Informator broj 6612 od 03. veljače 2020.

UVODNIK

Značajna šteta kao uvjet dopuštenosti podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava
– predmet Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Europski sud za ljudska prava, 14. siječnja 2020., povodom zahtjeva br. 29422/17, donio je odluku u predmetu Lazarević protiv Bosne i Hercegovine, u kojoj je zauzeo važno stajalište u svezi s primjenom članka 35. st. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o kriteriju postojanja značajne štete za podnositelja u kontekstu dopuštenosti podnošenja zahtjeva tom Sudu.
Autor: mr. sc. Iris Gović Penić

Sadržaj

Značajna šteta kao uvjet dopuštenosti podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Europski sud za ljudska prava, 14. siječnja 2020., povodom zahtjeva br. 29422/17, donio je odluku u predmetu Lazarević protiv Bosne i Hercegovine, u kojoj je zauzeo važno stajalište u svezi s primjenom članka 35. st. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o kriteriju postojanja značajne štete za podnositelja u kontekstu dopuštenosti podnošenja zahtjeva tom Sudu.

ZV (II.)
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Hrvatski zakon definira pravo vlasništva kao »stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima«

Obračun spomeničke rente za 2019.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Obveza obračuna i plaćanja spomeničke rente uređena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18 - u nastavku teksta: Zakon). Zakonom su propisane obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ali i financiranje njihove zaštite i očuvanja, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Zakonom je propisana i obveza godišnjeg obračuna spomeničke rente, o čemu pišemo u ovom članku.

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. za poduzetnike i subjekte od javnog interesa
Autor: Baldo Hreljac

Stručni članak

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, koji se podnose u propisanim rokovima, predstavljaju istinit i vjerodostojan prikaz financijskog stanja i poslovanja. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja propisano je Zakonom o računovodstvu i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, a u određenim slučajevima i posebnim propisima pa u članku donosimo pregled rokova i dokumentacije koju dostavljaju poduzetnici i subjekti od javnog interesa.

Prethodna pitanja kao bitan čimbenik sudskog dijaloga u pravu Europske unije
Autor: Sanja Mišević

Stručni članak

Odgovornost države članice Europske unije kada nacionalni sudovi ne primijene ili nepravilno primijene pravo Europske unije, može biti izravna - u postupku koji Europska komisija ili druga država članica pokreće pred Sudom Europske unije radi povrede prava Europske unije, ali i neizravna - kao odgovornost države za štetu, i taj postupak svaki građanin, ali i pravna osoba, može pokrenuti pred nacionalnim sudom. Stoga u ovom članku obrađujemo institut prethodnog pitanja kojim država članica može tražiti od Suda Europske unije tumačenje prava Europske unije, da bi pravilno primijenila pravo Europske unije i donijela odluku u pojedinačnom sporu.

Vremeplov: Sporazum iz Waitangija – 6. veljače 1840.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Waitanški dan je nacionalni dan Novog Zelanda, koji se slavi 6. veljače. Na taj je dan 1840. godine u mjestu Waitangi, na Sjevernom otoku Novog Zelanda sklopljen Sporazum između predstavnika Britanske krune i maorskih poglavica (na maorskom: rangatira).

Usklađivanje statuta jedinica samouprave
Autor: Željka Tropina Godec

Stručni članak

Ukidanje ureda državne uprave u županijama predstavlja vidljivu promjenu organizacije i ustroja državne uprave. Neki poslovi koje su obavljali uredi državne uprave dodijeljeni su županijama, dok su poslovi nadzora zakonitosti statuta i drugih općih akata jedinica samouprave preneseni tijelima državne uprave. Autorica predstavlja nova zakonska rješenja vezana uz nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i opisuje na koji je način potrebno uskladiti njihove statute s novim zakonskim rješenjima.

Informatorovi pravni alati: Prijava nepravilnosti
Autor: Novi informator

Stručni članak

Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov., br. 17/19 - u nastavku teksta: Zakon), poslodavac (tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba) koji zapošljava više od pedeset radnika dužan je općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

Troškovi upravnog spora pri šutnji uprave
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U Informatoru, br. 6575 i 6580-6581 dvojica su autora pisala o troškovima upravnoga spora, od kojih je jedan (dr. sc. Robert Peček) analizirao Odluku Ustavnoga suda broj: U-III-2086/2019 od 9. travnja 2019., a drugi (doc. dr. sc. Alen Rajko) iznio niz praktičnih napomena vezanih uz utvrđivanje troškova spora. Temu nastavljamo novim člankom dr. sc. Roberta Pečeka, koji piše o troškovima upravnog spora kada se on vodi radi šutnje uprave.

