Informator broj 6634-6635 od 06. srpnja 2020.

UVODNIK

Odgoda povećanja plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima u 2020. godini

Iako su tijekom 2019. godine Vlada RH i reprezentativni sindikati državnih i javnih službi ugovorili rast osnovice za izračun plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima, taj se rast u 2020. ipak neće ostvariti. Naime, zbog gospodarske krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19, potpisani su dodaci Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, kojima se odgađa povećanje plaće najavljeno za 1. lipnja i 1. listopada, odnosno prije ugovoreni rast osnovice za izračun plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima u 2020. godini.
Autor: Vesna Šiklić Odak, dipl. iur.

Sadržaj

Odgoda povećanja plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima u 2020. godini
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Iako su tijekom 2019. godine Vlada RH i reprezentativni sindikati državnih i javnih službi ugovorili rast osnovice za izračun plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima, taj se rast u 2020. ipak neće ostvariti. Naime, zbog gospodarske krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19, potpisani su dodaci Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, kojima se odgađa povećanje plaće najavljeno za 1. lipnja i 1. listopada, odnosno prije ugovoreni rast osnovice za izračun plaće državnim i javnim službenicima i namještenicima u 2020. godini.

NON DECIPITUR, QUI SCIT SE DECIPI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Pravilo non decipitur, qui scit se decipi zapravo je, sustavno gledano, jedna svojevrsna konkretizacija općeg načela volenti non fit iniuria (lat. ne nanosi se nepravda onome koji na nju pristaje), prema kojem pristanak oštećenika da se na njegovu štetu poduzme štetna radnja isključuje protupravnost te radnje kao pretpostavku odgovornosti za štetu.

Genocid u Ruandi (7. travnja – 15. srpnja 1994.)
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U isto vrijeme dok se vodio rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u srcu Afrike, na tlu male države Ruande odvijao se svirepi građanski rat između dvaju naroda te zemlje – Tutsija i Hutua.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Provedba Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) nakon više od šest godina od njegova stupanja na snagu otvara pitanja u zainteresiranoj javnosti i pokazuje kako je zakonom, ili bilo kojim drugim propisom, teško predvidjeti svaku situaciju koja se može dogoditi u praksi. Stoga je u mnogo slučajeva odredbe Zakona potrebno interpretirati kako bi se one primijenile na konkretne okolnosti. U tom smislu odgovori Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavljaju nezaobilazan alat za primjenu Zakona. Napominjemo da smo u 2020., iz istog područja već objavili mišljenja navedenog Ministarstva u Informatoru br. 6613 i 6620-6621.

Pravo na naknadu za troškove smještaja roditelju ili osobi koja skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta
Autor: Jasenka Pap

Stručni članak

Naknada za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta jedno je od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u okviru prava na novčane naknade koje mogu ostvarivati osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku teksta: HZZO), prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19 - u nastavku teksta: ZOZO) i općeg akta HZZO-a.

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
Autor: Mladenka Karačić

Stručni članak

Financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. sastavljaju i predaju obveznici u sustavu proračuna, a rokovi za predaju izvještaja ovise o vrsti obveznika predaje financijskog izvještaja. Autorica u članku daje pregled izvještaja koji se predaju, obveznika i rokova te daje osvrt na pojedinosti i specifičnosti sastavljanja izvještaja za to izvještajno razdoblje.

Zašto izvršenom konverzijom potrošači nisu namireni?
Autor: Goran Marčan

Stručni članak

Nakon što je Vrhovni sud Republike Hrvatske donio odluku broj: Gos 1/2019 od 4. ožujka 2020.1, u javnosti se nastavljaju rasprave jesu li konverzijom potrošači namireni u cijelosti i imaju li pravo na zahtjeve za naknadu onoga što oni smatraju da su preplatili. Banke tvrde da su konverzijom potrošači namireni u cijelosti, a udruga »Franak« tvrdi da nisu. Smatramo da konverzijom potrošači nisu namireni u cijelosti te da njihovo pravo na utvrđivanje ništavosti pojedinih odredaba osnovnog ugovora, unatoč provedenoj konverziji, i dalje stoji. U tom smjeru, u članku navodimo razloge iz kojih proizlazi takvo stajalište.

