Informator broj 6755-6756 od 31. listopada 2022. i 07. studenog 2022.

UVODNIK

Posjed prava stvarnih služnosti

U ovom članku autorica analizira institut posjeda prava stvarnih služnosti. U prvom dijelu članka naglasak stavlja na definiranje prava stvarnih služnosti te razlike u odnosu na osobne služnosti, a u drugom dijelu prikazuje načine stjecanja i prestanka posjed prava stvarne služnosti te važniju sudsku praksu. Pritom poseban naglasak stavlja na pitanje ovlaštenika posjeda prava stvarnih služnosti, nemogućnost osnivanja stvarne služnosti na javnim i općim dobrima te stjecanje prava stvarnih služnosti na temelju zakona.
Autorica: Josipa Verović, mag. iur.

Sadržaj

Posjed prava stvarnih služnosti
Autor: Josipa Verović

Stručni članak

U ovom članku autorica analizira institut posjeda prava stvarnih služnosti. U prvom dijelu članka naglasak stavlja na definiranje prava stvarnih služnosti te razlike u odnosu na osobne služnosti, a u drugom dijelu prikazuje načine stjecanja i prestanka posjed prava stvarne služnosti te važniju sudsku praksu. Pritom poseban naglasak stavlja na pitanje ovlaštenika posjeda prava stvarnih služnosti, nemogućnost osnivanja stvarne služnosti na javnim i općim dobrima te stjecanje prava stvarnih služnosti na temelju zakona.

Quod si pendente conditione res tradita sit, emptor non poterit eam usucapere pro emptore, et quod pretii solutum est, repetetur…
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Quod si pendente conditione res tradita sit, emptor non poterit eam usucapere pro emptore, et quod pretii solutum est, repetetur… lat. ako bi stvar bila predana za vrijeme pendencije uvjeta, kupac je neće moći steći dosjelošću pro emptore (na temelju ugovora o kupoprodaji kao pravnoj osnovi), i ono što je dano na ime cijene bit će vraćeno (odnosno traženo natrag).

Oporezivanje prijenosa vlasništva nekretnine u slučajevima osiguranja novčane tražbine i podjele bračne stečevine
Autor: Ana Vrdoljak Petković

Stručni članak

Postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina specifičan je kada je riječ o prijenosu vlasništva na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine ili kada je riječ o podjeli bračne stečevine. U članku autorica donosi informacije vezane uz oporezivanje navedenih specifičnih slučajeva, uz praktične primjere i prikaz mišljenja Porezne uprave.

Porezni praktikum: Oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost za usluge vezane uz liječenje i drugu zdravstvenu zaštitu
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Propisima kojima se uređuje oporezivanje porezom na dodanu vrijednost propisana su brojna oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. U ovom poreznom praktikumu autorica donosi informacije vezane uz primjenu oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost koje se odnose na usluge vezane uz liječenje i drugu zdravstvenu zaštitu.

Zahtjev da se ukloni opasnost štete
Autor: Ivica Crnić

Stručni članak

Zakon o obveznim odnosima omogućava svakoj osobi da putem suda zahtijeva da se ukloni izvor opasnosti od kojega prijeti znatnija šteta njemu ili drugome. Ta osoba može zahtijevati i da sud posjedniku izvora opasnosti naredi da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi uznemirivanje ili opasnost štete, ako se uznemirivanje ili šteta ne mogu spriječiti odgovarajućim mjerama. Riječ je o odredbi članka 1047. toga Zakona, koja je pravni instrument kojom ugrožena osoba može štititi svoje pravo da se izvor opasnosti ukloni od nje prije nego što je šteta nastala odnosno da se posjedniku izvora opasnosti naredi da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi uznemirivanje ili opasnost štete. Iznimno, prema stavku 3. istog članka Zakona, ako šteta nastane u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju je dobiveno odobrenje nadležnog tijela, može se zahtijevati samo naknada štete koja prelazi uobičajene granice (prekomjerna šteta). U ovom radu autor razmatra i važno postupovno pitanje sadržaja tužbenog zahtjeva odnosno izreke presude te upućuje na sudsku praksu i doktrinu pa i sudsku praksu koja je nastala prema odredbama prije važećih Zakona o vlasničkopravnim odnosima i Zakona o obveznim odnosima iz 1991., kad je relevantna u primjeni sada važećih Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o obveznim odnosima.

Dužnost prijavljivanja mogućeg sukoba interesa lokalnih službenika i namještenika
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Sukob interesa lokalnih službenika i namještenika nikada nije izazvao veliku pozornost stručne javnosti, niti se o njemu puno govorilo i pisalo, iako je relativno skučen zakonski okvir koji uređuje to područje izložen stalnim izazovima stvarnog života. S druge strane, integritet, nepristranost i učinkovitost lokalnih službenika i namještenika nedvojbeno čine temelj kvalitetne, racionalne uprave. Autorica nas vodi kroz propise koji uređuju sukob interesa lokalnih službenika i namještenika i pojašnjava neke situacije koje se u praksi često događaju.

