Informator broj 6686-6687 od 05. srpnja 2021. i 12. srpnja 2021.

UVODNIK

Izvješće Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Kao prilog raspravi koja je o pitanju rada nedjeljom već započela, jer su poduzetnici najavili ocjenu ustavnosti odredaba kojima im se priječi sloboda poduzetništva, Informator, na osnovi dozvole Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), predstavlja prikaz Izvješća naslovljenog: Što se događa s radom nedjeljom u Europi?, koji je načinjen 2016. godine.

Sadržaj

Vremeplov: Sporazumi iz Tilsita – 7. i 9. srpnja 1807.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazumi iz Tilsita predstavljaju dva mirovna ugovora koja je Napoleon Bonaparte sklopio u gradu Tilsitu (današnji Sovjetsk u Rusiji) s Rusijom i Pruskom nakon pobjede Francuza nad Rusima u bitci kod Friedlanda (14. lipnja 1807.).

Zabrana i ograničenje održavanja privatnih okupljanja kao mjera borbe protiv bolesti COVID-19
Autor: Robert Peček

Stručni članak

S obzirom na to da je nedavno Ustavni sud RH donio Odluku br. U-I-263/2021 od 8. lipnja 2021., kojom je odbio zahtjev za ocjenu ustavnosti nekoliko odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koje se odnose na privatna okupljanja i kažnjavanje onih koje krše odluke Stožera civilne zaštite Republike, u ovom članku autor donosi prikaz najvažnijih stajališta iz te važne Odluke.

Usporedan prikaz instituta uvjetnog otpusta prema »starom« i »novom« Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dvojbe
Autori: Marina Kapikul Iva Kero

Stručni članak

Zakon o izvršavanju kazne zatvora1 institut uvjetnog otpusta regulirao je u Glavi XXIV. te se primjenjivao do 20. veljače 2021., od kada je na snagu stupio novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora2. Prema njegovu se članku 191. postupci započeti prije stupanja na snagu toga Zakona dovršavaju prema odredbama starog ZIKZ-a, što znači da će sudovi o prijedlozima za uvjetni otpust podnesenim zaključno s 19. veljače 2021., odlučivati primjenjujući stari ZIKZ. Novi ZIKZ zadržao je uvjetni otpust« u Glavi XXIV., međutim s drukčijim poretkom članaka, a o svemu više u nastavku.

Abecedarij upravnog postupka: Izjava stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 70. ZUP-a

Rasprava u upravnom sporu
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U svakom sudskom postupku, tako i u upravnom sporu, javna rasprava na kojoj stranke sučeljavaju svoje argumente predstavlja središnje mjesto aktivnosti suda u sporu. Rasprava nije sama sebi svrha, već ona osigurava kontradiktornost, izvođenje dokaza i završnu konfrontaciju stranačkih izlaganja. Autor pojašnjava svrhu rasprave u upravnom sporu i vodi čitatelja kroz različite stadije rasprave, ukazujući na specifičnosti rasprave tijekom upravnog spora, raspravne odluke koje može donijeti sud, troškove povezane s raspravom i druga pitanja vezana uz raspravu tijekom upravnog spora.

Događaji: Međunarodna znanstveno-stručna konferencija »Razvoj javne uprave«

Stručni članak

Već tradicionalno jedanaestu godinu zaredom u Vukovaru je 16. i 17. lipnja 2021., pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave, a u suradnji Pravnog fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, održana međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Razvoj javne uprave.”

Neki utjecaji pandemije bolesti COVID-19 na transferne cijene
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Pandemija bolesti COVID-19 rezultirala je jedinstvenim gospodarskim uvjetima, što je između ostalog, dovelo do izazova u primjeni načela nepristrane transakcije. Porezni obveznici na koje se to primjenjuje trebali bi preispitati učinak pandemije na njihove politike transfernih cijena te istovremeno dokumentirati kako su i u kojoj mjeri pogođeni. Stoga u članku autorica donosi informacije o Smjernicama o utjecaju pandemije COVID-19 na transferne cijene, kao okviru za analizu nekih od ključnih implikacija na transferne cijene povezanih s pandemijom bolesti COVID-19.

Posebni postupci oporezivanja od 1. srpnja 2021.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Oporezivanje isporuke dobara na daljinu znatno je izmijenjeno od 1. srpnja 2021. Međutim, primjena propisanih posebnih postupaka oporezivanja predstavlja mogućnost, a ne obvezu. U članku donosimo kratak podsjetnik na novosti u porezu na dodanu vrijednost od 1. srpnja 2021., a koje se odnose na posebne postupke oporezivanja.

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Izvorno se navedena tužba mogla podići samo u slučaju prodiranja oborina, no u Justinijanovu pravu to je prošireno i na druge vode u okviru detaljnih propisa o odgovornosti za otjecanje i odvođenje voda i bujica na štetu susjednog zemljišta.

