Informator broj 6758 od 21. studenog 2022.

UVODNIK

Novi model obiteljske mirovine i povećanje iznosa drugih mirovina
- prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 119/22)

Hrvatski sabor je 7. listopada 2022. donio izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, koje, između ostalog omogućuju da se, uz vlastitu mirovinu, ostvari i dio obiteljske mirovine bivšeg supružnika a pravo korištenja dijela obiteljske mirovine proširuje se na i izvanbračnog druga, razvedenog bračnog druga koji je ostvario pravo na uzdržavanje, te životnog partnera. U ovoj noveli Zakona o mirovinskom osiguranju sadržane su i neke odredbe o povećanju mirovina drugih, o čemu autor piše u nastavku teksta.
Autor: mr.
sc. Mihovil Rismondo

Sadržaj

Novi model obiteljske mirovine i povećanje iznosa drugih mirovina
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Hrvatski sabor je 7. listopada 2022. donio izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, koje, između ostalog omogućuju da se, uz vlastitu mirovinu, ostvari i dio obiteljske mirovine bivšeg supružnika a pravo korištenja dijela obiteljske mirovine proširuje se na i izvanbračnog druga, razvedenog bračnog druga koji je ostvario pravo na uzdržavanje, te životnog partnera. U ovoj noveli Zakona o mirovinskom osiguranju sadržane su i neke odredbe o povećanju mirovina drugih, o čemu autor piše u nastavku teksta.

Unitas actus
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Unitas actus, lat. jedinstvo čina, načelo je rimskoga prava prema kojemu je određeni pravni posao, akt, trebalo izvršiti jednokratno, bez odgode ili stanke u radnjama stranaka.

Ugovorna kazna u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Razinu javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge, iznimno je teško ostvariti. Poseban problem su višestambene zgrade, za koje je zbog prostornih uvjeta jako teško organizirati smislen sustav naplate u kojem će se pojedini korisnici teretiti po stvorenoj količini otpada. Tendencija je autora ukazati na kompleksnost problema, inicirati dijalog o kvalitetnom stanovanju, pripadajućoj ulozi države, regionalne i lokalne samouprave i građana te odgovarajućim mehanizmima za provedbu i načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba.

Česte računovodstvene pogreške pri evidentiranju nekretnina
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Poslovne promjene treba precizno evidentirati u poslovnim knjigama. Međutim, računovodstvene pogreške koje se odnose na evidentiranje poslovnih događaja nisu rijetkost, kao što nije rijetko ni da se takve pogreške otkriju tek revizijom ili poreznim nadzorom. Stoga autorica, koja je ovlašteni revizor, u članku prenosi revizorsko iskustvo iz prakse i ukazuje na petnaest čestih računovodstvenih pogrešaka pri evidentiranju nekretnina te kroz razne primjere pojašnjava na koji način poslovni događaj treba ispravno računovodstveno evidentirati.

Uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina na području JLS-a nakon objavljenih rezultata Popisa stanovništva
Autor: Antonija Petričušić

Stručni članak

U članku analiziramo zakonske osnove za priznanje ravnopravne i službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina na području jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Autorica nam otkriva što se i na koji način mijenja glede ravnopravne uporabe manjinskih jezika i pisama nakon što su u rujnu 2022. objavljeni rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz područja gradnje
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

PRIKLJUČENJE GRAĐEVNE ČESTICE NA PROMETNU POVRŠINU, PROŠIRENJE JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA – PRIKLJUČAK, USKLAĐENOST PROSTORNOG PLANA SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU – IZDAVANJE DOZVOLE, BALKON IZNAD JAVNE POVRŠINE

Porezni praktikum: Oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost za usluge povezane sa socijalnom skrbi
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Ako subjekt ovlašten za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi (primjerice, dom za starije i nemoćne osobe), ostvari u prethodnoj ili tekućoj godini isključivo usluge koje su oslobođene plaćanja PDV-a u vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna, ne postaje obveznik PDV-a.

Vremeplov: Alžirski Ustav iz 1976. – 22. studenoga 1976.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nekada dio francuskog teritorija (Francuski Alžir (1830.-1962.), Alžir je 1962., nakon višegodišnjeg rata za neovisnost (1954.-1962.), stekao samostalnost.

Abecedarij upravnog postupka: Predmet žalbenog postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 107. ZUP-a

Molba za uvjetni otpust s izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalbu protiv rješenja kojim je prijedlog za uvjetni otpust odbijen mogu podnijeti zatvorenik i državni odvjetnik koji je podnio prijedlog za uvjetni otpust. Članovi obitelji zatvorenika, pa tako ni roditelji, baka i ujak nisu ovlašteni na podnošenje žalbe protiv rješenja kojim je prijedlog članova obitelji za uvjetni otpust odbijen, bez obzira na to što su te iste osobe kao članovi obitelji zatvorenika ovlaštene podnijeti prijedlog za uvjetni otpust.

