Informator broj 6644 od 14. rujna 2020.

UVODNIK

Zbog čega (još) nije donesena Uredba o e-privatnosti?

Jedan od zakonodavnih akata kojim se hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a bavilo za vrijeme svojega mandata bio je Prijedlog Uredbe o e-privatnosti. U članku Domagoj Maričić, dipl. iur., pojašnjava razloge dugotrajnosti zakonodavnog postupka, iznosi što je napravljeno za vrijeme hrvatskog predsjedanja i daje svoju ocjenu o tome kako će se događaji u svezi s Uredbom razvijati u budućnosti, kao i ocjenu o potrebi donošenja posebnih propisa za zaštitu osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama.
Autor: Domagoj Maričić, dipl. iur.

Sadržaj

Zbog čega (još) nije donesena Uredba o e-privatnosti?
Autor: Domagoj Maričić

Stručni članak

Jedan od zakonodavnih akata kojim se hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a bavilo za vrijeme svojega mandata bio je Prijedlog Uredbe o e-privatnosti. U članku autor pojašnjava razloge dugotrajnosti zakonodavnog postupka, iznosi što je napravljeno za vrijeme hrvatskog predsjedanja i daje svoju ocjenu o tome kako će se događaji u svezi s Uredbom razvijati u budućnosti, kao i ocjenu o potrebi donošenja posebnih propisa za zaštitu osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama.

RATIHABITIONEM RETROTRAHI ET MANDATO NON EST DUBIUM COMPARARI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Osoba za koju je posao izvršen (dominus negotii) preuzima naknadnim odobrenjem, tj. ratihabicijom, sve obveze i prava koje bi iz takvog posla nastale.

Pogreške u poslovnim knjigama i porezni nadzor
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

U Informatoru, broj 6643 od 7. rujna 2020., pisali smo o pronalasku i otklanjanju pogrešaka u poslovnim knjigama, a u ovom broju donosimo više informacija o pogreškama koje nastaju u aktima poreznog nadzora, kao i o pogreškama u financijskim izvještajima i poreznim prijavama. Također, dajemo i osvrt na sudsku praksu vezano uz pogreške u rješenjima, kao i na mišljenja Ministarstva financija – Porezne uprave glede ispravka porezne prijave.

Izbor revizora za 2020.
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Bliži se rok za izbor revizora za 2020. Naime, obveznici zakonske revizije imenuju revizorsko društvo za obavljanje zakonske revizije najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva. Ako poslovna godina završava 31. prosinca 2020., rok za odabir revizora za 2020. je 30. rujna 2020. Stoga u članku autorica donosi informacije o obvezi revizije za 2020. i drugim važnim pojedinostima.

Zabrana ponižavajućeg postupanja, poštovanje dostojanstva osobe lišene slobode i pravičnost kaznenog postupka
Autor: Gregori Graovac

Stručni članak

U kontekstu recentne Odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3760/2018 i dr. od 9. srpnja 2020., u kojoj su obrađena brojna pravna pitanja, u ovom članku bit će izložen dio tih pitanja glede kojih je Ustavni sud Republike Hrvatske izrazio važna načelna stajališta, kao što su zabrana ponižavajućeg postupanja, poštovanje dostojanstva osobe lišene slobode i pravičnost kaznenog postupka.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka prema odredbama Zakona o trgovini
Autor: Željko Kudrić

Stručni članak

Budući da je nedavno Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti između općinskog suda i Carinske uprave u svezi s prekršajnim postupkom zbog prekršaja iz Zakona o trgovini, smatramo prikladnim nešto više napisati o ovoj problematici, a posebno u svjetlu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IV-3837/2019 od 24. lipnja 2020. godine.

Pojam i važnost suparničarstva u sudskoj praksi
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

S postupovnopravnog aspekta biti stranka u postupku, tj. tužiti i biti tužen jedno je od temeljnih načela za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz odredaba građanskog materijalnog prava. Zbog toga je bitno da svi ti subjekti sudjeluju u postupku pred sudom, bilo na aktivnoj bilo na pasivnoj strani, i da se svima omogući kontradiktorno raspravljanje jer će u većini slučajeva odluka koju će sud donijeti biti jednaka prema svima, odnosno imat će pravni učinak prema njima. To je posebno važno kod suparničarstva, kod kojeg na strani tužitelja ili na strani tuženika sudjeluje više osoba koje su stranke u postupku.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Provedba Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), nakon više od šest godina od njegova stupanja na snagu, otvara pitanja u zainteresiranoj javnosti i pokazuje kako je zakonom, ili bilo kojim drugim propisom, teško predvidjeti svaku situaciju koja se može dogoditi u praksi. Stoga je u mnogo slučajeva odredbe Zakona potrebno interpretirati kako bi se one primijenile na konkretne okolnosti. U tom smislu odgovori Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavljaju nezaobilazan alat za primjenu Zakona. Napominjemo da smo u 2020., iz istog područja već objavili mišljenja navedenog Ministarstva, u Informatoru, br. 6613, 6620-6621 i 6634-6635.

