Informator broj 6654 od 23. studenog 2020.

UVODNIK

Onemogućavanja zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj

Jedno od osnovnih načela parničnog postupka je načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja. To načelo daje odgovor na pitanje mogu li se stranke služiti propisanim procesnim pravima radi ostvarivanja nedopuštenih ciljeva kao što je šikaniranje protivnika, sprječavanje suda u brzoj i ekonomičnoj provedbi postupka i slično. Iako se u posljednjim desetljećima povećavala učinkovitost različitih procesnih instituta protiv zlouporaba u parničnom postupku, treba pronaći rješenja i za preostale zlouporabe koje su još uvijek moguće pa u nastavku Matija Stokić, dipl. iur., prikazuje mogući budući normativni razvoj daljnjeg onemogućavanja zlouporaba procesnih prava.
Autor: Matija Stokić, dipl. iur.

Sadržaj

Onemogućavanja zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj
Autor: Matija Stokić

Stručni članak

Jedno od osnovnih načela parničnog postupka je načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja. To načelo daje odgovor na pitanje mogu li se stranke služiti propisanim procesnim pravima radi ostvarivanja nedopuštenih ciljeva kao što je šikaniranje protivnika, sprječavanje suda u brzoj i ekonomičnoj provedbi postupka i slično. Iako se u posljednjim desetljećima povećavala učinkovitost različitih procesnih instituta protiv zlouporaba u parničnom postupku, treba pronaći rješenja i za preostale zlouporabe koje su još uvijek moguće pa u nastavku Matija Stokić, dipl. iur., prikazuje mogući budući normativni razvoj daljnjeg onemogućavanja zlouporaba procesnih prava.

QUI PRIOR EST TEMPORE, POTIOR EST IURE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Pravilo qui prior est tempore, potior est iure ugrađeno je i u hrvatsko pravo, određuje da ako je zalog opterećen s više založnih prava, prednost pri namirivanju ima ona tražbina koja je ispred ostalih u prvenstvenom redu.

Problemi u donošenju općih akata županija, gradova i općina
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

U postupku ocjene zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Visoki upravni sud svojim odlukama često ispravlja stranputice kojima se zapute pojedine jedinice samouprave, prenoseći ovlast za donošenje općih akata iz svoje nadležnosti na način koji nije sukladan zakonu. Na tom tragu, autor pojašnjava nadležnost tijela jedinica samouprave za donošenje tzv. internih i eksternih općih akata, i ukazuje na važne odluke Visokog upravnog suda kojima se rješavaju pitanja vezana uz zakonitost općih akata.   

Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF)
Autor: Igor Metelko

Stručni članak

Presudom Županijskog suda u Varaždinu - Stalna služba u Koprivnici, Gž-115/2020 od 17. rujna 2020. potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, P-950/2018 od 26. studenoga 2019. Time je postala pravomoćna prva presuda u Republici Hrvatskoj kojom je ugovor o kreditu s valutnom klauzulom vezanom na švicarski franak utvrđen ništetnim u cijelosti.

Elektroničko izdavanje i potpisivanje putnih naloga
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Putni nalog koji sadržava sve propisane elemente, a potpisan je elektroničkim potpisom odnosno odobren je elektronički, smatra se vjerodostojnim putnim nalogom te više ne treba biti ispisan u papirnatom obliku. Takvo mišljenje dala je Porezna uprava, Središnji ured, koje, uz osvrt autorice na navedenu tematiku, donosimo u članku.

Vremeplov: Berlinski dekret – 21. studenoga 1806.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Trn u oku osvajačkih pohoda francuskog cara Napoleona Bonapartea bila je Velika Britanija, koju je neuspješno pokušavao osvojiti.

Porezni tretman blagdanskog darivanja u 2020.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U blagdansko vrijeme aktualizira se i pitanje poreznog tretmana prigodnog (blagdanskog) darivanja. Poslodavci, fizičke i pravne osobe prigodno daruju svoje zaposlenike, a prava i obveze takvog darivanja uređuju se nekim od izvora radnog prava, najčešće općim aktima poslodavaca. Usto, prisutno je i darivanje među poslovnim partnerima. U nastavku donosimo osvrt na porezni tretman blagdanskog darivanja poslovnih partnera i radnika te druge zanimljive pojedinosti.

