Informator broj 6649 od 19. listopada 2020.

UVODNIK

Naplata troškova u postupku pristupa informacijama

Na temelju ovlasti utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje donio je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Mr. sc. Ivan Šprajc analizira utvrđeni način plaćanja troškova u postupku pristupa informacijama, i ukazuje na odredbe Kriterija koje, suprotno utvrđenim pravilima, uređuju i neke postupovne odnose koji bi morali biti uređeni zakonom.
Autor: mr. sc. Ivan Šprajc

Sadržaj

Naplata troškova u postupku pristupa informacijama
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

Na temelju ovlasti utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje donio je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Mr. sc. Ivan Šprajc analizira utvrđeni način plaćanja troškova u postupku pristupa informacijama, i ukazuje na odredbe Kriterija koje, suprotno utvrđenim pravilima, uređuju i neke postupovne odnose koji bi morali biti uređeni zakonom.

NON FIRMATUR TRACTU TEMPORIS, QUOD DE IURE AB INITIO NON SUBSISTIT
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji, načelo obveznog prava prema kojemu pretpostavke za valjanost pravnog posla treba procjenjivati prema vremenu njegova nastanka.

Promjene u organizaciji radnoga vremena u sektoru cestovnog prometa
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

S obzirom na to da se u sektoru cestovnog prometa od 20. kolovoza 2020. Uredba (EU) 2020/1054 izravno primjenjuje u svim državama članicama bez prethodnog prenošenja njezinih odredaba u nacionalno zakonodavstvo, svi prijevoznici koji su obuhvaćeni njezinom primjenom dužni su prilagoditi organizaciju radnoga vremena vozača u cestovnom prometu promjenama koje donosi Uredba (EU) 2020/1054. U ovom članku autorica opisuje promjene koje u organizaciji radnoga vremena vozača u cestovnom prometu donosi nova Uredba (EU) 2020/1054.

Predugovor ili preliminar
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Institut predugovora u biti predstavlja ugovor kojim stranke preuzimaju obvezu sklapanja ugovora. U članku prezentiramo normativni okvir kojim je reguliran predugovor, a potom na primjerima iz relevantne judikature, pretežito vrhovnosudske, prezentiramo i analiziramo neka sporna pitanja koja se u kontekstu predugovora najfrekventnije odnosno najčešće javljaju u judikaturi.

Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2023.
Autori: Tea Peko Katarina Brozić Puček

Stručni članak

Uspješnost procesa izrade prijedloga proračuna u dobroj mjeri ovisi o poznavanju fiskalnih i drugih pravila. U Republici Hrvatskoj postoji znatan broj proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna pa je u praksi moguće naići na pogrešne primjere postupanja. Stoga, autorice u članku donose detaljan osvrt na Uputu za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023., ali i na neke novosti u planiranju proračuna.

Novosti u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
Autor: Baldo Hreljac

Stručni članak

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja promijenjeni su, a najvažnije promjene odnose se na podatke koje je potrebno objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje. Izmijenjene odredbe o objavljivanju u bilješkama počinju se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. ili kasnije pa u članku autor donosi sustavan pregled važnih pojedinosti.

Ocjena ustavnosti zakonskih odredaba o uskraćivanju boravka strancu radi zaštite nacionalne sigurnosti
Autor: Ante Drezga

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci i rješenju broj U-I-1007/2012 i dr. od 24. lipnja 2020. odbio zahtjeve, odnosno nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 5. st. 2. Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 66/19 i 53/20) i članka 41. Zakona o sigurnosnim provjerama (Nar. nov., br. 85/08 i 86/12). Osporavane zakonske odredbe odnose se na donošenje odluka kojima se strancu uskraćuje dozvola boravka na području Republike Hrvatske kada to zahtijevaju razlozi nacionalne sigurnosti.

Vremeplov: Ugovor iz A ix-la-Chapellea (Rat za austrijsko nasljeđe) – 18. listopada 1748.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Rat je započela Pruska (a pridružila joj se Francuska) pod izgovorom da nadvojvotkinja Marija Terezija, kći austrijskog cara Karla VI. Habsburškog, ne može preuzeti vlast jer je salijski zakonik ženama branio nasljeđivanje prijestolja.

