Informator broj 6815-6816 od 25. prosinca 2023. i 01. siječnja 2024.

UVODNIK

Riječ glavne urednice

Drage čitateljice i čitatelji Informatora!
Iza nas je slavljenička godina, godina u kojoj smo proslavili 70 godina izlaženja Informatora i godina u kojoj su taj višedesetljetni trud, upornost i postojanost nagrađeni priznanjem Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić. U posebnom broju s početka 2023. godine prisjetili smo se prošlih vremena, prelistali smo požutjele stranice Informatora i u crticama dotakli svijet, zbivanja i aktualnosti koje su tada zaokupljale stranice našeg lista. S ponosom ističem da smo svjedočili vremenu u kojem je Hrvatska od socijalističke republike izrasla u neovisnu i samostalnu državu, članicu Europske unije, kao zajednice koja se temelji na univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti te na načelima demokracije i vladavine prava.
Autor: Slavica Banić

Sadržaj

Riječ glavne urednice
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Drage čitateljice i čitatelji Informatora! Iza nas je slavljenička godina, godina u kojoj smo proslavili 70 godina izlaženja Informatora i godina u kojoj su taj višedesetljetni trud, upornost i postojanost nagrađeni priznanjem Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić. U posebnom broju s početka 2023. godine prisjetili smo se prošlih vremena, prelistali smo požutjele stranice Informatora i u crticama dotakli svijet, zbivanja i aktualnosti koje su tada zaokupljale stranice našeg lista. S ponosom ističem da smo svjedočili vremenu u kojem je Hrvatska od socijalističke republike izrasla u neovisnu i samostalnu državu, članicu Europske unije, kao zajednice koja se temelji na univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti te na načelima demokracije i vladavine prava.

Reguliranje rada putem digitalnih radnih platformi
Autor: Dražen Opalić

Stručni članak

Republika Hrvatska može se pohvaliti da će od 1. siječnja 2024. godine biti prva europska država koja je propisima na cjelovit način uredila rad koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi. Naime, ključan izazov suvremenoga radnog zakonodavstva je upravo uređenje takvog rada. Budući da se odredbe Zakona o radu o tzv. platformskom radu i Pravilnika o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi te Pravilnika o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi primjenjuju od 1. siječnja 2024., u članku autor daje prikaz i pojašnjenja odredbi propisa novoga sustava rada. Za ispravno razumijevanje i primjenu propisa uz članak objavljujemo i mišljenje resornog ministarstva o nekim dvojbenim pitanjima koja su se već pojavila glede platformskog rada.  

Conscientia fraudis (III.)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Conscientia fraudis (III.), lat. znanje o prijevari, ne zahtijeva se kao pretpostavka pobijanja pravnih radnji dužnika jedino u slučaju besplatnih raspolaganja. 

Razuman rok u upravnim i upravnosudskim predmetima
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Odlučujući o razumnoj duljini odlučivanja o upravnoj stvari, Ustavni sud Republike Hrvatske zaključio je da u slučaju upravne stvari u trajanje postupka treba, uz trajanje upravnog spora uračunati i trajanje upravnog postupka koji mu je prethodio. Međutim, autor piše o situacijama u kojima Ustavni sud nije primijenio navedeno načelo, već je neovisno ocjenjivao duljinu trajanja upravnog postupka i upravnog spora. Koristeći dva primjera iz prakse, pojašnjava zbog čega je u tim primjerima Ustavni sud zanemario prethodno deklarirano jedinstvo upravnog postupka i upravnog spora.  

Stečajni postupak nad osiguravajućim društvima
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Budući da je materija osiguranja iznimno složena, kako s pravnog aspekta, tako i s ekonomsko-financijskog, zakonodavac se odlučio „statusnim“ zakonom koji regulira osnivanje i rad osiguratelja, regulirati i materiju stečaja osiguravajućih društava. Predmet analize u ovom članku su važeće norme Zakona o osiguranju koje se odnose na stečajni postupak nad osiguravajućim društvima, imajući na umu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije na prava i interese sudionika u navedenim postupcima.

