Informator broj 6682 od 07. lipnja 2021.

UVODNIK

Izjava o fiskalnoj odgovornosti pri primopredaji dužnosti

U postupku primopredaje vlasti, čelnik koji to prestaje biti, dužan je izvijestiti novog čelnika o stanju i problemima u obavljanju poslova iz djelokruga tijela kojim je upravljao. Nakon drugog kruga lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj, a u određenom broju gradova i općina već i nakon prvog kruga, postao je aktualan postupak primopredaje vlasti, dok je kod drugih korisnika u javnom sektoru taj postupak vezan uz mandatno razdoblje. Pri primopredaji dužnosti važno je imati na umu da se u tom postupku mora, između ostalog, sastaviti i Izjava o fiskalnoj odgovornosti koja se odnosi na razdoblje od 1. siječnja do odlaska s dužnosti.
Autorice: Ana Zorić, dipl.iur. i Hana Zoričić, dipl.oec.

Sadržaj

Abecedarij upravnog postupka: Novčane kazne za svjedoke i vještake
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 67. ZUP-a

Vremeplov: Jugoslavenski Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije – 9. lipnja 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Već tijekom Drugog svjetskog rata, na području bivše Jugoslavije počeo se odvijati proces konfiskacije imovine, a pravni temelj za njega nalazi se u Fočanskim propisima iz veljače 1942., kojim su uređeni zadaci i ustrojstvo narodnooslobodilačkih odbora.

Dobrobit djeteta pred Europskim sudom za ljudska prava
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

Dobrobit djeteta i zaštita najboljeg interesa djeteta prioritetni su zahtjevi pravnih akata, koji na globalnoj ili nacionalnoj razini reguliraju ljudska prava i slobode s ciljem osiguravanja djeci bez iznimke svih preduvjeta za slobodan, zdrav i razvoju djeteta primjeren život. Međutim, ostvarivanje te dobrobiti uvjetovano je mnogobrojnim objektivnim i subjektivnim čimbenicima, prije svega obiteljskopravnim uređenjem (zakonodavstvom) i postupanjem sudova i drugih javnih tijela, osobito u okolnostima loših obiteljskih odnosa i narušenih odnosa roditelja i djece. U članku autorica analizira slučaj Europskog suda za ljudska prava, koji je utvrdio povredu prava iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zbog neadekvatne i nedovoljne uključenosti djeteta u postupak odlučivanja o roditeljskoj skrbi nad maloljetnim podnositeljem zahtjeva.

Pravila Europske unije o javnom financiranju infrastrukture morskih luka i njihova primjena u RH
Autori: Božena Bulum Marija Pijaca

Stručni članak

U članku autorice analiziraju relevantne izvore prava Europske unije koji uređuju materiju financiranja infrastrukture morskih luka: najvažnije odluke Suda Europske unije i Europske komisije te pravila sekundarnog prava Europske unije o državnim potporama za financiranje infrastrukture morskih luka, kao i relevantne odredbe prava Republike Hrvatske. Naposljetku, iznose zaključke o pravnim pravilima primjenjivima na javno financiranje infrastrukture morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti boravka digitalnih nomada u RH i drugim zemljama
Autor: Ksenija Cipek

Stručni članak

Pojam digitalnih nomada u posljednje vrijeme sve se češće susreće. U Republici Hrvatskoj pojam digitalnog nomada propisan je Zakonom o strancima i podrazumijeva državljane treće zemlje koji su zaposleni ili obavljaju poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske. Međutim, jednako tako, pojam digitalnog nomada poznaju i druge zemlje te imaju za njih uređen porezni tretman i pravila socijalnog osiguranja. Stoga autorica u članku daje osnovne informacije o uvjetima boravka za digitalne nomade u Republici Hrvatskoj i u šesnaest drugih zemalja diljem svijeta.

Sporazum o Brexitu u području socijalne sigurnosti
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Europska unija, zajedno s Europskom zajednicom za atomsku energiju, 30. prosinca 2020. sklopila je sporazum o trgovini i suradnji s Velikom Britanijom1, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2021. u odnosima između dviju strana, nakon proteka godine dana prijelaznog razdoblja, u kojemu se, po izlasku Velike Britanije iz članstva Europske unije2, u njihovim međusobnim odnosima još uvijek primjenjivala pravna stečevina Unije. Prema tome, od 1. siječnja ove godine u odnosima s Velikom Britanijom više nema primjene europske pravne stečevine, već se primjenjuju odredbe ovoga Sporazuma, kojime se, između ostaloga, uređuju i odnosi između Unije i Velike Britanije u području socijalne sigurnosti. Stoga ćemo ovdje dati prikaz odredaba toga Sporazuma u tome području.

Informatorovi pravni alati: Odluka o započinjanju postupka izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva
Autor: Novi informator

Stručni članak

Člankom 12. st. 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Nar. nov., br. 61/18 i 98/19) propisano je da se javno dokumentarno gradivo u fizičkom obliku kojemu su protekli rokovi čuvanja, i koje nema značenja za tekuće poslovanje stvaratelja gradiva niti svojstvo arhivskoga gradiva ili kulturnog dobra prema odredbama toga Zakona, može izlučiti i uništiti.