Naknada štete - uračunavanje naknade s osnova statusa roditelja njegovatelja
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Iznosi naknade koju majka tužitelja prima s osnove statusa roditelja njegovatelja, a u neposrednoj su vezi sa štetnim događajem, trebaju se odbiti pri dosuđivanju naknade za tuđu pomoć i njegu maloljetnom tužitelju.

Obvezno pravo – ugovor o posredovanju – trajanje ugovora - ništetnost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba o roku na koji stranke sklapaju ugovor o posredovanju kod kupoprodaje, prema kojoj vrijeme sklapanja ugovora „nije ograničeno“, u suprotnosti je s prisilnom odredbom čl. 15. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Riječ je o ništetnoj odredbi o roku na koji je ugovor sklopljen, pa ta odredba ne proizvodi pravne učinke od početka, i smatra se da nije ni unesena u ugovor.

Zakon o općem upravnom postupku – zaštita od postupanja javnopravnog tijela
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Davanje pisanog mišljenja o zakonskoj odredbi ne predstavlja postupanje javnopravnog tijela iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku, pa u tom slučaju nema šutnje uprave zbog nepostupanja, u smislu članka 122. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku.

Procesno pravo – pravo treće osobe na miješanje u parnicu (umješač)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim osobama jedna od stranaka uspije, može se pridružiti toj stranci.

Miklić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Procjena duševnog stanja podnositelja zahtjeva, u trenutku produljenja njegova prisilnog smještaja, nije bila donesena u postupku koji se temeljio na odredbama važećeg zakonodavstva, a nacionalni sud nije zatražio novo stručno mišljenje radi dobivanja najtočnijih podataka o psihičkom zdravlju podnositelja zahtjeva, što je prouzročilo povredu njegova prava na slobodu zajamčenog člankom 5. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Izjavljivanje žalbe na zapisnik u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka želi žalbu protiv prvostupanjskog rješenja donesenog u upravnom postupku izjaviti na zapisnik. Jesmo li to dužni omogućiti samo nepismenim osobama i osobama sa zdravstvenim teškoćama, ili svim strankama?

Zapošljavanje umirovljenika na službeničko radno mjesto

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik skoro puni 65 godina života pa će mu služba, sukladno članku 115. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prestati po sili zakona. Općina bi ga rado ponovno zaposlila nakon što ode u mirovinu, a i službenik se s tim slaže. Možemo li na službeničkom radnom mjestu zaposliti umirovljenika?

Potpisivanje izjave o obvezi čuvanja tajnosti podataka

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina svojim službenicima želi dati na potpis izjavu o obvezi čuvanja tajnosti podataka, kojom će službenike dodatno obvezati na čuvanje svih podataka koje saznaju tijekom rada u Općini, i na naknadu štete koja može nastati zbog neovlaštenog otkrivanja podataka. Je li protivno zakonu službenicima ponuditi na potpis takvu izjavu?

Promjena podugovaratelja u postupku javne nabave

Vi pitate - mi odgovaramo

Proveli smo postupak javne nabave, u kojem je ponuditelj u ponudi imenovao podugovaratelja i nominirao stručnjaka sa specifičnim stručnim iskustvom zaposlenog kod tog podugovaratelja i dostavio njegovu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje - stručnjaka. Sada ponuditelj više ne želi da tvrtka podugovaratelja izvršava usluge (samim time niti ispostavlja situacije odnosno da se njemu ništa ne plaća), ali želi da stručnjak koji je zaposlenik podugovaratelja stvarno sudjeluje u izvršenju ugovora. Možemo li tražiti da podugovaratelj ostane i dalje podugovaratelj zbog stručnjaka, ali tako da uopće ne pruža podugovorene usluge ili da se podugovaratelj izmijeni tako da njegov stručnjak i nadalje ostane imenovan?

Utjecaj uvođenja eura na iskazivanje plaće u ugovorima o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji način uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, utječe na obvezu izmjene ugovora o radu, odnosno potrebu mijenjanja ugovora o radu svih radnika jer su u njima navedeni iznosi plaće u kunama, a radi potrebe dvojnog iskazivanja u kunama i eurima, odnosno od početka 2023. godine iskazivanja u eurima?

Minimalna plaća radnika za 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko iznosi najniža bruto minimalna plaća radnika za rad u punom radnom vremenu za 2023.?

Filteri