Informator broj 6746 od 29. kolovoza 2022.

UVODNIK

Pravila dvojnog iskazivanja u tijelima javne vlasti u procesu uvođenja eura

Republika Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu 1. siječnja 2023., a 5. rujna 2022. započinje obvezno dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. S obzirom na to da uvođenje eura u Republici Hrvatskoj zahvaća sve skupine subjekata, brojne su dvojbe koje se javljaju u praksi glede prelaska na novu valutu. U ovom članku naglasak je na pravilima dvojnog iskazivanja prvenstveno u tijelima javne vlasti.
Autorica: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović

Sadržaj

Pravila dvojnog iskazivanja u tijelima javne vlasti u procesu uvođenja eura
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Republika Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu 1. siječnja 2023., a 5. rujna 2022. započinje obvezno dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. S obzirom na to da uvođenje eura u Republici Hrvatskoj zahvaća sve skupine subjekata, brojne su dvojbe koje se javljaju u praksi glede prelaska na novu valutu. U ovom članku naglasak je na pravilima dvojnog iskazivanja prvenstveno u tijelima javne vlasti.

Pactum displicentiae
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Pactum displicentiae, lat. uglavak nesviđanja; u rimskoj pravnoj tradiciji predstavlja uzgredni sporazum uz ugovor o kupoprodaji prema kojemu bi kupac imao pravo odustati od ugovora ako mu se stvar ne svidi. U suvremenoj doktrini i zakonodavstvu kupoprodaja s takvim uglavkom naziva se kupnja na pokus ili kupnja na probu. 

Ujednačavanje sudske prakse – mehanizmi i ograničenja
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Ujednačavanje sudske prakse važno je za ostvarivanje pravne sigurnosti i, šire gledano, jačanje vladavine prava. Međutim, mehanizmi ujednačavanja sudske prakse moraju biti pravilno odabrani jer oni mogu znatno utjecati na neovisnost i samostalnost sudaca, također važan element vladavine prava. Autor iznosi pregled mehanizama koje za ujednačavanje sudske prakse koristi hrvatsko pravosuđe, uz pregled europskog prava koje se odnosi na navedeno pitanje.

Postupanje Državne komisije po službenoj dužnosti glede osobito bitnih povreda postupka javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) regulira pravnu zaštitu u postupcima javne nabave, kojom se gospodarskim subjektima štite njihova subjektivna prava i interes u slučaju da im ih naručitelji povrijede. Autor u članku obrađuje osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Promjena odluke o novčanoj renti kao obliku reparacije imovinske štete
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U članku autor tematizira zakonsku mogućnost promjene odluke o novčanoj renti kao jednom od načina repariranja imovinske štete koja je oštećeniku u nekom štetnom događaju pričinjena zbog tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja, tako da prvo prezentira važeće zakonsko normativno uređenje navedenog instituta, a potom iznosi primjere iz relevantne vrhovnosudske prakse koja je dala odgovore na neka sporna pravna pitanja koja su se tijekom vremena pojavila u primjeni ovog instituta.

Porezni praktikum: Isplata neoporezive naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (locco vožnje)
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Locco ili lokalna vožnja je poslovna vožnja koju radnik obavlja privatnim automobilom za službene svrhe na udaljenosti jednakoj ili manjoj od 30 kilometara od sjedišta poslodavca. U takvim slučajevima, poslodavac može isplatiti svom radniku neoporezivu naknadu, o čemu donosimo više informacija u nastavku.

Vremeplov: Mirovni sporazum iz Picquignya – 29. kolovoza 1475.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Stogodišnji rat između francuskog i engleskog kraljevstva u doba srednjeg vijeka (1337. - 1453.), započet zbog sukoba oko francuskog prijestolja između engleske kraljevske kuće Plantagenet i francuske kuće Valois, koji je s vremenom prerastao u široki sukob za moć, formalno je okončan Mirovnim sporazumom iz Picquignya (u Pikardiji, regiji na sjeveru Francuske) 29. kolovoza 1475. 

