Informator broj 6821 od 05. veljače 2024.

UVODNIK

Ukidanje odredbi Ovršnog zakona o ograničenju iseljenja i obustavi ovrhe zbog nepoduzimanja radnji

Nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske donio Odluku o ukidanju odredbi Ovršnog zakona, o ograničenju ovrhovoditelja da iseli ovršenika od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za to postoji opravdan razlog. Istom Odlukom ukinuta je odredba o obustavi ovrhe po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku. Autor u članku daje prikaz Odluke i navodi argumente Ustavnog suda za takvu odluku.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Ukidanje odredbi Ovršnog zakona o ograničenju iseljenja i obustavi ovrhe zbog nepoduzimanja radnji
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske donio Odluku o ukidanju odredbi Ovršnog zakona, o ograničenju ovrhovoditelja da iseli ovršenika od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za to postoji opravdan razlog. Istom Odlukom ukinuta je odredba o obustavi ovrhe po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku. Autor u članku daje prikaz Odluke i navodi argumente Ustavnog suda za takvu odluku.

Oleam faciundam hac lege oportet locare (II)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Oleam faciundam hac lege oportet locare (II), lat. preradu maslina treba ugovoriti na ovaj način, uputa je na ugovorni obrazac koji čini 145. poglavlje De agri cultura Marka Porcija Katona. 

Primjeri tumačenja zakonskog pojma „iznimno“ u upravnosudskoj praksi
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Nerijetko se u zakonima i drugim propisima koriste riječi „iznimno“, „u pravilu“ ili sl. da bi se utvrdili izuzeci od utvrđenog općeg pravila. Međutim, vokabular zakona i drugih propisa u praksi često se interpretira na pogrešan način pa iznimno ponekad postaje opće pravilo. Autor predstavlja tri presude upravnoga suda u kojima je sud nastojao iznimnost interpretirati u skladu s njezinim pravim značenjem.

Pravni poslovi i procesne radnje crkvenih pravnih osoba
Autor: Nada Mikulandra

Stručni članak

Autorica u članku navodi određene specifičnosti glede valjanosti pravnih poslova i procesnih radnji pravnih osoba Katoličke Crkve koje proizlaze iz utjecaja odredbi kanonskog prava u odnosu na hrvatski pravni sustav. U prvom dijelu članka određuje pravni okvir funkcioniranja crkvenih pravnih osoba uz navođenje prikaza strukture Katoličke Crkve. U drugom dijelu izlaže o koegistencijiji pravnih normi kanonskog (statusnog, procesnog i ugovornog) prava i državnog pravnog uređenja. Zaključno de lege ferenda utvrđuje potrebu boljeg poznavanja kanonskog pravnog uređenja instituta valjanosti pravnih poslova i nekih procesnih radnji pravnih osoba Katoličke Crkve.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

PREGLED I ISPITIVANJE RADNE OPREME - OBRAZLAGANJE OBJEKTIVNOG RAZLOGA ZA POSTOJANJE RADA NA ODREĐENO VRIJEME - ORGANIZACIJA RADA U SMJENAMA - PRAVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ZA TRAŽENJE NA UVID DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD STRANIH RADNIKA - PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU - PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I USTUPANJE RADNIKA - RASPORED KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA - NEOPRAVDANI RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU - NADZOR RAČUNALA I ELEKTRONIČKE POŠTE RADNIKA

Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost pri izvozu
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Izvozne isporuke su svakodnevna pojava za neke porezne obveznike. Također, porezni obveznici se mogu naći u raznim situacijama vezano uz modele otpreme dobara u treće zemlje. Autorica u članku kratko i na praktičan način obrađuje oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost pri izvozu, uz navođenje primjera i mišljenja Porezne uprave.

Osvrt na novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Zakonom o proračunu propisano je da se prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju prema proračunskim klasifikacijama. One su detaljnije uređene Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Početkom 2024. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, o čemu autorica donosi osvrt u ovom članku.

Vremeplov: Ukrajinsko-rumunjski spor o granici na Crnom moru - 3. veljače 2009.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Ukrajina i Rumunjska potpisale su 1997. godine Sporazum o suradnji i dobrosusjedskim odnosima u kojem su potvrdile da je međusobna postojeća granica nepovrediva i da će se sada i ubuduće suzdržavati od bilo kakvih pokušaja i radnji protivno utvrđenoj granici ili uzurpirati granicu, dio ili cijeli teritorij ugovornih strana. 

