Informator broj 6797-6798 od 21. kolovoza 2023. i 28. kolovoza 2023.

UVODNIK

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- s posebnim osvrtom na morske plaže i koncesije na zahtjev

Na 16. sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 14. srpnja 2023., donesen je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, a za temu pomorskog dobra potpuno je opravdano i očekivano pokazan izniman interes najšire javnosti, udruga, inicijativa, struke i znanosti. U središtu zanimanja svih zainteresiranih skupina bile su morske plaže koje predstavljaju najvažniji dio turističke ponude na hrvatskoj obali. Ovim člankom autor donosi prikaz i analizu odredbi novoga Zakona koje se primarno odnose na morske plaže, koncesije na zahtjev te upravljanje pomorskim dobrom.
Autor: dr. sc. Ante Vuković

Sadržaj

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Na 16. sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 14. srpnja 2023., donesen je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, a za temu pomorskog dobra potpuno je opravdano i očekivano pokazan izniman interes najšire javnosti, udruga, inicijativa, struke i znanosti. U središtu zanimanja svih zainteresiranih skupina bile su morske plaže koje predstavljaju najvažniji dio turističke ponude na hrvatskoj obali. Ovim člankom autor donosi prikaz i analizu odredbi novoga Zakona koje se primarno odnose na morske plaže, koncesije na zahtjev te upravljanje pomorskim dobrom.

Ne quis aedificia, quae restituturus non erit, destruat
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Ne quis aedificia, quae restituturus non erit, destruat, lat. nitko neka ne ruši zgrade koje neće nadomjestiti drugima, naslov je 62. poglavlja municipalnih zakona Lex Salpensa, Lex Malacitana i Lex Irnitana iz 1. st., a sadržajem im odgovaraju i 75. poglavlje Lex coloniae Iuliae Genitivae ili Lex Ursonensis te 4. poglavlje lex Tarentina iz 1. stoljeća prije Krista, iz kojih je obrađeno nekoliko poglavlja koja pokazuju svevremenost problema koji se susreću na razini djelovanja javnih tijela lokalne samouprave i uređenja života u gradovima.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

OBVEZA IMENOVANJA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGAN POSLODAVCA – JAVNE USTANOVE, IMENOVANJE OSOBE OVLAŠTENE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA, DOPUST TRUDNE RADNICE – PONUDA ODGOVARAJUĆIH POSLOVA, ISPLATA PRIVREMENOG DODATKA PREMA ODLUCI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ZAPOSLENE U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE, OBRAČUNI ISPLAĆENE PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR, ODREĐIVANJE RADNOG VREMENA RADNIKA, GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, STRUČNI NADZOR GRAĐENJA GRAĐEVINA RAZVRSTANIH U 3.A I 3.B SKUPINU, ZABRANA PRIKLJUČKA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE, PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA I PRENAMJENA ZGRADE, STRUČNI NADZOR GRAĐENJA I VOĐENJE GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA.  

Kada ćemo imati učinkovito suđenje u razumnom roku?
Autor: Katarina Knol Radoja

Stručni članak

U Republici Hrvatskoj propisi trpe velik broj izmjena. Svrha izmjena je uvesti nova i unaprijediti postojeća rješenja, smanjiti broj neriješenih predmeta te ubrzati postupak. Unatoč tome, problem efikasnosti pravosuđa i dalje je evidentan. U ovom članku autorica istražuje razinu poštovanja temeljnog ljudskog (procesnog) prava, prava na suđenje u razumnom roku u Republici Hrvatskoj. Analizira propise koji bi u Republici Hrvatskoj trebali doprinijeti očuvanju toga prava te presude Europskog suda za ljudska prava koje potvrđuju da unatoč naporima za unaprjeđenje još uvijek ima mjesta za nova poboljšanja.

Elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu
Autor: Andrea Simić-Rukavina

Stručni članak

Premda je odredba zadnje novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2022., o obveznom elektroničkom podnošenju prijedloga za upis u zemljišnu knjigu stupila na snagu prije više od šest mjeseci (točnije, 10. veljače 2023.), i dalje se u dijelu javnosti javljaju nedoumice i postavljaju pitanja mogu li se prijedlozi i podnesci ipak podnositi i na druge načine u zemljišnoknjižnom postupku, koji se podnesci ne moraju podnositi elektronički te hoće li sud doista odbaciti prijedloge koji nisu zaprimljeni elektronički putem ZIS-a. Na ta pitanja odgovara ovaj članak.

Proglašenje nestale osobe umrlom
Autor: Antonio Marečić

Stručni članak

Proglašenje nestale osobe umrlom osim emotivnog učinka ima i konkretan pravni učinak na obitelj, rodbinu i imovinu nestale osobe. Do sada se postupak proglašenja nestale osobe umrlom provodio na temelju zakona koji je bio star gotovo pedeset godina, i pravnih pravila sadržanih u Zakonu o sudskom vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije iz 1934. Autor predstavlja dio novog Zakona o izvanparničnom postupku, koji je stupio na snagu 10. lipnja 2023., u kojem je uređeno pokretanje i vođenje postupka radi proglašenja nestale osobe umrlom.

Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Prisutnost sve većeg broja stranih radnika u Republici Hrvatskoj otvara sve više pitanja na raznim područjima u praktičnoj provedbi. Jedno od njih je i zdravstveno osiguranje članova njihovih obitelji. Stoga autorica u tekstu pojašnjava način prijave na obvezno zdravstveno osiguranje članova obitelji koji sa stranim radnikom, osiguranikom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, žive u Republici Hrvatskoj.

