Informator broj 6766 od 16. siječnja 2023.

UVODNIK

Novi Zakon o naseljima nakon više od 30 godina

Postupak određivanja imena naselja, ulica i trgova te označavanja zgrada kućnim brojevima donedavno je bio uređen propisima koje smo naslijedili iz bivšeg sustava. S obzirom na protek vremena, bilo je nužno osvježiti pravni okvir koji uređuje to područje, i uskladiti ga s nizom zakona koji su u međuvremenu doneseni. Dragica Kemeter, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, daje pregled novih pravila o određivanju imena naselja, ulica i trgova te označavanju zgrada kućnim brojevima.
Autorica: Dragica Kemeter, dipl. iur.

Sadržaj

Novi Zakon o naseljima nakon više od 30 godina
Autor: Dragica Kemeter

Stručni članak

Postupak određivanja imena naselja, ulica i trgova te označavanja zgrada kućnim brojevima donedavno je bio uređen propisima koje smo naslijedili iz bivšeg sustava. S obzirom na protek vremena, bilo je nužno osvježiti pravni okvir koji uređuje to područje, i uskladiti ga s nizom zakona koji su u međuvremenu doneseni. Dragica Kemeter, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, daje pregled novih pravila o određivanju imena naselja, ulica i trgova te označavanju zgrada kućnim brojevima.

Utrum iudex debeat iudicare secundum allegata an secundum conscientiam
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Utrum iudex debeat iudicare secundum allegata an secundum conscientiam, odnosno u verziji Utrum iudex secundum allegata et probata vel secundum conscientiam iudicare teneatur, lat. treba li sudac suditi na temelju onoga što je navedeno i dokazano u postupku ili prema svojoj savjesti, riječ je o izreci prema naslovu 15. poglavlja Prologa Tripartita (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariæ), poluslužbene zbirke običajnog prava iz 1514. godine, koju je sastavio István Werbőczy (oko 1465. – 1541.), a koja je vrijedila u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji do uvođenja Općeg građanskog zakonika 1853. godine.

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Neovisno o tome jesu li porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno, obvezni su u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Navedenu prijavu PDV-a potrebno je predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2023. Iako je od 1. siječnja 2023. godine euro službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u RH, porezna prijava za obračunsko razdoblje koje završava prije dana uvođenja eura, podnosi se u kuni. To znači da se prijava PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022. sastavlja i podnosi u kunama.

Izmjene Zakona o parničnom postupku - zašto uvijek to radimo polovično?
Autor: Goran Marčan

Stručni članak

Najnovijim izmjenama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 80/22) zakonodavac je donio neke novitete nastojeći vjerojatno ubrzati postupak, a neke od tih izmjena doista su korisne. No, neke izmjene nisu dobre ili su možda nedovoljno elaborirane, i postoji mogućnost da će samo nepotrebno komplicirati sam postupak. U ovom članku osvrnut ćemo se zato na odredbe koje unose znatne novosti i koje su dobre (nemogućnost zasnivanja presude na osnovi o kojoj se nije raspravljalo, tonsko snimanje rasprava i tome koliko je malo nedostajalo da promjene budu potpune i izvrsne, nezakoniti dokazi i dužnost Vrhovnog suda da obrazloži svoje stavove), kao i na dopune koje su problematične ili nisu dovoljno dobro razrađene (plan upravljanja postupkom). Promjene je doživio i skraćeni postupak, i autorica Iva Buljan je u članku objavljenom u Informatoru, br. 6750 od 26. rujna 2022., dala izvanredan i nadahnut kritički osvrt o tome i toplo ga preporučujem.

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Nar. nov., br. 1/23 - u nastavku teksta: Naredba) propisane su osnovice koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja, koji započinje primicima i obvezom doprinosa za siječanj 2023. i završava primicima i obvezom doprinosa za prosinac 2023. Osnovice su utvrđene kao umnožak prosječne plaće i propisanih koeficijenata.

Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak
Autori: Andreja Sertić Tomiček Dalibor Legac Željko Martinović

Stručni članak

Potpisivanje Konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, predstavlja važan korak prema nastavku jačanja trgovinskih veza između navedenih dviju država. Potpisana Konvencija još nije u primjeni, a u ovom trenutku u tijeku je postupak potvrđivanja navedene Konvencije pred nacionalnim parlamentima u svrhu stupanja na snagu i početka primjene.