Vremeplov: Švicarski Savezni ustav – 12. rujna 1848.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Zadnji sukob na tlu Švicarske Konfederacije bio je građanski rat, u povijesti poznat kao Sonderbundski rat, koji je trajao samo 27 dana (od 3. studenoga do 29. studenoga 1847.), a vodio se između konfederalne vojske i vojske Sonderbunda, posebnog saveza sedam konfederalnih katoličkih kantona.

Abecedarij upravnog postupka: Izmjena zahtjeva
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 45. ZUP-a

Neizravna diskriminacija i zaštićeni interes
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neizravnu diskriminaciju karakterizira isto postupanje s osobama u različitoj situaciji. Dakle, kod neizravne diskriminacije nije riječ o različitom postupanju, nego o istom postupanju čiji se učinci različito odražavaju na ljude s različitim značajkama. Dokazujući neizravnu diskriminaciju pojedinac mora pružiti dokaze da je kao pripadnik skupine sa zaštićenim obilježjem izložen različitim učincima ili utjecaju u usporedbi s onima bez toga obilježja

Građansko procesno pravo – nadležnost suda
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za spor o nezakonitosti odluke o razrješenju zapovjednika javne vatrogasne postrojbe nadležan je općinski sud

Obvezno pravo – zakup poslovnog prostora - oblik ugovora - konvalidacija
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku, ako su ugovorne strane ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja radi kojega je oblik propisan ne proizlazi što drugo

Kazneno postupovno pravo – stvarna nadležnost sudova
Sud: Županijski sud Osijek

SENTENCE

Prema odredbi članaka 29. st. 1. u svezi s člankom 52. Zakona o kaznenom postupku, kada je kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 154. st. 1. toč. 2. u svezi s člankom 152. st. 1. i 3. KZ/11 pokrenut prije stupanja na snagu VIII. Novele ZKP/08, dovršit će ga općinski sudovi jer je tako propisano u članku 52. prijelaznih i završnih odredaba te Novele

Parking d.o.o. protiv Sawal d.o.o, Interplastics S.R.O i Letifico d.o.o.
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Članak 18. UFEU-a i članak 47. Povelje treba tumačiti tako da im se ne protivi nacionalni propis kojim se javnim bilježnicima koji postupaju u okviru ovlasti koje su im dodijeljene u ovršnim postupcima na temelju vjerodostojne isprave, daju ovlasti da donose rješenja o ovrsi, koja se ne mogu priznati i izvršiti u drugoj državi članici.

Nepoštene odredbe Općih uvjeta pružatelja usluge

Vi pitate - mi odgovaramo

Općim uvjetima pružatelja usluge javnih telekomunikacija ugovorena je za slučaj spora, nadležnost suda u Zagrebu prema sjedištu pružatelja usluge javnih komunikacija. S obzirom na to da je pružatelj telekomunikacijskih usluga pokrenuo ovršni postupak radi neplaćanja ispostavljenog računa za telekomunikacijsku uslugu, prigovorio je nadležnosti općinskog suda kojem je javni bilježnik uputio predmet nakon prigovora na rješenje o ovrsi. Je li općinski sud dužan postupiti sukladno odredbama općih uvjeta ovrhovoditelja i oglasiti se nenadležnim iako je takvo ugovaranje nadležnosti za mene iznimno otegotno jer nemam financijskih sredstava organizirati primjereno zastupanje izvan mjesta prebivališta?

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvo je kupilo osobni automobil radi korištenja u službene svrhe. Međutim, Uprava društva razmatra odobriti radniku korištenje tog vozila za dolazak na posao i odlazak s posla. Smatra li se takvo ustupanje automobila radniku zapravo korištenjem u privatne svrhe i ako da, može li se plaća u naravi obračunati prema prijeđenoj kilometraži?

Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica i procesna legitimacija

Vi pitate - mi odgovaramo

Pokrenuo sam parnični postupak radi trpljenja upisa prava vlasništva na nekretnini, jer nemam valjanu pravnu ispravu za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Budući da je tuženik tijekom trajanja parnice otuđio svoje pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, može li samo ta činjenica biti zapreka mojem uspjehu u parnici?

Neopravdano nenošenje zaštitne maske na radnom mjestu

Vi pitate - mi odgovaramo

Što može učiniti poslodavac ako radnica, koja radi u knjižnici i u stalnom je kontaktu s korisnicima, odbija nositi zaštitnu masku za lice tijekom obavljanja posla, obrazlažući to time da nošenje zaštitne maske šteti njezinu zdravlju, a ne želi poslodavcu dostaviti potvrdu ili dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju, jer smatra da bi to bilo kršenje njezinih prava i zadiranje poslodavca u njezine osobne podatke?

Filteri