Informator broj 6726 od 11. travnja 2022.

UVODNIK

Što donose izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Od donošenja prije deset godina, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nedavno je doživjela i četvrtu izmjenu. Stoga, u članku autor razmatra najnovije Izmjene i dopunu Tarife, daje njihov sumaran pregled te ih uspoređuje s prijašnjim uređenjem. Osim toga, osobito se bavi analizom pojedinih dijelova novosti u Tarifi, s obzirom na trenutačno stanje u odvjetništvu, nakon nedavnih izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu, odnosno njegova približavanja zanimanju koje je podvrgnuto tržišnim zakonitostima. Zaključno autor iznosi neka promišljanja o stanju odvjetničke službe u hrvatskom društvu, komentirajući sve veći odljev poslova i radnji drugim službama, uz prijedloge što bi u dogledno vrijeme trebalo učiniti radi poboljšanja statusa odvjetništva.
Autor: Nebojša Vitez, dipl. iur.

Sadržaj

Što donose izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

Od donošenja prije deset godina, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nedavno je doživjela i četvrtu izmjenu. Stoga, u članku autor razmatra najnovije Izmjene i dopunu Tarife, daje njihov sumaran pregled te ih uspoređuje s prijašnjim uređenjem. Osim toga, osobito se bavi analizom pojedinih dijelova novosti u Tarifi, s obzirom na trenutačno stanje u odvjetništvu, nakon nedavnih izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu, odnosno njegova približavanja zanimanju koje je podvrgnuto tržišnim zakonitostima. Zaključno autor iznosi neka promišljanja o stanju odvjetničke službe u hrvatskom društvu, komentirajući sve veći odljev poslova i radnji drugim službama, uz prijedloge što bi u dogledno vrijeme trebalo učiniti radi poboljšanja statusa odvjetništva.

Zajednica gospodarskih subjekata kao ponuditelj u postupku javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

U postupku javne nabave kao natjecatelj ili ponuditelj, koji na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga, može sudjelovati svaki gospodarski subjekt, odnosno fizička ili pravna osoba, uključujući i podružnicu, javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, kao i svako njihovo privremeno udruženje. Autor u članku obrađuje normativni okvir te relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vezanu uz sudjelovanje zajednice gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave, kao ponuditelja.

Modeli ponašanja menadžmenta: što, zašto i kako menadžeri rade
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Obrasce ponašanja menadžmenta moguće je promatrati samo u kontekstu okolnosti u kojima menadžment djeluje. Postoje različiti modeli menadžerskog ponašanja odnosno upravljanja poslovnim subjektom pa se tako neki od njih usmjeravaju na maksimiziranje prihoda od prodaje, dok se neki usmjeravaju na maksimiziranje profita. Autorica u članku daje širi pogled na relativnost ponašanja menadžmenta, kroz različite ekonomske modele.

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika
Autor: Sanda Pipunić

Stručni članak

Na sjednici održanoj polovicom ožujka 2022. hrvatska je Vlada donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske. Iako je odluke sličnog sadržaja hrvatska Vlada donosila i prije, Odluka donesena 2022. sadržava neke specifičnosti. Slijedom toga, autorica podsjeća na sadržaj Odluke i pojašnjava njezino značenje i doseg.

Nezakonit izbor sudaca - povreda prava na pravično suđenje
Autor: Romina Štaba

Stručni članak

U članku autorica prikazuje postupak koji je prethodio odluci Europskog suda za ljudska prava u predmetu islandskog državljanina Guðmundur Andri Ástráðssona protiv Islanda, u kojoj je taj sud utvrdio da je podnositelju zahtjeva prekršeno pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naime, utvrđeno je da podnositelju zahtjeva nije sudio „sud ustanovljen zakonom“ jer je došlo do flagrantne povrede nacionalnih pravila u postupku imenovanja sudaca.

Vremeplov: Odluka o Narodnoj vladi Hrvatske – 14. travnja 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon ustrojavanja Privremene vlade Demokratske Federativne Jugoslavije, 7. ožujka 1945., na izvanrednoj sjednici Predsjedništva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) održanoj u Splitu 14. travnja 1945. pod predsjedanjem Vladimira Nazora, predsjednika ZAVNOH-a, donesena je „Odluka o Narodnoj vladi Hrvatske“.

