Informator broj 6623 od 20. travnja 2020.

UVODNIK

Pandemija i Ustav Republike Hrvatske

U medijima, ali i na društvenim mrežama vodi se živa stručna rasprava o situaciji u kojoj se Republika Hrvatska našla zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Je li stanje u kojem se nalazimo, stanje koje nalaže primjenu članka 17. Ustava RH, podijelilo je ustavne stručnjake na one koji smatraju da je ovo upravo situacija koja se može podvesti pod pojam velikih prirodnih nepogoda i stoga dovodi do njegove primjene, i na one koji smatraju da postoji niz drugih primjenjivih ustavnih mehanizama koji priječe primjenu članka 17. Svoje mišljenje o razlozima koji govore u prilog primjene članka 17. Ustava, u članku iznosi izv.  prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, kojem je (ustavno) pitanje izvanrednih stanja predmet užeg znanstvenog interesa.
Autor: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Sadržaj

Pandemija i Ustav Republike Hrvatske
Autor: Đorđe Gardašević

Stručni članak

U medijima, ali i na društvenim mrežama vodi se živa stručna rasprava o situaciji u kojoj se Republika Hrvatska našla zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Je li stanje u kojem se nalazimo, stanje koje nalaže primjenu članka 17. Ustava RH, podijelilo je ustavne stručnjake na one koji smatraju da je ovo upravo situacija koja se može podvesti pod pojam velikih prirodnih nepogoda i stoga dovodi do njegove primjene, i na one koji smatraju da postoji niz drugih primjenjivih ustavnih mehanizama koji priječe primjenu članka 17. Svoje mišljenje o razlozima koji govore u prilog primjene članka 17. Ustava, u članku iznosi izv.  prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, kojem je (ustavno) pitanje izvanrednih stanja predmet užeg znanstvenog interesa.Autor: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

USUCAPIO EST ADIECTIO DOMINII PER CONTINUATIONEM POSSESSIONIS TEMPORIS LEGE DEFINITI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Usucapio je originarni (izvorni) način stjecanja vlasništva, jer se vlasništvo stječe bez oslona na volju i pravo dosadašnjeg vlasnika.

O primjeni socijalnih kriterija kod poslovno uvjetovanog otkaza
Autor: Sanja Krasnec

Stručni članak

Aktualni radni odnosi u vrijeme postojeće epidemije koronavirusa podrazumijevaju, nažalost, i brojne poslovno uvjetovane otkaze ugovora o radu. Naime, tamo gdje poslodavac nije više u mogućnosti svim radnicima osigurati posao i, u konačnici, plaću, znači da će nekima od njih morati otkazati ugovor o radu. Stoga u ovom članku analiziramo zakonske obveze poslodavca prilikom izjavljivanja poslovno uvjetovanog otkaza, a vezano uz primjenu socijalnih kriterija propisanih odredbom čl. 115. st. 2. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19 - u nastavku teksta: ZOR). S obzirom na nedoumice poslodavaca koje se pojavljuju u praksi, u članku posebno problematiziramo način na koji poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika prilikom izjavljivanja poslovno uvjetovanog otkaza te uvjete pod kojima poslodavac može uzeti u obzir dodatne kriterije, sve s posebnim osvrtom na sudsku praksu u kojoj se tumače relevantne odredbe.  Autorica zaključuje da si poslodavac u znatnoj mjeri može olakšati primjenu socijalnih kriterija uvođenjem dodatnih kriterija, pod uvjetom da su ti dodatni kriteriji radnicima unaprijed poznati, jasno primjenjivi i usporedivi te da njihova primjena nije dovela do zanemarivanja zakonskih kriterija.

Inicijativa izmjena zakonskih normi ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Vanja Vargec

Stručni članak

Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske uputili u siječnju 2020. Ministarstvu pravosuđa RH inicijativu kojom traže da se konačno ukine institut dosmrtnog uzdržavanja, kao jedan od, po njima, najspornijih instituta Zakona o obveznim odnosima[1], jer prema istraživanjima više od 80 posto starijih osoba koje ga potpisuju ne znaju razliku između toga ugovora i ugovora o doživotnom uzdržavanju, te stoga u trenutku potpisivanja gube svu imovinu. Stoga u ovom članku razmatramo posljedice ukidanja takvih ugovora, kao i ostale prijedloge izmjena zakonskih odredaba kojima se uređuje institut doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja.  

