14.08.2020.

Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave[1] koji je stupio na snagu 9. srpnja 2020., a te izmjene i dopune odnose se na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. st. 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave) [2], kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa te nepostojanje ostalih (fakultativnih) osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave iz članka 254. st. 1. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi[3] s obzirom na datum izdavanja tih dokumenata[4].

 

1. RAZLOZI IZMJENE PRAVILNIKA
Praksa je pokazala da, u odnosu na određene vrste dokaza koji se dostavljaju kao ažurirani popratni dokumenti u postupku pregleda i ocjene ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje - kao fazi postupka javne nabave, treba produljiti vremensko važenje tih dokumenata, kako bi se gospodarskim subjektima koji ih moraju ishoditi i dostaviti naručitelju, omogućilo lakše dokazivanje nepostojanja osnova za njihovo isključenje iz postupka javne nabave.

To se prije svega odnosi na dokumente koje dostavljaju inozemni gospodarski subjekti (tj. »gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj«, za gospodarski subjekt i »osobe koje su članovi njihovog upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela  ili ako osoba ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koji nisu državljani Republike Hrvatske«).

To se također odnosi i na dokumente koje gospodarski subjekt dostavlja za podugovaratelje te subjekte na koje se oslanja u postupku javne nabave radi dokazivanja sposobnosti izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

To se također može odnositi i na »gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj« ili »osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske«.,

Primjerice, ako naručitelj, protivno odredbi članka 20. st. 3. Pravilnika, kroz dulje vrijeme nema izravan pristup ažuriranim popratnim dokumentima elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka ili putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku teksta: EOJN RH) – modul Dohvat »Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH«. U takvoj situaciji naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Pravilnikom je u članku 20. st. 9. bilo propisano da se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. st. 1. ZJN 2016, kao što su izvod iz kaznene evidencije; potvrda porezne uprave; izvod iz sudskog registra, i sl., ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje. Kao referentni datum u odnosu na koji se određivala valjanost nekog od navedenih dokumenata, bio je »dan u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje«.

2. PREGLED I OCJENA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE - DOSTAVA AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA
Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik (čl. 290. st. 1. ZJN 2016). Pregled i ocjena ponuda, u pravilu, provodi se poštujući sljedeći redoslijed, kojim se provjerava:

 1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano
 2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta
 3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta te, ako je primjenjivo, ispunjenje kriterija za smanjenje broja sposobnih natjecatelja
 4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u dokumentaciji o nabavi, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, varijante ponuda, i
 5. računsku ispravnost ponude.

Nadalje, sukladno članku 6. Pravilnika, ponuda koju dostavlja ponuditelj u postupku javne nabave, sadržava:

 1. popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude ako se ponuda dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije
 2. popunjeni troškovnik
 3. popunjeni ESPD obrazac
 4. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo
 5. ostalo što je traženo u dokumentaciji o nabavi.

Dakle, sastavni dio ponude je i ESPD obrazac, kao osobna izjava gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni (prethodni) dokaz u postupku javne nabave. ESPD zamjenjuje potvrde koje izdaju tijela javne vlasti (npr. ministarstva, sudovi i sl.) ili treće osobe (npr. tijela nadležna za potvrđivanje, tijela za ocjenu sukladnosti i sl.). To je službena izjava gospodarskog subjekta o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti, odnosno da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.

Člankom 263. st. 1. ZJN 2016 propisano je da je tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a da u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

S obzirom na to da sam ZJN 2016 nije riješio pitanje starosti potvrda, dokumenata, izjava i drugih dokaznih sredstava kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, isto pitanje o starosti dokaza kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje riješio je Pravilnik, kojim je u članku 9. bilo propisano da se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

No, praksa je pokazala da u nekim slučajevima u odnosu na određene vrste dokaza, treba produljiti vremensko važenje određenih dokumenata kako bi se gospodarskim subjektima koji ih moraju ishoditi i dostaviti naručitelju, omogućilo dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta.

3. ŠTO DONOSI PRAVILNIK O IZMJENI
Pravilnikom o izmjeni, koji ima samo tri članka, izmijenjena je odredba stavka 9. čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, tako da se sada »smatra da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave«. Navedena odredba Pravilnika o izmjeni odnosi se na dokaz o nekažnjavanosti propisan člankom 265. stavkom 1. toč. 1. ZJN 2016, odnosno na: »izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin«.

Nadalje, novim stavkom 10. Pravilnika propisano je da se »smatra da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave«. Navedena odredba Pravilnika o izmjeni odnosi se na sljedeće dokumente:

- »potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta« kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, temeljem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi porezna uprava,

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim se dokazuje da nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti te da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima te

- izjave iz članka 265. stavka 2. ZJN 2016, kojima se zamjenjuju ili dopunjuju dokazi iz stavka 1. istoga članka ZJN 2016 (kao što su: izvadak iz kaznene evidencije; potvrda porezne uprave i sl.).