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari
Autor: Berislav Matijević

Stručni članak

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari je institut obveznog prava i predstavlja stvarno pojačanje položaja kupca. Autor u članku, osim što razmatra odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke, daje kratak prikaz i bliskih instituta te navodi na temelju čega ih treba razgraničiti od tog instituta.

Abecedarij upravnog postupka: Pravna pomoć
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 26. st. 1. i 2. ZUP-a

PRILOG: Novine u podzakonskim poreznim propisima
Autori: Alen Benazić Stjepan Gadžo Lidija Karačić Mirjana Mahović Komljenović Antonio Prtenjača Gordana Lončar Leonardo Žagrić Vanja Martinović

Stručni članak

O paketu zakonskih promjena koji je donesen u okviru četvrtog kruga porezne reforme, pisali smo u prilogu Informatora, broj 6606-6608 od 23. i 30. prosinca 2019. i 6. siječnja 2020. pod nazivom »Novine u poreznim propisima«. U ovom prilogu donosimo prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak, Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnika o porezu na dobit, Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, Pravilnika o trošarinama i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, ali i prikaz novog Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Narodnim novinama, broj 1/20 i stupili su na snagu 3. siječnja 2020.Osim navedenog, u ovom prilogu prikazujemo i izmjene i dopune Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda, podzakonskog akta Pomorskog zakona.

Upravni spor – oslobođenje od poreza na promet nekretnina
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom primjene mjerodavnih poreznih propisa nadležna porezna tijela i sudovi moraju uzeti u obzir i ostale mjerodavne zakone i stvarne okolnosti nastanka porezne obveze

Obvezno pravo – ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid – aktivna legitimacija
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju zato što druga stranka ne izvršava svoju obvezu, imovinsko je pravo koje prelazi na zakonske nasljednike, pa su oni aktivno legitimirani postaviti takav zahtjev

Parnični postupak – nadležnost suda u povodu zahtjeva za povrat komunalnih doprinosa)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

O pravu stranke na povrat komunalnog doprinosa plaćenog bez pravne osnove, ne odlučuje se u parničnom, već u upravnom postupku

Pravo na naknadu troškova prijevoza pri liječenju u udaljenoj zdravstvenoj ustanovi
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo na naknadu troškova prijevoza ima osiguranik obveznog zdravstvenog osiguranja ako je upućen na liječenje u zdravstvenu ustanovu koja je više od 50 km udaljena od mjesta njegova prebivališta, ali samo ako odgovarajuću zdravstvenu zaštitu nije mogao ostvariti u bližoj ugovornoj ustanovi

Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava naložio je Bosni i Hercegovini da poduzme sve potrebne mjere za izvršenje odluka o povratu imovine, a osobito uklanjanje pravoslavne crkve sa zemljišta podnositelja, u roku tri mjeseca nakon što presuda postane konačna

Pravosudni ispit kao uvjet za prijam u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad donosi novu sistematizaciju radnih mjesta. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite može li među uvjetima za prijam u službu na radno mjesto u upravnom tijelu Grada biti utvrđen i položen pravosudni ispit?

Davanje kredita članovima uprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema članku 431. Zakona o trgovačkim društvima, na davanje kredita članovima uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 249. Zakona. Društvo može dati kredit članovima uprave na temelju odluke nadzornog odbora. S obzirom na to da se takva odluka može odnositi samo na određene vrste kredita i određene ugovore o kreditu, možete li nam navesti koje su to vrste kredita i određeni ugovori o kreditu?

Obavljanje poslova priveza i odveza brodova u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li Lučka uprava u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značenja, kao svoju djelatnost, sama obavljati i poslove priveza i odveza brodova ili je za tu djelatnost (za koju postoji gospodarski interes i već je imala koncesionara koji ispunjava uvjete) dužna provesti postupak za sklapanje ugovora o koncesiji?

Branitelj na teret proračunskih sredstava kada obrana nije obvezna

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada je i pod kojim uvjetima moguće u kaznenom postupku dobiti branitelja na teret proračunskih sredstava i ako obrana nije obvezna?

Izbor člana predstavničkog tijela na dužnost ravnatelja ustanove

Vi pitate - mi odgovaramo

Član općinskog vijeća ima obrazovanje i radno iskustvo koji su podudarni s uvjetima koje je Općina utvrdila za ravnatelja novoosnovanog dječjeg vrtića. Može li član općinskog vijeća biti izabran za ravnatelja dječjeg vrtića koji je osnovala Općina?

Filteri