Informator broj 6610 od 20. siječnja 2020.

UVODNIK

Osma novela Zakona o kaznenom postupku

Dana 1. siječnja 2020. stupio je na snagu osmi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. U članku autori, Ivan Turudić, Tanja Pavelin i Ivana Bujas prikazuju izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku ovisno o tome koji su razlozi na njih utjecali: usklađenje domaćeg kaznenog procesnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, ubrzanje kaznenog postupka i uklanjanje nedostataka, za što je smjernice dala dosadašnja sudska praksa.
Autori: Ivan Turudić, sudac Županijskog suda u Zagrebu, Tanja Pavelin, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Ivana Bujas, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Sadržaj

Osma novela Zakona o kaznenom postupku
Autori: Ivan Turudić Ivana Bujas Tanja Pavelin

Stručni članak

Dana 1. siječnja 2020. stupio je na snagu osmi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku[*]. U članku autori, Ivan Turudić, Tanja Pavelin i Ivana Bujas prikazuju izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku ovisno o tome koji su razlozi na njih utjecali: usklađenje domaćeg kaznenog procesnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, ubrzanje kaznenog postupka i uklanjanje nedostataka, za što je smjernice dala dosadašnja sudska praksa.

CUI USUS RELICTUS EST, UTI POTEST, FRUI NON POTEST
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Sukladno člancima 214.-215. hrvatskog Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH, 73/01, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15 - proč. tekst i 94/17 - ispr.), uporabovnik nema pravo na plodove stvari, osim za svoje potrebe i potrebe svog obiteljskog kućanstva.

Obračun naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma za 2019.
Autor: Vlado Đurašin

Stručni članak

Zakonom o šumama (Nar. nov., br. 68/18, 115/18 i 98/19 - u nastavku teksta: Zakon) propisan je obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u nastavku teksta: OKFŠ).

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima donesena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (u nastavku teksta: Naredba), koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 125/19. Iznosi osnovica utvrđeni su kao umnožak prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima. Propisani iznosi osnovica primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja, koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2020. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2020.

Informatorovi pravni alati: Rješenje o rasporedu službenika koji je tijekom službe stekao višu razinu stručne spreme
Autor: Novi informator

Stručni članak

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u službu se primaju osobe odgovarajućeg obrazovanja i radnog iskustva, sukladno radnim mjestima koja su opisana u pravilniku o unutarnjem redu. Međutim, ponekad službenik za vrijeme službe stekne stručnu spremu koja je viša od stručne spreme s kojom je zaposlen u službi. U takvom slučaju, on može od poslodavca zatražiti da ga rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovu novostečenom obrazovanju.

Odnos organizacije radnog vremena i plaće radnika
Autor: Hrvoje Orešić

Stručni članak

U članku autor daje prikaz pozitivnopravnog uređenja plaća u Republici Hrvatskoj u odnosu na organizaciju radnog vremena, uz poseban osvrt na plaću radnika koji rade u nepunom radnom vremenu, u preraspodjeli i nejednakom rasporedu radnog vremena te u nekim drugim specifičnim situacijama koje se redovito pojavljuju u svakodnevnoj praksi.

Odgovornost države za štetu pričinjenu u obavljanju poslova državne uprave
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Donošenjem novog Zakona o sustavu državne uprave promijenilo se i uređenje odgovornosti Republike Hrvatske za štetu koju počine dužnosnici, službenici i namještenici u državnim tijelima. Autor podsjeća da je odgovornost Republike Hrvatske za štetu koju počine fizičke i pravne osobe u obavljanju poslova državne uprave tijekom godina bila uređena na različite načine, i pojašnjava specifičnosti današnjeg uređenja odgovornosti države.

Alternativne i fakultativne obveze kao obveze s više činidaba
Autor: Dinko Jakelić

Stručni članak

U članku razmatramo alternativne obveze, fakultativne obveze te fakultativne tražbine te posebno upućujemo na razliku između alternativnog zahtjeva i facultas alternative. Također, donosimo i odgovarajuće ogledne primjere tužbenih zahtjeva.

Vremeplov: Legalizacija pobačaja u SAD-u
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Odluka Vrhovnog suda SAD-a u slučaju Roe protiv Wade – 22. siječnja 1973.

