Informator broj 6614 od 17. veljače 2020.

UVODNIK

Porezni savjetnici – opunomoćenici u upravnom sporu?

Donošenjem novele Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14), kojom je u članku u članku 21. dodan stavak 2., prema kojem se u upravnom sporu upućuje na odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o parničnom postupku, hrvatski upravni sudovi zauzeli su restriktivan pristup u tumačenju te odredbe, na temelju koje su porezni savjetnici isključeni od mogućnosti da kao opunomoćenici tužitelja i zainteresiranih osoba sudjeluju u upravnom sporu. U članku prof. dr. sc. Marko Šikić i doc. dr. sc. Mateja Held, analiziraju poziciju poreznih savjetnika u hrvatskom pravnom poretku te navode razloge zbog kojih smatraju da bi poreznim savjetnicima trebalo omogućiti sudjelovanje u upravnom sporu i u svojstvu opunomoćenika.
Autor: doc. dr. sc. Mateja Held, prof. dr. sc. Marko Šikić

Sadržaj

Porezni savjetnici – opunomoćenici u upravnom sporu?
Autori: Marko Šikić Mateja Held

Stručni članak

Donošenjem novele Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14), kojom je u članku u članku 21. dodan stavak 2., prema kojem se u upravnom sporu upućuje na odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o parničnom postupku, hrvatski upravni sudovi zauzeli su restriktivan pristup u tumačenju te odredbe, na temelju koje su porezni savjetnici isključeni od mogućnosti da kao opunomoćenici tužitelja i zainteresiranih osoba sudjeluju u upravnom sporu. U članku prof. dr. sc. Marko Šikić i doc. dr. sc. Mateja Held, analiziraju poziciju poreznih savjetnika u hrvatskom pravnom poretku te navode razloge zbog kojih smatraju da bi poreznim savjetnicima trebalo omogućiti sudjelovanje u upravnom sporu i u svojstvu opunomoćenika.

ERRANTIS CONSENSUS NULLUS EST
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, izreka koja sadržava pravilo obveznog prava prema kojem stranačka zabluda (error) o kojem od bitnih sastojaka određenog pravnog posla (essentialia negotii) isključuje mogućnost sporazuma ugovornih stranaka (consensus), a time i valjanost ugovora (contractus).

Ugovor o darovanju i prijenosu poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Autor: Novi informator

Stručni članak

Jedan od načina raspolaganja poslovnim udjelom je i darovanje. Naime, poslovni udjel prenosi se pravnim poslom ili se stječe nasljeđivanjem.

Olakšice pri plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, vrste doprinosa, osnovice i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa uređeno je Zakonom o doprinosima. Uz obveze plaćanja doprinosa i druge obveze, Zakonom o doprinosima propisana su i neka oslobođenja i olakšice. U ovom članku autorica piše o olakšicama pri plaćanju doprinosa koje mogu koristiti poslodavci za osobe koje su kod njih u radnom odnosu, odnosno o osiguranicima za koje je obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Ocjenjivanje lokalnih službenika i namještenika
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

Početkom svake godine ocjenjuje se rad službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u prethodnoj godini. Ocjenjivanje se provodi u postupku i prema kriterijima koji su utvrđeni općim aktom jedinice. Autor podsjeća na odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje uređuju ocjenjivanje, i ukazuje na detalje postupka koji bi ocjenjivači tijekom postupka ocjenjivanja trebali imati na umu.

Razvrgnuće suvlasničke zajednice sporazumom ili sudskom odlukom
Autor: Mladen Pavlović

Stručni članak

U članku autor razmatra razvrgnuće prava suvlasništva na stvarima uopće, a posebno na nekretninama, načine razvrgnuća, pravne učinke i posljedice razvrgnuća, postupak radi ostvarivanja prava na razvrgnuće i primjerice prikazuje jedan od sporazuma o dobrovoljnom razvrgnuću suvlasništva te sadržaj prijedloga koji se upućuje sudu za razvrgnuće suvlasništva.

Minimalna plaća u 2020. godini
Autor: Dražen Opalić

Stručni članak

Zakon o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18), koji je 14. prosinca 2018. donio Hrvatski sabor, primjenjuje se od 1. siječnja 2019. Njime se, između ostalog, ukida pravo na umanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu za 50 % za plaće radnika koje su ugovorene u visini iznosa minimalne plaće, jer ta zakonska odredba nije donijela očekivane učinke. Međutim, to pravo ukida se postupno pa su poslodavci u 2019. mogli nastaviti koristiti tu olakšicu, dok će 2020. ta olakšica biti umanjena za 25 %, a potpuno ukidanje navedene olakšice nastupa 1. siječnja 2021. U nastavku autor donosi više detalja o minimalnoj plaći i pravnom režimu te plaće u 2020. godini.

