Informator broj 6651 od 02. studenog 2020.

UVODNIK

Nastavak provedbe ovrha nakon isteka posebnih okolnosti

Od 18. travnja 2020., zbog proglašenja posebnih okolnosti, zastalo se s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika-fizičkih osoba, a od 1. svibnja 2020. poslodavci su zastali s provedbom ovrhe na plaći. S obzirom na to da Vlada RH nakon 18. listopada 2020. nije ponovno produljila rok trajanja posebnih okolnosti, provedbe navedenih ovrha se nastavljaju, a s 19. listopada 2020. ponovno se započinje obračunavati zatezna kamata, o čemu piše Sanja Mandić, dipl. iur.
Autor: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Nastavak provedbe ovrha nakon isteka posebnih okolnosti
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

Od 18. travnja 2020., zbog proglašenja posebnih okolnosti, zastalo se s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika-fizičkih osoba, a od 1. svibnja 2020. poslodavci su zastali s provedbom ovrhe na plaći. S obzirom na to da Vlada RH nakon 18. listopada 2020. nije ponovno produljila rok trajanja posebnih okolnosti, provedbe navedenih ovrha se nastavljaju, a s 19. listopada 2020. ponovno se započinje obračunavati zatezna kamata, o čemu piše Sanja Mandić, dipl. iur.

POSSESSOR MALAE FIDEI ULLO TEMPORE NON PRAESCRIBIT
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Posjed u dobroj vjeri ili pošten posjed (possessio bonae fidei) postoji ako je posjednik uvjeren u zakonitost svog posjeda, tj. ne zna ili ne može znati da stvar koju posjeduje nije njegova. Posjed se smatra poštenim (bona fides praesumitur), osim ako se dokaže suprotno.

Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Autor: Antonio Marečić

Stručni članak

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s tim da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja.[*] Pitanje ništetnosti tog ugovora čest je razlog sudskih sporova, o čemu svjedoči bogata sudska praksa. U ovom članku nastojat ćemo prikazati razloge koji dovode do ništetnosti ugovora o doživotnom uzdržavanju i problematiku koja se u svezi s time javlja u sudskoj praksi.    

Specifičnosti zadužnice
Autor: Mladen Pavlović

Stručni članak

U pravnom sustavu Republike Hrvatske zadužnica je u optjecaju više od dvadeset godina te je do sada doživjela niz manjih i većih izmjena i dopuna u normativnom pogledu. Ona je postala toliko važno sredstvo osiguranja tražbina, da je dobrim dijelom potisnula ostala sredstva osiguranja tražbina koja se javljaju u pravnom prometu. U nastavku razmatramo određene dvojbe vezane uz dospijeće tražbine, zastaru naplate kao i ovrhu temeljem zadužnice

Prekršaji u postupku javne nabave
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Prekršaje koje propisuje Zakon o javnoj nabavi možemo podijeliti na teže i lakše. Pritom, navedeni Zakon propisuje i uvjete pod kojima njegova primjena nije obvezna. Slijedom toga, autor pojašnjava prekršajne odredbe Zakona o javnoj nabavi, i ukazuje na koji je način, iz kojih razloga i s kakvim argumentima nadležno tijelo utvrdilo počinjenje prekršaja prilikom provođenja nadzora nad radom pojedinih naručitelja.

Odluke o ustrojstvu upravnih tijela i pravilnici o unutarnjem redu u jedinicama samouprave
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave općim aktima, između ostaloga, uređuju svoje unutarnje ustrojstvo i osnivaju upravne odjele i službe. Pritom, ponekad opće akte donose u postupku koji nije sukladan zakonu, ili općim aktom prekoračuju ovlasti koje im je zakon dodijelio. Autorica ukazuje na nepravilnosti i nezakonitosti koje se učestalo pojavljuju u općim aktima lokalnih i regionalnih jedinica, ali i na pravilnu proceduru njihova donošenja, potkrepljujući svoje zaključke odgovarajućom sudskom praksom.

