Informator broj 6638-6639 od 03. kolovoza 2020.

UVODNIK

O proširivanju nadležnosti javnih bilježnika: novo reguliranje položaja prezadužene ostavine

Pitanje svrhovitosti izmjena javnobilježničkog zakonodavstva, u kontekstu osuvremenjivanja de lege lata rješenja, iznimno je aktualno. U tom smislu, svrha je ovog članka1 doc. dr. sc. Dejana Bodula ukazati na mogućnost proširenja nadležnosti javnih bilježnika, pokušavajući usmjeriti razmišljanja o recepciji instituta stečajnog postupka nad ostavinom.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Liječnička pogreška u sportu
Autori: Blanka Kačer Bruno Zelić

Stručni članak

Birajući između mnogih aspekata sporta, u ovom smo se članku odlučili za kombinaciju prava i medicine, za ulogu liječnika u sportu, s naglaskom na moguće odgovornosti, misleći pritom na liječnike u svim mogućim vrstama i razinama sporta, uključujući i rekreaciju kao dio sporta. Istražit ćemo problem pravnog aspekta položaja liječnika u sportu, jer čak ni na tom planu stvari nisu potpuno jasne, kao i neke ključne pravne standarde, na čelu s pažnjom dobrog stručnjaka te analizirati pravni položaj liječnika u sportu, konkretno u kontekstu kako raznih razina natjecanja, tako i rekreacije, s naglaskom na moguću građanskopravnu odgovornost liječnika.

Novosti o upisu kazališnih družina organiziranih kao umjetničke organizacije u Očevidnik kazališta
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Ministrica kulture Republike Hrvatske donijela je u ožujku 2020. novi Pravilnik o očevidniku kazališta, kojim se propisuje sadržaj, način vođenja te postupak i rokovi upisa u Očevidnik kazališta. S tim u svezi, autor pojašnjava postupak upisa kazališnih družina, koje su organizirane kao umjetničke organizacije, u Očevidnik kazališta. Novosti o upisu kazališnih družina organiziranih kao umjetničke organizacije u Očevidnik kazališta

Obavljanje studentskih poslova
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Poduzetnici, pravne i fizičke osobe često za obavljanje određenih privremenih, povremenih te sezonskih poslova angažiraju studente preko ovlaštenih posrednika, u pravilu, studentskih centara. S obzirom na to da poduzetnicima nije prihvatljivo za poslove ograničenog trajanja sklapanje ugovora o radu i zapošljavanje u stalan radni odnos, puno im je jednostavnije i isplativije zapošljavati studente na studentski ugovor. To tim više što su i propisana davanja na studentske naknade znatno niža od onih propisanih za rad po ugovoru o radu. U članku autorica piše o zakonskom uređenju studentskog rada, studentskim pravima i obvezama, obvezama poslodavaca koji ih kao naručitelji zapošljavaju te o obvezama posrednika pri posredovanju u njihovu zapošljavanju.

Vremeplov: Anglo-afganistanski sporazum – 8. kolovoza 1919.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Anglo-afganistanskim sporazumom, potpisanim u gradu Rawalpindi (Pakistan) 8. kolovoza 1919., okončan je Treći anglo-afganistanski rat do kojeg je došlo zbog afganistanske invazije na tadašnju Britansku Indiju.

Abecedarij upravnog postupka: Pokretanje postupka po službenoj dužnosti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 42. st. 1. ZUP-a

EV nalozi i nova E VT aplikacija u sustavu proračuna
Autor: Tereza Draženović

Stručni članak

Autorica u tekstu pojašnjava praktičnu provedbu evidentiranja ostvarenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika državnog proračuna koji su izuzeti od uplate u državni proračun. Također, donosi pojedinosti o EVT aplikaciji, odnosno o sustavu za unos podataka, koji je u uporabi od siječnja 2020.

PRO POSSESSORE HABETUR, QUI DOLO DESIIT POSSIDERE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji nailazimo na dva izuzetka od pravila da je za reivindikaciju (rei vindicatio) pasivno legitimirana osoba koja je posjednik sporne stvari.

