Informator broj 6640-6641 od 17. kolovoza 2020. i 24. kolovoza 2020.

UVODNIK

Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave koji je stupio na snagu 9. srpnja 2020., a te izmjene i dopune odnose se na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. st. 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave), kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa te nepostojanje ostalih (fakultativnih) osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave iz članka 254. st. 1. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi s obzirom na datum izdavanja tih dokumenata.
Autor: Ante Loboja, dipl. iur.

Sadržaj

Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave[1] koji je stupio na snagu 9. srpnja 2020., a te izmjene i dopune odnose se na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. st. 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave) [2], kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa te nepostojanje ostalih (fakultativnih) osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave iz članka 254. st. 1. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi[3] s obzirom na datum izdavanja tih dokumenata[4].  

QUI SENTIT ONUS, SENTIRE DEBET COMMODUM, ET CONTRA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj i kanonskoj pravnoj tradiciji, izreka koja sadržava načelo koje određuje da tko ima koristi od određene stvari ili prava, taj mora snositi i troškove i terete koji od njih nastanu.

Oblik (forma) punomoći
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

Svaki ugovor ima određeni oblik (formu), ali kod određenih ugovora, koji se nazivaju i formalnim ugovorima, postoji unaprijed zakonom ili dogovorom stranaka predviđen oblik koji je uvjet za pravnu valjanost toga ugovora. Osnovno je pravilo da sklapanje ugovora ne podliježe nikakvoj unaprijed određenoj formi, osim u slučaju kada je zakonom ili ugovorom stranaka izričito određen oblik, kao jedan od uvjeta pravne valjanosti toga ugovora. Stoga autorica u ovom članku analizira oblik u kojem se mora dati punomoć koja je temelj brojnih poslovnih odnosa, a na temelju punomoći sklapaju se različiti ugovori.

Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
Autori: Ana Zorić Davor Kozina

Stručni članak

Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru donesen je radi cjelovitosti uređenja sustava upravljanja nepravilnostima,a stupio je na snagu 16. srpnja 2020. U članku autori podrobno pojašnjavaju sve pojedinosti ovog Pravilnika kako bi se otklonile dvojbe o postupanju u praksi.

Granice slobode izražavanja na internetu
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Internet još uvijek možemo smatrati novim medijem, toliko različitim od klasičnih medija da je potrebno stvoriti nova pravila i argumente koji će odrediti doseg slobode izražavanja na internetu. Na tom tragu, autor nam predstavlja dvije odluke Ustavnog suda koje, svaka na svoj način, utvrđuju kriterije za procjenu dosega slobode izražavanja i ukazuju na nužnost postizanja ravnoteže između prava na slobodu izražavanja i drugih prava koja se štite sudskim odlukama.

Vremeplov: Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji DF J ugoslavije - 23. kolovoza 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Maksimum vlasništva zemljoradničkog posjeda zemljoradnika koji ga obrađuje sa svojom obitelji nije mogao biti veći od 35 hektara obradive zemlje, s tim da je određivanje maksimuma određivano s obzirom na broj članova obitelji (zadruge), kvalitete zemljišta i vrste kulture.

Abecedarij upravnog postupka: Pokretanje postupka po službenoj dužnosti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 42. st. 2., 3. i 4. ZUP-a

Kazneni postupak – zakonitost dokaza – ovlasti suca istrage
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kazneni postupak započinje tek pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage, pa sudac istrage ne može odlučivati o zakonitosti dokaza prije negoli je kazneni postupak uopće započeo

Konstitutivni elementi prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji sankcioniraju se samo i isključivo počinitelji nasilja u obitelji, što znači da je okolnost jesu li počinitelj i žrtva obitelj, u smislu odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, jedan od konstitutivnih elemenata koji čini biće svih prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Pravni interes za podnošenje žalbe u postupku dodjele koncesije
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku dodjele koncesije pravo na žalbu nema onaj ponuditelj čija je ponuda odbačena jer uopće ne ispunjava uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje. On nema pravni interes za žalbu jer njegova ponuda ne bi mogla biti odabrana kao najpovoljnija, čak niti kad bi njegova žalba bila osnovana

Radno pravo – naknada štete pretrpljene na radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nasljednicima radnika koji je podnio tužbu radi naknade imovinske i neimovinske štete pretrpljene na radu, pripada pravo na naknadu za tuđu pomoć i njegu samo ako je radnik kao oštećenik za života podnio pisani zahtjev ili tužbu

Kovesi protiv Rumunjske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Razlozi za smjenu glavne tužiteljice u Nacionalnom uredu za borbu protiv korupcije nisu bili u skladu s neovisnošću sudbene grane vlasti i načelom neovisnosti državnih odvjetnika

Zamjena privremeno odsutnog pročelnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Pročelniku upravnog odjela Grada određeno je dulje bolovanje. Za vrijeme njegove odsutnosti gradonačelnik želi imenovati vršitelja dužnosti pročelnika, a ako to nije moguće na dužnost pročelnika želi privremeno, bez provođenja natječaja, premjestiti službenika koji je zaposlen u istom upravnom tijelu. Ako niti jedan od navedenih načina nije moguć, gradonačelnik želi objaviti oglas, i na dužnost pročelnika imenovati službenika koji već radi u upravnom tijelu, a nakon što se pročelnik vrati na posao, tog službenika ponovno rasporediti na prijašnje radno mjesto. Mogu li se, na temelju važećih propisa, gradonačelnikove ideje provesti?

Rok za podnošenje Prijedloga za sklapanje Upravnog ugovora u posebnim okolnostima

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li propisan rok za podnošenje Prijedloga za sklapanje Upravnog ugovora u posebnim okolnostima? Odredbom članka 107.a Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20 - u nastavku teksta: OPZ) propisano je plaćanje poreza u uvjetima posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Vi pitate - mi odgovaramo

Poduzetnik je podnio Zahtjev za COVID-19 zajam za obrtna sredstva kod Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO), a zatražena svota je 730.000,00 kuna. Uz zahtjev je priložena sva obvezna dokumentacija. Koji su koraci i obveze podnositelja zahtjeva u slučaju odobrenja zajma do trenutka isplate zajma?

Obveza pravnih osoba za uspostavu elektroničke komunikacije sa sudovima i dostavu adrese elektroničke pošte sudskom registru

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li pravne osobe obvezne uspostaviti elektroničku komunikaciju sa sudovima i odnosi li se ta obveza i na sudski registar?

Otpis poreznog duga umrlog poreznog dužnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Porezni dužnik je preminuo, a nije ostavio nikakvu imovinu iz koje bi se porezni dug mogao naplatiti. Može li se porezni dug otpisati nakon smrti poreznog dužnika, ako on nema nasljednika?

Filteri