Informator broj 6636-6637 od 20. srpnja 2020.

UVODNIK

Interventni zastoj zateznih kamata kao poziv na neplaćanje dospjelih obveza

Hrvatski sabor donio je u travnju ove, 2020. dva zakona kojima se interveniralo u odnose stranaka u ovršnim i stečajnim postupcima, a u cilju olakšanja prevladavanja posljedica nastalih pandemijom Covid-19. Sredinom travnja donesen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a krajem mjeseca Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Oba su zakona, uz proceduralna pitanja vezana uz ovrhu i stečaj, posebnim člankom obuhvatila i materijalnopravno pitanje - tijek zateznih kamata, odredivši njihov zastoj za trajanja »posebnih okolnosti«. Tom odredbom (dvjema jednakim odredbama) nije posebno preciziran obuhvat propisanoga zateznokamatnog zastoja. Na širinu obuhvata trebala bi upućivati činjenica da se odredbe nalaze u specijalnim zakonima, zakonima koji uređuju precizno definirana područja. To je ipak rezultiralo različitim tumačenjima – odnosi li se zastoj tijeka zateznih kamata na odnosno područje koje je predmet tog zakona, ili pak generalno – na sva novčana dugovanja u zakašnjenju, pa i ona izvan ovrha i bez obzira na prirodu stranaka dužničko-vjerovničkog odnosa. Jasnoći nisu mnogo pridonijela ni mišljenja dvaju ministarstava dana na postavljeno im pitanje. Objava ovoga teksta mr. sc. Miljenka Appia Giunia koincidira s istekom »prvog poluvremena« važenja ovih interventnih zakona.
Autor: mr. sc. Miljenko A. Giunio

Sadržaj

Interventni zastoj zateznih kamata kao poziv na neplaćanje dospjelih obveza
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

Hrvatski sabor donio je u travnju ove, 2020. godine dva zakona kojima se interveniralo u odnose stranaka u ovršnim i stečajnim postupcima, a u cilju olakšanja prevladavanja posljedica nastalih pandemijom Covid-19. Sredinom travnja donesen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a krajem mjeseca Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Oba su zakona, uz proceduralna pitanja vezana uz ovrhu i stečaj, posebnim člankom obuhvatila i materijalnopravno - tijek zateznih kamata, odredivši njihov zastoj za trajanja „posebnih okolnosti“. Tom odredbom (dvjema jednakim odredbama) nije posebno preciziran obuhvat propisanoga zateznokamatnog zastoja. Na širinu obuhvata trebala bi upućivati činjenica da se odredbe nalaze u specijalnim zakonima, zakonima koji uređuju precizno definirana područja. To je ipak rezultiralo različitim tumačenjima – odnosi li se zastoj tijeka zateznih kamata na odnosno područje koje je predmet tog zakona, ili pak generalno – na sva novčana dugovanja u zakašnjenju, pa i ona izvan ovrha i bez obzira na prirodu stranaka dužničko-vjerovničkog odnosa. Jasnoći nisu mnogo pridonijela ni mišljenja dvaju ministarstava dana na postavljeno im pitanje. Objava ovoga teksta koincidira s istekom „prvog poluvremena“ važenja ovih interventnih zakona.

QUI TACET, NON UTIQUE FATETUR, SED TAMEN VERUM EST EUM NON NEGARE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), u članku 265. st. 1. sadržava načelnu odredbu da šutnja ponuđenika ne znači prihvat ponude.

Novosti u Pravilniku o porezu na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak stupio je na snagu 1. srpnja 2020. Njime se pretežito uređuju pojedinosti koje se odnose na dostavu podataka na Obrascu JOPPD, a koji su vezani uz dobivanje potpore za očuvanje radnih mjesta temeljem korištenja mjere skraćenog radnog vremena. U članku autorica daje kratak osvrt na odredbe Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na navedenu potporu za očuvanje radnih mjesta te daje primjer popunjavanja B stranice Obrasca JOPPD.

Odluke ESLJP-a o slobodi političkog izražavanja u RH
Autor: Zlata Đurđević

Stručni članak

U članku se analizira kršenje slobode političkog izražavanja arbitrarnim sudskim odlukama i nerazmjernim kaznama u Republici Hrvatskoj utvrđenim u dvije presude Europskog suda za ljudska prava: Stojanović protiv Hrvatske iz 2013. i Jurišić protiv Hrvatske iz 2018. koje potvrđuju da povreda političkog izražavanja, u pravilu, nastaje u korist moćnih političara. Analiza postupka pred domaćim sudovima pokazuje da su u oba predmeta prvostupanjski sudovi ispravno utvrdili činjenice i primijenili pravo te da je povreda nastala u drugom stupnju odnosno u ponovljenim postupcima, što otklanja prigovor nestručnosti sudova i otvara pitanje političkog utjecaja na rad pravosuđa

Novosti u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Jasna Kropf

Stručni članak

Dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona propisani su produljeni rokovi za dostavu informacija o financijskim računima Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u uvjetima posebnih okolnosti. Također, propisuje se i početak tijeka roka dostave informacija o prekograničnim angažmanima. Stoga autorica više pojedinosti o navedenoj tematici donosi u nastavku.