Abecedarij upravnog postupka: Rješenje u stvarima manjeg značenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 99. ZUP-a

Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje prijevoza putnika u autobusnom prijevozu predstavlja postupak odlučivanja o pravima građanske naravi. Stoga, iako zapisnik Hrvatske gospodarske komore o usklađivanju voznog reda ne predstavlja upravni akt, mora se omogućiti ispitivanje zakonitosti zaključaka Hrvatske gospodarske komore o neodobravanju voznog reda, jer samo prijevoznici čiji je vozni red odobren mogu pokretati daljnje postupke za izdavanje dozvole za obavljanje prijevoza pred nadležnim ministarstvom.

Parnični postupak – pravomoćnost presude – odštetna odgovornost – prethodno pitanje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Činjenica da je u prijašnjoj pravomoćnoj presudi, donesenoj u povodu zahtjeva tužiteljice za naknadu nematerijalne i materijalne štete iz istog štetnog događaja, riješeno o odštetnoj odgovornosti kao prethodnom pitanju, nije zapreka da u drugoj presudi, koju donese glede istog štetnog događaja, sud ponovno odluči o odštetnoj odgovornosti pa prvostupanjski sud pogrešno postupa kada se u novoj pravnoj stvari, rješavajući istaknuti prigovor postojanja doprinosa tužiteljice nastaloj šteti, pozove na rješenje ovog prigovora u drugom sporu parničnih stranaka.

Otpis doprinosa za mirovinsko osiguranje i utvrđivanje staža osiguranja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Posljedica otpisa duga na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje jest da se staž osiguranja u tom razdoblju ne uzima u obzir pri utvrđivanju uvjeta za stjecanje prava na mirovinu.

Analiza i ocjena dokaza
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom analize i ocjene iskaza pojedinih svjedoka sud je dužan brižljivo ispitati svaki segment tog iskaza, što znači da je moguće i životno da pojedini svjedok o nekim okolnostima iskazuje istinito i vjerodostojno, a o nekima ne. Svoju ocjenu takvog iskaza sud je dužan adekvatno obrazložiti. Nedostatak obrazloženja predstavljao bi bitnu povredu odredaba kaznenog postupka, dok propitivanje ispravnosti iznesenih razloga za ocjenu iskaza svjedoka i prihvatljivost rezoniranja prvostupanjskog suda u tom pogledu potpada pod žalbenu osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a ne bitne povrede odredaba kaznenog postupka.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako prijevoznik koji obavlja javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, ne obavlja svakodnevno prijevoz putnika na određenom prijevoznom pravcu, kako je određeno izdanom dozvolom za prijevoz putnika, pravna osoba - prijevoznik i njezina odgovorna osoba čini prekršaj iz članka 115. stavka 1. podstavka 3. i stavka 2. i 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 82/13, 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21).

Pomorsko pravo – pomorsko dobro (stjecanje prava vlasništva)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi, pa ni pravomoćnim sudskim rješenjem o uknjižbi toga vlasništva.

Određivanje ustrojstvenih jedinica unutar upravnog tijela lokalne jedinice

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradsko vijeće sprema se donijeti novu odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave. Je li gradsko vijeće ovlašteno tom odlukom odrediti i ustrojstvene jedinice unutar upravnih tijela?

Podnesci u kaznenom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li dostava podnesaka elektroničkim putem ili putem informacijskom sustava u kaznenom postupku obvezna?

Investicijski zajam iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Imamo u planu predati Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zahtjev za investicijski zajam iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Međutim, imamo dvojbu je li investicijskim zajmom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prihvatljivo financiranje strojeva ili gospodarskih vozila s dizelskim motorom, kao što je bio slučaj s ESIF investicijskim zajmom.

Dvojno iskazivanje iznosa u obračunu plaće

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako poslodavci moraju ubuduće izdavati obračun plaće radniku, a s obzirom na propise o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i obvezi dvojnog iskazivanja iznosa?

Ostvarivanje prava privremenog zamjenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Načelnik Općine nema zamjenika koji je na izborima izabran zajedno s njim, već je zamjenika imenovao iz reda članova predstavničkog tijela, sukladno članku 43.a st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Načelnik je najavio dulju odsutnost zbog bolesti, a za vrijeme odsutnosti mijenjat će ga privremeni zamjenik. Koja prava, sukladno članku 43.a st. 5., privremeni zamjenik ostvaruje?

Filteri