Niti ZJN 2016, a niti Pravilnik nisu riješili pitanje starosti odnosno valjanosti izjava propisanih člankom 265. stavkom 2. ZJN 2016 s obzirom na datum njihova izdavanja.

U praksi javne nabave prema važećem ZJN 2016, naručitelji su, primjerice, kada je u pitanju izjava o nekažnjavanju, koju su gospodarski subjekti davali sukladno članku 265. st. 2. ZJN 2016, prihvaćali kao valjane izjave koje su dane prema odredbama istoga Zakona, neovisno o datumu njezina izdavanja.

Novina koju donosi Pravilnik o izmjeni, u dijelu koji se odnosi na dokaze propisane člankom 265. st. 2. ZJN 2016 (izjava pod prisegom ili izjava davatelja s ovjerenim potpisom, koje zamjenjuju ili kojima se nadopunjuju dokumenti iz stavka 1. članka 265. ZJN 2016), određivanje je da se smatra da su izjave ažurirane ako nisu starije od dana početka postupka javne nabave (dakle, kao i potvrde porezne uprave, izvadak iz sudskog registra i sl.).

4. PRIBAVLJANJE DOKAZA U POSTUPKU PREGLEDA I OCJENE KROZ MODUL »DOHVAT« u EOJN RH
Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, propisanih člankom 251. st. 1. (»kažnjavanost«), člankom 252. st. 1. (»porezi i doprinosi«) i člankom 254. st. 1. toč. 2. ZJN 2016 (»stečaj, likvidacija i sl.«), dokumentima propisanima  člankom 265. st. 1. toč. 1. do 3. ZJN 2016, za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i za osobe iz članka 251. st. 1. toč. 1. ZJN 2016 tog subjekta, koji su državljani Republike Hrvatske (»osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta«), provodi se putem modula «Dohvat« u EOJN RH, osim za gospodarske subjekte koji su podugovaratelji i za subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja sukladno članku 273. ZJN 2016.

U tom smislu, člankom 20. st. 3. Pravilnika propisano je da se smatra da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije, putem besplatne nacionalne baze podataka, na jeziku iz članka 280. st. 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti sustav generira izvještaj s podacima u svezi s ažuriranim popratnim dokumentima. Stoga je naručitelj obvezan tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda najprije izvršiti dohvat navedenih dokumenata iz registara i evidencija, ako im je pristup omogućen putem EOJN RH. EOJN RH omogućava Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH s ciljem provjere informacija navedenih u ESPD-u. Registri i evidencije dostupne za dohvat dokaza putem EOJN-a jesu:

 1. Sudski registar
 2. Obrtni registar
 3. Kaznena evidencija
 4. Porezna evidencija.

Sudski i obrtni registar u EOJN RH ne dohvaćaju izvatke, nego izvještaje koji su valjan dokaz u postupcima javne nabave. Ponuditelj definira u podacima o organizaciji kojoj evidenciji pripada (Sudski ili Obrtni registar), i to Sudski registar za «tvrtke«, a Obrtni registar za obrte. Dohvaćeni izvještaji izvorni su dokumenti te ih naručitelji ne trebaju naknadno potraživati od gospodarskih subjekata. U ovom trenutku nije moguće dohvatiti izvještaje za podugovaratelje, zatim za subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja sukladno članku 273. ZJN 2016, te za inozemne ponuditelje i državljane. Dohvatom dokaza iz Sudskog ili Obrtnog registra, ovisno o tome u koji je registar gospodarski subjekt/fizička osoba upisan, putem EOJN RH naručitelj ishodi Izvještaj s podacima iz Sudskog (za tvrtke) ili Izvještaj s podacima iz Obrtnog registra (za obrte).

Dohvatom dokaza iz Kaznene evidencije za tvrtke dohvaćaju se podaci za ovlaštenike i članove upravnog/nadzornog tijela. Za obrte se dohvaćaju podaci za vlasnika obrta. Tek kad se dohvate rezultati za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, omogućuje se preuzimanje dokumenata. Rezultat: Uvjerenje o nekažnjavanju.

