Informator broj 6643 od 07. rujna 2020.

UVODNIK

Pretvara li Ustavni sud akte raspolaganja u upravne akte?

Akti kojima država raspolaže svojom imovinom, poput poljoprivrednog zemljišta, šuma, davanja investicijskih potpora za kapitalno ulaganje ili sl., oduvijek se nazivaju »akti raspolaganja«, protiv kojih nije propisana pravna zaštita. S tim u svezi, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić analizira odluku Ustavnoga suda Republike Hrvatske kojom se mijenja razumijevanje »akata raspolaganja« i utvrđuje obveza da se i kod takvih akata strankama omogući pravo na sudsku zaštitu. Riječ je o jednoj od nekoliko skorašnjih odluka kojima Ustavni sud smanjuje broj slučajeva u kojima je sudska zaštita protiv određenih akata onemogućena.
Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Sadržaj

Pretvara li Ustavni sud akte raspolaganja u upravne akte?
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Akti kojima država raspolaže svojom imovinom, poput poljoprivrednog zemljišta, šuma, davanja investicijskih potpora za kapitalno ulaganje ili sl., oduvijek se nazivaju »akti raspolaganja«, protiv kojih nije propisana pravna zaštita. S tim u svezi, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić analizira odluku Ustavnoga suda Republike Hrvatske kojom se mijenja razumijevanje »akata raspolaganja« i utvrđuje obveza da se i kod takvih akata strankama omogući pravo na sudsku zaštitu. Riječ je o jednoj od nekoliko skorašnjih odluka kojima Ustavni sud smanjuje broj slučajeva u kojima je sudska zaštita protiv određenih akata onemogućena.

CONTRACTUS EX CONVENTIONE LEGEM ACCIPERE DIGNOSCUNTUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Shvaćanje sadržano u reguli - contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur - prisutno je već u jednom fragmentu znamenitog klasičnog pravnika Ulpijana (Ulpianus) (Digesta 16, 3, 1, 6), a na upravo citiranu formulaciju regule po prvi put nailazimo u srednjovjekovnoj zbirci kanonskog prava Liber Sextus (5, 13, 85) pape Bonifacija VIII. iz 1298. godine.

Usporedan prikaz upravnog ugovora sklopljenog u redovitom postupku i u posebnim okolnostima
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Upravni ugovor koji sklapaju Porezna uprava i porezni dužnik radi obročnog namirenja poreznog duga uveden je Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 26/15) i stoji na raspolaganju od 17. ožujka 2015. O mogućnosti sklapanja upravnog ugovora radi namirenja  poreznog duga pisali smo u Informatoru u više navrata. Stoga u ovom članku autorica donosi usporedan prikaz pravila koja se odnose na redoviti postupak sklapanja i na postupak sklapanja u posebnim okolnostima, kojima se smatra događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Razlozi za podnošenje tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
Autor: Tomislav Kelemen

Stručni članak

Iako je Zakon kojim je reguliran ovršni postupak do sada doživio nekoliko izmjena i dopuna, odredbe koje se odnose na pokretanje parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom i prava ovršenika u slučaju kada je ovrha provedena prije nego što je zaključena glavna rasprava u pokrenutom parničnom postupku, nisu time bile znatnije zahvaćene. Budući da su se u praksi pojavila određena pitanja glede njihove primjene, autor u ovom članku iznosi problematiku u svezi s tim odredbama te ujedno daje pregled sudske prakse.

Pritvor, istražni zatvor i zatvaranje djece prije sudske odluke o kaznenom djelu
Autor: Lana Peto Kujundžić

Stručni članak

Prema istraživanju Ujedinjenih naroda iz 2019. o lišenju slobode djece, najmanje 410.000 djece nalazi se u pritvoru svake godine, i to u centrima ili u zatvorima. To ne uključuje milijun djece koja su uhićena po policiji. Istraživanje dokazuje tužnu činjenicu o okvirno  160.000–250.000 djece zadržane u centrima i u zatvorima u cijelom svijetu svakog dana. Prema Konvenciji o pravima djeteta,[*] pritvaranje djece trebalo bi biti zadnja mjera i trebao bi se uvijek uzeti u obzir najbolji interes djeteta prilikom odlučivanja. Danas zakonodavstva omogućuju primjenu alternativnih mjera pritvoru i restorativni način primjene prava u pojedinim zemljama u Europi i širom svijeta. No, još uvijek je prevelik broj djece lišen slobode.  

