Informator broj 6831 od 15. travnja 2024.

UVODNIK

Zakon o lobiranju - povećanje transparentnosti ili samo još jedan propis

Republika Hrvatska je nakon gotovo dva desetljeća promišljanja dobila Zakon o lobiranju, koji stupa na snagu 1. listopada 2024. Na konačno donošenje tog Zakona svojim je preporukama Republiku Hrvatsku prisilio GRECO (Group of States against corruption). U članku autorica analizira odredbe Zakona, prava i obveze svih sudionika procesa te uz usporednu analizu dobre prakse reguliranja područja lobiranja u okolnim zemljama, daje svoj kritički osvrt na konačan tekst Zakona o lobiranju. Temeljne primjedbe odnose se na manjak transparentnosti prema mjerilima EU-a i OECD-a pa autorica smatra da je hrvatsko zakonodavstvo trebalo pratiti navedeni smjer.
Autor: Nataša Novaković

Sadržaj

Nedopuštena raspolaganja stranaka u parničnom postupku u sudskoj praksi
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Predmet ovog članka je analiza nedopuštenih raspolaganja stranaka u parničnom postupku. Uz prikaz zakonodavnog uređenja, posebna pozornost posvećuje se stajalištima koja su o ovom pitanju zauzeta u sudskoj praksi.

Nomen iuris
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Nomen iuris, lat. ime prava, izraz je koji se koristi u rimskoj pravnoj tradiciji za označavanje određenog instituta, a u suvremeno doba aktualiziran je posebno u radnom pravu te se povezuje s načelom prvenstva činjeničnog stanja (the principle of the primacy of fact).

Restitucija crkvene imovine - dovršetak ili novi početak?
Autor: Nada Mikulandra

Stručni članak

Postupci restitucije oduzete imovine u odnosu na sve ovlaštenike restitucije pa tako i u odnosu na Katoličku Crkvu u Republici Hrvatskoj, započeli su 1997. stupanjem na snagu Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Nakon zaključenja Ugovora o gospodarskim pitanjima između Svete Stolice i Republike Hrvatske u prosincu 1998., u odnosu na postupke restitucije imovine oduzete Katoličkoj Crkvi, usporedno su uspostavljena dva različita pravna sustava restitucije, uz postojanje različitih tijela koja bi trebala odlučivati o tim pitanjima i uz sasvim nejasna pravna pravila (odredbe) kako glede uvjeta, modela, načina i rokova restitucije, tako i glede nadležnosti i drugih pitanja procesne prirode. Problematika koegzistencije pravnih normi različite pravne snage (međunarodno-ugovornih i zakonskih), ukazuje na postojanje niza pravnih praznina i otvorenih pitanja, koja dovode u pitanje objektivnu mogućnost dovršetka složenog procesa restitucije crkvene imovine na koju se Republika Hrvatska obvezala bilateralnim ugovorom iz 1998. Rad se ne bavi samo pitanjem uočavanja problematike povrata oduzete crkvene imovine, već nudi i moguća rješenja postojećih dvojbi i otklanjanja nedostataka u pravnom okviru, posebice u primjeni zamjenskog i novčanog modela restitucije.

Zakon o lobiranju - povećanje transparentnosti ili samo još jedan propis
Autor: Nataša Novaković

Stručni članak

Republika Hrvatska je nakon gotovo dva desetljeća promišljanja dobila Zakon o lobiranju, koji stupa na snagu 1. listopada 2024. Na konačno donošenje tog Zakona svojim je preporukama Republiku Hrvatsku prisilio GRECO (Group of States against corruption). U članku autorica analizira odredbe Zakona, prava i obveze svih sudionika procesa te uz usporednu analizu dobre prakse reguliranja područja lobiranja u okolnim zemljama, daje svoj kritički osvrt na konačan tekst Zakona o lobiranju. Temeljne primjedbe odnose se na manjak transparentnosti prema mjerilima EU-a i OECD-a pa autorica smatra da je hrvatsko zakonodavstvo trebalo pratiti navedeni smjer.

Samoupravni i preneseni djelokrug u lokalnoj samoupravi - teorija i hrvatska stvarnost
Autor: Silvija Knezić Vrhovec

Stručni članak

Proteklo je trideset godina od ustrojavanja sustava lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, a čini se da proces njezina razvoja i sazrijevanja i dalje traje pa je i sustav nadležnosti općina, gradova i županija tijekom godina doživio različite promjene. Autorica nas podsjeća kako je sustav nadležnosti lokalne i regionalne samouprave izgledao nekada, koje su bile njegove glavne razvojne dvojbe te kakvo je stanje danas. Pritom, osobitu pozornost polaže na razlikovanje samoupravnog i prenesenog djelokruga općina, gradova i županija.

Knjigovodstveno evidentiranje prijenosa sredstava između proračunskih korisnika JLP(R)S
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Proračunski korisnici jedne JLP(R)S mogu prenijeti sredstva proračunskom korisniku iz nadležnosti iste jedinice. To je moguće temeljem propisa ili natječaja koji taj proračunski korisnik raspiše, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela za financije nadležne jedinice.