5. AŽURIRANI POPRATNI DOKUMENTI S OBZIROM NA STAROST I ČINJENICE KOJE SE NJIMA DOKAZUJU
Pravilnik o izmjeni propisuje da se »smatra da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 (izvod iz kaznene evidencije i sl.) ažurirani ako nisu stariji od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave«, te da se »smatra da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 (potvrda porezne uprave, izvod iz sudskog registra i sl.), ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave«. Navedena odredba Pravilnika o izmjeni odnosi se na sljedeće okolnosti (činjenice) i dokumente kojima se dokazuje nepostojanje navedenih okolnosti (činjenica) u postupcima javne nabave:

- Dokaz o nekažnjavanju gospodarskog subjekta ili osobe iz članka 251. st. 1. toga gospodarskog subjekta

Člankom 251. st. 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je:

- gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u RH ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin RH pravomoćnom presudom osuđena za jedno ili više kaznenih djela navedenih u tom članku Zakona za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona; članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Nar. nov. br., 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) i sl., ili

- gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u RH ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin RH pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. st. 1. toč. od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Člankom 265. st. 1. toč. 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan, kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. st. 1. ovoga Zakona.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. navedenog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. st. 1. ZJN 16, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu te države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- Dokaz o plaćenim porezima i doprinosima

Člankom 252. st. 1. ZJN 2016 propisano je da je »javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj«.

Člankom 265. st. 1. toč. 1. ZJN 2016 propisano je da je »javni naručitelj obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti: potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. istoga Zakona«.

Stavkom 2. istoga članka ZJN 2016 propisano je da »ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin«.

Pravilnikom o izmjeni propisano je da se smatra da su dokumenti iz članka 265. st. 2. ZJN 2016 (dakle, izjave koje dostavljanju gospodarski subjekti, kao ažurirane popratne dokumente), ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

- Dokaz o nepostojanju »ostalih« (fakultativnih) osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave

Člankom 254. st. 1. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Riječ je o fakultativnoj osnovi za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Međutim, ako je navedeni razlog isključenja naručitelj odredio u dokumentaciji o nabavi, tada navedenu okolnost u odnosu na ponuditelje odnosno na natjecatelje mora provjeriti i isključiti ih iz postupka javne nabave, ako su se stekle navedene okolnosti (jedna ili više).

Kao dokaz, ZJN 2016 u članku 265. st. 1. toč. 3. propisuje »izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona«.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. toč. 3. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 254. st. 1. toč. 2. ovoga Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu te države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.Pravilnik o izmjeni propisuje da se smatra da su dokumenti iz članka 265. st. 1. toč. 3. (»izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta«) i stavka 2. (izjave) ZJN 2016, ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

- Izjave kojima se zamjenjuju dokumenti iz članka 265. st. 1. ZJN 2016

Člankom 265. st. 2. ZJN 2016 propisano je da ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin:

- ne izdaju dokumenti iz stavka 1. istoga članka (izvod iz kaznene evidencije; potvrda porezne uprave; izvod iz sudskog registra … ),

- ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. st. 1., članka 252. st. 1. i članka 254. st. 1. toč. 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu te države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Pravilnikom o izmjeni, odnosno njegovom odredbom članka 1. propisano je da se smatra da su dokumenti iz članka 265. st. 2. ZJN 2016 (tj. izjave koje zamjenjuju dokumente iz stavka 1. istoga članka Zakona - izvod iz kaznene evidencije; potvrda porezne uprave; izvod iz sudskog registra …),  ažurirani, ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Početak postupka javne nabave ovisi o vrsti postupka javne nabave. Odredbama članka 87. ZJN 2016 definirano je kada započinje postupak javne nabave, pa u tom smislu, otvoreni i ograničeni postupak te partnerstvo za inovacije započinju od dana slanja poziva na nadmetanje.

Natjecateljski postupak uz pregovore započinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda u slučaju iz članka 95. st. 2. ZJN 2016, a natjecateljski dijalog započinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja poziva na dijalog u slučaju iz članka 105. st. 2. ZJN 2016. Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje započinje od dana slanja poziva na dostavu inicijalne ponude.

Niti ZJN 2016, a niti Pravilnik nisu propisivali starost navedenih izjava, pa se, npr. ako naručitelj nije ništa propisao u dokumentaciji o nabavi, smatralo da je izjava o nekažnjavanju valjana, ako je dana sukladno važećem ZJN 2016, odnosno ako se odnosila na kaznena djela na koja se odnosi članak 251. ZJN 2016, neovisno o datumu njezina izdavanja.

Novina koju donosi Pravilnik o izmjeni, u dijelu koji se odnosi na dokaze propisane člankom 265. st. 2. ZJN 2016 (izjava pod prisegom ili izjava davatelja s ovjerenim potpisom, koje zamjenjuju ili kojima se nadopunjuju dokumenti iz stavka 1. članka 265. ZJN 2016), određuje da se smatra da su izjave ažurirane ako nisu starije od dana početka postupka javne nabave (dakle, kao i potvrde porezne uprave, izvadak iz sudskog registra i sl.).

