Informator broj 6653 od 16. studenog 2020.

UVODNIK

Radni odnosi u okolnostima COVID-19

U organizaciji Novog informatora, 22. listopada 2020., održan je webinar na temu »Radni odnosi u okolnostima COVID-19«, na kojem je predavačica bila Sanja Krasnec, odvjetnica iz Zagreba. Na webinaru su postavljena brojna pitanja te su poslodavci zatražili sugestije za svrhovito i zakonito postupanje u aktualnim okolnostima proglašene pandemije bolesti COVID-19. Stoga smo za naše čitatelje priredili odgovore na najčešća pitanja s tog webinara.
Autor: Biljana Barjaktar, dipl. iur., Marijana Petković, dipl. iur., Mladen Ivanović dipl. iur.

Sadržaj

Radni odnosi u okolnostima COVID-19
Autori: Biljana Barjaktar Mladen Ivanović Marijana Petković

Stručni članak

U organizaciji Novog informatora, 22. listopada 2020., održan je webinar na temu »Radni odnosi u okolnostima COVID-19«, na kojem je predavačica bila Sanja Krasnec, odvjetnica iz Zagreba. Na webinaru su postavljena brojna pitanja te su poslodavci zatražili sugestije za svrhovito i zakonito postupanje u aktualnim okolnostima proglašene pandemije bolesti COVID-19. Stoga smo za naše čitatelje priredili odgovore na najčešća pitanja s tog webinara.

GENERI PER SPECIEM DEROGATUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Opće načelo prava već je postojalo u klasičnom rimskom pravu, u obliku znamenite izreke lex specialis derogat legi generali, formulirane na temelju fragmenata klasičnog pravnika Papinijana (Papinianus) (Digesta 48, 19, 41 i 50, 17, 18).

Može li DKOM postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije?
Autori: Dejan Bodul Darko Bodul

Stručni članak

Nacionalno tijelo koje vodi postupak u kojemu je potrebno primijeniti europsko pravo može zatražiti od Suda EU da odluči o prethodnom pitanju. Putem prethodnog pitanja ili prethodnog postupka Sud EU pomaže nacionalnim sudovima/ tribunalima u njihovoj svakodnevnoj primjeni prava EU. Sud EU uzet će u razmatranje prethodno  pitanje samo ako utvrdi da tijelo koje postavlja pitanje ima status suda/tribunala. Na tom tragu, polazeći od općih kriterija za priznavanje statusa suda ili tribunala koji su proklamirani u odlukama Suda EU, ali i ECHR-a, autori analiziraju ima li DKOM takav status.

Obveza izrade ponude i uporabe hrvatskog jezika u postupcima javne nabave
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) propisuje obveznu uporabu hrvatskog jezika u postupcima javne nabave. Jezik na kojem je ponuda izrađena i obveza prijevoda na hrvatski jezik, kao problem često se pojavljuje u postupcima javne nabave u kojima kao ponuditelji sudjeluju inozemni gospodarski subjekti. Taj Zakon nalaže uporabu hrvatskog jezika i u žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta: DKOM), stoga autor u članku pojašnjava regulativu iz područja javne nabave koja se odnosi na pravila izrade ponude i uporabe hrvatskog jazika u postupcima javne nabave.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2020.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2020. najkasnije do 31. prosinca 2020. zakonska je obveza svakog poslodavca u svim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito, kako bi na temelju toga godišnjeg obračuna radnik ostvario razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza i prireza. Na taj način radnik ostvaruje pravo na brži povrat preplaćenog poreza, pri čemu nije potrebno čekati godišnji obračun koji će u posebnom postupku provoditi Porezna uprava tijekom 2021. U kojim sve slučajevima poslodavac to mora učiniti i kako izravnati poreznu osnovicu i poreznu obvezu, autorica piše u ovom članku.

Svrsishodna delegacija u kaznenom postupku
Autor: Sandra Kantolić

Stručni članak

U članku razmatramo specifičnosti svrsishodne (svrhovite) delegacije u kaznenom postupku, kao posebnu vrstu prenošenja nadležnosti, kao i sudsku praksu koja ukazuje na postupanje sudova kada je navedena vrsta delegacije u pitanju.

Vremeplov: Zlatna bula Bele IV. – 16. studenoga 1242.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 16. studenoga 1242., neposredno nakon provale Tatara na području Slavonije, ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Arpadović izdao je u Virovitici povelju - Zlatnu bulu kojom je Gradec postao slobodni kraljevski grad.