Mirenje u ostavinskom postupku
Autori: Vlatka Cvok Sonja Majetić Pavlinić

Stručni članak

Ostavinski postupak, kao izvanparnični postupak, počiva na pretpostavci da nema spora između nasljednika. Međutim, i u ostavinskom postupku moguće je da zbog različitih interesa nasljednika dođe do prijepora, u kojem se slučaju prijepor rješava unutar parničnog postupka. S obzirom na dugotrajnost i troškove sudskih postupaka, u članku razmatramo mogućnosti mirenja u ostavinskom postupku te njegove prednosti u odnosu na sudsko odlučivanje o spornim pitanjima između nasljednika.

Vremeplov: Sretenjski ustav Kneževine Srbije – 15. veljače 1835.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dan 15. veljače u Republici Srbiji slavi se kao Dan državnosti, ali i kao Dan ustavnosti. Tog je dana, na pravoslavni blagdan Sretenje, godine 1804. započeo Prvi srpski ustanak, borba Srba za oslobođenje od turske vlasti, a 31 godinu kasnije, 1835., donesen je prvi ustav Kneževine Srbije - Sretenjski ustav.

Abecedarij upravnog postupka: Pružanje pravne pomoći
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 27. ZUP-a

Obvezno pravo – naknada štete – kamate
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na naknadu nenovčane materijalne štete koja nije reparirana, kamate pripadaju od donošenja prvostupanjske presude, a ne od dana izvršene procjene, odnosno izrade nalaza (u primjeni Zakona o obveznim odnosima - Nar. nov., br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99 i 88/01)

Parnični postupak – odbačaj tužbe (zahtjev za mirno rješenje spora)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Budući da tužbu podnosi Republika Hrvatska, sukladno odredbi članka 186.a st. 8. Zakona o parničnom postupku, dužna je prije podnošenja tužbe obratiti se tuženiku sa zahtjevom za mirno rješenje spora, koji treba sadržavati sve ono što mora sadržavati i tužba

Obvezno pravo – odvjetnički trošak – rok zastarjevanja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neosnovan je žalbeni navod da zastarijevanje potraživanja odvjetnika za odvjetničke usluge počinje teći od donošenja ili pravomoćnosti rješenja o troškovima u postupku u kojem su radnje zastupanja poduzete

Prekršajni postupak – načelo ne bis in idem – carinska davanja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije riječ o povredi načela ne bis in idem ako je okrivljenik u postupku koji je prethodio prekršajnom postupku platio novčani iznos koji se odnosi na obračun carinskog davanja pri uvozu cigareta kao naknadi štete za državni proračun, a ne kao kaznena trošarina kojoj je smisao represija i generalna prevencija

Zakon o komunalnom gospodarstvu – uklanjanje reklamnog panoa
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dopuštenost postavljanja reklamnog panoa ne procjenjuje se prema adresi zgrade, već prema  položaju reklamnog panoa

Ilias i Ahmed protiv Mađarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Mađarska tijela nisu provela analizu rizika povrede prava koja bi podnositeljima prijetila u slučaju njihova protjerivanja u Srbiju, uključujući i rizik daljnjeg protjerivanja u treće zemlje, zbog čega je utvrđena povreda članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Kupovanje i konzumiranje domaćih proizvoda u kući za odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se u kući za odmor urediti kutak s domaćim proizvodima koje bi gosti mogli kupovati, odnosno konzumirati ili samostalno pripremati?

Zatezna kamata od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Troškovi upravnog spora na teret zainteresirane osobe

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako tuženik u cijelosti izgubi upravni spor, može li na podmirenje troškova spora tužitelju, pored tuženika, biti obvezana i zainteresirana osoba koja je u sporu sudjelovala na strani tuženika?

Promjena radnog mjesta bez izmjene ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako poslodavac promijeni radniku radno mjesto ili mjesto rada, mora li radnik na to pristati i kako se može zaštititi?

Kamatna stopa na zajam kod povezanih osoba u 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je propisana kamatna stopa na zajam dan tuzemnoj povezanoj osobi za 2020.?

Stečajna masa

Vi pitate - mi odgovaramo

Treba li se obustaviti parnični postupak ako je tužitelj prestao postojati nakon zaključenja stečajnog postupka brisanjem iz sudskog registra? Riječ je o parnici u kojoj se traži pobijanje ugovora.

Filteri