Informator broj 6729 od 02. svibnja 2022.

UVODNIK

Prigovor protiv drugih postupanja javnopravnih tijela u praksi

Zakon o općem upravnom postupku utvrdio je, između ostaloga, i institut prigovora, kojim je proširena zaštita protiv nezakonitih postupanja uprave koja mogu imati utjecaja na prava, obveze ili pravne interese stranaka. Međutim, čini se da više od deset godina primjene ZUP-a upravnim sudovima nije bilo dovoljno da shvate pravu narav toga pravnog lijeka. Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić analizira Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske donesenu u ožujku 2022., kojom je Ustavni sud povodom konkretnog slučaja poništio presude Visokog upravnog suda i Upravnog suda u Zagrebu, i pojasnio doseg prigovora kao pravnog lijeka.
Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

 

Sadržaj

Prigovor protiv drugih postupanja javnopravnih tijela u praksi
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Zakon o općem upravnom postupku utvrdio je, između ostaloga, i institut prigovora, kojim je proširena zaštita protiv nezakonitih postupanja uprave koja mogu imati utjecaja na prava, obveze ili pravne interese stranaka. Međutim, čini se da više od deset godina primjene ZUP-a upravnim sudovima nije bilo dovoljno da shvate pravu narav toga pravnog lijeka. Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić analizira Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske donesenu u ožujku 2022., kojom je Ustavni sud povodom konkretnog slučaja poništio presude Visokog upravnog suda i Upravnog suda u Zagrebu, i pojasnio doseg prigovora kao pravnog lijeka.

Porezni praktikum: Neoporezivo plaćanje premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Neki poslodavci svojim radnicima podmiruju premiju dopunskog odnosno dodatnog zdravstvenog osiguranja, što predstavlja dodatan benefit rada za poslodavca. Pod propisanim uvjetima, premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja može se platiti u korist radnika neoporezivo pa ukazujemo na praktične pojedinosti takvog davanja.

Pomilovanje: pravni akt milosti ili legalizirani čin samovolje
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Hrvatsku političku i javnu scenu uzburkala je najava odvjetnika dvojice osuđenika da će podnijeti molbu Predsjedniku Republike Hrvatske za njihovo pomilovanje, tj. da im da oprost od izvršavanja kazni zatvora koje izdržavaju zbog sudjelovanja u počinjenju kaznenog djela teškog ubojstva u SR Njemačkoj 80-ih godina prošlog stoljeća. Javnost je podijeljena, jer je riječ o slučaju povezanom uz djelovanje tajnih službi iz doba bivše Jugoslavije u likvidacijama tadašnjih političkih emigranata s jedne strane, dok su s druge strane, imajući na umu potporu, očito u pitanju osobe koje nisu bile baš bez utjecaja u Hrvatskoj. I druge zemlje u svijetu suočavaju se s pomilovanjima koja izazivaju javnu raspravu i propitivanja o tome koliko je riječ o institutu koji ima funkciju prava, a koliko je ono izraz puke diskrecije nositelja ovlasti pomilovanja. Stoga, u članku ćemo objasniti funkciju pomilovanja, dati njegov zakonski okvir i iznijeti par slučajeva koji su stranoj javnosti bili sporni.

Menadžment i upravljanje velikim količinama podataka
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Obrada velike količine podataka (Big Data Analytics) pruža mogućnost menadžmentu da u relativno kratkom roku analizira i dobije uvid u razne podatke, kao što su obrasci ponašanja kupaca, troškovi poslovanja i slično. Primjena sustava velikih količina podataka povećava (a ne smanjuje) važnost ljudskog faktora odnosno menadžmenta, jer se pogreške mogu vidjeti prije, odnosno teško ih je prikriti. Međutim, svaki dobiveni podatak potrebno je promišljeno sagledati, a rezultate razmotriti s obzirom na trenutačne poslovne okolnosti.

Pravni položaj žrtve u prekršajnom pravu
Autor: Stanislav Walaszek

Stručni članak

U ovom članku autor problematizira nedovoljno normiran pravni položaj žrtve u prekršajnom pravu s procesnopravnog i materijalnopravnog aspekta te analizira postojeće odredbe, vodeći pritom računa o Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14. 11. 2012.), koja je implementirana unutar odredbi Zakona o kaznenom postupku, a koji se supsidijarno primjenjuje u prekršajnim postupcima i čije odredbe u znatno većem opsegu normiraju pravni položaj žrtve.

Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine
Autor: Biljana Barjaktar

Stručni članak

Početak je svibnja, a to je obično razdoblje godine kada brojni radnici počinju koristiti preostali pripadajući godišnji odmor iz prethodne godine - tzv. »stari« godišnji odmor. U članku ćemo objasniti tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prethodne godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse. Stoga je svrha ovoga članka upoznati radnike i poslodavce s njihovim pravima i obvezama kad je u pitanju korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine.