Vremeplov: Proglašenje Njemačkog Carstva – 18. siječnja 1871.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Začetke osnivanja Njemačkog Carstva povjesničari često povezuju s dobom revolucija 1848. - 1849., da bi u doba između 1866. i 1878. dobilo svoj pravi oblik. Oštar zaokret dogodio se 1870.-1871., preklopivši se s francusko-pruskim ratom, koji je tada trajao, a pokrenut je bio zbog prijepora tih dviju država oko španjolske krune.

Abecedarij upravnog postupka: Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 113. st. 1. ZUP-a

Obvezno pravo – pobijanje dužnikovih pravnih radnji – rok
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tužba za pobijanje naplatnog raspolaganja između krvnih srodnika (obiteljska paulijanska tužba) kao i tužba za pobijanje besplatnih i s njima izjednačenih pravnih radnji, može se podnijeti u roku od tri godine od dana poduzimanja radnje, odnosno od dana kada je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

Obavijesni razgovor s policijom kao dokaz u postupku
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Policija može prikupljati obavijesti od građana, no ne smije ispitivati građane u svojstvu svjedoka ili vještaka. Obavijest koju građanin daje policajcu, znajući da je riječ o policijskom službeniku, obavještavajući ga o okolnostima vezanima uz kazneno djelo, bez obzira na to u kojem je obliku dana i bez obzira na čiju je inicijativu dana, predstavlja obavijesni razgovor policijskog službenika s građaninom i na njemu se ne može temeljiti sudska odluka. Sadržaj onoga što je građanin rekao policijskom službeniku ne može biti predmet dokazivanja u kaznenom postupku niti izravno, čitanjem zapisnika ili nekoga drugog dokumenta koji sadržava izjavu, a niti posredno, ispitivanjem policijskog službenika o sadržaju te obavijesti.

OTP banka d.d. i drugi protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odlučivanje o pravilnosti tumačenja prava EU-a nije u nadležnosti ESLJP-a, a za ocjenu poštenosti postupka dovoljno je da se razlozi koje su naveli domaći sudovi ne mogu smatrati proizvoljnima ili očito nerazumnima.

Postupanje s podneskom dostavljenim elektroničkom poštom

Vi pitate - mi odgovaramo

Općinsko vijeće donijelo je odluku o dodjeli novčane nagrade studentima s područja Općine pa je s tim u vezi objavljen i javni poziv. U pozivu je, između ostaloga, istaknuto da se zahtjev za dodjelu novčane nagrade podnosi neposredno u pisarnici, i da se može podnijeti putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. Jedan je podnositelj zahtjev dostavio običnom porukom elektroničke pošte. Trebamo li i tako podneseni zahtjev uzeti u obzir?

Ugovor o radu na određeno vrijeme – prijelazni režim

Vi pitate - mi odgovaramo

Prije 1. siječnja 2023. radnik je s poslodavcem sklopio prvi ugovor o radu na određeno vrijeme bez upisivanja objektivnog razloga za sklapanje takvog ugovora i na razdoblje dulje od tri godine, što je tada bilo dopušteno. S obzirom na promjenu odredbe o radu na određeno vrijeme, kako izmijenjeni čl. 12. Zakona o radu utječe na tako sklopljen ugovor o radu?

Zatezna kamata od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Ukidanje radne dozvole stranca

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik stranac, državljanin zemlje koja nije članica Europske unije, ima važeću radnu dozvolu kod bivšeg poslodavca. Što novi poslodavac, koji bi zaposlio toga radnika, mora napraviti kako bi radnik dobio radnu dozvolu?

Rad u nepunom radnom vremenu i radno iskustvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Objavili smo natječaj za popunjavanje radnog mjesta za koje se, između ostaloga, traži najmanje tri godine ciljanog radnog iskustva. Na natječaj se javila osoba koja ima radno iskustvo u odgovarajućem trajanju, ali radeći na pola radnog vremena. Može li osoba koja je potrebno radno iskustvo stekla tako što je radila pola radnog vremena biti kandidat na natječaju?

Filteri