Informator broj 6626 od 11. svibnja 2020.

UVODNIK

Zakonske intervencije zbog posebnih okolnosti u ovršnim i stečajnim postupcima

Dva su zakona, oba donesena po hitnom postupku, uz spojeno 'prvo i drugo čitanje' te uz promptno stupanje na snagu, uredila socijalno, ali i gospodarski važna pitanja, prvi u svezi s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima, i to samo u odnosu na ovršenike fizičke osobe te drugi propisujući stanovita ograničenja u ovršnim i stečajnim postupcima bez obzira na važnost subjekata u tim postupcima. Osim proceduralnih pitanja vezanih uz ovrhu i stečaj, oba su zakona posebnom odredbom obuhvatila i pitanje tijeka zateznih kamata u ovrsi - to jest njihova zastoja. Zakoni su doneseni, jedan 17., a drugi 30. travnja 2020. na sjednici Hrvatskog sabora - jednoglasno (sa 120 odnosno 123 glasa). U ovom članku mr. sc. Miljenko A. Giunio stavlja naglasak na drugi zakon - Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, koji je na snazi od 1. svibnja 2020.
Autor: mr. sc. Miljenko A. Giunio

Sadržaj

Zakonske intervencije zbog posebnih okolnosti u ovršnim i stečajnim postupcima
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

Dva su zakona, oba donesena po hitnom postupku, uz spojeno 'prvo i drugo čitanje' te uz promptno stupanje na snagu, uredila socijalno, ali i gospodarski važna pitanja, prvi u svezi s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima, i to samo u odnosu na ovršenike fizičke osobe te drugi propisujući stanovita ograničenja u ovršnim i stečajnim postupcima bez obzira na važnost subjekata u tim postupcima. Osim proceduralnih pitanja vezanih uz ovrhu i stečaj, oba su zakona posebnom odredbom obuhvatila i pitanje tijeka zateznih kamata u ovrsi - to jest njihova zastoja. Zakoni su doneseni, jedan 17., a drugi 30. travnja 2020. na sjednici Hrvatskog sabora - jednoglasno (sa 120 odnosno 123 glasa). U ovom članku mr. sc. Miljenko A. Giunio stavlja naglasak na drugi zakon - Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, koji je na snazi od 1. svibnja 2020.

MAGISTRATUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Magistratska vlast označava se izrazima imperium i potest.

Smjernice Europske komisije za javnu nabavu u kriznoj situaciji zbog bolesti COVID-19
Autor: Iva Šuler

Stručni članak

COVID-19 zdravstvena je kriza koja iziskuje brza i pametna rješenja te vještu prilagodbu na povećanu potražnju za odgovarajućom robom i uslugama u vrijeme kad određeni lanci opskrbe nisu posve funkcionalni. Javni naručitelji u državama članicama glavni su sudionici u nabavi većine te robe i usluga. Oni se moraju pobrinuti za dostupnost, između ostalog, osobne zaštitne opreme poput maski za lice i zaštitnih rukavica, medicinskih proizvoda, prije svega respiratora, drugih medicinskih potrepština te bolničke i informatičke infrastrukture. Na europskoj razini Komisija i države članice već su intenzivirale aktivnosti u tom području pokretanjem zajedničkih postupaka javne nabave za razne medicinske potrepštine. Kako bi svoju pomoć dodatno prilagodila kriznoj situaciji, Europska komisija donijela je Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 (2020/C 108 I/01). U Smjernicama Europska komisija objašnjava koje su mogućnosti i fleksibilnost dostupne u okviru EU-a za javnu nabavu kad je riječ o robi, uslugama i radovima koji su potrebni za suzbijanje krize.

Prva Novela Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Autor: Snježana Oset

Stručni članak

U članku dajemo pregled zakonskog okvira prekršajnopravne zaštite od nasilja u obitelji kroz odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji[1], s osvrtom na izmjene koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020[2]. Bez obzira na relativno kratku primjenu ZZNO/17, došlo je do njegove prve novele jer je bilo potrebno revidirati važeća zakonska rješenja glede pojavnih oblika nasilja u obitelji da bi se odredili jasniji kriteriji razgraničenja između prekršaja propisanih ZZNO/17 i kaznenih djela protiv tjelesnog integriteta počinjenih prema bliskoj osobi te implementirati europske i međunarodne instrumente u prekršajno zakonodavstvo.