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje nenovčanih obveza neposrednom prisilom
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 144. ZUP-a

Procesno pravo - Prijenos obrta - prava stjecatelja obrta da stupi u parnicu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obrtnik, ostvarivanjem prava na mirovinu, obrt može prenijeti na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi (cjelokupnu poslovnu aktivnost obrta).

Pravo društva - Tajno društvo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zasnivanjem ugovora o osnivanju tajnog društva, sukladno članku 148. st. 1. ZTD-a, ne stječu se članska prava već pravo na sudjelovanje u dobiti i gubitku poduzetnika.

Obvezno pravo – Naknada štete – Odgovornost za rad tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i tijela pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave.
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Republika Hrvatska (a ne jedinica lokalne samouprave i uprave) odgovara za štetu koja građaninu, pravnoj osobi ili stranci nezakonitim ili nepravilnim radom počine tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, pa čak i tijela pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenesenim im poslovima državne uprave.

Prekršajno pravo - isključiva mjesna nadležnost
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na temelju članka 94. st. 2. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Općinski prekršajni sud u Zagrebu isključivo je mjesno nadležan za suđenje u postupcima u kojima je tužitelj pravna osoba s javnim ovlastima kojoj je posebnim zakonom utvrđen status neovisnog regulatora.

Pravo na obrazovanje - pohađanje obveznog programa predškole
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbijanjem zahtjeva za upis djeteta u program predškole jer nije uredno cijepljeno, a u okolnostima kada dijete nema kontraindikacije za pojedina cjepiva, ne dolazi do povrede njegovog prava na obrazovanje.

Zakon o upravnim sporovima – trošak spora kad je spor obustavljen
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opravdano je dosuditi trošak spora za podnesak kojim se tužitelj očitovao na navode u kojima tuženik osporava postojanje „šutnje uprave“ i predlaže odbijanje (a ne obustavu) spora.

Lenis protiv Grčke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Govor mržnje prema pripadnicima homoseksualne zajednice ne uživa zaštitu iz članka 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Početak tijeka zastare potraživanja naknade štete zbog odgovornost države za štetu

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužitelj je pokrenuo postupak za naknadu štete nastale radnjom ili propustom djelatnika zemljišnoknjižnog odjela prvostupanjskog suda koji je usprkos založnom pravu, upisanom u njegovu korist, besteretno otpisao nekretninu u drugi zemljišno knjižni uložak iste katastarske općine, čime je tužitelj izgubio mogućnost naplate dijela tražbine prodajom tih nekretnina. Može li se smatrati da je subjektivni rok zastare potraživanja naknade štete počeo teći podnošenjem kaznene prijave iako tužitelj nije imao saznanja o elementima visine naknade štete, niti saznanje o osobi štetnika jer je kaznenu prijavu podnio protiv NN osobe?

Naknada troška ukopa osobe bez poznatih srodnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko snosi trošak ukopa osobe koja nema poznatih srodnika?

Novčana potpora za zapošljavanje pripravnika u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo planira tijekom 2024. zaposliti jednog pripravnika, a usto i ostvariti novčanu potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi zapošljavanja pripravnika. Ako Hrvatski zavod za zapošljavanje pozitivno ocijeni Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu sufinanciranja zapošljavanja kroz mjeru pripravništvo, što moramo kao poslodavac učiniti kako bismo realizirali potporu i sklopili ugovor? Napominjemo da poslodavac planira tražiti i sufinanciranje prijevoza pripravnika na posao i s posla.

Trajanje otkaznog roka

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je dobio poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, s utvrđenim pravom na otkazni rok od dva mjeseca za devet godina neprekidnog rada kod poslodavca. Radnik je tijekom korištenja otkaznog roka navršio i desetu godinu neprekidnog rada kod istog poslodavca. Ima li radnik, budući da otkazni rok još nije istekao, pravo na dulji otkazni rok za tu desetu godinu rada, jer prema Zakonu o radu za deset godina neprekidnog rada radnik ima pravo na dva mjeseca i dva tjedna otkaznog roka?

Objava odluke o porezima

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li Grad dužan svoju odluku o porezima objaviti u Narodnim novinama?

Filteri