Izobrazba pravosudnih dužnosnika o rodno utemeljenom nasilju
Autor: Antonija Petričušić

Stručni članak

U okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024. godine predviđena je i revizija Zakona o sudovima, kako bi se, između ostaloga, postupak raspoređivanja predmeta koji se odnose na nasilje nad ženama i nasilje u obitelji provodio uzimajući u obzir i osobnu sklonost pojedinog suca za rad na takvim predmetima. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, predviđena je ovlast ministra pravosuđa da pravilnikom propiše program i način održavanja stručnog usavršavanja iz područja rada na predmetima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Autorica u članku ističe kakav bi sadržaj trebalo imati stručno usavršavanje u ovom području.

Javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava
Autori: Maja Ivezić Tamara Kelković Benko

Stručni članak

Zakonom o proračunu utvrđena su proračunska načela temeljem kojih se donosi i izvršava proračun i financijski plan. Jedno od najvažnijih je načelo transparentnosti koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način. Radi poštovanja navedenog načela, između ostalog, propisana je obveza javne objave informacija o trošenju proračunskih sredstava. S ciljem provedbe te obveze donesen je Naputak kojim se utvrđuje okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te Ministarstva financija. Obveznici primjene dužni su prve informacije o trošenju sredstava objaviti do 20. veljače 2024. za siječanj 2024.

Neoporezivi primici od 1. siječnja 2024.
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (u nastavku teksta: Pravilnik o izmjenama i dopunama), koji je 1. prosinca 2023. objavljen u Narodnim novinama, broj 143/23, stupio je na snagu dan nakon objave, odnosno 2. prosinca 2023., ali samo u dijelu koji se odnosi na izmjene vezane uz Obrazac JOPPD.

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Osnovna svrha financijskih izvještaja jest pružanje informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. Propisi kojima se uređuje proračunsko računovodstvo propisuju obvezu predaje financijskih izvještaja kvartalno, što podrazumijeva i predaju završnog, godišnjeg financijskog izvještaja. O rokovima i obveznicima sastavljanja i predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine dajemo pregled u nastavku članka.

Vremeplov: Burgoški zakoni - 27. prosinca 1512.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Burgoški zakoni predstavljaju skup pravila srednjovjekovne španjolske Kraljevine Kastilja o ponašanju Španjolaca u osvojenim američkim područjima, najvećim dijelom prema domorodačkom stanovništvu naseljenom na Karipskom otočju.

Abecedarij: Odgoda izvršenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 140. ZUP-a

Ovrha
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Rješenje o ovrsi doneseno na temelju pravomoćne i ovršne presude nije ovršna isprava.

Obvezno pravo - raskid ugovora - naplata ugovorne kazne
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

S obzirom na to da tužitelj kao izvoditelj nije ispunio svoje ugovorne obveze, tuženik je imao pravo naplatiti jamstvo koje je tužitelj predao za uredno ispunjenje Ugovora.

Stvarno pravo – Zaštita vlasništva – Naknada koristi – Poštenje posjednika
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je određena stvar još uvijek u nepromijenjenom obliku (očuvanog identiteta) u posjedu nevlasnika valja primijeniti odredbe članka 164. stavak 1. i članka 165. stavak 1. ZVDSP, prema kojim odredbama je samo nepošten posjednik dužan naknaditi koristi od uporabe tuđe stvari. Ako je određena stvar uporabljena na način da je promijenila identitet (radi čega nije moguće ili gospodarski nije opravdano vraćanje te stvari), tek u takvoj situaciji valja primijeniti odredbu članka 1120. ZOO, prema kojoj je osoba koja je uporabila tuđu stvar u svoju korist dužna vlasniku naknaditi korist i bez obzira na svoje poštenje odnosno nepoštenje.