Proširenje (upravno)sudske zaštite na stegovne postupke u javnim službama
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Stegovno kažnjavanje zaposlenika odvija se na temelju općih akata poslodavaca, i dosad nije uživalo pravo na sudsku zaštitu, osim u slučaju ako je kao stegovna mjera izrečen otkaz ugovora o radu. Autor predstavlja Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom Ustavni sud, odlučujući u konkretnom slučaju, po prvi put, neizravno, upućuje na to da bi upravni sudovi svoju nadležnost trebali proširiti i na stegovne postupke koje poslodavci u javnom sektoru vode protiv svojih zaposlenika.

Financiranje decentraliziranih funkcija u 2020.
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Decentralizirane funkcije u Republici Hrvatskoj su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rashodi preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju se iz prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. S obzirom na složenost takvog financiranja, u nastavku donosimo više informacija o sustavu financiranja decentraliziranih funkcija u 2020.

Vremeplov: Frankfurtski mir – 10. svibnja 1871.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Frankfurtskim mirom od 10. svibnja 1871. okončan je francusko-pruski rat, koji je Francuska povela protiv Pruske 19. srpnja 1870.

Abecedarij upravnog postupka: Privremeni zastupnik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 34. st. 3., 4. i 5. ZUP-a

Stvarno pravo – stvar i njezine pripadnosti
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Servisna oprema bit će pripadnost poslovnog prostora - servisa za kamione, ako je namijenjena da trajno služi svrsi toga poslovnog prostora kao glavnoj stvari

Obvezno pravo – naknada štete (tijek zateznih kamata)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na dosuđenu naknadu štete čija je visina utvrđena tijekom sudskog postupka prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, zatezna kamata teče od dana donošenja sudske odluke

Radno pravo – otkaz ugovora o radu – socijalni kriteriji
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je radnik kojem je otkazan ugovor o radu bio jedini izvršitelj na radnom mjestu koje je ukinuto, tada nisu ispunjene pretpostavke za primjenu socijalnih kriterija propisanih odredbom članka 115. st. 2. Zakona o radu, jer zakonitost odluke o otkazu glede primjene socijalnih kriterija ovisi o činjenici postoje li okolnosti koje u svojoj ukupnosti dovode radnika u povoljniji položaj u odnosu prema drugim radnicima istog radnog mjesta glede otkazivanja

Altintaş protiv Turske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Veličanje nasilja ne uživa zaštitu prava na slobodu izražavanja, ali kazneni postupci koji su vođeni protiv pojedinca koji je javno veličao nasilje moraju udovoljiti zahtjevima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u dijelu koji se odnosi na pravičnost postupka

Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku i epidemija bolesti COVID-19

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li okolnost da je proglašena epidemija bolesti COVID-19 predstavljati razlog za povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku?

Kršenje mjera samoizolacije i karantene

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je posljedica kršenje sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zarazne bolesti, samoizolacije ili karantene?

Kapara kao odustatnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Ugovorne strane sporazumjele su se o kapari i uz to i o pravu na odustanak od ugovora. Do kojeg roka ugovorne strane mogu odustati od ugovora, jer taj rok nije predviđen ugovorom?

Provedba mjera ovrhe za porezni dug tijekom posebnih okolnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Hoće li Porezna uprava provoditi postupak ovrhe za dospjeli, a neplaćeni porezni dug za vrijeme trajanja posebnih okolnosti?

Radno vrijeme trgovina – neradni dani

Vi pitate - mi odgovaramo

Na temelju nove Odluke Stožera civilne zaštite o radu trgovina, s primjenom od 27. travnja 2020., naša trgovina ima dvokratno radno vrijeme (8-14 h i 15-21 h), a ima zabranu rada »nedjeljom, blagdanom i neradnim danima kada se ne radi«. Na koje se dane misli kada se spominju blagdani i neradni dani?

Filteri