Vremeplov: Sporazum iz Šimonosekija o završetku prvog kinesko-japanskog rata - 17. travnja 1895.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvi kinesko-japanski rat, započet 25. srpnja 1894., a dovršen potpisivanjem mirovnog Sporazuma iz Šimonosekija 17. travnja 1895., vodio se zbog Koreje, odnosno točnije rečeno zbog utjecaja nad ovom zemljom koja se zbog unutarnjih slabosti našla na osvajačkom udaru tadašnjih moćnih dvaju azijskih carstava.

Abecedarij upravnog postupka: Uvjeti za sklapanje i predmet upravnog ugovora
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 150. st. 2., 3. i 4. ZUP-a

Sadržaj obrazloženja rješenja o istražnom zatvoru
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nakon što je utvrdio nužnost daljnje primjene mjere istražnog zatvora (kao i nepodobnost primjene blažih mjera kao zamjene za istražni zatvor), protivno žalbenim navodima nije bilo nužno posebno obrazlagati neprikladnost svake druge pojedine moguće blaže mjere, uključujući i mjeru istražnog zatvora u domu za koju, osim toga, Zakon o kaznenom postupku, u članku 119. stavak 1. propisuje da se može odrediti u onim slučajevima kad sud to ocijeni iznimno opravdanim.

Pravo na mirno uživanje vlasništva - povreda čl. 1. Protokola 1. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Sustav zaštićenog najma, uveden Zakonom o najmu stanova, kojim se vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci nameće teret stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca, predstavlja miješanje u pravo na mirno uživanje vlasništva koje vlasnicima nameće nerazmjeran i pretjeran teret suprotno odredbi članka 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, pa je Republika Hrvatska dužna vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci naknaditi imovinsku štetu koju predstavlja razlika između tržišne najamnine i zaštićene najamnine.

Parnični postupak - Vrijednost predmeta spora - Stupnjevita tužba
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kod stupnjevite tužbe se kao vrijednost predmeta spora, mjerodavnog za odluku o troškovima postupka, uzima prvotno naznačena vrijednost predmeta spora (manifestacijskog zahtjeva), a ako ona nije naznačena onda se ona, u skladu s odredbom članka 40. stavak 5. Zakona o parničnom postupku predmnijeva u iznosu od 6.636,14 Eur/50.000,00 kn, a nakon konačne specifikacije tužbenog zahtjeva vrijednost predmeta spora je vrijednost novčanog zahtjeva (čl. 40. st. 1. Zakona o parničnom postupku), pri čemu određivanje, ranije neodređenog, tužbenog zahtjeva (postavljanje novčanog zahtjeva) kod stupnjevite tužbe ne predstavlja djelomično povlačenje tužbe.

Absence de motifs de résiliation
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nacionalni propis prema kojem poslodavac nije dužan pisano obrazložiti raskid ugovora o radu na određeno vrijeme uz otkazni rok, iako je to dužan učiniti u slučaju raskida ugovora o radu na neodređeno vrijeme, nije u skladu s člankom 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme.

Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. - rok za podnošenje zahtjeva
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok za podnošenje zahtjeva za obeštećenje radnika trgovačkog društva Plobest d.d. je prekluzivan.

Primjena kolektivnih ugovora na obračun plaće zaposlenih u dječjim vrtićima koje osniva lokalna samouprava

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuje li se na plaće zaposlenih u dječjim vrtićima koje osnivaju jedinice lokalne samouprave, na temelju članka 51. stavak. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kolektivni ugovor koji su zaključili sindikati u području osnovnog školstva, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama, ili neki drugi kolektivni ugovor, bez obzira na to je li mu konkretni dječji vrtić pristupio ili ne?

Utvrđivanje poreza na dohodak darovatelju nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba je stekla četiri nekretnine temeljem Ugovora o darovanju nekretnine. Prodala ih je nedugo zatim, odnosno unutar dvije godine. Postavlja se pitanje, može li se porez na dohodak utvrditi darovatelju tih nekretnina?

Predaja zahtjeva za EFRR mali zajam za obrtna sredstva u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslovnom subjektu (jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću) potrebna je dodatna likvidnost u svrhu pripreme proizvodnje 2024. Stoga, Uprava tog društva namjerava predati zahtjev za EFRR mali zajam za obrtna sredstva, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Kome je namijenjen taj program i na koji se način podnosi zahtjev za zajam?

Plaćanje rada na dan parlamentarnih izbora 2024., odnosno isplata naknade plaće

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema kojoj se osnovi plaća rad na dan parlamentarnih izbora (17. travnja 2024., srijeda), odnosno isplaćuje naknade plaće onima koji taj dan neće raditi, budući da je taj dan proglašen kao neradni rad? Je li taj dan neradni dan u smislu Zakona o blagdanima?

Filteri