O proširivanju nadležnosti javnih bilježnika: novo reguliranje položaja prezadužene ostavine
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Pitanje svrhovitosti izmjena javnobilježničkog zakonodavstva, u kontekstu osuvremenjivanja de lege lata rješenja, iznimno je aktualno. U tom smislu, svrha je ovog članka[*] doc. dr. sc. Dejana Bodula ukazati na mogućnost proširenja nadležnosti javnih bilježnika, pokušavajući usmjeriti razmišljanja o recepciji instituta stečajnog postupka nad ostavinom.  

Evers protiv Njemačke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositelj zahtjeva ne može se pozivati na povredu prava na privatni i obiteljski život zbog mjere zabrane približavanja osobi s intelektualnim teškoćama, koju je prethodno spolno zlostavljao, iako je biološki otac njezina djeteta

Koulias protiv Cipra
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Činjenica da je sin predsjednika sudskog vijeća bio zaposlen u odvjetničkom društvu koje je u žalbenom postupku zastupalo suprotnu stranku, predstavlja okolnost koja izaziva objektivnu sumnju u nepristranost predsjednika vijeća

Radno pravo – naknada troškova postupka radničkog vijeća
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Iako radničko vijeće ne može imati vlastitu imovinu te radničko vijeće i njegovi članovi ne odgovaraju građanskopravno za odluke koje ono donosi, kada radničko vijeće kao stranka spora izgubi spor, dužno je suprotnoj stranci nadoknaditi troškove postupka

Kazneno pravo – obveza ispitivanja osumnjičenika prije podizanja optužnice
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je osumnjičenika ispitala policija prema odredbi članka 208.a ZKP/08, to je dostatno za podizanje optužnice jer takvo ispitivanje treba izjednačiti s radnjom ispitivanja okrivljenika kao preduvjetom za podizanje optužnice u smislu odredbe članka 341. st. 4. ZKP/08

Trgovačka društva – odgovornost člana uprave trgovačkog društva
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tužbu protiv člana uprave može podići vjerovnik društva koji ima tražbinu prema društvu, ali mu tu tražbinu društvo nije u mogućnosti podmiriti.

Prekršajni postupak – zastara – Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršajni progon za prekršaj iz članka 47. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji zastarijeva nakon tri godine od njegova počinjenja, bez obzira na to što Hrvatska radiotelevizija, kao pravna osoba s javnim ovlastima, nema pravo izdati obavezni prekršajni nalog

Pravni lijek protiv odluke o odabiru kandidata

Vi pitate - mi odgovaramo

Komunalno trgovačko društvo u stopostotnom vlasništvu Općine objavilo je javni natječaj radi zapošljavanja djelatnika. Nakon prikupljanja prijava donesena je odluka o odabiru, o kojoj su obaviješteni svi prijavljeni kandidati. Jedan od neodabranih kandidata prigovorio je zbog toga što u obavijesti nema upute o pravnom lijeku, i zamolio uputu o tome može li i kojem tijelu izjaviti žalbu protiv odluke o odabiru. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite treba li i na koji pravni lijek uputiti kandidate koji nisu odabrani na javnom natječaju. Napominjemo da je postupak zapošljavanja tek djelomično uređen općim aktima društva.

Obveze po iskorištenju COVID-19 zajma za obrtna sredstva

Vi pitate - mi odgovaramo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije odobrila je poslovnom subjektu zajam prema programu COVID-19 zajam za obrtna sredstva, a u svrhu održavanja dodatne likvidnosti i očuvanja radnih mjesta. Koje su obveze poslovnog subjekta po iskorištenju zajma?

Orijentacijski kriteriji

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li se mijenjali Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete prihvaćeni od VSRH-a 2002.?

Zabrana otkaza za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta

Vi pitate - mi odgovaramo

Imamo radnika koji je počinio težu povredu radne obveze pa su ispunjeni uvjeti za izvanredan otkaz ugovora o radu. Riječ je o ocu djeteta za koje on trenutačno koristi roditeljski dopust. Je li, s obzirom na te okolnosti, zaštićen od otkaza?

Odgovornost nasljednika za dugove

Vi pitate - mi odgovaramo

Hoće li osoba koja se tijekom prvostupanjskog ostavinskog postupka odrekla nasljedstva, nakon što ga je prihvatila u korist određenog nasljednika (svoje majke), odgovarati za dugove ostavitelja?

Filteri