Informator broj 6609 od 13. siječnja 2020.

UVODNIK

Mirjan Damaška:
»U pravu sam postigao mnogo više u Americi nego što bih postigao da sam ostao u domovini, no bio bih sretniji da sam ostao u Hrvatskoj!«

Hrvatsko proljeće i njegov slom donijeli su prekretnicu u život mnogih hrvatskih intelektualaca, kako onih u domovini, tako i onih koji su je zbog poznatih okolnosti morali napustiti. Mirjanu Damaški posrećilo se da je nakon sloma Hrvatskog proljeća kao sveučilišni profesor na Pravnome fakultetu u Zagrebu promijenio svoje radno mjesto i našao se na pennsylvanijskom sveučilištu u Philadelphiji. Povodom nedavnog izlaska svoje knjige sjećanja »Domovina«, prof. Damaška u razgovoru za Informator govori o toj emotivnoj autobiografiji koja prikazuje život prvorazrednoga hrvatskog, europskog i svjetskog pravnog znanstvenika, istraživača, učitelja i pisca koji se u zrelim godinama zaputio daleko od domovine iako je cijeli život ostao s njom. U njoj je pokazao kako je stvaranje uspješne nacionalne i svjetske znanstvene karijere često tegobno i samotno putovanje. Istodobno, knjiga prof. Damaške pokazuje kako vrhunska svjetska afirmacija i status u svjetskoj akademskoj zajednici u čovjeku s integritetom i čvrstim moralnim načelima ne mogu uništiti nadahnuće domoljublja.

Sadržaj

Mirjan Damaška: »U pravu sam postigao mnogo više u Americi nego što bih postigao da sam ostao u domovini, no bio bih sretniji da sam ostao u Hrvatskoj!«
Autor: Novi informator

Stručni članak

Hrvatsko proljeće i njegov slom donijeli su prekretnicu u život mnogih hrvatskih intelektualaca, kako onih u domovini, tako i onih koji su je zbog poznatih okolnosti morali napustiti. Mirjanu Damaški posrećilo se da je nakon sloma Hrvatskog proljeća kao sveučilišni profesor na Pravnome fakultetu u Zagrebu promijenio svoje radno mjesto i našao se na pennsylvanijskom sveučilištu u Philadelphiji. Povodom nedavnog izlaska svoje knjige sjećanja »Domovina«, prof. Damaška u razgovoru za Informator govori o toj emotivnoj autobiografiji koja prikazuje život prvorazrednoga hrvatskog, europskog i svjetskog pravnog znanstvenika, istraživača, učitelja i pisca koji se u zrelim godinama zaputio daleko od domovine iako je cijeli život ostao s njom. U njoj je pokazao kako je stvaranje uspješne nacionalne i svjetske znanstvene karijere često tegobno i samotno putovanje. Istodobno, knjiga prof. Damaške pokazuje kako vrhunska svjetska afirmacija i status u svjetskoj akademskoj zajednici u čovjeku s integritetom i čvrstim moralnim načelima ne mogu uništiti nadahnuće domoljublja.

Vremeplov: Otvoreno pismo Emila Zole francuskom predsjedniku, 13. siječnja 1898.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U otvorenom pismu naslovljenom »J'accuse«, što u prijevodu znači »Optužujem«, objavljenom u novinama L'Aurore 13. siječnja 1898., slavni francuski pisac Emile Zola obratio se francuskom predsjedniku Felixu Faureu zbog nezakonite osude Alfreda Dreyfusa, časnika francuske vojske, na doživotni zatvor zbog špijunaže 1894.

SUPERFICIARIUS EST QUI IN ALIENO SOLO SUPERFICIEM ITA HABET, UT CERTAM PENSIONEM PRAESTET
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Rimsko uređenje superficies u velikoj je mjeri utjecalo na uređenje prava građenja u suvremenim pravnim sustavima, što se često ističe u građanskopravnoj doktrini.

Premještaj službenika nakon stjecanja više razine stručne spreme
Autor: Dragica Kemeter

Stručni članak

Kada službenik koji je zaposlen u jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave tijekom službe stekne višu razinu stručne spreme, on od poslodavca može zatražiti premještaj na radno mjesto koje odgovara stečenoj razini obrazovanja. U članku autorica pojašnjava što je sve potrebno učiniti kako bi se službenik koji je tijekom službe stekao višu razinu stručne spreme premjestio na radno mjesto koje odgovara njegovu obrazovanju i radnom iskustvu.

Stjecanje dosjelošću suvlasništva na nekretnini i vlasništva na dijelu nekretnine
Autor: Antun Šagovac

Stručni članak

U članku autor piše o problematici stjecanja prava suvlasništva na nekretnini kao i prava vlasništva na dijelu nekretnine, a na temelju dosjelosti, pri čemu razmatra (ne)mogućnost parcelacije na neizgrađenom i izgrađenom građevinskom zemljištu, kao i na poljoprivrednom te šumskom zemljištu.

Zahtjev za mirno rješenje spora i zastara tražbine
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

Na primjeru konkretnoga višefaznog parničnog slučaja te sudskih odluka koje su uslijedile, razmatramo institut specifičnoga, takozvanog obvezatnog mirenja (mandatory mediation) kakvo je ono uvedeno u hrvatski parnični postupak Zakonom potkraj 2013., kada je pokretanje parnice u kojoj je stranka Država - uvjetovano prethodnim pokušajem mirnog rješenja spora. Naglašavamo razliku između procesnoga roka za podnošenje tužbe i materijalnoga roka zastare potraživanja te dajemo (nudimo) odgovor na pitanje mogućeg saniranja preuranjenog podnošenja tužbe - protekom vremena prije odbacivanja tužbe. Posebno - ukazujemo na svrhu produljenoga zastarijevanja obveznopravnog zahtjeva (potraživanja) kada je šteta počinjena kaznenim djelom te (ne)prihvatljivost primjene toga roka u regresnom postupku protiv štetnika. Završavamo citatom - Da bi se uvođenje obvezatnog mirenja prihvatilo i smatralo opravdanim, potrebno je da iz njega proizlaze prednosti koje će nadmašiti negativne aspekte.