Abecedarij upravnog postupka: Ispitni postupak
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 51. ZUP-a

Veljković - Jukić protiv Švicarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

S obzirom na ozbiljnost osude za kazneno djelo trgovine drogom i činjenicu da su se podnositeljica zahtjeva i članovi njezine obitelji bez većih teškoća mogli integrirati u jednu od zemalja koje je predlagao Savezni vrhovni sud, Švicarska nije prekoračila slobodu procjene (margin of appreciation)

Kazneni postupak – pretpostavke za odlučivanje na temelju članaka 62. i 63. Ustavnog zakona
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rješenje o odbijanju prijedloga za izdvajanje iz spisa određenih dokaza kao nezakonitih jer je u njihovu prikupljanju sudjelovao zamjenik državnog odvjetnika koji navodno ne ispunjava propisane uvjete za raspored u USKOK, nije pojedinačni akt iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona pa ne može biti ni predmet ocjene na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona

Obiteljsko pravo - uzdržavanje bračnog druga
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza uzdržavanja bračnog druga može trajati do godine dana, ovisno o trajanju braka i o mogućnostima da tužitelj u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život, a može se produljiti, pri čemu je potrebno podnijeti tužbu za produljenje takve obveze, koja se može podnijeti do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno

Svojstvo osiguranika HZMO-a kod samozaposlenih roditelja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za vrijeme privremene obustave obavljanja odvjetničke djelatnosti radi korištenja dopusta do treće godine djetetova života, prestaje i svojstvo odvjetnika kao osiguranika HZMO- a te ima pravo na mirovanje radnog odnosa kao i pravo na naknadu plaće, bez obzira na to što je riječ o slobodnoj djelatnosti i što je i dalje upisan u Imenik odvjetnika

Obvezno pravo – razlike u pobijanju dužnikovih pravnih radnji na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima i Stečajnog zakona
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kod instituta pobijanja dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja, pobojna radnja gubi svoj učinak samo u odnosu na tužitelja i time mu omogućuje namirenje samo njegova potraživanja, dok pobojna pravna radnja u povodu stečaja gubi pravni učinak u odnosu na stečajnu masu te je protivna strana dužna u stečajnu masu vratiti sve imovinske koristi koje je stekla na osnovi nje

Kazneno pravo - izricanje sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja
Sud: Županijski sud Zadar

SENTENCE

Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja iz članka 68. st. 1. KZ/11 ne može se izreći za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora manja od jedne godine

Naplata naknade za radove na groblju

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina treba izraditi novu odluku o grobljima. Od susjednih jedinica lokalne samouprave doznali smo da mnoge od njih, uz zakonom propisane naknade, naplaćuju i naknadu za izvođenje radova na grobnom mjestu. Je li propisivanje takve naknade zakonito?

O pisanju kratica akademskih naziva i akademskih stupnjeva

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li, prema mjerodavnim pravnim normama, ispravno pisati „mag.iur.“ (bez razmaka) ili „mag. iur.“ (s razmakom), odnosno „Dr.sc.“ (velikim prvim slovom) ili „dr. sc.“ (malim prvim slovom)? Naime, u službenom i neformalnom komuniciranju glede toga postoje velike razlike. Stoga molimo da nam predstavite odredbe mjerodavnih propisa na području akademskih i stručnih naziva te znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, kao i opća jezična pravila.

Troškovi izobrazbe i edukacije u neprofitnim organizacijama

Vi pitate - mi odgovaramo

Možemo li kao neprofitna organizacija neoporezivo pokriti troškove izobrazbe ili edukacije našim članovima koji su od važnosti za obavljanje naše djelatnosti, ali nisu naši zaposlenici?

Poništenje odluke o izboru zaposlenika u javnoj ustanovi sudskim putem

Vi pitate - mi odgovaramo

U javnoj ustanovi proveden je natječaj za zapošljavanje na administrativnim poslovima. Nakon provedbe natječajnog postupka donesena je odluka o izboru osobe s kojom je sklopljen ugovor o radu. Jedna nezadovoljna kandidatkinja želi podnijeti tužbu sudu radi poništenja odluke o izboru. Je li ta tužba dopuštena?

Rok za uplatu jamčevine radi sudjelovanja u elektroničkoj javnoj dražbi

Vi pitate - mi odgovaramo

Dao sam nalog za uplatu jamčevine za sudjelovanje u javnoj dražbi posljednji dan roka određenog u objavi poziva za sudjelovanje. Pretpostavljam da će trebati nekoliko dana da se provede uplata, pa me zanima može li to biti zapreka mojem sudjelovanju na javnoj dražbi?

Filteri