Posebna ovlaštenja predstavničkog tijela JLS-a prema Zakonu o naseljima
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Novi Zakon o naseljima stupio je na snagu 7. travnja 2022., i zamijenio je zakon istoga naziva, koji je bio na snazi od 1988. Zakon uređuje niz pitanja vezanih uz imenovanje ulica i trgova u naselju i određivanje granica naselja. Autor predstavlja nova zakonska rješenja, uz poseban naglasak na dodatne ovlasti koje je Zakon dodijelio predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave.

Vremeplov: Sporazum između Francuske Republike i SAD-a o prodaji Louisiane – 30. travnja 1803.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Louisiana, jedna od saveznih država SAD-a, nazvana je prema francuskom kralju Louisu XIV. nakon što su Francuzi osvojili ovaj teritorij na tlu Amerike, nastao isušavanjem područja oko rijeke Mississippi. Francusko Kraljevstvo kontroliralo je Louisianu od 1699. do 1762., kada ju je tajnim sporazumom predao Španjolcima. Amerikanci, kojima je pristup moru bio važan, računali su na njezino postupno osvajanje, a pravi zamah američkoj trgovini dao je sporazum sa Španjolcima iz 1795., kojim su američki trgovci dobili prava polaganja robe za izvoz u New Orleansu i plovidbe cijelim Mississippijem.

Abecedarij upravnog postupka: Dostava javnom objavom
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 95. ZUP-a

Kazneno pravo – kazneni postupak – nezakoniti dokazi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tijekom prikupljanja obavijesti policija građane ne može ispitivati u svojstvu svjedoka i vještaka. Slijedom toga, nezakonit je dokaz iskaz svjedoka koji je bio nazočan pri policijskom ispitivanju građana, i koji je samo čuo sadržaj takvog obavijesnog razgovora.

Ovršni postupak – javnobilježničke isprave – podobnost za ovrhu
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor o ustupu potraživanja, kao privatna isprava na kojoj je javni bilježnik ovjerio potpise stranaka, ne mora biti solemniziran, i kao takav po svojoj dokaznoj snazi ima značenje javnoovjerovljene isprave te ispunjava pretpostavke za određivanje ovrhe u smislu odredbe čl. 32. st. 1. Ovršnog zakona.

Prekršajno pravo – primjena blažeg propisa
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršaj iz članka 170. stavka 1. točke 14. i stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ima pravni kontinuitet u članku 167. stavku 1. točki 11. i stavku 2. Zakona o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 84/21), koji je ujedno i blaži propis za okrivljenike po zapriječenoj sankciji.

Derbuc i drugi protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Pravna osoba koja je stranka u sudskom sporu ima pravo na naknadu parničnih troškova za zastupanje odvjetnika i kada zapošljava kvalificirane pravnike koji ispunjavaju zakonske uvjete za zastupanje te pravne osobe u sudskom sporu.

Ovrha na novčanim sredstvima – podnošenje i ovjera potpisa na punomoći

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao punomoćnik ovrhovoditelja predao bih FINA-i zahtjev za naplatu pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ishođenog u e-komunikaciji. Zahtjev bih predao fizičkim putem u poslovnici FINA-e. Treba li na odvjetničkoj punomoći biti ovjeren potpis davatelja punomoći (direktora ovrhovoditelja)?

Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoje li tražbine ili prava na koja predstečajni postupak ne utječe?

Oporezivanje darovanja gotovog novca

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba je dobila 10.000,00 kuna gotovog novca od prijatelja i nije obuhvaćena oslobođenjem propisanim Zakonom o lokalnim porezima. S obzirom na odredbu članka 4. Zakona o lokalnim porezima, je li navedeni primitak oporeziv odnosno plaća li se porez na nasljedstva i darove samo na iznose koji su iznad 50.000,00 kuna ili neovisno o iznosu darovanog novca?

Utvrđivanje druge komunalne djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad ima veći broj poslovnih prostora i stanova u svojem vlasništvu. S tim u vezi, može li predstavničko tijelo djelatnost održavanja poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada odrediti kao drugu komunalnu djelatnost, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu?

Upravni spor zbog šutnje uprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužba zbog šutnje uprave podnesena je dva dana prije propisanog roka. Za vrijeme rješavanja upravnog spora taj je rok protekao, a rješenje i dalje nije doneseno. Može li se u takvoj situaciji, povodom prerano podnesene tužbe, voditi upravni spor?

Ocjenjivanje vježbenika koji je primljen u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenica je u rujnu 2020. primljena u upravni odjel Županije kao vježbenica. Nakon isteka vježbeničkog staža i polaganja državnog ispita, tijekom 2021. službenica je bez prekida primljena u službu na neodređeno vrijeme, ali je u 2021. radila kraće od 6 mjeseci. Na koji način službenicu ocijeniti za njezin rad tijekom 2021.?

Filteri