Informator broj 6647 od 02. listopada 2020.

UVODNIK

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

Hrvatski sabor izglasao je 11. rujna 2020. željno očekivani Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Nar. nov., br. 102/20). Normativno gledajući, Zakon predstavlja vrlo dobar pravni okvir za ostvarenje svrhe, odnosno cilja Zakona - postupnu, ali brzu obnovu oštećenih i uklanjanje uništenih zgrada. Prikaz i analizu Zakona u ovom članku donosi Josip Bienenfeld, dipl. iur.
Autor: Josip Bienenfeld, dipl. iur.

Sadržaj

BREXIT – posljedice na području građanskog pravosuđa i međunarodnog privatnog prava
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Ujedinjeno Kraljevstvo od 1. veljače 2020. više nije država članica Europske unije, već je postala treća država, a do 31. prosinca 2020. predviđeno je prijelazno razdoblje u kojem se i dalje u cijelosti primjenjuje pravo EU. U ovom članku obrađujemo Obavijest sudionicima u odnosu na područje građanskog pravosuđa i međunarodnog privatnog prava od 27. kolovoza 2020., koju je izdala Europska unija te nastojimo baciti svjetlo na posljedice Brexita u tom području te izazove koje one donose.  

Upis podružnice ustanove u sudski registar
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Ustanove su vrsta pravnih osoba u hrvatskom pravnom sustavu koje se osnivaju za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa, sukladno posebnom zakonu. Pritom, ustanova može djelovati i kroz podružnice, ustrojbene dijelove ustanove bez pravne osobnosti. Autor analizira ulogu podružnice u djelovanju ustanove i pojašnjava na koji se način podružnica ustanove upisuje u sudski registar.

Vremeplov: Austrougarska aneksija Bosne i Hercegovine – 6. listopada 1908.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Austrougarska okupacija i uprava nad Bosnom i Hercegovinom na temelju Berlinskog ugovora od 13. srpnja 1878.,[1] završila je njezinom aneksijom u Austro-Ugarsku Monarhiju, koju je car Franjo Josip I. proglasio 6. listopada 1908. iz Budimpešte.

Abecedarij upravnog postupka: Odustanak od zahtjeva i obustava postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 47. st. 1. i st. 2. ZUP-a

Profesionalna odgovornost i mogućnosti njezina osiguranja od odgovornosti
Autor: Berislav Matijević

Stručni članak

U ovom članku prikazujemo povezanost instituta odgovornosti za štetu i instituta osiguranja od odgovornosti s pojmom profesionalne odgovornosti, inicijalno najprije o odnosu odgovornosti za štetu i osiguranje od odgovornosti. Specificum profesionalne odgovornosti je štetna radnja - profesionalni propust, koji se može manifestirati i kao povreda ugovorne obveze i/ili kao povreda izvanugovorne obveze, o čemu više u nastavku.

Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Prekograničnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje radnik kojeg je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na rad, stručno usavršavanje odnosno obrazovanje u inozemstvo. Također, pravo na prekograničnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju i članovi obitelji koji su u pratnji upućenog radnika, pa stoga autorica u članku pojašnjava uvjete i načine ostvarenja toga prava.

Još jedna promjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Epidemija bolesti COVID-19 rezultirala je još jednom promjenom Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Novost koja proizlazi iz Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 103/20) jest da se laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti koje poslodavac podmiruje za radnika, ne smatra plaćom u naravi radnika. Također, produljen je i rok za obračunski uvoz dobara u smislu poreza na dodanu vrijednost. Više pojedinosti autor donosi u nastavku.

NEMO POTEST PLUS IURIS TRANSFERRE IN ALIUM, QUAM SIBI IPSI COMPETERE DIGNOSCATUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Načelo sadržano u navedenoj izreci već je prisutno u jednom fragmentu znamenitog klasičnog pravnika Ulpijana (Ulpianus) (Digesta 50, 17, 54).