Pogreške u poslovnim knjigama i porezni nadzor (1. dio)
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Pogreške u poslovnim knjigama negativno utječu na istinitost prikazanog stanja poslovnih knjiga, financijskih izvještaja i poreznih prijava. Stoga, ako se pogreške ustanove, potrebno ih je što prije otkloniti. U ovom broju autor piše o pronalasku i otklanjanju pogrešaka u poslovnim knjigama, dok u sljedećem broju donosi pojedinosti o pogreškama u aktima poreznog nadzora te financijskim izvještajima i poreznim prijavama.

Vremeplov: Bokserski protokol – 7. rujna 1901.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Kršćanstvo u Kini pojavilo se još u 7. stoljeću, ali nije ostavilo većeg traga.

Abecedarij upravnog postupka: Spajanje i razdvajanje upravnih stvari
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 44. ZUP-a

Pravo na pristup sudu – odbačaj revizije podnesene na temelju Zakona o suzbijanju diskriminacije (promjena prakse)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Revizija se iznimno može podnijeti protiv presude donesene u drugom stupnju bez dopuštenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, u sporu u povodu tužbe za zaštitu od diskriminacije

Dostava poziva u prekršajnom postupku
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju postojanja okolnosti koje upućuju da okrivljenik, koji ima saznanja da je protiv njega u tijeku prekršajni postupak, očito izbjegava primitak poziva, poziv treba istaknuti na oglasnu ploču i protekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču, dostava poziva smatra se urednom

Ovršni postupak - Ovršna isprava - Određivanje ovrhe - Zatezne kamate
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud ne može odrediti ovrhu radi naplate zateznih kamata tekućih na dosuđenu glavnicu, ako kamate nisu dosuđene ovršnom ispravom

Zakon o upravnim sporovima – zahtjev za imenovanje privremenog upravitelja nekretninama (propuštanje donošenja pojedinačne odluke)
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postupak imenovanja prinudnog upravitelja nekretninama nije upravni postupak i o tome se ne odlučuje upravnim aktom. Stoga, ni propuštanje donošenja odluke o takvom zahtjevu ne može biti predmet upravnog spora

Procesno pravo – stvarna nadležnost – ugovaranje arbitraže – ništetnost arbitražne klauzule
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Arbitražna klauzula kojom je ugovorena strana arbitraža, ništetna je ako su obje ugovorne strane domaće pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Romić i drugi protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kada  nije propisana mogućnost ponavljanja/obnove postupka na temelju odluke ESLJP-a o prihvaćanju deklaracije o jednostranom priznanju povrede, tada Europski sud za ljudska prava ne prihvaća deklaracije o jednostranoj povredi prava iz članka 6. Konvencije.

Neovisnost tijela vještačenja u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se odluka u upravnom postupku, u mirovinsko-invalidskom predmetu, temeljiti isključivo na nalazima i mišljenjima državnih tijela vještačenja?

Ostali primici izaslanog radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji ostali primici ulaze u osnovicu za obračun doprinosa za izaslanog radnika?

Pravo na godišnji odmor u slučaju promjene poslodavaca

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako radnik u tijeku iste godine radi kod dvaju poslodavaca, s prekidom između dvaju radnih odnosa duljim od osam dana, s tim da je kod prvog poslodavca radio četiri mjeseca (1.2.-31.5.), a kod drugog poslodavca odradi šest mjeseci (15.6.-15.12), na koliko godišnjeg odmora ima pravo – na razmjeran dio, za jedanaest mjeseci rada kod obaju poslodavaca, ili na razmjeran dio, za četiri mjeseca rada kod jednog poslodavca, i jedan puni godišnji odmor, za rad kod drugog poslodavca?

Odbijanje primjene zaštitnih mjera protiv bolesti Covid-19

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na ulazu u gradsku biblioteku istaknuli smo upute i upozorenja vezana uz prevenciju zaraze koronavirusom (nužna distanca i obvezno nošenje zaštitne maske prilikom ulaska u biblioteku). Međutim, s vremena na vrijeme u biblioteku dođu i korisnici koji odbijaju nositi zaštitnu masku. Podliježe li osoba koja odbija primijeniti zaštitne mjere prekršajnoj ili nekoj drugoj odgovornosti, odnosno kojem tijelu možemo takvu osobu prijaviti?

Filteri