Informator broj 6795-6796 od 07. kolovoza 2023.

UVODNIK

Uređenje predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Zakon o predstavničkim tužbama stupio je na snagu 25. lipnja 2023. Tim Zakonom štite se kolektivni interesi i prava potrošača te uređuje pravo podnošenja domaće i prekogranične predstavničke tužbe u kolektivnim potrošačkim sporovima, kao i postupak u tim sporovima. Što sve donosi ovaj novi Zakon i kakve su specifičnosti postupaka pokrenutih predstavničkim tužbama, autorica Maja Josipović prikazuje u ovom članku.
Autorica: mr. sc. Maja Josipović

Sadržaj

Uređenje predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Zakon o predstavničkim tužbama stupio je na snagu 25. lipnja 2023. Tim Zakonom štite se kolektivni interesi i prava potrošača te uređuje pravo podnošenja domaće i prekogranične predstavničke tužbe u kolektivnim potrošačkim sporovima, kao i postupak u tim sporovima. Što sve donosi ovaj novi Zakon i kakve su specifičnosti postupaka pokrenutih predstavničkim tužbama, autorica Maja Josipović prikazuje u ovom članku.

De loco publico neve pro loco publico neve ab redemptore mancipe praedeve donum munus mercedem aliutve quid capito neve accipito neve facito
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

De loco publico neve pro loco publico neve ab redemptore mancipe praedeve donum munus mercedem aliutve quid capito neve accipito neve facito…, lat. da od javnog mjesta ili za javno mjesto ne dobije, primi ili mu bude učinjen dar, poklon, naknada ili štogod drugo, ključan je dio 93. poglavlja Lex coloniae Iuliae Gentivae ili Lex Ursonensis, statuta koji je pripremio Gaj Julije Cezar, a nakon njegove smrti rimskoj skupštini predložio i proglasio 44. g. pr. Kr. Marko Antonije.

Evidentiranje rashoda po osnovi novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Jedinice lokalne samouprave i proračunski korisnici kao poslodavci imaju obvezu zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. U članku autorica pojašnjava knjigovodstveno evidentiranje nezapošljavanja propisanog broja osoba s invaliditetom odnosno ispunjavanja kvote zamjenskog zapošljavanja.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

OPOREZIVANJE NAGRADA STEČAJNIH UPRAVITELJA I SUDSKIH VJEŠTAKA

Stručni i drugi radnici u domu za starije osobe
Autor: Cecilija Tolo

Stručni članak

Stručni radnici u sustavu socijalne skrbi propisani su Zakonom o socijalnoj skrbi i podzakonskim propisima. Međutim, Zakon i podzakonski propisi nisu posve usklađeni pa ponekad ostaje nejasno koji se stručni radnik može zaposliti na određenim poslovima, odnosno kako se utvrđuju koeficijenti za određivanje plaće za neka radna mjesta. Kad se tome doda i činjenica da su dva podzakonska akta, od kojih bi jedan trebao biti sljednik prethodnoga, istovremeno na snazi, riječ je o okolnostima koje bitno otežavaju zakonito postupanje. Autorica pojašnjava neusklađenost propisa i predlaže određena rješenja.

Inicijativa uvođenja obveznog izdavanja e-računa za isporuke unutar Europske unije
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

Europska komisija objavila je zakonodavne prijedloge vezane uz porez na dodanu vrijednost. Glavna je namjera modernizirati pravila Europske unije kako bi se pomoglo državama članicama u naplati poreza na dodanu vrijednost te suzbijanju prijevara u tom području. Također, cilj je i stvaranje jednostavnijeg i manje opterećujućeg okruženja za usklađenost s propisima za poslovne subjekte unutar Europske unije. Na razini Europske unije postojala bi obveza izdavanja strukturiranih e-računa za sve isporuke dobara i usluga te prijenosa podataka s tih računa na elektronički portal nadležnih nacionalnih tijela za porez na dodanu vrijednost gotovo u realnom vremenu. To bi zahtijevalo znatne promjene sustava i procesa te ulaganja svih poslovnih subjekata koji se bave prekograničnom trgovinom unutar Europske unije, a autor u tekstu o tome donosi više informacija.

Nova pravila EU o tržištima kriptoimovine (MiCA)
Autor: Dora Lučić

Stručni članak

Vijeće Europske unije je 16. svibnja 2023. usvojilo nova pravila o tržištima kriptoimovine kojima se na razini EU-a po prvi put uspostavlja usklađeni regulatorni okvir za kriptoimovinu, izdavatelje kriptoimovine i pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom, što uključuje usklađenost s pravilima o sprječavanju pranja novca. Autorica u ovom članku iznosi bitne novosti Uredbe o tržištima kriptoimovine (MiCA), u pogledu uređenja digitalnih financija. Obrađuje i tematiku nezamjenjivih tokena (NFT-ova) koji ne ulaze u opseg primjene MiCA-e, osim ako pripadaju postojećim kategorijama kriptoimovine.

