Informator broj 6631-6632 od 15. lipnja 2020. i 22. lipnja 2020.

UVODNIK

Javni bilježnici i COVID-19 kriza - lekcije za budućnost

Predmet ovog članka je analiza kriterija prezaduženosti, kao jedne od pozitivno-pravnih prepreka za dostojno obavljanje javnobilježničke službe (čl. 13. st. 2. toč. 5. te čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona o javnom bilježništvu). Cilj je dobiti sliku odnosa pravne regulative i prakse te uočiti nedostatke trenutačne pravne normiranosti. U tom smislu, doc. dr. sc. Dejan Bodul analizira treba li krenuti u moguće zakonodavne intervencije, koje bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, uklonile taj anakronizam.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Javni bilježnici i COVID-19 kriza - lekcije za budućnost
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Predmet ovog članka je analiza kriterija prezaduženosti, kao jedne od pozitivno-pravnih prepreka za dostojno obavljanje javnobilježničke službe (čl. 13. st. 2. toč. 5. te čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona o javnom bilježništvu). Cilj je dobiti sliku odnosa pravne regulative i prakse te uočiti nedostatke trenutačne pravne normiranosti. U tom smislu, doc. dr. sc. Dejan Bodul analizira treba li krenuti u moguće zakonodavne intervencije, koje bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, uklonile taj anakronizam.

PRO DOMO SUA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske u svom priopćenju od 5. lipnja 2020. (SuP-O-12/2020) istaknuo je da »je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske«.

Vrijednost predmeta spora – u povodu odluke ESLJP-a
Autor: Željko Borić

Stručni članak

U članku podrobno razmatramo postupovnopravni institut parničnog postupka utvrđivanja vrijednosti predmeta spora kroz prizmu odluke Zubac protiv Republike Hrvatske Europskog suda za ljudska prava, kao i prethodnih odluka sudova.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka za vrijeme pandemije COVID-19 i moguće zloporabe
Autor: Kristijan Antunović

Stručni članak

Autor u članku daje uvod u problematiku vezanu uz automatsku obradu podataka, profiliranje te automatizirano donošenje odluka koje će najvjerojatnije biti posljedica mjerenja tjelesne temperature putem termalnih kamera. Nadalje, kratko prikazuje teorijska razilaženja oko navedene problematike. Također, autor nastoji ukazati na potencijalne probleme prilikom ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u situacijama primjene njezina članka 22.

Novo razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Pravilnikom o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata stavljen je izvan snage propis koji je prije uređivao ta pitanja, a koji je bio na snazi od 2008. Najveću novost predstavlja odredba prema kojoj je marina jedina luka nautičkog turizma, što znači da su sidrište, odlagalište plovnih objekata i suha marina izgubili taj status pa se sada smatraju drugim objektima za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata. Autor predstavlja sadržaj Pravilnika i stavlja ga u kontekst propisa koji uređuju pomorsko i turističko pravo.

Osvrt na novosti u Pravilniku o porezu na dobit
Autor: Stjepan Gadžo

Stručni članak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, koji je stupio na snagu 21. svibnja 2020., donosi nekoliko novosti. Detaljnije je razrađena zakonska odredba o smanjenju porezne osnovice za iznos potpora primljenih u slučaju nastanka posebnih okolnosti. Izmijenjen je sadržaj prijave poreza na dobit (Obrazac PD) i prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (Obrazac PD-NN), uvedeno je tromjesečno plaćanje predujmova poreza na dobit za one porezne obveznike koji porez plaćaju u paušalnom iznosu, a izvršeno je i usklađenje sa Zakonom o poticanju ulaganja kojim je, između ostalog, propisana potpora u obliku smanjenja osnovice poreza na dobit u slučaju modernizacije poslovnih procesa.

Privremena porezna rješenja o utvrđenom porezu na dohodak za 2019. godinu
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Privremena porezna rješenja o dohotku ostvarenom u 2019. Porezna uprava mora dostaviti poreznim obveznicima najkasnije do 30. lipnja 2020. Na taj način utvrđuje se razlika poreza na dohodak za povrat odnosno uplatu. U nastavku donosimo više informacija o donošenju privremenih poreznih rješenja o utvrđenom godišnjem porezu na dohodak za 2019. te pojedinosti o povratu poreza na dohodak odnosno obvezi za uplatu.

Pravni izvori informacijskog upravnog prava u Republici Hrvatskoj
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Ustavno pravo na pristup informacijama javnog sektora te ustavno jamstvo sigurnosti i tajnosti osobnih podataka prava su jednakog ustavnog ranga pa ih je u primjeni potrebno istodobno imati na umu prilikom odlučivanja u pojedinačnom slučaju. Autor nas podsjeća na pravne izvore tzv. informacijskog upravnog prava, naglašavajući njihovu međuovisnost i potrebu dobrog poznavanja različitih segmenata toga upravnog područja.

