Informator broj 6613 od 10. veljače 2020.

UVODNIK

Pravo državljana SR Njemačke na povrat oduzete imovine

Nakon više od dvadeset godina od početka procesa denacionalizacije, u Republici Hrvatskoj i dalje se vode brojni postupci radi ostvarivanja naknade za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Pritom, poseban se problem pojavio u postupcima u kojima se odlučuje o naknadi za imovinu oduzetu osobama koje su u vrijeme oduzimanja bile njemački državljani. Dr. sc. Robert Peček pojašnjava nastale dvojbe i navodi primjere relevantne upravne i upravnosudske prakse.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Pravo državljana SR Njemačke na povrat oduzete imovine
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Nakon više od dvadeset godina od početka procesa denacionalizacije, u Republici Hrvatskoj i dalje se vode brojni postupci radi ostvarivanja naknade za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Pritom, poseban se problem pojavio u postupcima u kojima se odlučuje o naknadi za imovinu oduzetu osobama koje su u vrijeme oduzimanja bile njemački državljani. Dr. sc. Robert Peček pojašnjava nastale dvojbe i navodi primjere relevantne upravne i upravnosudske prakse.

ZV (III.)
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Treba istaknuti da je u sustav hrvatskog stvarnog prava u novije vrijeme prvi put uveden i fiducijarni prijenos vlasništva (v. čl. 34. ZV-a te čl. 309. i sl. Ovršnog zakona).

Obračun članarina turističkim zajednicama za 2019.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Plaćanje članarine turističkim zajednicama propisuje Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. Međutim, konačan obračun članarine za 2019. obavlja se prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama  (Nar. nov., br. 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16 - u nastavku teksta: Zakon), odnosno na temelju odredaba »starog« Zakona. U članku autorica donosi informacije potrebne za obračun članarine turističkim zajednicama za 2019., a daje i praktičan primjer obračuna na Obrascu TZ.

Primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. propisana je još uvijek za one porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ili koji dohodak ostvaruju kao članovi posade u međunarodnoj plovidbi. Dakle, u najvećem broju slučajeva građani više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako porezni obveznik ima pravo na uvećanje osobnog odbitka prema podacima kojima Porezna uprava ne raspolaže, mora joj podnijeti Obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) te priložiti vjerodostojne isprave radi priznavanja poreznih olakšica. Obrazac ZPP-DOH može se podnijeti korištenjem elektroničkih usluga Porezne uprave (putem servisa ePorezna) ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje Obrasca ZPP-DOH je 2. ožujka 2020. jer je 29. veljače 2020. subota, odnosno dan kada Porezna uprava ne radi.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u primjeni je nešto više od šest godina i od svog donošenja mijenjan je i dopunjavan tri puta, a posljednji put krajem 2019. U primjeni tog Zakona od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao primjeren put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja ministarstva nadležnog za poslove gradnje. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu.

Izdvajanje iz sustava centralnog grijanja preko zajedničke kotlovnice
Autor: Renata Marić-Ivanović

Stručni članak

U praksi sudova pojavila se različita sudska praksa kako općinskih, tako i županijskih sudova u sporovima koji proizlaze iz obveznopravnog odnosa tužitelja kao trgovca, pružatelja javne usluge isporuke plinom i tuženika kao potrošača plina u situaciji izdvajanja potrošača iz sustava centralnog grijanja preko zajedničke kotlovnice. Sporno je pitanje je li potrošač dužan plaćati i dalje ispostavljene račune i u situaciji kad se izdvojio iz sustava centralnog grijanja preko zajedničke kotlovnice.

Informatorovi pravni alati: Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i uporabi dobiti ili pokriću gubitka
Autor: Novi informator

Stručni članak

Nakon sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, poduzetnici donose odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja te odluku o uporabi dobiti za poslovnu godinu ili pokriću gubitka, a što ovisi o utvrđenom poslovnom rezultatu.

Odluke ESLJP-a o slobodi medija – presuda Europapressholding protiv Hrvatske
Autor: Zlata Đurđević

Stručni članak

Dužnost tiskanih medija je priopćiti informacije i ideje o svim pitanjima od javnoga interesa. Mediji i novinari imaju posebnu zaštitu na temelju članka 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, koja nadilazi zaštitu drugih subjekata ili ovlaštenika na slobodu izražavanja. U članku prikazujemo temeljna konvencijska načela o značenju i zaštiti slobode tiska u demokracijama te analiziramo odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Europapressholding protiv Hrvatske od 22. listopada 2009.