Abecedarij upravnog postupka: Izuzeće službene osobe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 24. st. 4., 5. i 6. ZUP-a

PRILOG: Pravno uređenje zaštite prijavitelja nepravilnosti tzv. zviždača
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

U članku autorica detaljno analizira Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je u primjeni od 1. srpnja 2019. i kojim se propisuje postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u svezi s prijavom nepravilnosti i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više osoba od 1. siječnja 2020. moraju imati akt koji uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, a od 1. travnja 2020. ti poslodavci moraju imenovati povjerljivu osobu odnosno njezina zamjenika jer u protivnom mogu prekršajno odgovarati. Prijavitelji koji rade kod poslodavaca koji imaju zaposlenih 49 i manje osoba, odnosno kod kojih nije imenovana povjerljiva osoba, imaju pravo prijaviti nepravilnost pučkom pravobranitelju. Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na javno razotkrivanje nepravilnosti bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti kod poslodavca ili pučkog pravobranitelja, pod uvjetom da postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza. U drugom dijelu članka donosimo praksu Europskog suda za ljudska prava vezanu uz slobodu izražavanja.

Parnični postupak – pristup žalbenom sudu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Procesne odredbe o odbačaju žalbe ne smiju se primjenjivati previše formalistički pa odbačaju žalbe kao nedopuštene, zato što ju je podnijela neovlaštena osoba, mora prethoditi ocjena je li ta osoba zbog možebitne pogreške suda imala razloga smatrati da je ovlaštena podnijeti žalbu, može li se pogreška suda ispraviti i ako može, na koji način; u protivnom riječ će biti o povredi prava na pristup žalbenom sudu

Radno pravo – izvanredni otkaz – obveza savjetovanja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučajevima kada kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati se nisu sporazumjeli o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, poslodavac nije dužan savjetovati se sa svim sindikalnim povjerenicima iz svih sindikata, već samo s jednim

Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva – dosjelost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću moraju biti ostvarene u trenutku podnošenja tužbe

Pravilo ne bis in idem
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da je protiv nekoga vođen kazneni postupak zbog izbjegavanja carinskog nadzora u kojem je utvrđena njegova odgovornost i donesena osuđujuća presuda, ne utječe na provođenje postupka radi utvrđivanja obveze plaćanja trošarine te se u tom slučaju ne može primijeniti pravilo ne bis in idem jer je riječ o dva različita i odvojena pravna postupka

Radno pravo – dostava odluke o otkazu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U odnosu na svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju potrebne zdravstvene sposobnosti za konkretno radno mjesto, ne postoji obveza poslodavca da primijeni članak 41. Zakona o radu

Papageorgiou i drugi protiv Grčke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Tužena država povrijedila je pravo na obrazovanje kao i pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti time što je obvezivala roditelje djece koja nisu pohađala vjeronauk u školama da potpišu izjavu da njihova djeca nisu pravoslavni kršćani. Navedeno je predstavljalo prekomjeran individualni teret jer se izjava mogla povezati sa zaključkom da oni ili njihova djeca imaju odnosno nemaju određena religijska uvjerenja

Prijenos tražbine ili obveza u ovršnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se provesti ovrha protiv osobe koja je nasljednik osobe koja je u ovršnoj ispravi (presudi) označena kao dužnik?

Zapošljavanje službenika na određeno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li Grad putem oglasa zaposliti u službi osobu na određeno vrijeme radi privremenog obavljanja poslova radnog mjesta koje nije popunjeno, odnosno je li takvo zapošljavanje dopušteno na temelju općih propisa o radu?

Uračunavanje kamata i troškova

Vi pitate - mi odgovaramo

Dužnik je prilikom namirenja dugovanja napisao na uplatnici da plaća glavnicu, iako duguje i zakonsku zateznu kamatu i troškove postupka. S obzirom na to da namjeravam naplatiti ukupan iznos dugovanja od dužnika jer je već prije imao priliku za nagodbu, ali na to nije pristao, kako izvršiti uračunavanje kamata i troškova?

Pravo na produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu JLP(R)S-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji sve zakupnici imaju pravo na produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u vlasništvu JLP(R)S-a, s obzirom na izričaj članka 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem pravo na nastavak zakupnog odnosa ima zakupnik »koji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja«? Što je s onim zakupnicima koji trenutačno imaju već produljen zakupni odnos na temelju neposredne pogodbe, a nakon što im je istekao ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja?

Potpore za samozapošljavanje u 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li potpora za samozapošljavanje u 2020. nepovratna, koji je najviši iznos koji nezaposlena osoba može dobiti te u kojim se slučajevima potpora za samozapošljavanje ne može dodijeliti?

Filteri