Informator broj 6778 od 10. travnja 2023.

UVODNIK

Zakon o izvanparničnom postupku
- konačno uređenje ili samo stadij u razvoju hrvatskog izvanparničnog prava?

Čini se gotovo nevjerojatno da će Hrvatska nakon niza godina uskoro imati vlastiti Zakon o izvanparničnom postupku, jer su se brojni problemi izvanparničnog prava do sada rješavali uglavnom primjenom posve zastarjelih i neaktualnih odredaba pravnih pravila Zakona o sudskom vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije iz 1934. godine. Naime, na aktualnoj sjednici Hrvatskog sabora prihvaćen je Prijedlog zakona o izvanparničnom postupku iz ožujka 2023., a primjedbe i prijedlozi upućeni su predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. S obzirom na opipljive aktivnosti zakonopisca u smjeru donošenja novoga zakona o izvanparničnom postupku, u ovom članku autorica donosi analizu Prijedloga zakona, ističe osnovne smjerove budućeg razvoja izvanparničnog prava, ali i upućuje konstruktivnu kritiku zbog izostalog dijela prvotno utvrđenog teksta Nacrta prijedloga zakona.
Autorica: prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Sadržaj

Zakon o izvanparničnom postupku
Autor: Aleksandra Maganić

Stručni članak

Čini se gotovo nevjerojatno da će Hrvatska nakon niza godina uskoro imati vlastiti Zakon o izvanparničnom postupku, jer su se brojni problemi izvanparničnog prava do sada rješavali uglavnom primjenom posve zastarjelih i neaktualnih odredaba pravnih pravila Zakona o sudskom vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije iz 1934. godine. Naime, na aktualnoj sjednici Hrvatskog sabora prihvaćen je Prijedlog zakona o izvanparničnom postupku iz ožujka 2023., a primjedbe i prijedlozi upućeni su predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. S obzirom na opipljive aktivnosti zakonopisca u smjeru donošenja novoga zakona o izvanparničnom postupku, u ovom članku autorica donosi analizu Prijedloga zakona, ističe osnovne smjerove budućeg razvoja izvanparničnog prava, ali i upućuje konstruktivnu kritiku zbog izostalog dijela prvotno utvrđenog teksta Nacrta prijedloga zakona.

Eius est interpretari (legem), cuius est condere (I)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Eius est interpretari (legem), cuius est condere (I), lat. njemu je pripadno tumačiti zakon, kome ga i donijeti, pravilo je stvoreno u rimskoj pravnoj tradiciji kojim se utvrđuje da pravo autentičnog tumačenja (interpretacije) zakonskih propisa pripada samo zakonodavcu. 

Nadzor nad prijavom podataka u registar udruga
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

Nakon stupanja na snagu posljednje novele Zakona o udrugama zamjetne su promjene režima nadzora nad prijavom podataka u registar udruga. Naime, nakon prihvaćanja Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Vlada RH predložila je izmjene i dopune nekoliko zakona u tom smjeru. U tom je kontekstu pooštren i nadzor nad prijavom podataka u registar udruga. Autor pojašnjava sadržaj toga nadzora i ukazuje na moguće probleme koji se s tim u vezi mogu pojaviti u budućnosti.

Dužnosti stečajnog upravitelja prema Noveli Zakona o osiguranju radničkih tražbina
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Stečajni upravitelj je tijelo stečajnoga postupka na koje otvaranjem toga postupka prelaze prava tijela dužnika pravne osobe odnosno prava dužnika pojedinca na upravljanje i raspolaganje imovinom koja ulazi u stečajnu masu. Uz niz dužnosti propisanih odredbama Stečajnog zakona, Novela Zakona o osiguranju radničkih tražbina iz 2023. propisuje i neke nove. U kontekstu analize tih dužnosti ograničavajući je čimbenik nepostojanje uhodane prakse postupanja, jer je novo zakonodavstvo u primjeni tek od ove godine. Zbog toga se analiza ne temelji na praktičnim problemima, već na detektiranju mogućih problema koji bi mogli izazvati otežanu praktičnu provedbu dužnosti stečajnog upravitelja.

Minimalna plaća i najniža osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Minimalna plaća i najniža osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja instituti su koji se u praksi ponekad poistovjećuju, iako je njihova primjena u sustavu obračuna plaća sasvim različita. Kada poslodavac pri obračunu plaće mora radniku isplatiti zakonom utvrđenu minimalnu plaću, a kada pri obračunu doprinosa za obvezna osiguranja mora primijeniti najnižu mjesečnu osnovicu, tema je ovog članka.

Smanjenje iznosa obiteljskih davanja za radnike čija djeca stalno borave u drugoj državi članici EU
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Republika Austrija i Europska komisija vodile su pred Sudom EU-a spor u vezi s austrijskim mehanizmom prilagodbe iznosa obiteljskih davanja i odbitka za uzdržavano dijete za radnike migrante, čija djeca stalno borave na području druge države članice. Austrija je smatrala da je njezino postupanje bilo u skladu s relevantnim zakonima, dok je Komisija smatrala da je Austrija svojim postupanjem povrijedila europske propise. Autor navodi argumente jedne i druge strane u sporu, i komentira odluku Suda EU-a.