Abecedarij upravnog postupka: Prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 52. st. 1. i. 2. ZUP-a

Istražni zatvor - iteracijska opasnost (zaštita života drugih osoba)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako razlozi produljenja istražnog zatvora ukazuju na postojanje opasnosti da će okrivljeni ugroziti druge osobe, njegovo pravo na osobnu slobodu suprotstavljeno je pravu drugih osoba na zaštitu života, pa Ustavni sud pri ocjeni opravdanosti produljenja istražnog zatvora ima na umu i odredbu članka 21. Ustava, koja jamči pravo na život i nalaže nadležnim vlastima poduzimanje odgovarajućih mjera radi zaštite života drugih osoba

Kazneno pravo - kazneni postupak - mjere opreza
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Trajanje mjera opreza nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora, pa niti najduljim trajanjem istražnog zatvora

Oslobađanje od troškova prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U prekršajnom postupku troškovi koje žalitelj zahtijeva padaju na teret proračunskih sredstava suda samo ako je okrivljenik oslobođen od optužbe zbog toga što djelo okrivljenika nije prekršaj ili nema dokaza da je prekršaj počinio

Prigovor protiv izvješća o provedenom upravnom nadzoru
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ne može se tražiti poništenje izvješća o provedenom nadzoru prigovorom protiv postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava o kojem se ne donosi rješenje odnosno upravni akt

Pravo društava – provođenje revizije financijskih izvještaja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na zahtjev manjine u društvu s ograničenom odgovornošću sud će imenovati jednog ili više revizora radi pregleda posljednjih godišnjih financijskih izvješća društva ako brojne radnje društva i njezine uprave upućuju na vjerojatnost da su u njezinu poslovanju učinjene grube povrede zakona i društvenog ugovora

A/Veselības ministrija
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Odbijanje države članice izdavanja pacijentu čijem sustavu pacijent pripada, prethodnog odobrenja za nadoknadu troškova prekogranične zdravstvene zaštite kada je dostupno učinkovito bolničko liječenje u toj državi, ali se metoda liječenja koja se primjenjuje ne slaže s vjerskim uvjerenjima osigurane osobe,  uvodi različito postupanje koje se neizravno temelji na vjeri. To odbijanje ne protivi se pravu Unije ako je objektivno opravdano legitimnim ciljem koji se odnosi na održavanje kapaciteta liječenja ili liječničke stručnosti i predstavlja prikladno i nužno sredstvo za postizanje toga cilja

Orange România SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Ugovorom o pružanju telekomunikacijskih usluga koji sadržava klauzulu prema kojoj je klijent pristao na prikupljanje i pohranu njegove osobne isprave, ne može se dokazati da je valjano dao privolu kada je voditelj obrade označio pripadajuće polje prije potpisa ugovora. To vrijedi i onda kada je potrošač doveden u zabludu glede mogućnosti sklapanja ugovora u slučaju odbijanja obrade njegovih podataka, ili kada je na slobodan izbor da se protivi tom prikupljanju i toj pohrani utjecala potreba potpisivanja dodatnog obrasca kojim se izražava to odbijanje

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kamata

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko je obveznik obračuna i plaćanja poreza na dohodak po osnovi kamata i treba li za taj dohodak fizička osoba građanin podnijeti godišnju poreznu prijavu?

Rok za podnošenje ustavne tužbe

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon nekoliko godina vođenja parničnog postupka, drugostupanjski sud potvrdio je presudu suda prvog stupnja i presuda je tako postala pravomoćna. Mogu li odmah podnijeti tužbu ustavnom sudu i od kojeg se trenutka računa rok za podnošenje ustavne tužbe?

Pravo nasljednika na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Vi pitate - mi odgovaramo

Imaju li nasljednici primatelja uzdržavanja iz ugovora o doživotnom uzdržavanju pravo zahtijevati raskid toga ugovora?

Učinci obustave postupka ocjene zakonitosti općeg akta

Vi pitate - mi odgovaramo

Za vrijeme trajanja postupka upravnosudske ocjene zakonitosti općeg akta jedinice lokalne samouprave njegov donositelj stavio je opći akt izvan snage, zbog čega je navedeni postupak obustavljen. Je li upravni sud, prilikom ocjene zakonitosti konkretnoga upravnog akta u upravnom sporu, vezan spornom odredbom općeg akta važećom u vrijeme donošenja upravnog akta?

Filteri