Informator broj 6655 od 30. studenog 2020.

UVODNIK

Brexit – posljedice za potrošače i putnike

Ujedinjeno Kraljevstvo od 1. veljače 2020. više nije država članica Europske unije, već je postala treća država, a do 31. prosinca 2020. predviđeno je prijelazno razdoblje u kojem se i dalje u cijelosti primjenjuje pravo Europske unije na Ujedinjeno Kraljevstvo. Europska komisija je po Glavnoj upravi za pravosuđe i zaštitu potrošača izdala obavijesti kako bi sve zainteresirane strane upozorila na pravnu situaciju koja se može očekivati nakon isteka prijelaznog razdoblja, a 17. ožujka 2020. izdala je i Obavijest sudionicima o zaštiti potrošača i pravima putnika1, što Maja Josipović obrađuje u ovom članku te nastoji ukazati na posljedice Brexita u tim područjima.
Autor: Maja Josipović

Sadržaj

Brexit – posljedice za potrošače i putnike
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Ujedinjeno Kraljevstvo od 1. veljače 2020. više nije država članica Europske unije, već je postala treća država, a do 31. prosinca 2020. predviđeno je prijelazno razdoblje u kojem se i dalje u cijelosti primjenjuje pravo Europske unije na Ujedinjeno Kraljevstvo. Europska komisija je po Glavnoj upravi za pravosuđe i zaštitu potrošača izdala obavijesti kako bi sve zainteresirane strane upozorila na pravnu situaciju koja se može očekivati nakon isteka prijelaznog razdoblja, a 17. ožujka 2020. izdala je i Obavijest sudionicima o zaštiti potrošača i pravima putnika1, što Maja Josipović obrađuje u ovom članku te nastoji ukazati na posljedice Brexita u tim područjima.

IGNORANTIA FACTI, NON IURIS EXCUSAT
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Strana koja se nalazi u zabludi o činjenicama može tražiti poništaj pravnog posla, pod pretpostavkama da se ta zabluda odnosi na bitne sastojke određenog pravnog posla (error essentialis) te da je neskrivljena (error invincibilis).

O složenosti poslova u lokalnoj samoupravi
Autor: Vedran Vukobrat

Stručni članak

Osim poslova koje gradovi i općine obavljaju na temelju zakona, postoje i drugi poslovi koje jedinice lokalne samouprave kontinuirano obavljaju, poput utvrđivanja i naplate prihoda, evidentiranja i upravljanja imovinom i implementacije projekata financiranih sredstvima EU fondova. S tim u svezi, autor podsjeća da je riječ o složenim poslovima obavljanje kojih zahtijeva kapacitete i resurse koji mnogim gradovima i općinama nedostaju.

Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

U uvjetima pandemije bolesti COVID-19 važno je održati gospodarsku aktivnost pa radnici iz Republike Hrvatske i dalje odlazena rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje u inozemstvo. Međutim, način ostvarivanja zdravstvene zaštite u inozemstvu ovisi o tome u koju je državu radnik upućen. S tim u svezi, autorica predstavlja propise koji uređuju način i uvjete pod kojima zdravstvenu zaštitu ostvaruju hrvatski državljani koji se u vrijeme pandemije bolesti COVID-19 razbole u inozemstvu, odnosno strani državljani koji se razbole u Republici Hrvatskoj.

Oporezivanje dohotka od otuđenja nekretnina
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Dohodak od otuđenja nekretnina jedan je od izvora dohotka koji se, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak smatra dohotkom od imovine. Oporezivanje toga dohotka nešto je složenije u odnosu na oporezivanje ostalih izvora dohotka pa ćemo u ovom članku pokušati odgovoriti na neka sporna pitanja koja se postavljaju u praksi, a odnose se na poreznog obveznika, poreznu osnovicu, plaćanje poreza i druge pojedinosti.

Učinak klauzule rebus sic stantibus na ugovorne odnose
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

Promišljanje predstavljaju li nove (promijenjene) okolnosti opravdan razlog za promjene (raskid) ugovora, što je osobito aktualno zbog postojeće pandemije, kao izvanredne i nove okolnosti, mora uzeti u obzir smisao i sadržaj klauzule rebus sic stantibus, pravnu regulaciju instituta ugovornog prava “promijenjene okolnosti”, kao i stajališta sudske prakse u odnosu na pravilnu primjenu mjerodavnog prava.

Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Na Drugom zasjedanju AVNOJ-a, održanom 29. i 30. studenoga 1943. u Jajcu (BiH), AVNOJ je konstituiran kao vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije.