Evidentiranje plaćanja premije i naknade štete od osiguravajućih društava u sustavu proračuna
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Nedavne vremenske neprilike koje su poharale područje više županija nanijele su veliku materijalnu štetu na privatnoj imovini, ali i na imovini proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Da bi osigurali imovinu, ali i zaposlene od raznih opasnosti, odnosno osigurali njihovu ekonomsku zaštitu, proračunski korisnici kao i jedinice s osiguravajućim kućama ugovaraju osiguranje. Stoga se u članku donosi pregled knjigovodstvene evidencije za uplaćene premije osiguranja te naknade štete od osiguravatelja.

Vremeplov: Japanska aneksija Koreje – 22. kolovoza 1910.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Japansko-korejskim sporazumom o aneksiji Koreje od 22. kolovoza 1910. formalno je dovršen proces aneksije Koreje Japanskom Carstvu, započet još u XIX. stoljeću. Pod japanski utjecaj Koreja je došla nakon mirovnog sporazuma iz veljače 1876., a proces političke i ekonomske integracije ubrzan je nakon ugovora između Korejskog i Japanskog Carstva iz 1905. o japanskom protektoratu nad Korejom, kada je Koreja ostala bez svoje diplomatske suverenosti te ugovora iz 1907., kojim je Koreja ovaj put lišena i svoga prava upravljanja unutarnjim poslovima.

Abecedarij upravnog postupka: Pokretanje obnove postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 126. st. 1. i 2. ZUP-a

Prenošenje nadležnosti na drugi sud
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Paušalni navodi o nezakonitom postupanju, zataškavanju i korupciji a za što okrivljenik ne nudi nikakve konkretne i provjerljive dokaze koji bi upućivali na to da sud ne postupa objektivno i nepristrano, već je očigledno riječ o zatvorenikovom osobnom, ničime potkrijepljenom dojmu da će u njegovom slučaju suci zanemariti osnovne postulate sudačke dužnosti kojih su se dužni pridržavati, nije dostatan razlog za prenošenje nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – iscrpljenost pravnog puta
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U okolnostima kad je Vrhovni sud tijekom prvostupanjskog postupka odbio prijedlog za svrhovitu delegaciju, stranka nije dužna tu odluku osporavati u žalbi protiv prvostupanjske presude prije nego što se radi zaštite prava na nepristrani sud obrati Vrhovnom sudu koristeći dostupni pravni mehanizam na propisani način.

Stvarno pravo – zaštita vlasništva – pravni položaj poštenog posjednika – pravo retencije
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Bivši bračni drug je pošteni posjednik nekretnine do trenutka saznanja za pravomoćnu odluku kojom je odbijen njegov zahtjev za utvrđenje prava suvlasništva na spornoj nekretnini na ime stjecanja za vrijeme trajanja bračne zajednice. Njemu pripada pravo zadržanja nekretnine sve dok mu ne budu naknađeni troškovi na ime ulaganja u tu nekretninu, a koje je učinio za vrijeme trajanja bračne zajednice kad je bio pošteni suposjednik sporne nekretnine.

Zakon o upravnim sporovima
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako tužitelj osporava pravilnost dokaza na temelju kojega je utvrđeno činjenično stanje u upravnom postupku, nisu ispunjene pretpostavke za rješavanje upravnog spora bez provođenja rasprave.

Prekršajno pravo – nadležnost za odlučivanje o zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

O zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka temeljem članka 215. stavka 3. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22) odlučuje sud koji je sudio u prijašnjem, pravomoćno okončanom postupku.

Mayboroda protiv Ukrajine
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nepostojanje odgovarajućeg regulatornog okvira za zaštitu prava pacijenta na informirani pristanak tijekom medicinske intervencije predstavlja povredu pozitivnih obveza države da zaštiti to pravo.

Djelatnost iznajmljivanja vozila bez vozača i pretporez

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvo namjerava obavljati djelatnost iznajmljivanja vozila bez vozača (rent-a-car). U tu svrhu društvo je nabavilo više vozila i još nije počelo pružati usluge, već su u tijeku pripremne aktivnosti. Tijekom poreznog nadzora, vezano uz pravdanje pretporeza na nabavku vozila u cijelosti, Porezna uprava zatražila je dokaz da je riječ o obavljanju rent-a-car djelatnosti. Koji je dokaz u tom smislu dovoljan?

Obračun i porezno obilježje naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se utvrđuje naknada za neiskorišteni godišnji odmor radnika kojemu prestaje ugovor o radu, smatra li se odštetom i kakav je porezni tretman takve naknade?

Podnositelj zahtjeva za obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko je zainteresirana osoba iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku?

Prekoračenje praga za jednostavnu nabavu

Vi pitate - mi odgovaramo

Što učiniti ako se pojavi potreba za izvanrednim radovima prouzročenih elementarnom nepogodom, kada bi ugovaranje takvih radova prelazilo prag jednostavne nabave, koja je prethodno provedena?

Postavljanje obavijesti o videonadzoru javnog prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina želi postaviti kamere u nekoliko ulica i na nekoliko trgova u mjestu. S tim u vezi, mora li u svakoj ulici i svakom trgu koji je pod videonadzorom biti istaknuta obavijest o tome da se prostor snima, ili je dovoljno da postavimo takve obavijesti na ulazima u mjesto?

Filteri