Informator broj 6615 od 24. veljače 2020.

UVODNIK

Pravna shvaćanja Vrhovnog suda korigirana novelom ZPP-a

U članku odvjetnik Damir Jelušić podsjeća na vrhovnosudska pravna shvaćanja koja se odnose na nedopuštenost redovnih revizija reguliranih posebnim propisima i nedopuštenost revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka koja su korigirana novelom Zakona o parničnom postupku, navodi pravne razloge koji su bili podloga kritike navedenih shvaćanja nakon što su zauzeta i prezentira i komentira kako su predlagatelj i zakonodavac, de jure i de facto, anulirali i eliminirali navedena pravna shvaćanja pro futuro.
Autor: Damir Jelušić, dipl. iur.* Odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka d.o.o. iz Rijeke

Sadržaj

Pravna shvaćanja Vrhovnog suda korigirana novelom ZPP-a
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U članku odvjetnik Damir Jelušić podsjeća na vrhovnosudska pravna shvaćanja koja se odnose na nedopuštenost redovnih revizija reguliranih posebnim propisima i nedopuštenost revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka koja su korigirana novelom Zakona o parničnom postupku[*], navodi pravne razloge koji su bili podloga kritike navedenih shvaćanja nakon što su zauzeta i prezentira i komentira kako su predlagatelj i zakonodavac, de jure i de facto, anulirali i eliminirali navedena pravna shvaćanja pro futuro.

MANCIPATIO EST IMAGINARIA QUAEDAM VENDITIO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Mancipatio se često navodi kao rimska preteča takvih suvremenih formalnih pravnih poslova

Obavijest o poreznom tretmanu transakcija u odnosima između EU i UK (Brexit)
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Na temelju Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te drugih izjava i obavijesti o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, dostavlja se obavijest poreznim obveznicima o poreznom tretmanu budućih transakcija u odnosima između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Zdravstveno osiguranje redovitih učenika i studenata
Autor: Jasenka Pap

Stručni članak

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19 - u nastavku teksta: ZOZO) uređuje se pitanje zdravstvenog osiguranja koje je obvezno za sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i strance s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Osiguranim osobama u obveznom zdravstvenom osiguranju obuhvaćeni su osiguranici u koje se, između ostaloga, ubrajaju i redoviti učenici i studenti.

Prestanak tijeka zateznih kamata kada njihov iznos dostigne iznos glavnice
Autor: Ivan Tot

Stručni članak

Jednim od nedavnih zakonodavnih prijedloga usmjerenih na zaštitu fizičkih osoba kao dužnika novčanih obveza predlagalo se u hrvatsko obvezno pravo uvesti pravno pravilo prema kojemu bi se tijek zateznih kamata zaustavljao u trenutku u kojemu njihov iznos dostigne iznos glavnice, što je svojevrsna inačica tzv. zabrane ultra alterum tantum. U članku ispitujemo prihvatljivost i svrhovitost takve intervencije u opće uređenje zateznih kamata u hrvatskom pravu, a na temelju poredbenopravne analize uređenja kamata u pravnim porecima onih europskih država koje su usvojile neku od inačica zabrane ultra alterum tantum. Premda prijedlog uvođenja zabrane ultra alterum tantum u hrvatsko pravo nije bio prihvaćen, rasprava o tom pravnom pravilu sadržanom u poredbenom pravu relevantna je kako za slučaj da slično rješenje bude ponovno predloženo, tako i za postupke pred hrvatskim sudovima pokrenute radi naplate tražbina proizašlih iz ugovora kojima je kao mjerodavno pravo ugovoreno pravo države u kojemu je takvo pravno pravilo prihvaćeno.[*]  

Informatorovi pravni alati: Zahtjev za zaštitu prava radnika protiv odluke o redovitom otkazu zbog skrivljenog ponašanja
Autor: Novi informator

Stručni članak

Članak 133. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19), u stavcima 1.-4. regulira postupak i rokove u kojima radnik može zahtijevati sudsku zaštitu svog prava iz radnog odnosa pa tako i osporavati odluku poslodavca za koju smatra da vrijeđa neko njegovo pravo, kao što je, vrlo često, ako ne i najčešće, odluka o otkazu ugovora o radu.

Nova regulativa o nadzoru nad djelovanjem udruge
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Nakon ukidanja ureda državne uprave učinjene su i promjene u sustavu registracije i nadzora nad djelovanjem udruga. Sukladno tome, od 1. siječnja 2020. registraciju udruga, umjesto ureda državne uprave, obavljaju upravna tijela županija. Autor pojašnjava usvojene izmjene i dopune Zakona o udrugama, opisuje promjene koje su se na temelju tih izmjena i dopuna dogodile u sustavu registracije i nadzora nad radom udruga te opisuje različite razine nadzora rada udruga.