Osobni život - smještaj maloljetne osobe u istražnom zatvoru
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Propust domaćih tijela da obrazlože potrebu smještaja maloljetnika u istražnom zatvoru s punoljetnim osobama i propust da osoba odgovarajuće struke procijeni je li smještaj maloljetnika sa svakom pojedinom punoljetnom osobom s kojom je trebao dijeliti sobu sobu u njegovom najboljem interesu, predstavlja povredu pozitivnih obveza državnih tijela da poduzmu sve potrebne mjere za zaštitu psihičkog integriteta maloljetnika.

OP v Commune d’Ans
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Članak 2. st. 2. toč. (b) Direktive Vijeća 2000/78 treba tumačiti tako da se interno pravilo općinske uprave, kojim se članovima osoblja te uprave općenito i bez razlike zabranjuje da na radnom mjestu vidljivo nose bilo kakav simbol koji otkriva svjetonazorska ili vjerska uvjerenja, može opravdati željom navedene uprave da uspostavi, uzimajući u obzir vlastiti kontekst, potpuno neutralno upravno okruženje, pod uvjetom da je to pravilo prikladno, nužno i proporcionalno s obzirom na taj kontekst i uzimajući u obzir različita prava i interese koji pritom postoje.

Obvezno pravo – prividan ugovor
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Posljedica sklapanja prividnog ugovora nije ništetnost kako se to traži tužbenim zahtjevom, već je posljedica sklapanja takvog ugovora da on nema učinka među ugovornim strankama.

Donošenje odluka jedinica lokalne samouprave o porezu na dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Molimo vas pojašnjenje što ako jedinica lokalne samouprave pravovremeno ne donese odluku o visini stopa poreza na dohodak sukladno novim zakonskim odredbama Zakona o porezu na dohodak. Koja se stopa poreza na dohodak u tom slučaju primjenjuje?

Primjena kolektivnog ugovora na plaće zaposlenih u predškolskom odgoju

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad bi na zaposlenike dječjih vrtića trebao primijeniti odredbu članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. S tim u vezi, trebaju li dječji vrtići prilikom obračuna plaća svojim zaposlenicima na temelju te zakonske odredbe primijeniti i kolektivni ugovor koji se primjenjuje na zaposlenike osnovnih škola, kao jedan od pravnih izvora za obračun plaća?

Preinačenje prvostupanjske presude i pravila o teretu dokazivanja

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li pravila o teretu dokazivanja određenih odlučnih činjenica procesnopravne ili materijalnopravne prirode te, s tim u vezi, je li drugostupanjski sud ovlašten preinačiti prvostupanjsku presudu prema članku 373. točki 3. Zakona o parničnom postupku primjenom pravila o teretu dokazivanja ili je u slučaju utvrđenja drugostupanjskog suda o pogrešnoj primjeni pravila o teretu dokazivanja, kod kojega je teret dokazivanja u prvostupanjskoj presudi pogrešno prebačen na drugu stranu, dužan ukinuti prvostupanjsku presudu?

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li radnik, koji je protiv odluke o otkazu ugovora o radu protiv poslodavca pokrenuo parnicu (i uspio u njoj), kad je otkaz utvrđen nedopuštenim, pravo i na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za razdoblje od dobivanja otkaza do vraćanja na posao?

Povrat uplaćene naknade za nedostajuće parkirališno mjesto

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno općem aktu donesenom na temelju prostornog plana, Grad investitorima koji nemaju kolni pristup građevinskoj čestici rješenjem utvrđuje iznos naknade koju moraju platiti za svako nedostajuće parkirališno mjesto, a to je rješenje preduvjet za izdavanje građevinske dozvole. Upravnom tijelu Grada obratio se investitor koji je na temelju pravomoćnog rješenja naknadu platio, ali je nakon toga odustao od ishođenja građevinske dozvole pa traži povrat uplaćenih sredstava. Je li Grad dužan vratiti uplaćeni iznos naknade?

Filteri