Abecedarij upravnog postupka: Dostavnica
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 93. ZUP-a

Radno pravo – izvanredni otkaz
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ponašanje tužitelja kojim se drsko, bez poštovanja odnosio prema nadređenoj osobi, posebno s obzirom na činjenicu da je prosvjetni radnik i da se cijeli događaj zbio u obrazovnoj ustanovi, na mjestu gdje su mu mogli svjedočiti učenici, predstavlja opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.

Sloboda izražavanja - novčana kazna zbog vrijeđanja suda u podnesku
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Suci, kad djeluju u službenom svojstvu, mogu biti predmet osobne kritike koja prelazi granice prihvatljive kritike od običnih građana, uz jasno razlikovanje kritike od uvrede.

Zemljišnoknjižno pravo – zabilježba – pokretanje postupka - revizija
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U zemljišnoj knjizi revizija se kao izvanredni pravni lijek ne može zabilježiti zabilježbom spora, ali može zabilježbom pokretanja postupka na temelju čl. 84.a Zakona o zemljišnim knjigama.

Mjenično pravo – odgovornost avalista za mjenične obveze
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Avalist po mjenici odgovara onako kako odgovara onaj za koga jamči, s tim da njegova obveza vrijedi i onda ako je obveza za koju jamči ništava iz bilo kojeg drugog razloga, osim zbog formalnog nedostatka.

Faysal Pamuk protiv Turske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Korištenjem iskaza nekonfrontiranih svjedoka za osudu podnositelja zahtjeva na kaznu doživotnog zatvora, a bez odgovarajućih procesnih jamstava, povrijeđena su prava obrane.

Horvat protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Povećani troškovi parničnog postupka, koji su u konačnici bili veći od dosuđenog iznosa naknade štete, posljedica su radnji samog podnositelja zahtjeva te su kao takvi opravdani.

Akt za uporabu građevine za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane do 19. lipnja 1991.

Vi pitate - mi odgovaramo

Upitom postavljenim građevinskoj inspekciji glede izdavanja potvrde iz članka 175. Zakona o gradnji (potvrda građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije) za kuću izgrađenu temeljem građevinske dozvole iz 1975., dobili smo odgovor da građevinska inspekcija od 2014. više takve potvrde ne izdaje. Kako onda primijeniti članak 175. Zakona o gradnji te što se za kuću s pravomoćnom građevinskom dozvolom iz 1975. smatra uporabnom dozvolom, a s obzirom na to da se tada uporabne dozvole nisu izdavale?

Evidentiranje državne potpore povezane s imovinom koja se amortizira

Vi pitate - mi odgovaramo

Obveznik poreza na dobit primio je bespovratnu državnu potporu koja se odnosi na dugotrajnu materijalnu imovinu, odnosno opremu koja se amortizira. Kada se priznaju prihodi vezani uz nabavku te opreme - u trenutku kada je plaćen račun dobavljaču, ili sukladno svotama amortizacije koje će biti priznate u određenom razdoblju? Napominjemo da subjekt primjenjuje Međunarodne standarde financijskog izvještavanja.

Troškovi privremenog zastupnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li odvjetnik postavljen za privremenog zastupnika u parničnom postupku pravo na naknadu za rad na temelju Odvjetničke tarife ili na temelju Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (u iznosu od 50 % nagrade za rad koja bi mu pripadala sukladno Odvjetničkoj tarifi)?

Dopunski rad u jedinici lokalne ili regionalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba koja je zaposlena u državnoj instituciji, i ima status državnog službenika, obratila se svojem rukovoditelju zahtjevom da joj se da pisana suglasnost za dopunski rad u obližnjoj općini. Može li se državnom službeniku, koji u državnoj službi radi puno radno vrijeme, odobriti dopunski rad u jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave?

Dopunsko rješenje i upravni spor

Vi pitate - mi odgovaramo

U tijeku je upravni spor radi ocjene zakonitosti rješenja. U istoj upravnoj stvari tijekom spora doneseno je i rješenje kojim se odbija zahtjev stranke za donošenje dopunskog rješenja. Postoje je li daljnje pretpostavke za vođenje upravnog spora?

Predaja Statističkog izvješća o dospjelim, a neplaćenim računima (OPZ-STAT-1)

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo koje nije upisano u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, ima u svojim poslovnim knjigama dospjele, a nenaplaćene tražbine. Mora li takvo društvo sastaviti i predati OPZ-STAT-1 za 2021.?

Filteri