Abecedarij upravnog postupka: Neposredno rješavanje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 48. ZUP-a

Privatnopravni spor - pravo na dom (iseljenje zaštićenog najmoprimca)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odnos vlasnika stana i zaštićenog najmoprimaca nije uređen klasičnim ugovorom privatnog prava, tj. nije riječ o odnosu u koji stranke dobrovoljno ulaze. U sporovima između vlasnika i zaštićenog najmoprimca sudovi su stoga dužni ocijeniti razmjernost i nužnost mjere iseljenja najmoprimca, kao mjere miješanja u njegovo pravo na dom, ako je u konkretnom postupku istaknut taj prigovor

Radno pravo – otkaz ugovora o radu – prokurist
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prokurist nije, prema propisu o trgovačkim društvima, ovlašten voditi poslove poslodavca, već je opunomoćenik trgovačkog društva s ograničenim ovlastima, pa se na njegov otkaz ugovora o radu ne primjenjuju odredbe članka 4. st. 3. i 4. Zakona o radu, već kogentne odredbe članaka 112. i 115. toga Zakona

Poziv tuženiku na davanje odgovora na tužbu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Navođenje u pozivu za davanje odgovora na tužbu da se neće održati pripremno ročište ako bude udovoljeno uvjetima za donošenje presude zbog ogluhe, nije upozorenje tuženiku na pravne posljedice nedavanja odgovora na tužbu

Uredba o metodologijama vještačenja – sudsko medicinsko vještačenje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za usvajanje dokaznog prijedloga o provođenju sudskog medicinskog vještačenja tužitelj treba učiniti vjerojatnim da činjenično stanje glede odlučne medicinske činjenice nije pravilno utvrđeno u upravnom postupku

XZ protiv Ibercaja Banco SA
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Potrošač se može odreći isticanja nepoštenosti odredbe u okviru ugovora o obnovi kojim se odriče učinaka do kojih bi dovelo proglašavanje te odredbe nepoštenom, pod uvjetom da je to odricanje rezultat slobodnog i informiranog pristanka. Okolnost da je osoba XZ prije potpisivanja ugovora o obnovi u rukom pisanoj napomeni izjavila da shvaća mehanizam odredbe »o najnižoj kamatnoj stopi«, ne dovodi sama po sebi do zaključka da se o toj odredbi pojedinačno pregovaralo i da je potrošač doista mogao utjecati na njezin sadržaj.

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji je prag za obvezan ulazak i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost te ima li promjena u odnosu na nadolazeću 2021.?

Zamjenski tjedni odmor i rad na blagdan

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se određuje zamjenski tjedni odmor ako radnik na svoj redoviti dan tjednog odmora (nedjelja) mora raditi? Može li zamjenski tjedni odmor „pasti“ na blagdan koji je u tjednu iza toga?

Ostavka članova mjesnog odbora

Vi pitate - mi odgovaramo

U mjesnom odboru na području Grada, koji se sastoji od pet članova, dvoje je članova dalo ostavke. Kandidati s liste s koje je izabrano to dvoje članova mjesnog odbora odbili su stupiti na mjesto članova koji su dali ostavke. U općim aktima kojima je uređen izbor i postupanje mjesnog odbora opisana situacija nije uređena. Može li mjesni odbor, usprkos tome što mu nedostaje dvoje članova, nastaviti rad?

Pokretanje obnove upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka želi pokrenuti obnovu okončanog upravnog postupka. Treba li to učiniti prijedlogom ili zahtjevom za obnovu postupka?

Izmjene ugovora o javnoj nabavi – promjenjivost cijene ili valutna klauzula

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li izmjena ugovora o javnoj nabavi kojom se uvodi klauzula o promjenjivosti cijene ili valutna klauzula, predstavljati značajnu izmjenu ugovora o javnoj nabavi?

Filteri