Informator broj 6628 od 25. svibnja 2020.

UVODNIK

Clausula rebus sic stantibus – sredstvo za uspostavu narušene ravnoteže strana

U članku razmatramo institut izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus), koji je reguliran člancima 369.-372. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18). S obzirom na trenutačnu situaciju s koronavirusom, držimo da je tema, o kojoj piše prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, aktualna i korisna.
Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sadržaj

Clausula rebus sic stantibus – sredstvo za uspostavu narušene ravnoteže strana
Autor: Zvonimir Slakoper

Stručni članak

U članku razmatramo institut izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus), koji je reguliran člancima 369.-372. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18). S obzirom na trenutačnu situaciju s koronavirusom, držimo da je tema, o kojoj piše prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, aktualna i korisna.

LEGEM BREVEM ESSE OPORTET
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Kratko i jezgrovito normiranje, za razliku od dugog i kompliciranog, smanjuje mogućnost krivog tumačenja i izigravanja zakona. Izreka je izvorno sadržana u sačuvanim pismima rimskog filozofa Seneke (Epistulae Morales ad Lucilium, 94, 38), a svoju je aktualnost bez sumnje zadržala i danas.

Neke napomene uz Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Hrvatski sabor je 18. svibnja 2020. prihvatio Konačni prijedlog Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe[*]. Tim Zakonom, pod određenim uvjetima, osigurat će se minimalni garantirani prihod svim građanima u Republici Hrvatskoj koji nemaju mirovinu ili neko drugo stalno primanje iz socijalne skrbi. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020.[**] S obzirom na to da se ovim Zakonom u hrvatski sustav socijalne sigurnosti uvodi novo dugoročno periodično davanje, ovdje će se dati prikaz toga novoga davanja te usporedba s davanjima iz socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja.  

Pravni položaj zaštićenih najmoprimaca, zaštićenih podstanara i predmnijevanih najmoprimaca i mjere za stambeno zbrinjavanje
Autor: Alen Golub

Stručni članak

Da bi se zaštićenim najmoprimcima olakšao položaj nakon prestanka prava na zaštićenu najamninu, Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 68/18) propisane su određene mjere za stambeno zbrinjavanje, koje, između ostalog, uključuju i subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće. Mjere, osim zaštićenih najmoprimaca, mogu koristiti i zaštićeni podstanari, kao i predmnijevani najmoprimci. S obzirom na to da je netom zatvoren prvi krug prijava za subvencionirane stambene kredite u 2020., koje dodjeljuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a drugi krug slijedi u rujnu ove godine, ovim člankom mr. sc. Alen Golub, sudac Županijskog suda u Bjelovaru, pojašnjava status navedenih kategorija osoba u kontekstu mjera pomoći za stambeno zbrinjavanje.

Opći i posebni registri udruga (1.)
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Osim u Registar udruga Republike Hrvatske, u koji se upisuju na temelju Zakona o udrugama i koji je za njih matični registar, udruge se upisuju i u neke druge registre koji imaju posebnu svrhu. Upis u druge registre uređen je posebnim propisima koji utvrđuju rokove u kojima je upis potrebno izvršiti i podatke koje je u registar potrebno upisati. S obzirom na to da drugih registara ima više, članak objavljujemo u dva dijela. U prvom dijelu autor pojašnjava upis u Registar udruga Republike Hrvatske, registar poreznih obveznika i Registar stvarnih vlasnika, dok će u drugom dijelu pojasniti i upis u druge registre.

Porezni i drugi aspekti sezonskog zapošljavanja u 2020.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Posebne okolnosti uzrokovane epidemijom COVID-19 rezultirale su brojnim poremećajima u gospodarstvu, a posebice u turističkom sektoru. Unatoč tome, poduzetnici u turizmu obavljaju pripremne aktivnosti za dolazak gostiju u glavnom dijelu ljetne turističke sezone. Sastavni dio tih pripremnih aktivnosti predstavlja i angažiranje sezonskih radnika, jer su oni okosnica poslovanja. Vrlo je čest slučaj da poslodavci svojim sezonskim radnicima uz plaću nude osiguran smještaj i hranu. Stoga, u članku dajemo pregled poreznog tretmana troškova smještaja i hrane sezonskih radnika, ali i druge zanimljive pojedinosti sezonskog zapošljavanja u 2020.