Abecedarij upravnog postupka: Prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 52. st. 3. i 4. ZUP-a

Pravo na osobnu slobodu - pretpostavke za odlučivanje
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Lišenje slobode je pretpostavka za odlučivanje o biti stvari u istražnozatvorskim predmetima. Ustavni sud može i prije ispunjenja te pretpostavke odlučivati o zakonitosti rješenja o istražnom zatvoru samo ako je podnositelj u ustavnoj tužbi iznio konkretne i dostatne razloge ustavnopravne naravi

Obvezno pravo - zaštićena najamnina - naknada štete - zastara
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zastara tražbine naknade štete (trogodišnji rok zastare) koju vlasnici stanova opterećenih pravima tzv. zaštićenih najmoprimaca potražuju od Republike Hrvatske, zbog ograničenja prava na mirno uživanje prava vlasništva, a koja se sastoji u razlici između tržišne i zaštićene najamnine (koja dospijeva mjesečno), počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, pa nije odlučno kada je donesena odluka u predmetu Statileo, niti je ta odluka bitna za pitanje početka tijeka zastare tražbine jer su vlasnici i prije donošenja te odluke pozivom na konvencijsko pravo mogli nakon 5. studenoga 1997., u sudskom postupku zahtijevati ostvarenje svoje tražbine.

Stvarno pravo - imisije - način otklanjanja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud u okviru parničnog postupka (osim u iznimnim slučajevima - onda kada ne postoji niti jedan mogući drugi način) ne može naložiti vlasniku nekretnine koje točno, taksativno navedene radnje treba poduzeti na svojoj nekretnini, odnosno ne može određivati vlasniku ili korisniku nekretnine da na točno određeni način izmijeni stanje te svoje nekretnine (s koje dolaze imisije). On mora otkloniti ili spriječiti štetne imisije, ali je na njemu odabir kako će to učiniti

Obvezno pravo – pravo zadržanja tuđe stvari
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vjerovnici koji imaju pravo zadržanja na temelju zakona u stečajnom postupku, imaju pravo na odvojeno namirenje kao založni vjerovnici

Perov Y protiv Rusije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Jednokratno prisustvovanje sedmogodišnjeg djeteta vjerskom obredu kratkog trajanja u prostorijamdržavne škole, koji nije sadržavao nikakve elemente prisile niti indoktrinacije, nije povrijedilo prava roditelja djeteta da im se dijete obrazuje u skladu s njihovim vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, kao niti pravo samog djeteta na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti. Nikome se ne jamči pravo da ne bude izložen individualnom ili kolektivnom očitovanju uvjerenja ili vjerovanja drugih koja se ne poklapaju s njegovim vjerovanjima ili uvjerenjima

Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada Ministarstvo unutarnjih poslova vodi upravni postupak radi ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, od kakvog su utjecaja mogući nedostaci u prekršajnom postupku u kojem je donesena odluka slijedom koje je pokrenut upravni postupak?

Rad u nepunom radnom vremenu i materijalna prava radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li radnik koji radi u nepunom radnom vremenu pravo na puni ili razmjeran dio božićnice, ako našim pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom, koji datiraju iz 2016. godine, nije propisano da bi ti radnici imali pravo na punu božićnicu, a vezano uz čl. 62. st. 6. Zakona o radu?

Uvid u spis predmeta nakon završetka upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Naše upravno tijelo zaprima veći broj zahtjeva za uvid u spise pravomoćno završenih upravnih postupaka. S tim u svezi došlo je do prijepora o tome treba li uopće omogućiti uvid u spis nakon što je postupak završen, i trebaju li podnositelji zahtjeva pritom dokazati pravni interes?

Utvrđivanje rezidentnosti u porezne svrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Porezni obveznik Republike Hrvatske (samac), na otoku Pašmanu ima prebivalište i kuću u vlasništvu. Radi u Narodnoj Republici Kini i tamo provodi više od 183 dana godišnje. Porezno tijelo Narodne Republike Kine, prema svojim poreznim pravilima, smatra navedenu osobu svojim poreznim rezidentom, ali i Republika Hrvatska, jer ima kuću na otoku Pašmanu (u vlasništvu). Koji su kriteriji utvrđivanja rezidentnosti odnosno može li osoba biti samo porezni rezident u Narodnoj Republici Kini?

Rok za donošenje odluke o izvanrednom otkazu u slučaju više povreda

Vi pitate - mi odgovaramo

VI Poslodavac mi je uručio Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu, u kojoj je, osim povreda koje sam navodno počinio u roku 15 dana prije donošenja navedene Odluke, naveo i povrede koje sam navodno počinio prije proteka roka od 15 dana od dana donošenja Odluke, a na koje me upozoravao. Poslodavac mi nije omogućio iznošenje obrane. Može li se smatrati da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu poslodavca nezakonita?

Filteri