Održavanje sjednice predstavničkog trijela JLP(R)S-a korištenjem sredstava informacijsko-komunikacijske tehnologije
Autor: Vedran Đulabić

Stručni članak

Autor u članku razmatra mogućnost održavanja sjednice predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave korištenjem sredstava informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Pritom polazi od formalnopravnih mogućnosti korištenja IKT-a u radu lokalnih predstavničkih tijela i analizira konkretan slučaj održavanja sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije, polazeći od načela rasprave i načela javnosti sjednica, kao temeljnih načela funkcioniranja predstavničkih tijela. U članku se daju i prijedlozi koji se mogu ugraditi u buduće zakonodavno uređenje održavanja sjednica lokalnih predstavničkih tijela korištenjem IKT-a u izvanrednim okolnostima.

Abecedarij upravnog postupka: Pokretanje postupka na zahtjev stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 41. ZUP-a

Vremeplov: Korejski sporazum o primirju – 27. srpnja 1953.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Korejski poluotok u istočnoj Aziji danas dijele dvije zemlje – Demokratska Narodna Republika Koreja (Sjeverna Koreja) i Republika Koreja (Južna Koreja).

Obvezno pravo – osiguranje – regres – odgovornost za štetu od neosiguranog vozila
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Hrvatski ured za osiguranje ima pravo na regres prema osobi koja je odgovorna za štetu za isplaćeni iznos štete, kamatu i troškove kada je šteta prouzročena uporabom motornog vozila koje vlasnik nije osigurao od automobilske odgovornosti. U takvim slučajevima postoji solidarna obveza vozača koji je upravljao vozilom i vlasnika neosiguranog osobnog vozila

Stvarno pravo – naplata s osnove zajedničke pričuve
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Činjenica da je sklopljen ugovor o zakupu kojim su vlasnik nekretnine, kao zakupodavac, i treća strana, kao zakupnik, ugovorili da pričuvu plaća zakupnik, nije od utjecaja na zakupodavčevu obvezu kao vlasnika nekretnine da plaća pričuvu

Prekršaji poslodavca kod obračuna plaće
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Člankom 229. st. 1. podst. 34. Zakona o radu propisano je kao prekršaj poslodavca isključivo ako obračun dugovane, a neisplaćene plaće radnika nema propisani sadržaj, a ne ako obračun isplaćene plaće nema propisani sadržaj, jer je za takav slučaj propisana samo upravna mjera

Zakon o gradnji – rekonstrukcija kojom je promijenjen vanjski izgled zgrade
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rekonstrukcija kojom je promijenjen vanjski izgled zgrade, nije se mogla izvesti bez akta o gradnji

Astruc protiv Francuske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Smještaj podnositelja zahtjeva u samicu zbog sprječavanja neovlaštenog unošenja predmeta u zatvorsku ustanovu, nije povrijedio zabranu mučenja i nečovječnog postupanja

Ivančić i Tvornica cementa Umag d.o.o.
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Obustava prekršajnog postupka zbog zastare ne predstavlja »osudu« niti »oslobođenje« od optužbe u smislu članka 4. Protokola 7 uz Konvenciju, pa načelo ne bis in idem u tom slučaju nije primjenjivo

Rok za donošenje rješenja nakon preustroja upravnog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

U Gradu je učinjen preustroj jednog od upravnih tijela i donesen je novi pravilnik o unutarnjem redu. Koje su pravne posljedice propuštanja roka za donošenje rješenja o rasporedu, odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu?

Skraćeni radni tjedan u kontekstu propisa iz radnog prava

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se, u smislu Zakona o radu, promatra rad temeljem mjere za očuvanje radnih mjesta „Skraćivanje radnog vremena“? Je li to rad u skraćenom ili u nepunom radnom vremenu?

Zatezna kamata od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Pravni lijek protiv odluke o odabiru kandidata

Vi pitate - mi odgovaramo

Komunalno trgovačko društvo u stopostotnom vlasništvu Općine objavilo je javni natječaj radi zapošljavanja djelatnika. Nakon prikupljanja prijava donesena je odluka o odabiru, o kojoj su obaviješteni svi prijavljeni kandidati. Jedan od neodabranih kandidata prigovorio je zbog toga što u obavijesti nema upute o pravnom lijeku, i zamolio uputu o tome može li i kojem tijelu izjaviti žalbu protiv odluke o odabiru. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite treba li i na koji pravni lijek uputiti kandidate koji nisu odabrani na javnom natječaju. Napominjemo da je postupak zapošljavanja tek djelomično uređen općim aktima društva.

Djeljive obveze

Vi pitate - mi odgovaramo

Vodi se parnica protiv više tuženika. U tužbi nije naznačeno koliko je koji tuženik dužan platiti novca, niti je naznačeno da je riječ o solidarnoj obvezi. U toj situaciji zanima nas kako će sud odlučiti tko je od tuženika koliko dužan, jer je u tužbi naveden samo jedan iznos novca koji tužitelj potražuje?

Europski uhidbeni nalog

Vi pitate - mi odgovaramo

Treba li u rješenju kojim se odobrava izvršenje europskog uhidbenog naloga biti navedeno u koju se svrhu odobrava predaja?

Filteri