Informator broj 6773 od 06. ožujka 2023.

UVODNIK

Je li sređivanje registra birača Ustavni sud RH sam otežao vlastitom (prijašnjom) odlukom?

U Odluci kojom je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, i naložio Vladi RH da preispita sadašnje granice izbornih jedinica, Ustavni je sud zatražio i sređivanje registra birača. S obzirom na to da je registar birača neraskidivo povezan s prebivalištem građana, jedina mjera kojom se on može uskladiti sa stvarnim stanjem jest odjava prebivališta po službenoj dužnosti. Međutim, Ustavni je sud već prije donio odluku u kojoj je problematizirao odjavu prebivališta po službenoj dužnosti. Prof. dr. sc. Frane Staničić izlaže argumente Ustavnoga suda u vezi s odjavom prebivališta po službenoj dužnosti, i pojašnjava zbog čega neki od tih argumenata mogu otežati intervenciju u registar birača.
Autor: prof. dr. sc. Frane Staničić

Sadržaj

Je li sređivanje registra birača Ustavni sud RH sam otežao vlastitom (prijašnjom) odlukom?
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

U Odluci kojom je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, i naložio Vladi RH da preispita sadašnje granice izbornih jedinica, Ustavni je sud zatražio i sređivanje registra birača. S obzirom na to da je registar birača neraskidivo povezan s prebivalištem građana, jedina mjera kojom se on može uskladiti sa stvarnim stanjem jest odjava prebivališta po službenoj dužnosti. Međutim, Ustavni je sud već prije donio odluku u kojoj je problematizirao odjavu prebivališta po službenoj dužnosti. Prof. dr. sc. Frane Staničić izlaže argumente Ustavnoga suda u vezi s odjavom prebivališta po službenoj dužnosti, i pojašnjava zbog čega neki od tih argumenata mogu otežati intervenciju u registar birača.

Iniuria propria non cadet in beneficium facientis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Iniuria propria non cadet in beneficium facientis, lat. vlastita nepravda (nedjelo) ne može donijeti dobitak počinitelju.

Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za usluge upravljanja investicijskim fondovima
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

U sustavu poreza na dodanu vrijednost propisana su brojna oslobođenja pa tako i za financijske usluge odnosno usluge koje pružaju financijske institucije. U ovom poreznom praktikumu autorica piše o primjeni oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za usluge upravljanja investicijskim fondovima, a koje se smatraju finanacijskim uslugama.  

Podsjetnik na obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022.
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

Početak svake godine obilježen je nizom aktivnosti kojima revidiramo sve što je napravljeno tijekom protekle godine. Jedna od takvih aktivnosti je samoocjena i samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola koja se manifestira kroz obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do kraja veljače, odnosno do kraja ožujka. U članku autorica podsjeća na najvažnije obveze o kojima trebaju voditi računa obveznici predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.  

Otvorena pitanja o Nacrtu prijedloga Zakona o mirnom rješavanju sporova
Autori: Nebojša Vitez Romina Štaba

Stručni članak

U članku autori1 razmatraju Nacrt prijedloga Zakona o mirnom rješavanju sporova i daju pregled novih pravnih instituta koje on predviđa te ocjenjuju njihov smisao i doseg, s obzirom na činjenicu da pokretanje i vođenje postupka za mirno rješenje spora postaje pretpostavkom da bi se mogao voditi parnični postupak u povodu toga spora.2 Također, ukazuju na pravne praznine i nedovoljnu regulaciju pojedinih pravnih instituta i probleme koji mogu nastati u praksi, s naglaskom na moguće zloupotrebe. Ujedno, uspoređuju postupak mirnog rješavanja spora iz nacrta Zakona o mirnom rješavanju spora s regulacijom postupka mirnog rješenja spora kako je regulirano člankom 186.a Zakona o parničnom postupku te ukazuju na proturječnosti i suprotnosti tih dvaju instituta mirnog rješavanja sporova.

Službena tajna
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Iako Zakon o tajnosti podataka ne utvrđuje pojam službene tajne, službena je tajna i dalje prisutna u pravnom poretku. Ponekad zakon izričito utvrdi što smatra službenom tajnom, ponekad se ona naziva drugim imenom, a u nekim slučajevima zakon utvrđuje tajnu, ali je ne određuje nekim posebnim nazivom. Autor pojašnjava propise kojima je uređena službena tajna i zaključuje da pojam službene tajne nema jedinstveni opis.

Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupcima javne nabave u novijoj praksi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda u postupcima javne nabave omogućava naručitelju da od ponuditelja zahtijeva dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužnih informacija ili dokumentacije koju su ponuditelji trebali dostaviti u ponudi ili tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda. Predmetni institut reguliraju odredbe članaka 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi i odredbe Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Autor u članku obrađuje predmetni institut kroz noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnoga suda RH

Vremeplov: Proglašenje Srbije Kraljevinom – 6. ožujka 1882.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon što je 1878., odlukom Berlinskog kongresa stekla neovisnost, sljedeći cilj Kneževine Srbije bio je postati kraljevina.

Abecedarij upravni postupak: Odbijanje žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 116. ZUP-a

Troškovi ustavnosudskog postupka (izvršenje presude Dragan Kovačević protiv Hrvatske)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi Ustavni sud mogao odlučivati o opravdanosti dosuđivanja troškova ustavnosudskog postupka, podnositelji su dužni svoje zahtjeve prvenstveno obrazložiti, zatim omogućiti Ustavnom sudu sveobuhvatan uvid u njihovu financijsku situaciju i financijsku situaciju članova njihovih kućanstava te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju u tom smislu.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – naknada troška plaćene zdravstvene usluge
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za naknadu troška plaćene zdravstvene usluge treba podnijeti unutar prekluzivnog roka (tri godine od nastanka troška), jer u protivnom prestaje pravo na to potraživanje.

Temeljna pretpostavka za primjenu mjere istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za odlučivanje o postojanju temeljne pretpostavke za primjenu mjere istražnog zatvora dostatan je odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je optuženik počinio kazneno djelo za koje se tereti, kako je utvrđeno potvrđivanjem optužnice, dok će odluku o kaznenoj odgovornosti okrivljenika i o stupnju njegove krivnje, ocjenjujući sve izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, donijeti raspravno vijeće tek na završetku dokaznog postupka.

Obvezno pravo – ugovor o osiguranju – poništenje ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pretpostavka osiguravateljeva prava zahtijevati poništaj ugovora o osiguranju u slučaju netočnosti prijave ili prešućivanja od ugovaratelja osiguranja jest izjaviti ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom, i to u roku tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešućivanje.

Pobijanje pravne radnje dužnika - rok
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Rok od godine dana za pobijanje pravne radnje dužnika, ugovora o kupoprodaji, računa se od provedbe uknjižbe u zemljišnoj knjizi, jer je u konkretnom slučaju posljednji akt kojim se pravna radnja okončava upravo onaj trenutak kada je na temelju spornog kupoprodajnog ugovora zahtijevan i proveden upis u zemljišnu knjigu.

D. V. protiv M. A.
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Odredba u ugovoru o pružanju pravnih usluga sklopljenom između odvjetnika i potrošača koji određuje cijenu prema satnici, bez uključivanja daljnjih pojedinosti, ne zadovoljava zahtjev da bude napisana jednostavnim i razumljivim jezikom.

Pojam javnih sredstava

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se smatrati da su javna sredstva, u smislu propisa o pravu na pristup informacijama, sredstva ostvarena iz javnih davanja?

Priključenje na prometnu površinu i planiranje komunalne infrastrukture

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li postojanje prometne površine određene širine uvjet za izdavanje građevinske dozvole, u smislu mogućnosti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, sukladno važećim propisima i upravnopravnoj praksi ministarstva nadležnog za gradnju i prostorno uređenje?

Zastara tražbine zateznih kamata koje su zajedno s glavnicom utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem roku zastarijeva potraživanje zatezne kamate koje su zajedno s glavnicom utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, i koje dospijevaju ubuduće?

Davanje u podzakup nekretnine u vlasništvu JLP(R)S-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je prije nekoliko godina nekretninu u svojem vlasništvu dao na upravljanje Glazbenoj školi kojoj je Grad osnivač, za potrebe održavanja nastave i obavljanje drugih redovitih djelatnosti škole. Međutim, Glazbena škola nedavno se obratila Gradu podneskom u kojem traži suglasnost da dvije prostorije u nekretnini, koje Glazbena škola ne koristi, da u zakup lokalnom sportskom klubu. Može li Glazbena škola to učiniti?

Trajanje probnog rada u slučaju korištenja rodiljnog dopusta

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenica je primljena u službu s utvrđenim probnim radom u trajanju od tri mjeseca. Međutim, otprilike mjesec dana nakon što je probni rad započeo, službenica je obavijestila pročelnika da prema uputi liječnika mora čuvati trudnoću, a nakon poroda koristit će rodiljni dopust. Što se u opisanoj situaciji događa s probnim radom službenice?

Filteri