Obveze trgovca u elektroničkoj (internetskoj) trgovini
Autor: Vanja Vargec

Stručni članak

Internetska kupovina, za vrijeme trenutačne globalne pandemije COVID-19, jedna je od rijetkih gospodarskih stavki koja prikazuje uzlaznu putanju. Nerijetko se može pročitati da se neki web-shop »srušio« od prevelikog prometa i broja narudžbi. Stoga u ovom članku razrađujemo pravni okvir koji regulira područje elektroničke trgovine, obveze trgovaca, mogućnost za jednostrani raskid ugovora kao i obvezu na zaštitu osobnih podataka.

Abecedarij upravnog postupka: Opunomoćenik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 36. st. 1. i 2. ZUP-a

Vremeplov: Wormski edikt o progonu Martina Luthera – 25. svibnja 1521.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sukob začetnika Protestantske reforme, Martina Luthera, njemačkog teologa i svećenika, s Katoličkom crkvom u XVI. stoljeću nepovratno je obilježio zapadno kršćanstvo podijelivši ga s vremenom na rimsko katoličanstvo i protestantizam različitih tradicija.

Ovršni postupak – ovršna isprava – određivanje ovrhe – zatezne kamate
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud ne može odrediti ovrhu radi naplate zateznih kamata tekućih na dosuđenu glavnicu, ako kamate nisu dosuđene ovršnom ispravom

Obvezno pravo – zastarijevanje tražbine iz zadužnice
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pogrešno je shvaćanje da zastara nakon što je zadužnica podnesena na naplatu, a nije povučena s naplate, niti je po njoj naplaćen zatraženi iznos, nije ponovno počela teći, odnosno da je sve dok po zadužnici nije provedena naplata ili zadužnica nije povučena, postupak izvansudske ovrhe još uvijek u tijeku, odnosno da ovrha nije dovršena

Prekid izdržavanja kazne na prijedlog upravitelja zatvora
Sud: Županijski sud Pula

SENTENCE

Epidemija COVID-19 objektivna je okolnost koja ne predstavlja zakonski razlog za prekid izdržavanja kazne zatvora po osnovi iz članka 155. st. 2. toč. 4. ZIKZ-a, jer u Republici Hrvatskoj nije proglašeno ratno stanje ili stanje neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Europska komisija protiv Talijanske Republike
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Talijanska Republika povrijedila je obveze koje ima na temelju Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama, jer nije osigurala da njezina javna tijela stvarno poštuju razdoblja plaćanja utvrđena tom Direktivom

Odgoda i/ili obročna otplata lokalnih poreza

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji način Grad može postupati vezano uz odgodu i/ili obročnu otplatu lokalnih poreza zbog posebnih okolnosti uzrokovanih COVID-19?

Provedba ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li prema članku 4. st. 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti od zastoja s provedbom ovrhe izuzete ovrhe koje se provode na temelju privatne isprave iz članka 202. Ovršnog zakona, jer su prema toj odredbi, između ostalog, od zastajanja s provedbom ovrhe izuzete tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću?

Sazivanje i održavanje izvanredne sjednice predstavničkog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Od ukupno petnaest članova gradskog vijeća njih se šestero obratilo predsjedniku vijeća sa zahtjevom za održavanje izvanredne sjednice i predložilo dnevni red. Predsjednik vijeća, sukladno zakonskoj obvezi, sazvao je sjednicu gradskog vijeća s dnevnim redom kako su ga predložili predlagatelji. Nekoliko dana prije održavanja sjednice dvoje, od ukupno šestero predlagatelja, obavijestilo je predsjednika da povlače svoj prijedlog za sazivanje sjednice. Jesu li u opisanim okolnostima ispunjeni uvjeti za održavanje izvanredne sjednice gradskog vijeća?

Obrada osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt, kao mjera suzbijanja virusa COVID-19

Vi pitate - mi odgovaramo

Obrada koje je vrste osobnih podataka korisnika/klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt, u odnosu na revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja širenja virusa COVID-19 zakonita, i smiju li se prikupljati podaci o zdravlju korisnika/klijenata?

Filteri