Informator broj 6656 od 07. prosinca 2020.

UVODNIK

Ukidanje Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom

S obzirom na činjenicu da je Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno, Odlukom br. U-I-3678/2017 i dr. od 3. studenoga 2020., ukinuo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Nar. nov., br. 72/17), u ovom članku dr. sc. Robert Peček daje prikaz te Odluke, osvrće se na ukinuti Zakon te mogućnosti koje nakon te Odluke u pravnom sustavu Republike Hrvatske još ostaju dužnicima tih ugovora.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Ukidanje Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom
Autor: Robert Peček

Stručni članak

S obzirom na činjenicu da je Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno, Odlukom br. U-I-3678/2017 i dr. od 3. studenoga 2020., ukinuo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Nar. nov., br. 72/17), u ovom članku dr. sc. Robert Peček daje prikaz te Odluke, osvrće se na ukinuti Zakon te mogućnosti koje nakon te Odluke u pravnom sustavu Republike Hrvatske još ostaju dužnicima tih ugovora.

SINE CULPA, NISI SUBSIT CAUSA, NON EST ALIQUIS PUNIENDUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Regula sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus formulirana je u srednjovjekovnom kanonskom pravu, preciznije rečeno, u zbirci kanonskog prava Liber Sextus (5, 13, 23), pape Bonifacija VIII. iz 1298. godine, postavši time pravno načelo.

Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Društvene, gospodarske i tehnološke promjene koje su se na globalnoj i nacionalnoj razini dogodile s početkom novog tisućljeća znatno su utjecale i na knjižnično poslovanje pa je knjižnica preuzela i neke nove društvene uloge u kulturi, informiranju, obrazovanju i potpori društvenoj integraciji, društvenoj koheziji i društvenom uključivanju. Na tom tragu u Republici Hrvatskoj je 2019. donesen Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Autor podsjeća na važne odredbe toga Zakona i pojašnjava način upisa u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu.

Praksa europskih sudova kod diskriminacije i uznemiravanja
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Osim domaćih pravnih izvora i sudske prakse u postupcima za zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja, na umu treba imati i praksu europskih sudova odnosno pravne izvore koje ti sudovi u rješavanju tih postupaka primjenjuju. Također, u radnim su sporovima od odlučnog značenja stajališta Europskog suda za ljudska prava, kao i Suda Europske unije, pa pravne izvore, stajališta i odluke europskih sudova obrađujemo u nastavku.

Obveze revizora u svezi s inventurom zaliha
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Zalihe su nerijetko važna stavka financijskih izvještaja pa revizor prilikom provođenja revizije mora svoje postupke planirati na način koji će mu omogućiti prikupljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza vezanih uz zalihe. Također, revizor mora provjeriti određene tvrdnje vezane uz stanje zaliha na kraju razdoblja, kao što su postojanje i potpunost. U članku autorica razmatra specifičnosti revizije završnog stanja zaliha, s naglaskom na obveze revizora.  

Izlazak iz sustava PDV-a u 2021.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno. U nastavku donosimo podsjetnik na osnovna pravila i rokove izlaska iz sustava PDV-a, a izlazak iz sustava PDV-a ovisi upravo o tome je li porezni obveznik ušao u sustav po sili zakona ili dobrovoljno.  

Stupanje na snagu propisa, akata poslovanja i općih akata te obveza objave u službenom glasilu
Autor: Vinkica Duvnjak

Stručni članak

Predmet analize u ovom članku su pojedine vrste općenormativnih akata prema njihovoj pravnoj prirodi te normativni izričaj završnih odredaba o stupanju na snagu propisa, akata poslovanja i općih akata. Dio analize je i ustavna obveza objave propisa i akata u službenom glasilu prije njihova stupanja na snagu. Izneseni su i neki primjeri ispravnog pisanja završnih odredaba o stupanju na snagu propisa.

Vremeplov: Deklaracija o nezavisnosti Finske – 6. prosinca 1917.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Povijest Finske, zemlje na sjeveru Europe, obilježena je dominacijom Švedske, koja je njome vladala sve do Finskog rata (1808.-1809.), koji se vodio između Kraljevstva Švedske i Ruskog Carstva.