Porezni praktikum: Evidentiranje danih subvencija u proračunskom računovodstvu
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Proračuni jedinica samouprave i proračunski korisnici mogu različitim subjektima unutar i izvan javnog sektora doznačavati sredstva za razne svrhe. U svrhu ispravnog evidentiranja u proračunskom računovodstvu, potrebno je znati kome se sredstva doznačuju te za koju namjenu. Stoga u ovom praktikumu donosimo osvrt na knjigovodstveno evidentiranje danih subvencija.

Vremeplov: Zakon SAD-a o građanskim pravima iz 1968. – 11. travnja 1968.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U jeku nemira u Sjedinjenim Američkim Državama zbog ubojstva Martina Luthera Kinga, 4. travnja 1968., vođe pokreta za građanska prava (Afroamerikanaca), američki predsjednik Lyndon B. Johnson potpisao je 11. travnja 1968. Zakon o građanskim pravima iz 1968.

Abecedarij upravnog postupka: Drugostupanjsko rješenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 120. ZUP-a

Pravo podnošenja žalbe protiv rješenja
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalbu je dopušteno podnijeti protiv rješenja državnog odvjetnika, suca istrage i drugih rješenja prvostupanjskog suda uvijek kad samim zakonom nije propisano da žalba nije dopuštena, uz ograničenja vezana uz rješenja vijeća koja se donose prije i u tijeku istrage te ona koja se donose radi pripremanja rasprave i presude, a koja se mogu pobijati samo u žalbi protiv presude. Protiv drugostupanjskog rješenja kojim je utvrđena neosnovanost podnesene žalbe protiv rješenja prvostupanjskog suda žalba nije dopuštena.

Obvezno pravo – naknada ugovorne štete – odgovornost knjigovođe
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Šteta koju je tužitelj pretrpio nije uzrokovana povredom tuženikove ugovorne obveze koja se odnosi na izradu i podnošenje godišnje porezne prijave ako je tuženik postupao u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te je tužitelja pravovremeno upozorio na dužnost prijave poreza u prethodnoj kalendarskoj godini. U više navrata pozivao ga je na dostavu knjigovodstvene dokumentacije s ciljem izrade predmetne prijave, što je tužitelj propustio učiniti.

Dnevni odmor – tjedni odmor
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Direktiva o određenim vidovima organizacije radnog vremena ne samo da propisuje minimalno razdoblje za tjedni odmor, već i izričito navodi da je to razdoblje neovisno o razdoblju koje se odnosi na dnevni odmor. Situacija u kojoj bi dnevni odmor bio dio tjednog odmora obezvrijedila bi pravo na dnevni odmor, uskraćujući radniku stvarno uživanje u njemu. Svaki radnik nakon razdoblja rada mora odmah imati pravo na dnevni odmor, bez obzira na to hoće li nakon toga odmora uslijediti razdoblje rada. Neovisno o povoljnijoj odredbi nacionalnog prava glede minimalnog tjednog odmora, radniku se osim tjednog odmora treba odobriti i dnevni odmor.

Pravično suđenje - priznanje statusa roditelja njegovatelja
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da su upravni sudovi za datum nastupa izvršnosti upravnog rješenja donesenog u postupku priznanja statusa roditelja njegovatelja odlučnim cijenili okolnost da sukladno mjerodavnom Zakonu o socijalnoj skrbi revizija nadležnog ministarstva odgađa izvršenje, iako je već bilo utvrđeno da ministarstvo zbog proteka prekluzivnog roka nije ni bilo ovlašteno provoditi reviziju, predstavlja povredu prava na pravično suđenje.

Zatezne kamate - bruto plaća - pravomoćna presuda
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tužitelju ne pripada pravo potraživati zateznu kamatu na dio dosuđene bruto plaće koji se odnosi na predujam poreza na dohodak i prireza na porez na dohodak, pa i onda kada mu je pravomoćnom presudom dosuđena zatezna kamata na cjelokupan iznos bruto plaće.

Upravni spor – meritorno odlučivanje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud odlučuje može li donijeti meritornu odluku u upravnom sporu na temelju stanja spisa i prirode upravne stvari, neovisno o postavljenom tužbenom zahtjevu.

Valuta iskazivanja u Obrascu GOD-DOP za 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojoj valuti popunjavamo Obrazac GOD-DOP za obračunska razdoblja iz 2022.?

Ugovor o radu za rad na daljinu – ugovaranje mjesta rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li, pri ugovaranju rada na daljinu s radnikom, poslodavac uvjetovati radniku da se rad na daljinu obavlja samo na području Republike Hrvatske? Dakle, smiju li poslodavac i radnik ugovoriti da će radnik samostalno određivati mjesto rada, ali isključivo unutar područja Republike Hrvatske?

Lokalni službenici – neplaćeni dopust

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik upravnog tijela Grada zatražio je odobravanje neplaćenog dopusta. Smije li službenik izbivati s posla do donošenja odluke o tom zahtjevu?

Gubitak prava naručitelja prema ugovoru o djelu

Vi pitate - mi odgovaramo

Računa li se rok iz članka 606. st. 1. Zakona o obveznim odnosima od trenutka prve obavijesti naručitelja o materijalnom nedostatku koji je nakon te obavijesti izvođač neadekvatno otklonio ili od trenutka nove obavijesti naručitelja o ponovnom pojavljivanju identičnog materijalnog nedostatka?

Pravni učinci ništavog rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Proizvodi li ništavo rješenje pravne učinke?

Filteri