Informator broj 6645 od 21. rujna 2020.

UVODNIK

Zamjena za privremeno odsutnog pročelnika u jedinicama samouprave

U nedostatku zakonskog uređenja instituta zamjenika pročelnika, zamjenu za privremeno odsutnog pročelnika upravnog tijela općine, gradovi i županije rješavaju na različite načine. Pritom, uvijek su se kao ključna provlačila pitanja brzine imenovanja privremene zamjene i doseg ovlasti zamjenika pročelnika. Na tom tragu, Mladen Ivanović, dipl. iur., predstavlja različite načine zamjene pročelnika koji se pojavljuju u praksi, i ukazuje na njihove nedostatke, istovremeno se zalažući da se navedeno pitanje uredi propisima.
Autor: Mladen Ivanović, dipl. iur.

Sadržaj

Zamjena za privremeno odsutnog pročelnika u jedinicama samouprave
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

U nedostatku zakonskog uređenja instituta zamjenika pročelnika, zamjenu za privremeno odsutnog pročelnika upravnog tijela općine, gradovi i županije rješavaju na različite načine. Pritom, uvijek su se kao ključna provlačila pitanja brzine imenovanja privremene zamjene i doseg ovlasti zamjenika pročelnika. Na tom tragu, Mladen Ivanović, dipl. iur., predstavlja različite načine zamjene pročelnika koji se pojavljuju u praksi, i ukazuje na njihove nedostatke, istovremeno se zalažući da se navedeno pitanje uredi propisima. 

MORA SUA CUILIBET EST NOCIVA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Na samu regulu mora sua cuilibet est nociva po prvi put nailazimo u srednjovjekovnoj zbirci kanonskog prava Liber Sextus (5, 13, 25), pape Bonifacija VIII. iz 1298. godine.

Crtice povodom novelirane revizije
Autor: Jakob Nakić

Stručni članak

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku[*], člancima 67.-86. ZID ZPP/19 došlo je do potpunog redefiniranja instituta revizije, koju sada više nije moguće podnijeti u zavisnosti od vrijednosti predmeta spora. Revizija je iz temelja promijenila svoj karakter jer je njezina dopustivost vezana isključivo uz javnopravni interes i ostvarivanje ustavne uloge Vrhovnog suda Republike Hrvatske. S obzirom na to da je prema dostupnim statistikama u više od 70 % slučajeva zahtjev za podnošenje revizije odbačen kao nedopušten, u članku razmatramo neka stajališta i razloge kojima se vodio Vrhovni sud Republike Hrvatske pri dopuštanju kao i nedopuštanju podnošenja revizije.

Pravo na naknadu plaće radnika koji je dobio nedopušteni otkaz, a nije tražio vraćanje na posao
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Radnik koji nema ovršnu ispravu temeljem koje bi, nakon utvrđenja da mu je poslodavac nezakonito otkazao ugovor o radu, tražio povratak na posao, ima pravo na naknadu plaće. No, pravo na naknadu plaće prema sudskoj praksi nije ujednačeno, jer prema jednom stajalištu takvom radniku pripada pravo na naknadu plaće do zaključenja glavne rasprave, a prema drugom do pravomoćnosti sudske odluke o nedopuštenosti otkaza, pa bi, prema mišljenju autorice, sudsku praksu o tom pitanju trebalo ujednačiti.

Naknada štete zbog policijskog nasilja
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U članku dajemo pregled Odluke Ustavnog suda broj: U-III-4922/2019 od 16. srpnja 2020., u kojoj se Ustavni sud bavio povredom članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u materijalnom aspektu, nakon što je podnositelj kojega je navodno zlostavljala policija prilikom uhićenja, pokrenuo i izgubio parnicu za naknadu štete protiv države.

Odluka jedinica lokalne samouprave o lokalnim porezima
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Donošenje odluke o lokalnim porezima može predstavljati izazov za jedinice lokalne samouprave. Isto tako, izazovi se mogu javiti u utvrđivanju i naplati lokalnih poreza, a u posljednje vrijeme znatan broj dvojbi nastao je zbog provedbe odredaba o oslobođenju poreznih obveznika od plaćanja određenih lokalnih poreza zbog nastanka epidemije COVID-19, koja je znatno utjecala na rad poreznih obveznika na lokalnom području. U nastavku donosimo osvrt na navedenu problematiku.