Komore kao posebni oblici staleških udruženja
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Komore su pravne osobe s javnim ovlastima koje zastupaju interese svojih članova i pomažu im u poslovanju, unaprjeđenju razvoja određene djelatnosti ili gospodarskog sektora, obavljaju određene javne ovlasti, podnose izvještaje te daju mišljenja i prijedloge državnim tijelima u cilju zaštite i osnaživanja svoga članstva. U članku autor prikazuje specifičnosti komora, njihovu podjelu, kao i odluke sudova kada je u pitanju ocjena ustavnosti i zakonitosti obveznog članstva u komorama.

Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Mogućnost izuzeća inspektora u poreznom nadzoru predviđeno je Općim poreznim zakonom i Zakonom o općem upravnom postupku ponajprije radi osiguranja objektivnosti u rješavanju porezne stvari. Više je mogućih razloga za izuzeće. Neki zakonom propisani razlozi određuju da se inspektor mora izuzeti od obavljanja službenih radnji u poreznom nadzoru, dok drugi, također, zakonom propisani razlozi određuju tek mogućnost izuzeća, o čemu odlučuje čelnik poreznog tijela. O tim razlozima, ali i o drugim bitnim informacijama vezanim uz problematiku izuzeća inspektora, autor piše u ovom članku.

Abecedarij upravnog postupka: Izuzeće službene osobe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 24. st. 3. toč. 1., 2., 3. i 4. ZUP-a

Obvezno pravo – zastara – postupak radi zaštite kolektivnih interesa potrošača
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pokretanjem parničnog postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača dolazi do prekida zastare na temelju članka 241. Zakona o obveznim odnosima te zastara individualnih restitucijskih zahtjeva počinje teći ispočetka tek od trenutka pravomoćnosti sudske odluke donesene u povodu te tužbe

Objektivna odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U parnici zbog naknade štete tužitelj je dužan primjenom pravila o teretu dokazivanja, dokazati postojanje štete, oštećenika, uzročnu vezu između štete i štetne radnje i protupravnost štete

Određivanje bića djela prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi se biće djela određenog prekršaja smatralo utvrđenim, moraju se jasno konkretizirati radnje odnosno propusti okrivljenih te nije dovoljno samo navesti dio zakonske odredbe koja se na to odnosi

Ovrha radi vraćanja na rad
Sud: Županijski sud

SENTENCE

Kada tijekom radnog spora radi utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza, a prije zaključenja glavne rasprave, poslodavac donese odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu te to poslodavac ne istakne u sporu radi utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza, nema mjesta zaključku da je tražbina iz presude o dopuštenosti redovitog otkaza prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao istaknuti u postupku iz kojeg potječe odluka

Baralija protiv Bosne i Hercegovine
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Činjenica da se podnositeljica zahtjeva, zbog pravne praznine u propisima koji reguliraju lokalne izbore, nije mogla kandidirati niti glasovati u Mostaru, predstavlja sustavnu diskriminaciju. Tužena država obvezna je izmijeniti postojeći ili donijeti novi zakon u roku šest mjeseci od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava

Izdavanje boravišne iskaznice – uzdržavani član obitelji

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako roditelj, koji je hrvatski državljanin, faktično uzdržava punoljetno i radno sposobno, ali nezaposleno dijete koje je završilo studij, ispunjava li dijete pretpostavku uzdržavanja za izdavanje boravišne iskaznice na temelju Zakona o strancima?

Oslobođenje od doprinosa na plaću

Vi pitate - mi odgovaramo

U ovoj godini planiramo zaposliti nekoliko osoba koje do sada nisu radile, dakle riječ je o prvom zapošljavanju, a osobe će isključivo raditi u tuzemstvu. Jesmo li u tom slučaju oslobođeni doprinosa, a ako jesmo, kojih i u kolikom trajanju?

Stjecanje bez osnove

Vi pitate - mi odgovaramo

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nakon smrti korisnika mirovine uplaćivao je i dalje mirovinu na njegov tekući račun, jer nije imao saznanja da je umro. Može li Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje tražiti povrat mirovina, koje je uplatio na tekući račun korisnika mirovine nakon njegove smrti, od banke koja vodi tekući račun?

Usluživanje tuđih poljoprivrednih proizvoda na izletištu vlastitog OPG-a

Vi pitate - mi odgovaramo

U sklopu svog OPG-a namjeravamo otvoriti izletište pa nas zanima možemo li otkupiti poljoprivredne proizvode sa susjednih OPG-ova i usluživati ih na svom izletištu?

Pravo na dom bespravnog graditelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom nadzora građevinske inspekcije utvrđeno je da sam izgradio objekt bez akta o gradnji, radi rješavanja stambenog pitanja. S obzirom na to da je rješenjem naloženo rušenje objekta u kojem moja obitelj i ja živimo i koji je naša jedina nekretnina, kakva je praksa kada je u pitanju sprječavanje rušenja objekta u upravnosudskom postupku pozivom na zaštitu prava na dom?

Porezni status nasljednika

Vi pitate - mi odgovaramo

U ostavinskom postupku nasljednik je naslijedio imovinu ostavitelja čija je vrijednost manja od visine poreznih dugova ostavitelja. Je li nasljednik u tom slučaju obvezan podmiriti ukupne dugove ostavitelja?

Filteri