Informator broj 6657 od 14. prosinca 2020.

UVODNIK

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Na 4. sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 27. studenoga 2020. godine, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je objavljen u Nar. nov., br. 131/20, a stupio je na snagu 28. studenoga 2020. godine. O važnosti donesenih odredaba, prednostima i nedostacima nove Novele Ovršnog zakona piše Sanja Mandić, dipl. iur.
Autor: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

Na 4. sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 27. studenoga 2020. godine, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je objavljen u Nar. nov., br. 131/20, a stupio je na snagu 28. studenoga 2020. godine. O važnosti donesenih odredaba, prednostima i nedostacima nove Novele Ovršnog zakona piše Sanja Mandić, dipl. iur.

FONTES IURIS CANONICI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Izvori kanonskog prava; poznavanje osnovnih činjenica o najvažnijim povijesnim (i sadašnjim) izvorima kanonskog prava, kao jednog od temelja europske pravne kulture, usprkos svojevrsnom „memoricidu“, koji je glede toga proveden u totalitarnim društvima prošloga stoljeća, svakako bi bilo nužnost akademski obrazovanim pravnicima.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme njege člana obitelji
Autor: Jasenka Pap

Stručni članak

S obzirom na brojna bolovanja radi njege člana obitelji u ovo doba pandemije koronavirusa (primjerice, bolovanje roditelja radi djeteta kojemu je propisana mjera samoizolacije jer je bilo u kontaktu sa zaraženom osobom), podsjećamo na relevantne odredbe propisa o pravu i ostvarivanju naknade plaće za vrijeme njege člana obitelji: supružnika ili djeteta i s njima izjednačenih osoba.

Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

U članku prikazujemo praksu Suda Europske unije u kontekstu primjene Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica1, koja je prvi instrument uzajamnog priznavanja odluka u području kaznenog prava Europske unije za koji postoji najviše iskustva, mjere o postupovnim pravima okrivljenika u kaznenom postupku regulirane direktivama donesenim na temelju Rezolucije o smjernicama za jačanje postupovnih prava osumnjičenika ili okrivljenika u kaznenom postupku te instrumente priznanja stranih odluka.

Postupanje prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi
Autor: Berislav Matković

Stručni članak

Odredbe Općeg poreznog zakona koje uređuju postupanje prvostupanjskog tijela po izjavljenoj žalbi djelomično se razlikuju od odredaba Zakona o općem upravnom postupku koje uređuju isto pitanje. Osim poreznim tijelima, to pitanje zanimljivo je i upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, koja pri naplati javnih davanja, poput komunalnog doprinosa i komunalne naknade, primjenjuju Opći porezni zakon. Autor navodi različite okolnosti koje se mogu pojaviti u postupku nakon izjavljivanja žalbe protiv prvostupanjskog rješenja, i pojašnjava kako u opisanim situacijama treba postupiti prvostupanjsko tijelo.

Rad predstavničkih tijela jedinica samouprave za vrijeme epidemije
Autor: Dragica Kemeter

Stručni članak

Epidemija bolesti COVID-19 nakratko je onemogućila, a potom i promijenila način rada predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu smo u Informatoru više puta pisali. S ciljem da općinama, gradovima i županijama olakša održavanje sjednica predstavničkih tijela, uz poštovanje epidemioloških mjera, tijekom 2020. Ministarstvo uprave dostavilo je nekoliko uputa o tome na koji je način, u uvjetima epidemije, potrebno sazvati i održati sjednicu. Autorica komentira upute Ministarstva uprave i ukazuje na mjere koje je potrebno poduzeti da bi se sjednica predstavničkog tijela smatrala zakonitom.  

Utvrđivanje porezne rezidentnosti
Autor: Dalibor Legac

Stručni članak

Prilikom utvrđivanja porezne rezidentnosti potrebno je pomno sagledati sve činjenice koje se odnose na konkretan slučaj te primijeniti određene propise. Rezidenta Republike Hrvatske oporezuje se u Republici Hrvatskoj prema načelu svjetskog dohotka bez obzira na to je li dohodak ostvaren u tuzemstvu ili inozemstvu, a nerezidenta samo za dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj. Materija utvrđivanja rezidentnosti je kompleksna i zahtijeva istodobno praćenje tuzemnih poreznih propisa, odredaba međunarodnih ugovora pa i propisa drugih država. Stoga u članku autori podrobno pojašnjavaju kako se utvrđuje porezna rezidentnost te na koji se način razrješava sukob rezidentnosti kao i druge zanimljive pojedinosti vezane uz tu problematiku.