Izvješće Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Kao prilog raspravi koja je o pitanju rada nedjeljom već započela, jer su poduzetnici najavili ocjenu ustavnosti odredaba kojima im se priječi sloboda poduzetništva, Informator, na osnovi dozvole Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), predstavlja prikaz Izvješća naslovljenog: Što se događa s radom nedjeljom u Europi?, koji je načinjen 2016. godine.

F.O. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da škola i nadležne prosvjetne vlasti nisu dovoljno ozbiljno istražile navode učenika da ga je profesor matematike maltretirao te nisu poduzele dovoljno odlučne mjere kako bi spriječile daljnje maltretiranje, što je dovelo do povrede prava na privatan život

Parnični postupak naknade štete protiv države – pravo na život, pravično suđenje
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok za podnošenje ustavne tužbe zbog nedjelotvorne istrage smrti bliskog srodnika i povrede postupovne obveze države na temelju članaka 21. Ustava i 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jest 30 dana od 15. srpnja 2015. Parnični postupak nije relevantan za postupovnu obvezu države na temelju spomenutih odredbi Ustava i Konvencije, i ne utječe na tijek roka za podnošenje ustavne tužbe

Vrijednosni papir – mjenica – zastara
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Akceptant trasirane mjenice je trasat, koji svojom izjavom danom u skladu s odredbom čl. 24. st. 1. Zakona o mjenici, potvrđuje da prihvaća mjeničnu obvezu. Od trenutka davanja te izjave akceptant postaje glavni mjenični dužnik, a svi mjenično pravni zahtjevi protiv akceptanta zastarijevaju za tri godine računajući od dospjelosti

Procesno pravo – vještačenje (uloga i zadaća vještaka u parničnom postupku)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vještačenje predstavlja dokazno sredstvo kao i svako drugo, i zato je sud ovlašten slobodno ocjenjivati njegovu dokaznu vrijednost na temelju savjesne i brižljive ocjene svih okolnost, pri čemu nije vezan nalazom i mišljenjem vještaka

Nužno suparničarstvo u postupku uređenja međe
Sud: Županijski sud Varaždin

SENTENCE

U postupku uređenja međe suvlasnici određene nekretnine nisu nužni suparničari - svaki od suvlasnika ili suposjednika nekretnine može sam zahtijevati uređenje međe između svoje nekretnine protiv svakog suvlasnika i suposjednika susjedne nekretnine

Mimoilaženje presude zbog šutnje uprave i rješenja tuženika

Vi pitate - mi odgovaramo

Što treba poduzeti kada se, u kolanju pošte, mimoiđu presuda kojom upravni sud nalaže donošenje rješenja zbog šutnje uprave i tuženikovo rješenje kojim je šutnja uprave prekinuta?

Obavijest Financijske agencije ovršeniku o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li Financijska agencija dužna obavijestiti ovršenika o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima po računu ovršenika?

Pravni učinak radnji umješača suprotnih radnjama parnične stranke kojoj se pridružio

Vi pitate - mi odgovaramo

Tuženik je tijekom parničnog postupka priznao tužbeni zahtjev i odlučne činjenice koje se odnose na aktivnu legitimaciju tužiteljice, dok je umješač podnesenom žalbom osporio upravo te odlučne činjenice prethodno priznate po tuženiku. Može li se priznati pravni učinak radnje umješača koja stoji u izravnoj suprotnosti s ranijim radnjama parnične stranke kojoj se umješač pridružio, ako ne dođe do izričitog otklanjanja takve radnje od parnične stranke kojoj se umješač pridružio?

Povratak dužnosnika na rad

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba je obnašala različite dužnosti u jedinici lokalne samouprave tijekom triju mandata, počevši od 2009. Na posljednjim lokalnim izborima osoba nije osvojila mandat pa je izrazila želju da se vrati na posao koji je obavljala prije početka obnašanja dužnosti u lokalnoj samoupravi. Međutim, nema zaključen sporazum s poslodavcem, a tvrdi i da ga ne treba imati jer je prvu dužnost počela obnašati prije nego što je zaključivanje sporazuma s poslodavcem postao uvjet povratka na posao. Je li poslodavac dužan osobu zaposliti na prijašnjem radnom mjestu i bez sporazuma?

Porez na kuće za odmor i formalno prijavljeno prebivalište

Vi pitate - mi odgovaramo

Vlasnik nekretnine, koja je u naravi kuća, ima (formalno) prebivalište prijavljeno u Republici Hrvatskoj, na adresi gdje se nalazi ta nekretnina čiji je vlasnik. Međutim, predmetna osoba živi i radi u inozemstvu već dulje vrijeme. U Republiku Hrvatsku, odnosno na adresu gdje se nalazi kuća dolazi povremeno, u svrhu odmora. Je li takva osoba u obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za tu nekretninu?

Filteri