NEMO SIBI IPSE CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POTEST
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskom pravu te u sustavima koji i danas usvajaju rimsku koncepciju posjeda, uz corpus kao fizičku vlast na stvari, potreban je za stjecanje posjeda i animus possidendi ili animus rem sibi habendi, tj. volja izvršavati faktičnu vlast na stvari za sebe, uz isključenje svakog drugoga.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti pri primopredaji dužnosti
Autori: Hana Zoričić Ana Zorić

Stručni članak

U postupku primopredaje vlasti, čelnik koji to prestaje biti, dužan je izvijestiti novog čelnika o stanju i problemima u obavljanju poslova iz djelokruga tijela kojim je upravljao. Nakon drugog kruga lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj, a u određenom broju gradova i općina već i nakon prvog kruga, postao je aktualan postupak primopredaje vlasti, dok je kod drugih korisnika u javnom sektoru taj postupak vezan uz mandatno razdoblje. Pri primopredaji dužnosti važno je imati na umu da se u tom postupku mora, između ostalog, sastaviti i Izjava o fiskalnoj odgovornosti koja se odnosi na razdoblje od 1. siječnja do odlaska s dužnosti.

Pravo izvanbračnog druga na obiteljsku mirovinu – zabrane diskriminacija na temelju bračnog statusa
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zabrana diskriminacije u ostvarivanju prava izvanbračnih/bračnih drugova koja su vezana uz postojanje bračne/izvanbračne zajednice, zahtijeva da upravna tijela i sudovi u postupku povodom zahtjeva za ostvarenje prava na obiteljsku mirovinu izvanbračnog druga pažljivo preispitaju sve osobite okolnosti, s ciljem otklanjanja mogućnosti bilo kakvih diskriminatornih učinaka u odnosu na adresate mjerodavne pravne norme

Obvezno pravo – pravni posao – načelo jedinstvenosti nekretnine
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju suprotnosti pravnog posla s načelom jedinstvenosti nekretnine, kao posljedica nije predviđena opća odredba o ništavosti pravnog posla određena člankom 103. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, već za posljedicu ima da taj pravni posao ne proizvodi pravne učinke

Obvezno pravo – ugovor o komisiji
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Komisionar kojemu je povjereno da proda ili kupi neku robu kotiranu na burzi ili na tržištu, može, ako mu je komitent to dopustio, zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavatelj, po cijeni u vrijeme izvršenja povjerenog posla. U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o kupoprodaji

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – porezno oslobođenje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Porezno oslobođenje odnosi se na pokretnine čija vrijednost ne prelazi 50.000,00 kn, a ne i na nasljeđivanje gotovog novca do tog iznosa

Prekid parničnog postupka
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nema osnove prekidati postupak do odluke Suda Europske unije o zahtjevu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kada u konkretnom predmetu nije došlo do zaključenja Dodatka ugovora prema Zakonu o konverziji

Smiljanić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Domaća tijela propustila su spriječiti kontinuirana ozbiljna kršenja propisa o cestovnom prometu u skladu s odgovarajućim domaćim i međunarodnim pravnim okvirom (primjerice, poništavanjem njegove vozačke dozvole ili njezinim oduzimanjem na dulje vrijeme, obvezom edukacije o prometu, obvezivanjem na liječenje od zloporabe droga i primjenom strožih i odvraćajućih sankcija za njegovo ponašanje), što je dovelo do prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, pa je stoga došlo do povrede materijalnog i procesnog aspekta članka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Korištenje prava na novčanu naknadu nakon prestanka mandata

Vi pitate - mi odgovaramo

Zamjenica općinskog načelnika kandidirala se na lokalnim izborima zajedno s kandidatom za općinskog načelnika, ali izbore su u prvom krugu izgubili. Slijedom toga, zamjenica se obratila upravnom tijelu i najavila korištenje prava na naknadu plaće i staž osiguranja u trajanju od šest mjeseci nakon prestanka mandata. S obzirom na to da je zamjenica tijekom mandata stekla uvjete za mirovinu, ima li pravo na naknadu plaće i staž osiguranja nakon prestanka mandata?

Procesna sukcesija

Vi pitate - mi odgovaramo

Imaju li zakonski nasljednici mogućnost svojim radnjama ili neaktivnošću odbiti preuzeti postupak odnosno ovisi li preuzimanje postupka o volji nasljednika?

Evidencija o danim darovanjima

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji su propisani elementi evidencije o danim darovanjima koju su obvezni voditi davatelji darovanja pri izravnom darivanju fizičkih osoba za zdravstvene potrebe?

Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje – postupanje Financijske agencije

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li ovrhovoditelj, čiju je osnovu za plaćanje Fina isknjižena iz Očevidnika sukladno članku 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, zatražiti da se ponovno temeljem te osnove za plaćanje provede prisilna naplata?

Pojam izvanbračne zajednice

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se, u smislu Obiteljskog zakona, zajednica između formalno oženjenog muškarca i neudate žene tumačiti kao izvanbračnu zajednicu, jer je kod formalno oženjenog muškarca faktična bračna zajednica odavno prestala, no službeno brak nikad nije razveden?

Filteri