Izmjene i dopune u Pravilniku o Registru stvarnih vlasnika
Autor: Marcela Kir

Stručni članak

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika, kojim se uređuju pojedinosti upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika, izmijenjen je i dopunjen početkom siječnja 2020. Autorica u članku donosi pregled izmjena i dopuna Pravilnika o registru stvarnih vlasnika kojima se pojašnjava i dodatno uređuje upis podataka u Registar stvarnih vlasnika.

Vremeplov: Mir u Velikom Varadinu – 24. veljače 1538.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon pogibije hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II. Jagelovića u bitci na Mohačkom polju između Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva i Osmanskog Carstva (1526.), rasplamsala se borba za hrvatsko-ugarsko prijestolje između Ferdinanda I. Habsburgovca i ugarskog plemića i erdeljskog kneza Ivana Zapolje.

Abecedarij upravnog postupka: Odbijanje pružanja pravne pomoći
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 28. ZUP-a

Kazneni postupak – odbijanje dokaznih prijedloga obrane i izmjena sastava vijeća
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbijanje dokaznih prijedloga neće dovesti do povrede prava na obranu i pošteno suđenje ako su sudovi odbijanje obrazložili na odgovarajući način, a neizvođenje dokaza nije utjecalo na pravičnost postupka u cjelini (tzv. Murtazaliyeva test). Povredu načela neposrednosti zbog izmjene sastava raspravnog vijeća, okrivljenik treba iznijeti na samoj raspravi tako da stavi prigovor na sadržaj zapisnika ili da traži njegov ispravak

Radno pravo – kriteriji za poslovno uvjetovani otkaz
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Određivanje da kriterij kvalitete rada predstavlja 70 % bodovanja radnika pri izboru kome će se dati otkaz ugovora o radu, predstavlja nepoštovanje odredbe Zakona o radu koja propisuje da je poslodavac dužan uzeti u obzir trajanje radnog odnosa, životnu dob, invalidnost i obveze uzdržavanja koje terete radnika

Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neosnovan je zahtjev za utvrđivanje vlasništva stjecanjem dosjelošću ako podnositelj zahtjeva nije dokazao da je posjed zasnovao na valjanoj pravnoj osnovi, niti da je nekretninu posjedovao 20 godina

Radno pravo – arbitrabilnost radnog spora
Sud: Županijski sud

SENTENCE

Spor o otkazu ugovora o radu nije arbitrabilan, za rješavanje tog spora ne može se ugovoriti arbitraža

Klasić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Svaki kontakt policije s osumnjičenikom mora se tretirati kao službeni kontakt, a ne kao »neformalno ispitivanje«, međutim podnositelj nije dostavio vjerodostojne dokaze kojima bi dokazao da je njegovo prvo ispitivanje kod policije bilo provedeno bez prisutnosti branitelja

Osnovica za obračun doprinosa za člana uprave trgovačkog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko u 2020. iznosi mjesečna osnovica na koju se obračunavaju doprinosi za članove uprave trgovačkih društava?

Rok trajanja produljenog ugovora o zakupu poslovnoga prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se, u smislu članka 6. st. 3. i 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 125/11, 64/15 i 112/18), dakle kada je zakupodavac općina, grad, županija odnosno Republika Hrvatska, novi ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopiti samo na pet godina ili može i na kraće razdoblje (jer je u prijašnjem Zakonu bilo propisano da se novi ugovor sklapa najdulje na pet godina)?

Umješač

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se određena osoba umiješati u parnicu koja teče između drugih osoba iz razloga što bi ako strana (u ovom slučaju tužitelj) kojoj bi se ona pridružila kao umješač uspije u sporu, njoj omogućilo naplatiti od nje svoje potraživanje?

Produljenje trajanja probnog rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenica je primljena na rad u upravno tijelo Grada, a u rješenju o prijmu utvrđena je obveza probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Pročelnik upravnog tijela u koje je službenica raspoređena iznenada je otišao na bolovanje pa veći dio razdoblja od tri mjeseca probnog rada službenice nije bio na poslu. Stoga je po povratku istaknuo da nema dovoljno saznanja o kvaliteti rada službenice i predložio da se trajanje probnog rada produlji za još tri mjeseca. Pritom je istaknuo da se i službenica slaže s tim i da je svoju suglasnost spremna potvrditi potpisom izjave odgovarajućeg sadržaja. Može li se probni rad produljiti na opisani način?

Naknada štete

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li pravo na naknadu štete maloljetno dijete čiji je roditelj - majka, poginula u prometnoj nesreći? Majka nije bila zaposlena, ali je skrbila o djetetu, a financijski su im pomagali njezini roditelji.

Filteri