Informator broj 6747 od 05. rujna 2022.

UVODNIK

Uređenje ugovora o radu na određeno vrijeme
- prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Najavljivane izmjene i dopune Zakona o radu u srpnju ove godine uobličene su u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, u svezi s kojim je provedeno i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlog intervenira u brojne odredbe i institute radnoga prava, a jedno od njih je i rad na određeno vrijeme. Naime, u praksi je uočen problem iznimno visokog udjela ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupno sklopljenim ugovorima o radu, a osobito udjela takvoga rada koji se obavlja na temelju ugovora sklopljenih za vrlo kratko trajanje, što je dodatno aktualizirano i širokim mogućnostima sklapanja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme. Radnici u takvim okolnostima ne smatraju svoj radni odnos kvalitetnim i sigurnim, jer su izloženi dugotrajnoj neizvjesnosti i nemogućnosti planiranja života i obitelji. Stoga se predloženim izmjenama ugovora o radu na određeno vrijeme nastoji taj institut poboljšati u korist radnika i učiniti ga onim što bi on doista trebao i biti – samo iznimka pri zasnivanju radnog odnosa.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić

Sadržaj

Uređenje ugovora o radu na određeno vrijeme
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Najavljivane izmjene i dopune Zakona o radu u srpnju ove godine uobličene su u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, u svezi s kojim je provedeno i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlog intervenira u brojne odredbe i institute radnoga prava, a jedno od njih je i rad na određeno vrijeme. Naime, u praksi je uočen problem iznimno visokog udjela ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupno sklopljenim ugovorima o radu, a osobito udjela takvoga rada koji se obavlja na temelju ugovora sklopljenih za vrlo kratko trajanje, što je dodatno aktualizirano i širokim mogućnostima sklapanja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme. Radnici u takvim okolnostima ne smatraju svoj radni odnos kvalitetnim i sigurnim, jer su izloženi dugotrajnoj neizvjesnosti i nemogućnosti planiranja života i obitelji. Stoga se predloženim izmjenama ugovora o radu na određeno vrijeme nastoji taj institut poboljšati u korist radnika i učiniti ga onim što bi on doista trebao i biti – samo iznimka pri zasnivanju radnog odnosa.

Emptio ad gustum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Emptio ad gustum, lat. kupnja po kušanju, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na kupoprodaju vina koja je bila uvjetovana njegovim kušanjem, degustacijom. Kao što je prethodno uz pactum displicentiae navedeno, u suvremenoj hrvatskoj doktrini obveznog prava latinski termin emptio ad gustum povezuje se uz kupnju na pokus uređenu čl. 456. – 458. Zakona o obveznim odnosima iz 2005. (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21), no njegovo je izvorište mnogo specifičnije.

Ispravak
Autor: Novi informator

Stručni članak

U objavi članka mr. sc. Željka Uhlira „Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina nakon Rješenja Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021.“, objavljenog u Informatoru, br. 6744-6745 od 15. i 22. 8. 2022., došlo je do pogreške u jednom od važnijih dijelova teksta.  

Troškovi upravnog postupka
Autor: Snježana Horvat-Paliska

Stručni članak

Za razliku od Zakona o parničnom postupku, koji je propisao da parnični troškovi obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba kojima zakon priznaje pravo na naknadu, Zakon o općem upravnom postupku nije uredio to pitanje pa su s tim u svezi postojali mnogi prijepori u praksi. Autorica sistematizira zakonsku regulativu koja uređuje pitanje troškova upravnog postupka, i daje pregled relevantne sudske prakse, uz prikaz pravnih stajališta Europskog suda za ljudska prava. Posebno se osvrće na pravna shvaćanja nadležnih sudova o tome ima li stranka pravo na naknadu troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku.

Novela Zakona o parničnom postupku
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

Pravila o parničnom postupku su nakon tri godine opet izmijenjena. Tako su sada znatno ograničena prava stranaka da se pisano očituju u podnescima, omogućeno je donošenje presuda bez održavanja rasprava, izmijenjena su pravila o sporu male vrijednosti, uvedena pravila o tonskom snimanju, proširena obveza elektroničke komunikacije, izmijenjena pravila o reviziji te usklađena s novim europskim procesnim pravilima itd. U članku se daje detaljniji pregled navedenih novina.