Označavanje podataka u ponudi poslovnom tajnom sukladno Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koja se odnosi na pitanja označavanja tajnima podataka u ponudi ili u zahtjevu za sudjelovanje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Vremeplov: Lateranski ugovor – 11. veljače 1929.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U Lateranskoj palači u Rimu, 11. veljače 1929., talijanska država i Sveta Stolica sklopile su Lateranski ugovor, kojim je nakon 59 godina riješeno tzv. rimsko pitanje - spor između Svete Stolice i talijanske države nastao 1870. zbog pripojenja Rima Italiji.[*]  

Abecedarij upravnog postupka: Pravna pomoć
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 26. st. 3., 4. i 5. ZUP-a

Radno pravo – otkaz ugovora o radu – prokurist
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prokurist nije, prema propisu o trgovačkim društvima, ovlašten voditi poslove poslodavca, već je opunomoćenik trgovačkog društva s ograničenim ovlastima, pa se na njegov otkaz ugovora o radu ne primjenjuju odredbe članka 4. st. 3. i 4. Zakona o radu, nego kogentne odredbe članaka 112. i 115. toga Zakona

Pravo društava – opoziv člana uprave
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Članovi društva s ograničenom odgovornošću mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave, što nema utjecaja na pravo članova uprave iz ugovora koje su oni sklopili s društvom

Obvezno pravo – cesija radi osiguranja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kad je ustupanje učinjeno radi osiguranja primateljeve tražbine prema ustupitelju, primatelj je dužan brinuti se s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina o naplati ustupljene tražbine te nakon naplate, pošto zadrži koliko je potrebno za namirenje vlastite tražbine prema ustupitelju, ustupitelju predati višak

Obiteljska mirovina – utvrđivanje uzdržavanja razvedenog bračnog druga
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uzdržavanje razvedenog bračnog druga dokazuje se presudom redovitog suda, a ne i drugim dokaznim sredstvima

Smoković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava proglasio je nedopuštenim zahtjev podnositelja koji se odnosio na navodnu povredu načela ne bis in idem u situaciji u kojoj je prvi postupak (prekršajni) obustavljen zbog nastupa zastare, a u drugom postupku (kaznenom) podnositelj je proglašen krivim. Europski sud za ljudska prava ovaj je podnositeljev prigovor smatrao ratione materiae nespojivim s Konvencijom

Uračunavanje ispunjenja dospjelih obveza

Vi pitate - mi odgovaramo

Građanima koji su istovremeno obveznici plaćanja usluge odvoza i zbrinjavanja otpada i zajedničke pričuve za višestambenu zgradu kojom upravlja komunalno trgovačko društvo u vlasništvu Grada, dostavlja se mjesečna specifikacija troškova i ukupan iznos obveze na jednoj uplatnici. Međutim, dio građana ne uplati cijeli, već samo dio iznosa navedenog na uplatnici. Na koji se način u tom slučaju uračunavaju dospjele obveze, odnosno kako se utvrđuje koja je od obveza i u kojem iznosu namirena djelomičnom uplatom?

Privremeni upravitelj

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvenim ugovorom predviđeno je da se uprava društva s ograničenom odgovornošću sastoji od tri člana, a da društvo mogu zastupati samo najmanje dva člana. Moramo li, u slučaju da je jedan član uprave prestao to biti, zahtijevati da sud postavi privremenog upravitelja?

Prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza

Vi pitate - mi odgovaramo

Do kada se može staviti prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza u kaznenom postupku?

Mali zajmovi iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda

Vi pitate - mi odgovaramo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije odobrila je ESIF mali zajam novoosnovanom poslovnom subjektu za nabavu osnovnog sredstva po kamatnoj stopi 1,5 %. Koje su obveze poslovnog subjekta po iskorištenju zajma?

Upravni spor – (ne)vezanost formulacijom tužbenog zahtjeva

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li upravni sud ovlašten usvojiti tužbeni zahtjev na drugi način od onoga formuliranog u tužbenom zahtjevu?

Filteri