Abecedarij upravnog postupka: Neposredno rješavanje u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 49. toč. 2. ZUP-a

Vremeplov: (Beogradski) Sporazum Tito-Šubašić – 1. studenoga 1944.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazumi Tito-Šubašić, tj. Sporazumi između predsjednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), Josipa Broza Tita i predsjednika Vlade Kraljevske Jugoslavenske vlade, dr. Ivana Šubašića, nastali su kao pokušaj Zapadnih sila da ujedine jugoslavensku (kraljevsku) vladu u egzilu s jugoslavenskim partizanskim (komunističkim) pokretom koji se uspješno borio protiv nacističkih i fašističkih snaga na području Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu.

Parnični postupak - nadležnost - stvarna nadležnost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku radi naknade štete za koju tužitelj tvrdi da mu je nastala zbog štetne radnje tuženika kao stečajnog upravitelja u stečajnom postupku, stvarno je nadležan općinski sud

Stvarno pravo – zajednička pričuva - fiducijarno vlasništvo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Fiducijarni vlasnik posebnog dijela nekretnine nije pasivno legitimiran u postupcima naplate zajedničke pričuve suvlasnika. Plaćanje zajedničke pričuve i nadalje tereti fiducijarnog dužnika, jer se on i nadalje koristi nekretninom te izvršava sva vlasnička ovlaštenja, osim ako drukčije nije ugovoreno sporazumom o osiguranju

Mjenično pravo– mjenica – akceptiranje i naplata mjenice
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Protekom roka za podnošenje mjenice na naplatu imatelj mjenice gubi pravo protiv indosanta, trasanta i ostalih obveznika, osim akceptanta

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom određuje se prema broju zaposlenika. U ukupan broj zaposlenika ne ubrajaju se sezonski radnici ako su u evidencijama HZMO-a osigurani na temelju obavljanja sezonskih poslova

Radno pravo – utvrđenje ništetnosti pravilnika o radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Samo radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s funkcijom radničkog vijeća ima aktivnu legitimaciju za traženje utvrđenja ništetnosti Pravilnika o plaćama

Marić protiv Hrvatske, Kiriničić i drugi protiv Hrvatske, Glavinić i Marković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositelji zahtjeva nisu imali djelotvoran pravni lijek za povredu prava na suđenje u razumnom roku, pa je ESLJP utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i prava na djelotvorno pravno sredstvo (čl. 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda)

Izmjena vrste ugovornog jamstva za uredno izvršenje ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se smatrati da izmjena ugovora o javnoj nabavi tako da se umjesto prvotno ugovorenog jamstva za uredno izvršenje ugovora u obliku bankovne garancije to jamstvo zamijeni jamstvom u obliku bjanko zadužnice, predstavlja značajnu izmjenu ugovora o javnoj nabavi ?

Način pokretanja upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako tijelo mirovinskog osiguranja pokrene postupak na prijedlog osiguranikova izabranog liječnika obiteljske medicine, smatra li se da je u tom slučaju postupak pokrenut na zahtjev stranke, po službenoj dužnosti, ili na neki treći način?

Porezna olakšica za darovanje Vladi Republike Hrvatske

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li obveznik poreza na dohodak pravo na uvećanje osobnog odbitka ako je donirao financijska sredstva Vladi Republike Hrvatske na posebno otvoren račun za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici?

Porezni tretman cijepljenja protiv zaraznih bolesti

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatra li se podmirivanje troška cijepljenja protiv gripe oporezivim primitkom radnika?

Osoba u općini ovlaštena za potpisivanje upravnog ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko je, prema odredbama Općeg poreznog zakona, čelnik poreznog tijela koji je ovlašten sklopiti upravni ugovor? Je li to pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili načelnik općine?

Rok za dovršenje zgrade

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako investitor ne započne gradnju u roku tri godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, ta dozvola nakon proteka navedenog roka prestaje važiti. Kakva je sankcija propisana ako investitor započne gradnju na temelju izdane građevinske dozvole, ali ne dovrši zgradu u roku koji propisuje Zakon o gradnji?

Filteri