Osvrt na promjene u sustavu državne uprave
Autor: Danijela Romić

Stručni članak

Iako iznimno važan za pravilno funkcioniranje države, sustav državne uprave nije se znatnije mijenjao gotovo osam godina. Donošenjem Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 66/19) znatno su izmijenjene odredbe o sadržaju poslova državne uprave, tijelima koja obavljaju poslove državne uprave, kao i brojna druga pitanja važna za pravilno funkcioniranje toga sustava. Nakon godinu dana primjene, autorica podsjeća na promjene koje su se dogodile u sustavu državne uprave, i donosi prikaz najvažnijih promjena uspoređujući ih s prijašnjim pravnim uređenjem.

Vremeplov: Odluka (ZAV NOH-a) o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj – 20. rujna 1943.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sukladno Izvorišnim osnovama hrvatskog Ustava, pravo hrvatskog naroda na punu državnu suverenost očitovalo se, između ostalog, i u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), najvišeg tijela narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata.

Abecedarij upravnog postupka: Odustanak od zahtjeva i obustava postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 46. st. 1, 2., 3. i 4. ZUP-a

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – iscrpljenost pravnog puta za prigovore članaka 23. i 25. Ustava (neprimjereni uvjeti u zatvoru)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Iscrpljivanje pravnog puta prije podnošenja ustavne tužbe u povodu parnične tužbe za naknadu štete zbog neprimjerenih uvjeta u zatvoru, pretpostavlja da se zatvorenik žalio da sudac izvršenja nije odlučio o svim prigovorima koje je iznio u zahtjevu za zaštitu prava, podnesenom na temelju članka 17. Zakona o izdržavanju kazne zatvora

Radno pravo – Otkaz ugovora o radu – Izvanredni otkaz – Razlozi za otkaz
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osobito je teška povreda obveze iz radnog odnosa i opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu kada radnik postupi protivno zabrani pušenja u poslovnom prostoru poslodavca, kojem je osnovna djelatnost tisak, a osnovni repromaterijal papir i karton

Samoupravni djelokrug predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kod odluke o komunalnom doprinosu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može samostalno odlukom o komunalnom doprinosu utvrditi opće uvjete i razloge zbog kojih se u svakom pojedinom slučaju može odobriti oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa, ali svaka ta odluka mora biti u skladu s općim načelima Zakona o općem upravnom postupku

Obvezno pravo – prekid zastare
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekid zastare nastupit će ako je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, za vrijeme tijeka zastarnog roka, potpisala isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi priznanje duga

PPU (Ruska Federacija)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Prije odlučivanja o izručenju državljana države EFTA-e, koja je stranka Sporazuma o EGP-u i s kojom je Unija sklopila Sporazum o postupku predaje trećoj državi, država članica od koje se traži izručenje treba provjeriti hoće li u slučaju izručenja ta osoba biti podvrgnuta smrtnoj kazni, mučenju i drugom nečovječnom postupanju ili kazni. U svakom slučaju, prije razmatranja izvršenja zahtjeva za izručenje, država članica obvezna je izvijestiti državu EFTA-e kako bi joj omogućila da zatraži predaju svog državljanina

Dostava upravnog akta na traženje

Vi pitate - mi odgovaramo

Policijska postaja je od Općine zatražila dostavu rješenja o komunalnoj naknadi za određenu fizičku osobu, navodeći da im ta isprava treba radi utvrđivanja činjenica u postupku koji vode. Je li Općina dužna, odnosno smije li udovoljiti traženju policije? Trebamo li udovoljiti i traženju drugih fizičkih i pravnih osoba za dostavom upravnih akata koje donosi Općina?  

Vjerodostojnost putnog naloga

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se putni nalog bez popratnih dokumenata smatrati nevjerodostojnim?

Znatne izmjene ugovora o javnoj nabavi – blaži uvjeti za izvršenje ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se smatrati da uvođenje blažih uvjeta za izvršenje ugovora od onih koji su prvotno bili sadržani u dokumentaciji o nabavi, odnosno prvotnom ugovoru, predstavlja znatnu izmjenu ugovora o javnoj nabavi?

Zabilježba postupka za proglašenje nestale osobe umrlom

Vi pitate - mi odgovaramo

Zanima nas mogućnost evidentiranja činjenice vođenja postupka nestale osobe umrlom. Naime, može li se u zemljišnoj knjizi, na čestici na kojoj je kao vlasnik navedena osoba koja je nedvojbeno mrtva, zatražiti upis zabilježbe da se vodi postupak proglašenja nestale osobe umrlom?

Neovisnost tijela vještačenja u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se odluka u upravnom postupku, u mirovinsko-invalidskom predmetu, temeljiti isključivo na nalazima i mišljenjima državnih tijela vještačenja?

Filteri