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

Epidemija bolesti COVID-19 i mjere za obuzdavanje njezina širenja predstavljaju znatan teret za hrvatsko gospodarstvo i stanje javnih financija. S obzirom na nastup izvanrednih okolnosti, potrebno je osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom te promijeniti planirane aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal. Stoga je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku kojom se ograničava korištenje sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, o kojoj autorica donosi više pojedinosti u nastavku.

Rad na izdvojenom mjestu rada
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 i donesenih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mnogo je poslodavaca, i u privatnom i u javnom sektoru, sa svojim zaposlenicima dogovorilo rad od kuće. Budući da je riječ o načinu rada koji je u Republici Hrvatskoj bio rijedak, a odjednom je postao uobičajen i prevladavajući, otvorio se niz pitanja vezanih uz prava i obveze poslodavaca i radnika u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada. Autorica nas vodi kroz propise koji uređuju taj način rada i pojašnjava doseg prava i obveza poslodavaca i radnika.

Vremeplov: Bolivijski proces o odgovornosti (vojnog diktatora) Luisa Garcije Meze i njegovih suradnika – 21. travnja 1993.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Državni udari u zemljama Latinske Amerike nisu rijetkost. Između 1900. i 2006. u 162 državna udara[1] mijenjane su političke sudbine njenih država.  

Abecedarij upravnog postupka: Zastupanje stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 33. st. 1. i 4. ZUP-a

Crnković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je zahtjev podnositelja koji se odnosio na navodnu povredu pozitivne obveze države da provede učinkovitu istragu kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika nedopušten, jer nije podnesen u roku šest mjeseci, koji je propisan Konvencijom

Radno pravo – naknada štete – odgovornost poslodavca – visina štete
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Radnik koji je pretrpio štetu za koju je odgovoran poslodavac, ima pravo na naknadu razlike plaće u bruto iznosu, jer se tek isplatom navedenog punog iznosa ostvaruje pravo na naknadu štete

Porez na promet nekretnina prigodom nasljeđivanja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Predmet oporezivanja kod poreza na promet nekretnina je svako stjecanje nekretnine, pa tako i stjecanje nasljeđivanjem. Pritom je nadležno porezno tijelo dužno postupati po pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju te određivanje veličine ostavinske mase nije u nadležnosti poreznog tijela, nego ostavinskog suda, ali porezno tijelo samo procjenjuje vrijednost naslijeđenih nekretnina

Obvezno pravo – trgovački ugovor – plaćanje dnevne parkirne karte
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Trgovačko društvo ovlašteno nadzirati parkiranje vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno i trgovačko društvo korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koje ne posjeduje valjanu parkiranu kartu, ugovaraju trgovačkim ugovorom plaćanje dnevne parkirne karte

Remećenje javnog reda i mira
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršaj remećenja javnog reda i mira sastoji se od poduzimanja bilo kojeg ponašanja koje se može ocijeniti kao nepristojno, a koje je svojom kvalitetom jednako radnjama koje se u zakonskom opisu prekršaja primjerice navode: tuča, svađa, vika. »Verbalni napad« ne predstavlja radnju izvršenja zakonskog opisa ovog prekršaja

Otkaz ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li ova situacija s koronavirusom opravdan razlog da se radnicima otkaže ugovor o radu?

Širenje i prenošenje zarazne bolesti

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li kaznena odgovornost osobe koja zna da je zaražena koronavirusom, pa krši mjere samoizolacije tako da ulazi u objekte u kojima se nalaze veće grupe ljudi i stupa u socijalni kontakt?

Prava radnika koji su radili na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

Vi pitate - mi odgovaramo

Zbog prirode posla, neki naši radnici radili su na dan Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka. Kakva prava zbog rada u te dane imaju u smislu plaće?

Dostava u upravnom postupku u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom postupku koji vodimo pokušali smo stranci, putem Hrvatske pošte d.d., dostaviti akt za koji je zakonom propisana osobna dostava, preporučenom pošiljkom uz dostavnicu. Dostavnica nam je vraćena, ali je na njoj, umjesto potpisa primatelja, na mjestu predviđenom za potpis, istaknut rukom napisan tekst „COVID19“. Možemo li u opisanom slučaju smatrati da je dostava uredna? Ako ne, na koji način možemo obaviti urednu dostavu?

Darovanje u humanitarne svrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Djelatnici trgovačkog društva žele darovati određenu svotu novca udruzi koja je pokrenula humanitarnu akciju za kupnju respiratora i zaštitne opreme zbog epidemije COVID-19. Postoji li mogućnost poreznih olakšica temeljem danog darovanja jer će svaki od tih radnika uplatiti određeni iznos na račun udruge?

Filteri