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom
Autor: Josip Bienenfeld

Stručni članak

Hrvatski sabor izglasao je 11. rujna 2020. željno očekivani Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Nar. nov., br. 102/20). Normativno gledajući, Zakon predstavlja vrlo dobar pravni okvir za ostvarenje svrhe, odnosno cilja Zakona - postupnu, ali brzu obnovu oštećenih i uklanjanje uništenih zgrada. Prikaz i analizu Zakona u ovom članku donosi Josip Bienenfeld, dipl. iur.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe - ovlaštenje za podnošenje ustavne tužbe (locus standi)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Veleučilište nije ovlašteno za podnošenje ustavne tužbe u okolnostima kada svoju djelatnost obavlja kao javnu službu, a osnivač mu je Republika Hrvatska, koja imenuje dio članova njegova upravljačkog tijela i daje mu suglasnost za obavljanje određenih poslova te dijelom financira veleučilište i odgovara za njegove obveze

Parnični postupak – troškovi postupka – odvjetnički troškovi – osnovica za obračun
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naknada odvjetniku za njegovo pravno zastupanje u postupku izvlaštenja određuje se prema visini priznate naknade za izvlaštene nekretnine (utvrđene rješenjem o izvlaštenju)

Obvezno pravo – naknada štete – zastara – početak roka zastarijevanja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za početak tijeka zastare, uz saznanje za samu štetu i osobe koje su štetu počinile, odlučno je i saznanje opsega i visine štete

Zakon o žigu – pravo na žig – opoziv žiga zbog neuporabe
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stvarna uporaba žiga podrazumijeva uporabu koja nije samo formalna (simbolična) i ne služi samo očuvanju prava koja proizlaze iz žiga

D. protiv Francuske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nemogućnost biološke majke djeteta da upiše svoje majčinstvo u maticu rođenih jer je dijete rođeno u inozemstvu putem surogat majke, ne predstavlja povredu prava na privatni i obiteljski život ako se ta veza može ozakoniti putem drugih instrumenata kao što je posvojenje

Početak tijeka roka za odjavu radnika u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako postupiti u slučaju kada odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu poslodavac radniku dostavi poštom, a povratnicu, iz koje je vidljivo kada je radnik zaprimio odluku o otkazu, primi nakon proteka roka od 24 sata, u kojem je dužan odjaviti radnika s mirovinskog osiguranja?

Potpore za očuvanje radnih mjesta – zaštićeni račun i izuzimanje od ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Vlasnik sam j.d.o.o.-a, u kojem sam i jedini zaposleni i od veljače nemam nikakve prihode jer su svi projekti na kojima sam suradnik otkazani. Jedini izvor prihoda trenutačno mi je Potpora za očuvanje radnih mjesta, od koje si isplaćujem plaću. Prije mjesec dana banka je aktivirala zadužnicu za kredit u kojemu je moj j.d.o.o. bio sudužnik te je račun trenutačno u blokadi. Prijavio sam se na novi paket mjera Rujan – Prosinac, a iz HZZ-a su me tražili broj zaštićenog računa j.d.o.o.-a na koji ću primiti sredstva. U banci ne žele otvoriti zaštićeni račun za tu svrhu, jer poslovna odluka banke je da ne otvara račune izuzete od ovrhe. Je li banka u pravu?

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja od 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Hoće li fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja od 2021. biti nužna i ako se plaćanje obavlja SMS porukom?

Izvršenje presude od čelnika javnopravnog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

U smislu odredbe članka 81. st. 8. Zakona o upravnim sporovima, što se smatra opravdanim razlozima za nepostupanje čelnika tijela po presudi upravnog suda?

Naknada za obavljanje javne dužnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Zamjenik gradonačelnika na izborima je osvojio i mandat zastupnika u Hrvatskom saboru. Dužnost zamjenika gradonačelnika dužnosnik obavlja volonterski, ali Grad mu isplaćuje naknadu propisanu općim aktom. S obzirom na to da će kao dužnosnik u Hrvatskom saboru, za vrijeme trajanja svojega mandata saborskog zastupnika dobivati plaću, može li tijekom obnašanja mandata saborskog zastupnika Grad nastaviti dužnosniku isplaćivati naknadu za volontersko obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika?

Filteri