Abecedarij upravnog postupka: Izjavljivanje žalbe (2. dio)
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 105. ZUP-a

Događaji: 2. Informatorovi dani lokalne i regionalne samouprave – Trakošćan, 2022.
Autor: Novi informator

Stručni članak

Uspjeh prve konferencije „Informatorovi dani lokalne i regionalne samouprave 2021.“, koja je u organizaciji Novog informatora d.o.o. održana u Trakošćanu prošle godine, doveo je do organizacije 2. Informatorovih dana lokalne i regionalne samouprave, u istom mjestu i u isto doba.

Vremeplov: Primitak Republike Hrvatske u članstvo Vijeća Europe – 6. studenoga 1996.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 6. studenoga 1996. Republika Hrvatska primljena je u punopravno članstvo Vijeća Europe, najstarije europske organizacije sa sjedištem u Strasbourgu (Francuska), čija je uloga jačanje europskog jedinstva i prosperiteta kroz promicanje zajedničkih vrijednosti i načela zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda, demokracije i vladavine prava.

Prijava tražbine u predstečajni postupak
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kad je tužitelj kao vjerovnik tuženika imao mogućnost u otvorenom postupku predstečajne nagodbe nad tuženikom kao dužnikom, prijaviti svoju tražbinu iz ovog postupka, čime bi ona bila obuhvaćena predstečajnom nagodbom, a što je tužitelj propustio učiniti, posljedica takvog postupanja tužitelja jest da je njegova tražbina ostala neispitana te nije obuhvaćena predstečajnom nagodbom, dakle u zakonom propisanom postupku ostvarivanja prava, zbog čega je, a primjenom odredbe čl. 282. st. 1. ZPP-a, tužba tužitelja pravilno odbačena.

Obvezno pravo – naknada štete – razlozi za oslobođenje od odgovornosti
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je mjesto nezgode obilazio ophodar uredno, pa je tako ispunio svoju zakonsku obvezu ophodarske službe na javnim cestama, onda na strani tuženika (pravne osobe koja upravlja cestom) nije bilo propusta, zbog čega nema ni odgovornosti tuženika za nastalu štetu.

Zakon o upravnim sporovima – pravo na pristup sudu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud prvoga stupnja uskratio je tužitelju pravo na pristup sudu kad je presudu donio bez održavanja rasprave, iako je tuženik osporavao pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u upravnom postupku i predložio izvođenje dokaza.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je okrivljenik opunomoćio odvjetnika za obranu tijekom prekršajnog postupka, za podnošenje zahtjeva okrivljenika za naknadu troškova prekršajnog postupka podnesenog po tom odvjetniku, nije potrebna nova punomoć, osim u situaciji kada se traži isplata dosuđenih troškova na račun odvjetnika, jer je takva isplata dopuštena isključivo temeljem specijalne punomoći dane branitelju od okrivljenika.

Prava na žig - prava nositelja žiga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz toga žiga. Prava koja proizlaze iz žiga imaju učinak prema trećima stranama od datuma objave registracije žiga.

Cvetković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ne može se shvatiti tako da zahtijeva detaljan odgovor suda na svaki argument stranaka. Međutim, ako je riječ o argumentu koji je odlučujući za ishod postupka, sud o njemu treba dati konkretan i izričit odgovor.

Jednostrano ulaganje u bračnu stečevinu nakon prestanka bračne zajednice

Vi pitate - mi odgovaramo

Moj suprug je nakon prestanka trajanja bračne zajednice svojevoljno obavljao nadogradnju nekretnine koja je stečena za vrijeme trajanja braka, ali nije bitno izmijenio identitet te nekretnine. Sada tvrdi da se njegov udio u bračnoj stečevini time povećao. Ima li za to pravne podloge?

Naknada plaće radniku tijekom korištenja roditeljskog dopusta

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik, koji radi kod poslodavca posljednje dvije godine, odlazi na roditeljski dopust. Koliko iznosi naknada plaće tom radniku tijekom korištenja roditeljskog dopusta i na čiji teret se isplaćuje?

Darovanje nekretnine JLP(R)S-a bez provođenja javnog natječaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li jedinica lokalne samouprave darovati nekretninu (neizgrađeno građevinsko zemljište) u svom vlasništvu Ministarstvu unutarnjih poslova, u svrhu gradnje poslovne zgrade potrebne za rad policije, odnosno bi li taj pravni posao bio “u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana”?

Donošenje rješenja umjesto obavijesti u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Povodom prijedloga stranke za poništenje ili ukidanje rješenja na temelju članka 131. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku, javnopravno tijelo donijelo je rješenje o odbijanju prijedloga. Je li protiv toga rješenja dopušteno pokrenuti upravni spor?

Primjena odredaba općeg akta koji nije usklađen s promjenama zakona

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22), navedeni je Zakon propisao da će ustanove socijalne skrbi svoje opće akte uskladiti s njegovim odredbama u roku od jedne godine od njegova stupanja na snagu. Naša ustanova mora izabrati novog ravnatelja, a još nije uskladila opće akte sa Zakonom. Trebamo li u ovom slučaju uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, i koje ćemo objaviti u javnom natječaju, utvrditi na temelju našeg Statuta (u kojem su uvjeti (propisani) opisani u skladu s prije važećim Zakonom o socijalnoj skrbi), ili na temelju odredaba novog Zakona o socijalnoj skrbi?

Filteri