Abecedarij upravnog postupka: Naknadno priznavanje položaja stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 53. ZUP-a

Zabrana zlostavljanja - uvjeti u zatvoru (prekid izdržavanja kazne zatvora)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ozbiljnost zdravstvenog stanja osobe lišene slobode nije nespojiva s uvjetima boravka u zatvoru i ne dovodi do povrede jamstava iz članaka 23. i 25. Ustava i članka 3. Konvencije ako joj je u zatvoru pružena odgovarajuća medicinska skrb koja po potrebi uključuje i pregled liječnika specijalista, a odbijanje zahtjeva za prekidom izdržavanja kazne zatvora je utemeljeno na liječničkim nalazima i mišljenjima.

Ovršni postupak - protuovrha - rok
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Subjektivni rok za podnošenje prijedloga za protuovrhu od tri mjeseca iz odredbe čl. 62. st. 5. Ovršnog zakona počinje teći dostavom ovršeniku pravomoćnog rješenja kojim je ukinuta klauzula pravomoćnosti i ovršnosti

Parnični postupak - nadležnost - apsolutna nadležnost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

O zahtjevu za isplatu novčanog iznosa prema vjerskoj zajednici s osnove službe vjerskog službenika (svećenika), nadležan je sud u Republici Hrvatskoj

Procesno pravo – nastavak parničnog postupka nakon prekida zbog brisanja pravne osobe iz sudskog registra
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postupak koji je prekinut zbog brisanja pravne osobe iz sudskog registra, može se nastaviti kad stečajni upravitelj ili pravni sljednici pravne osobe preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učine. U suprotnom, sud će prijedlog za nastavak postupka odbaciti kao nedopušten

Navalnyy i Gunko protiv Rusije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je vođa oporbe bio izložen ponižavajućem postupanju policije, koja je prekinula oporbeni protestni skup te uhitila sudionike toga skupa, pritom primjenjujući prekomjernu fizičku silu

Duljina otkaznog roka kada radnik napuni dodatnu godinu rada tijekom njegovog korištenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je dobio poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, s utvrđenim pravom na otkazni rok od dva mjeseca za devet godina neprekidnog rada kod poslodavca. Tijekom korištenja otkaznog roka navršio je i desetu godinu neprekidnog rada kod istog poslodavca. Ima li radnik, budući da otkazni rok još nije istekao, pravo na dulji otkazni rok za tu, desetu godinu rada, jer prema Zakonu o radu za deset godina neprekidnog rada radnik ima pravo na dva mjeseca i dva tjedna otkaznog roka?

Minimalna plaća radnika za 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko iznosi najniža bruto odnosno neto minimalna plaća radnika za rad u punom radnom vremenu za 2021.?

Obveza ishođenja EORI broja

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li fizičke osobe s nastanom u Republici Hrvatskoj dužne zatražiti EORI broj kada uvoze robu za svoje osobne potrebe?

Izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove i prednost pri zapošljavanju branitelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Imaju li branitelji prednost pri izboru i imenovanju ravnatelja javnih ustanova, temeljem javnog natječaja?

Novi pravilnik o unutarnjem redu u jedinici samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je donio novi pravilnik o unutarnjem redu svojih upravnih tijela. Može li službenik žalbom protiv prvostupanjskog rješenja o rasporedu na radno mjesto, a kasnije i u upravnom sporu u toj vrsti predmeta, osporavati nesvrhovitost pravilnikom provedenih promjena u strukturi radnih mjesta i opisu njihovih poslova?

Besplatno ustupanje poslovnog prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina želi svojem dječjem vrtiću omogućiti besplatno korištenje općinskog poslovnog prostora u kojem će dječji vrtić raditi, ili želi omogućiti korištenje toga poslovnog prostora po simboličnoj cijeni. S obzirom na to da je riječ o dječjem vrtiću koji je osnovala Općina za potrebe građana na svojem području, je li opisano raspolaganje dopušteno?

Filteri