva da kazna mora odražavati težinu počinjenog djela

Porezno pravo – porezno oslobođenje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za primjenu poreznog oslobođenja iz članka 11. točke 8. Zakona o porezu na promet nekretnina nije ključan način diobe, već je li vrijednost koja je pripala u vlasništvo pojedinom suvlasniku veća od vrijednosti koja odgovara njegovu suvlasničkom dijelu prije razvrgnuća

Obvezno pravo – naknada imovinske štete zbog oštećenja vozila (izmakla korist)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je oštećenik odmah nakon nastanka štetnog događaja uzeo u najam drugo vozilo da bi nastavio s redovitim obavljanjem poslova, onda je mogao trpjeti štetu s naslova izmakle koristi samo u iznosu koji čini razliku između troškova koje je imao koristeći vlastito vozilo i iznosa najma koje je platio za unajmljeno vozilo

Radno pravo - naknada štete zbog diskriminacije
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Radnik koji tvrdi da mu nije produljen ugovor o radu na određeno vrijeme zbog diskriminacije, nema pravo tražiti od suda da naloži poslodavcu da s njim sklopi ugovor o radu

Obvezno pravo – naknada štete
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Osobna invalidnina je svojevrsna naknada za oštećenje organizma, pa kako se invalidninom otklanjaju iste štetne posljedice kao i pravičnom novčanom naknadom zbog povrede prava osobnosti, ona se uračunava u novčanu naknadu za ovaj oblik štete, s tim da se ne oduzima nominalno od utvrđene pravične novčane naknade, već se samo uzima u obzir činjenica ostvarivanja te naknade

Otvaranje zaštićenog računa

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako mogu zaštititi svoju plaću iako još nisam blokiran, ali bojim se da će uskoro protiv mene u Finu biti dostavljena ovrha?

Odgovornost poslodavca u vezi s netočnim podacima iskazanim na poreznoj kartici (Obrascu PK)

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li odgovornost poslodavca ako obračuna i uplati manji porez na dohodak od nesamostalnog rada, ako su podaci o osobnom odbitku ili adresi prebivališta radnika na njegovoj poreznoj kartici netočno iskazani?

Odbacivanje tužbe zbog litispendencije

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužitelj u jednom parničnom postupku od poslodavca potražuje isplatu naknade štete zbog manje isplaćene neto plaće zbog nepovoljnijeg poreznog tretmana zbog kojeg je došlo zbog više isplaćenih iznosa poreza na dohodak, te u drugom postupku potražuje isplate za isto razdoblje jer su mu iznosi plaća, poreza i doprinosa nepravilno obračunati u drugom parničnom postupku, od istog tuženika. Je li u konkretnom slučaju riječ o litispendenciji?

Pristup informacijama sadržanima u spisu sudskog predmeta

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li osoba koja nije bila stranka u konkretnom sudskom postupku izvršiti uvid u sudsku praksu koja je zanima (tj. uvid u dio sadržaja spisa dovršenih sudskih predmeta), primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama? Što učiniti ako je sud uputi na obraćanje sudskoj pisarnici i na primjenu odredaba Sudskog poslovnika o uvidu u spis predmeta?

Sukob interesa pri financiranju udruge

Vi pitate - mi odgovaramo

Udruga se javila na natječaj za dodjelu sredstava, koji Općina raspisuje jednom godišnje i na koji se javljaju udruge različitih djelatnosti. Međutim, predsjednik Udruge zaposlen je u jedinstvenom upravnom odjelu Općine koja provodi natječaj. Može li u takvim uvjetima udruga uopće sudjelovati na natječaju za dodjelu sredstava, odnosno mogu li joj sredstva biti dodijeljena?

Filteri