Vremeplov: Daytonski sporazum – 14. prosinca 1995.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Abecedarij upravnog postupka: Usmena rasprava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 54. st. 1. ZUP-a

Ustavne promjene i političke nagodbe – Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma
Autor: Marijan Lipovac

Stručni članak

U organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 8. prosinca 2020. održan je okrugli stol (video-konferencija) na temu Ustavne promjene i političke nagodbe – Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma

Karapetyan protiv Gruzije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Osoba koja unatoč poznavanju carinskih propisa svjesno odluči preko državne granice prikriveno prenositi novac, dio kojega pripada trećim osobama, svjesno se izlaže riziku zapljene cjelokupnog iznosa koji prenosi, čak i kada novac koji stvarno pripada toj osobi ne premašuje iznos koji je, sukladno propisima, dopušteno prenositi preko granice bez prijave carinskim tijelima

Parnični postupak - povrat iznosa stečenog bez osnove
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U okolnostima kada pojedinac na temelju pravomoćnog rješenja upravnog tijela izvršava uplate u državni proračun na temelju kojih razumno očekuje da će ostvariti određena prava, ali ta prava ne ostvari jer je upravno tijelo propustilo provesti odgovarajuće radnje, nadležni sud se pri ocjeni postoji li na strani upravnog tijela obveza vraćanja na temelju pravila o stjecanju bez osnove, ne može zadržati samo na činjenici da je pravna osnova stjecanja navedeno rješenje, bez da ocijeni postoji li u okolnostima konkretnog slučaja osnova koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala. U protivnom, riječ je o tumačenju prava na formalan i nefleksibilan način, koje dovodi do povrede prava na pravično suđenje

Parnični postupak - stranačka sposobnost - smrt stranke
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je tužitelj umro prije podnošenja tužbe, sud će odbaciti tužbu zbog nedostatka stranačke sposobnosti jer je riječ o neotklonjivom nedostatku

Naknada troškova odvjetnika u slučaju smrti stranke
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Branitelj preminulog okrivljenika može podnijeti zahtjev za naknadu troškova postupka samo u slučaju ako ga njegovi nasljednici za to opunomoće

Obvezno pravo – poslovodstvo bez naloga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Poslovođa bez naloga, koji je postupio u svemu kako treba i radio ono što su okolnosti zahtijevale, ima pravo zahtijevati od gospodara posla da ga oslobodi obveza što ih je zbog toga posla preuzeo, da preuzme obveze iz poslova što ih je sklopio u njegovo ime, da mu naknadi sve nužne i korisne izdatke te da mu naknadi pretrpljenu štetu, čak i ako očekivani rezultat nije postignut

Izuzimanje božićnice od ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Odlukom poslodavca određeno je da će se svakom radniku isplatiti božićnica za 2020. u svoti od 1.000,00 kuna. U našem slučaju svi radnici zadovoljavaju uvjet neoporezive isplate božićnice. Međutim, nekim zaposlenicima određena je ovrha na novčanoj tražbini po računima pa se postavlja pitanje hoće li božićnica tim radnicima biti ovršena, odnosno postoji li mogućnost isplate u gotovini?

Plaćanje zaštićene najamnine nakon Odluke Ustavnog suda RH

Vi pitate - mi odgovaramo

Kakav utjecaj konkretno ima nedavno donesena Odluka Ustavnog suda RH, koja je ukinula odredbe Zakona o najmu stanova, na budući iznos visine zaštićene najamnine? Koji iznos zaštićeni najmoprimci trebaju sada plaćati?

Obrada podataka supružnika korisnika kredita

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li banke prikupljati i obrađivati podatke supružnika korisnika kredita, kao npr. podatak o poslodavcu, podatak o vrsti zaposlenja, podatak o plaći te identifikacijske i eventualno kontakt podatke, a sve u svrhu dokazivanja smanjenja prihoda kućanstva i opravdanosti moratorija kako bi se on odobrio zbog Covid-19 pandemije?

Zapošljavanje ravnatelja dječjeg vrtića

Vi pitate - mi odgovaramo

Dječji vrtić je osnovan u pravnoj formi javne ustanove. Ravnatelj je podnio ostavku pa je potrebno raspisati natječaj, provesti postupak i zaposliti novog ravnatelja. Odnose li se uvjeti propisani člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i na zapošljavanje ravnatelja i, ako da, na koji se način u postupku zapošljavanja dokazuju okolnosti propisane navedenom odredbom Zakona?

Prestanak državne službe radi promjene zdravstvenog stanja službenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li državnom službeniku, koji zbog zdravstvenih razloga više ne može uspješno obavljati poslove svoga radnog mjesta, služba prestati osobno uvjetovanim otkazom?

Filteri