Vremeplov: Ustav Republike Kosovo – 15. lipnja 2008.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 15. lipnja 2008. stupio je na snagu Ustav Republike Kosovo, usvojen 9. travnja 2008. Sukladno ovom Ustavu, Kosovo je nezavisna, suverena, demokratska, jedinstvena i neodvojiva država (članak 1. Ustava), koja je po obliku vladavine republika i u kojoj se vlast zasniva na načelu podjele vlasti i kontrole ravnoteže među njima (članak 4.).

Abecedarij upravnog postupka: Stručni pomagač
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 38. ZUP-a

Ovršni postupak – nemogućnost provođenja ovrhe na temelju pravomoćne i ovršne kaznene presude
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U okolnostima kada je oštećeniku u kaznenom postupku dosuđen imovinskopravni zahtjev, a osuđujuća presuda pruža dovoljno podataka za donošenje rješenja o ovrsi, ovršni sud dužan je tumačiti relevantne odredbe Ovršnog zakona tako da oštećenik može svoja prava učinkovito ostvariti u ovršnom postupku. U protivnom, nemogućnost ovrhe uz zahtjev oštećeniku da, usprkos postojanju pravomoćne i ovršne presude pokreće novi postupak protiv okrivljenika, predstavlja pretjerano opterećenje za oštećenika i može dovesti do povrede njegova prava vlasništva i prava na pristup sudu

Obvezno pravo – raskid ugovora, kamata
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Raskidom trgovačkog ugovora prestala je osnova po kojoj je plaćen predujam pa time potraživanje povrata predujma nije proizašlo iz trgovačkog ugovora, nego je riječ o potraživanju čiji povrat valja prosuđivati prema pravilima o stjecanju bez osnove

Zakon o mirovinskom osiguranju – obvezno osiguranje člana uprave trgovačkog društva
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Korisniku starosne mirovine, koji je ujedno i član uprave trgovačkog društva, uspostavlja se obvezno mirovinsko osiguranje (ako nije obvezno osiguran po drugoj osnovi), a isplata mirovine se obustavlja

Radno pravo – stavljanje izvan snage odluke o otkazu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada poslodavac u povodu zahtjeva za zaštitu prava odluku o otkazu stavi izvan snage, tužbeni zahtjev kojim se traži utvrđenje nedopuštenosti otkaza sud kao neosnovan treba odbiti, a ne odbaciti tužbu

Platini protiv Švicarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava odlučio je da je suspenzija Michela Platinia sa svih funkcija vezanih uz profesionalni nogomet bila opravdana te da je kazna koju su mu izrekla domaća tijela bila proporcionalna cilju koji se želio postići

Rinau protiv Litve
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Unatoč tome što je donošenje odluke o povratu djeteta na temelju Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece bilo u skladu s člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kasnije postupanje sudova i upletanje političkih tijela u sudski postupak nije bilo u skladu s obvezama koje proizlaze iz spomenutog članka 8. Konvencije

Upućivanje na parnicu u ovršnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao ovršenik, upućeni smo na parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Možemo li u tom postupku dokazivati da smo dug podmirili? To smo tvrdili i u postupku pred prvo i drugostupanjskim sudom, i to dokazivali odgovarajućim ispravama, ali sud ih nije prihvatio kao dokaz, nego nas je osudio na plaćanje duga.

Imenovanje dodatnog člana u izborni odbor – izbori za radničko vijeće

Vi pitate - mi odgovaramo

Provodimo izbore za radničko vijeće po prvi put. Sindikat je inicirao provođenje izbora, sazvao skup radnika, predložio svog kandidata za izborni odbor i predložit će i listu kandidata. To će učiniti i skupina radnika koji će također sudjelovati u izborima. Budući da će obje strane predložiti po jednog kandidata za izborni odbor, u njemu će biti dva člana (paran broj), a trebalo bi ih biti neparan broj. Tko će onda, s obzirom na članak 5. st. 3. Pravilnika o postupku izbora za radničko vijeće, izabrati tog trećeg člana u izborni odbor?

Razlozi za pozivanje na višu silu kod ugovora o prodaji

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji bi bili mogući razlozi za pozivanje na višu silu kod ugovora o prodaji robe?

Upravna pristojba pri zamjeni rabljenih osobnih automobila

Vi pitate - mi odgovaramo

Dvije fizičke osobe građanina vlasnici su rabljenih osobnih automobila i žele obaviti njihovu zamjenu. Postoji li u slučaju zamjene rabljenih osobnih automobila obveza plaćanja upravne pristojbe?

Prestanak ili umanjenje prava mimo izvanrednih pravnih lijekova

Vi pitate - mi odgovaramo

Imajući na umu načelo zaštite stečenih prava stranaka utvrđeno ZUP-om, može li pravo koje je stranci priznato pravomoćnim rješenjem (npr. neki od statusa stranca) prestati mimo izvanrednih pravnih lijekova?

Filteri