Oporezivanje stjecanja nekretnina pri uređenju imovinskih odnosa bivših (izvan)bračnih drugova
Autor: Leonardo Žagrić

Stručni članak

Autor u ovom članku analizira porezno oslobođenje pri stjecanju nekretnine kada bivši bračni drugovi uređuju svoje imovinske odnose. Iako se porezno oslobođenje primjenjuje kada se nekretnina od bivšeg bračnog druga stječe bez naknade, iz recentnih sudskih odluka proizlazi da i stjecanje uz naknadu može biti oslobođeno poreza na promet nekretnina. Osim primjene poreznog oslobođenja kod bivših bračnih drugova, analizira se i mogućnost njegove primjene u slučaju uređenja imovinskih odnosa bivših izvanbračnih drugova.

Porezni praktikum: Neoporeziva jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

U ovom poreznom praktikumu pišemo o neoporezivom iznosu jednokratne potpore koja se isplaćuje u slučaju smrti člana uže obitelji radnika. Isto tako, donosimo i informacije tko se smatra članom uže obitelji za potrebe ove isplate, pojedinosti vezane uz popunjavanje Obrasca JOPPD te način isplate ove potpore.

Vremeplov: Osuda premijera Jeana Kambande za genocid u Ruandi – 4. rujna 1998.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Genocid u Ruandi (1994.), državi na istoku Afrike, bio je vrhunac etničke netrpeljivosti između dviju etničkih skupina u toj zemlji, Hutua i Tutsija, koju je velikim dijelom prouzročila belgijska kolonijalna vlast favorizirajući Tutsije. Godine 1959. Hutui su pokrenuli revoluciju i primorali Tutsi monarha na egzil, a s njime je iz zemlje pobjeglo i oko 330.000 Tutsija. 

Abecedarij upravnog postupka: Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 100 st. 1. ZUP-a

Prekršajni postupak (javni red i mir) - pravo na poštovanje osobnog života
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U kontekstu pozitivne obveze nadležnih tijela iz članka 35. Ustava i članka 8. Konvencije da zaštite tjelesni integritet pojedinca od nasilja drugih privatnih osoba, ključan je zahtjev brzine i razumne hitnosti pa je prekomjerno trajanje prekršajnog postupka protiv napadača dovelo do povrede prava žrtve zajamčenih člankom 35. Ustava i člankom 8. Konvencije u postupovnom aspektu.

Obvezno pravo – regres – primjena zakona
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U sporu koji pokreće Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje protiv osiguravatelja štetnika radi povrata iznosa isplaćenih na ime mirovine, mjerodavan je Zakon o obveznim osiguranjima u prometu koji je bio na snazi u vrijeme nastanka štete Zavodu, odnosno u trenutku kada su izvršene isplate mirovine, a ne zakon koji je bio na snazi u vrijeme nastanka samog štetnog događaja - prometne nezgode.

Bežanić i Baškarad protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da su domaći sudovi na odgovarajući način primijenili zakon te da su njihove odluke kojima se podnositeljima nalaže plaćanje poreza na promet nekretnina, koje im nisu bile prve nekretnine, bile razmjerne.

Privremeno uvećanje plaće državnog službenika na temelju kolektivnog ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Državni službenik, na temelju kolektivnog ugovora, ostvaruje pravo na privremeno uvećanje plaće za vrijeme obavljanja poslova više složenosti. Odlučuje li se tom pravu upravnim aktom?

Naknada troškova branitelju po službenoj dužnosti, postavljenom opunomoćeniku oštećenika kao tužitelja i djeteta žrtve kaznenog djela

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li branitelj po službenoj dužnosti zahtijevati i naplatiti troškove postupka prije pravomoćnosti presude u tom konkretnom predmetu?

Dvojno iskazivanje cijena prilikom kupoprodaje nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li obveza da se u ugovoru o kupoprodaji nekretnina koji se sklapa između poslovnih subjekata i potrošača u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022., iznos kupoprodajne cijene iskaže dvojno?

Isplata neoporezivih primitaka i ostalih materijalnih prava umirovljenicima zaposlenima do polovice punog radnog vremena

Vi pitate - mi odgovaramo

Imaju li umirovljenici zaposleni do polovice punog radnog vremena pravo na isplate drugih materijalnih prava i neoporezivih prigodnih nagrada i naknada?

Donošenje rješenja o godišnjem odmoru

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno Pravilniku o radu, Općina do kraja ožujka mora donijeti plan korištenja godišnjih odmora, i potom službenicima i namještenicima izdati pojedinačna rješenja o godišnjem odmoru. Jedan od službenika će tek krajem godine, kada navrši propisano trajanje radnog staža, ostvariti pravo na jedan dodatni dan godišnjeg odmora. Može li se dodatni dan godišnjeg odmora navesti u rješenju o godišnjem odmoru prije nego što je službenik ispunio uvjet za ostvarenje toga prava?

Filteri