6. DOPUŠTENJE ZA DOKAZIVANJE DA DOSTAVLJENI DOKUMENTI NISU AŽURIRANI POPRATNI DOKUMENTI
Novom odredbom stavka 11. čl. 20. Pravilnika (čl. 1. Pravilnika o izmjeni) propisano je da je »u postupku javne nabave dopušteno dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani sukladno odredbi stavka 2. istoga članka«. Stavkom 2. istoga članka Pravilnika propisano je: »Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u«. Dakle, u postupku javne nabave dopušteno je dokazivati da dostavljeni dokumenti ne sadržavaju važeće podatke, da ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te da ne dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Tu mogućnost navedena odredba stavka 11. čl. 20. Pravilnika daje naručitelju, primjerice, ako je ponuditelj, iako nije obvezan, već u ponudi dostavio dokumente (kao što su: izvod iz kaznene evidencije; potvrda porezne uprave; izvod iz sudskog registra, izjave i sl.), jer se u toj fazi postupka javne nabave (faza podnošenja ponude), kao prethodni (preliminarni) dokaz, dostavlja ESPD obrazac, kao osobna izjava gospodarskog subjekta o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti, odnosno da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Tu mogućnost nova odredba stavka 11. čl. 20. Pravilnika daje i gospodarskim subjektima (npr. u žalbenom postupku).

Citirana odredba korespondira s odredbom članka 60. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), kojom je propisano: »Ako postoji sumnja u vjerodostojnost isprave, službena osoba provjerit će po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke vjerodostojnost takve isprave kod suda, odnosno javnopravnog tijela koji su takvu ispravu izdali«, koja se međutim ne primjenjuje u postupcima javne nabave od naručitelja, jer postupak javne nabave nije upravni postupak.

Također, navedena odredba dijelom korespondira i s odredbom članka 264. st. 4. ZJN 2016, kojom je propisano: »U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno ovom pododjeljku, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. ovoga odjeljka«.

7. PRIMJENA PRAVILNIKA O IZMJENI
Člankom 3. Pravilnika o izmjeni propisano je da će se započeti postupci javne nabave, koji su pokrenuti do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjeni, dovršiti prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br.  65/17). Dakle, u tim postupcima vrijedit će odredba članka 20. st. 9. Pravilnika, kojom je propisano da se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. st. 1. ZJN 2016 ažurirani, ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje (izvod iz kaznene evidencije, potvrda porezne uprave, izvod iz sudskog registra i sl.), dok za izjavu iz članka 265 st. 2. ZJN-a ista odredba ne vrijedi.

8. ZAKLJUČAK
Pravilnikom o izmjeni pomaknut je referentni datum iz članka 20. Pravilnika  u odnosu na koji se određuje valjanost dokumenata na »šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave«, odnosno na »dan početka postupka javne nabave«. Novo normativno rješenje omogućava gospodarskim subjektima lakše dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje iz postupka javne nabave i smanjuje  administrativno opterećenje ponuditelja i natjecatelja kao i troškovi sudjelovanja gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave. Posljedično, naručitelji će moći dodijeliti ugovor ponuditelju koji je dostavio povoljniju ponudu zahvaljujući tome što mu je omogućeno lakše dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje iz postupka javne nabave kao i da, zbog navedenog nedostatka dostavljenih dokumenata, ne bude isključen iz postupka javne nabave.

Nadalje, »dan početka postupka javne nabave«, odnosno »šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave«, kao referentni datumi u odnosu na koje se određuje valjanost nekog od navedenih dokumenata, nepromjenjivi su datumi u određenom, konkretnom postupku javne nabave. S druge strane, dan u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje promjenjiv je, jer naručitelj ima mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave, što se u praksi često i događa. Stoga, novim zakonskim rješenjem, gospodarski subjekti imaju sigurnost da će određene dokumente koje posjeduju u trenutku početka postupka javne nabave, odnosno koje su ishodili tijekom roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje, moći dostaviti naručitelju kao ažurirane popratne dokumente, ako ih naručitelj zatraži, iako je tijekom postupka javne nabave naručitelj promijenio rok za dostavu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje.

*   Ante Loboja, voditelj je Službe za stručnu pomoć u Upravi za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

[1]  Nar. nov., br. 75/20 - u nastavku teksta: Pravilnik o izmjeni.
[2]    U smislu čl. 20. st. 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave  (Nar. nov., br. 65/ 15 – u nastavku teksta: Pravilnik).
[3]    Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016.
[4]    Stajališta navedena u ovom članku osobna su stajališta autora i ne predstavljaju mišljenje institucije u kojoj je zaposlen.