Vremeplov: Povelja o Međunarodnom vojnom sudu – 8. kolovoza 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Povelju o Međunarodnom vojnom sudu – Aneks Sporazumu o progonu i kažnjavanju glavnih ratnih zločinaca europskih sila Osovine, koji su potpisale Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Sovjetski Savez, nazvanu još i Nurnberška Povelja ili Londonska povelja, donijela je Europska savjetodavna komisija 8. kolovoza 1945. osnovana na Moskovskoj konferenciji 1943., i čija je misija potvrđena nekoliko mjeseci kasnije na Teheranskoj konferenciji. 

Neprava obnova kaznenog postupka
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravomoćna presuda može se preinačiti i bez obnove kaznenog postupka (tzv. neprava obnova kaznenog postupka), ako se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očito dovele do blaže osude. Okolnosti što se okrivljenik oženio, dobio dvoje djece te loše zdravstveno stanje supruge nisu razlozi za obnovu postupka jer osuđujuća presuda uvijek sa sobom nosi negativne posljedice po osobu osuđenika i njegov obiteljski život.

Obvezni odnosi – zatezne kamate - obračun
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Primjenom dopuštenog složenog (konformnog) kamatnog računa (koji podrazumijeva pripisivanje dospjelih kamata glavnici) tako obračunate zatezne kamate u trenutku prijelaza na drukčiji način obračuna kamate (od 1. travnja 1994.) postale su sastavni dio glavnice, stoga je tako uvećana glavnica osnovica za obračun daljnjih zateznih kamata primjenom proporcionalne metode.

Upravni postupak – utvrđivanje činjeničnog stanja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o radnoj sposobnosti valjan je dokaz samo ako je dostatno obrazložen i argumentiran te ako je stranci u upravnom postupku na adekvatan način omogućeno izjašnjavanje o tom dokazu i činjenicama koje se njime utvrđuju

Radno vrijeme
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Da bi se nešto smatralo radnim vremenom, potrebno je da radnik obavlja poslove tijekom toga vremena, i to po uputi poslodavca ili po pozivu poslodavca. U situaciji kada ni sam tužitelj ne tvrdi da bi obavljao poslove prilikom vožnje na radno mjesto sa službenim vozilom, vožnja na posao i s posla, pa čak i službenim vozilom, ni u smislu odredbe čl. 60. Zakona o radu, ni u smislu odredaba Direktive 2003/88/EZ ne može se smatrati radnim vremenom, a kamoli prekovremenim radom.

Emmentaler Switzerland/EUIPO
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Znak EMMENTALER ne može biti zaštićen na temelju članka 74. st. 2. Uredbe 2017/1001, koji se treba usko tumačiti, odnosno tako da ne može obuhvaćati znakove koji će se smatrati oznakom vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, vremena proizvodnje ili nekog drugog obilježja proizvoda o kojima je riječ, nego samo znakove koji će se smatrati oznakom zemljopisnog podrijetla navedenih proizvoda.

Zaghini protiv San Marina
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

U situaciji kad je u kaznenom postupku oduzeta imovina čiji je stvarni vlasnik treća osoba, a ne okrivljenik, za potrebe članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dostatno je da se stvarnom vlasniku pruži razumna prilika da nakon okončanja kaznenog postupka svoj slučaj iznese nadležnim vlastima.

Ustega od plaće za “dobrovoljne“ obustave kad ovrhu provodi Fina

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako poslodavac nije zaprimio pravomoćnu ovršnu ispravu za pljenidbu dijela plaće te dio plaće, prema obavijesti Fine, isplaćuje na zaštićeni račun, smije li poslodavac iz dijela plaće koji bi inače uplatio na tekući račun radnika, ustezati za “dobrovoljne” obustave koje je zatražio radnik (npr. premija DZO-a, razne članarine, poput sindikalne, komorske i sl.)?

Rad na daljinu i mogućnost teritorijalnog ograničenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se rad na daljinu ograničiti tako da se ugovori da se smije obavljati samo na području Republike Hrvatske?

Troškovi poreznog postupka i izazivanje postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojim se slučajevima smatra da je porezni obveznik izazvao postupak, u smislu članka 162. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku?

Zakonitost ustupa tražbine i prisilna naplata

Vi pitate - mi odgovaramo

Dužnik je platio dio duga vjerovniku. U međuvremenu, vjerovnik je preostali dio duga prenio na Agenciju za otkup i naplatu potraživanja. Ima li Agencija za otkup i naplatu potraživanja pravo tražiti od dužnika naplatu preostalog iznosa duga?

Naknada štete putniku u autobusu

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li sud u slučaju nesporne odgovornosti imatelja vozila za nastanak prometne nesreće u kojoj oštećenik sudjeluje kao putnik u vozilu, a za čiji nastanak ne postoji odgovornost oštećenika, odbiti tužbeni zahtjev temeljem utvrđenja da prometna nesreća sama po sebi ne bi prouzročila ozljede oštećeniku da nije bilo njegova propusta, iako nije utvrđeno da bi do stradavanja došlo da nije bilo prometne nesreće? Naime, oštećena je bila putnica u autobusu i sjedila je odmah na sjedalu uz prozor. U trenutku kada se autobus sudario s osobnim vozilom oštećena je stajala na nogama te gornjim dijelom tijela nije bila oslonjena na naslon sjedala, već odmaknuta i okrenuta udesno prema prozoru, zbog čega je pretrpjela tjelesne ozljede.

Filteri