Vremeplov: Berlinski ugovor – 13. srpnja 1878.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Konačan ishod Berlinskog kongresa, sastanka između tadašnjih europskih sila - Austro-Ugarske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Irske, Italije, Rusije te Otomanskog Carstva i četiri balkanske države – Grčke, Rumunjske, Srbije i Crne Gore (13. lipnja i 13. srpnja 1878.) bio je Berlinski ugovor potpisan 13. srpnja 1878.

Abecedarij upravnog postupka: Načini pokretanja postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 40. ZUP-a

Studio Monitori i drugi protiv Gruzije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Sama činjenica da je riječ o javnim osobama nije dovoljna da opravda otkrivanje sadržaja sudskih naloga u postupcima koji su u tijeku, posebno kada domaći zakon ne dopušta objavu cijelog sadržaja tih naloga

A. i B. protiv Rumunjske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava podržao je napore koje su nacionalne vlasti poduzele radi pružanja učinkovite zaštite ugroženim svjedocima, kao i njihovu spremnost da pronađu alternativna rješenja umjesto da isključe podnositelje zahtjeva iz programa za zaštitu svjedoka iako su otežavali provedbu mjera zaštite, te zaključio da nije došlo do povrede njihova prava na život

Kazneno pravo – djelomična uvjetna osuda i rad za opće dobro
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kad sud izrekne djelomičnu uvjetnu osudu, tada ne postoji zakonska mogućnost da se neuvjetovani dio kazne zamijeni radom za opće dobro

Obvezno pravo – ništetnost pojedinih odredaba formularnih ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba članka 296. st. 1. ZOO-a utvrđuje određena posebna pravila o tumačenju formularnih ugovora koji sadržavaju opće uvjete poslovanja, za razliku od onih redovitih pravila o tumačenju ugovora iz članaka 319.-321. ZOO-a

Pravna kvalifikacija kaznenog djela (prekršaja)
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud može sam promijeniti pravnu kvalifikaciju djela, ako se ona temelji na istoj činjeničnoj osnovi, a pritom je osnovni kriterij za određivanje je li riječ o istom ili o drugom kaznenom djelu (i/ili prekršaju) istovrsnost zaštitnog objekta optuženog i dokazanog djela

Raspored državnog službenika – Pravilnik o unutarnjem redu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku reorganizacije tijela, državni službenik može, sukladno stručnoj spremi i potrebama rada, biti raspoređen na poslove manje složenosti od poslova koje je prije obavljao

Materijalna prava službenika koji rade u nepunom radnom vremenu

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom tijelu Grada zaposlena je službenica koja više godina radi u nepunom radnom vremenu. Službenica je stekla uvjete za jubilarnu nagradu utvrđenu općim aktom, koja u naravi predstavlja određeni novčani iznos. S obzirom na to da službenica radi samo dio radnog vremena, ima li ona pravo na puni ili tek na razmjeran iznos materijalnih prava utvrđenih općim aktom?

Pravo na naplatu bankarske garancije zbog nastupa više sile

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako postupiti ako bankarska garancija na prvi poziv istekne u vrijeme kada podnošenje bankarske garancije ili plaćanje na temelju bankarske garancije spriječi viša sila?

Primici s osnove ugovora o djelu

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koje se razdoblje može s fizičkom osobom sklopiti ugovor o djelu i plaćaju li se doprinosi na naknade isplaćene po osnovi rada po ugovoru o djelu?

Upućivanje (ustupanje) zahtjeva nadležnom tijelu

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka je u pisarnicu tijela predala podnesak za koje tijelo nije nadležno i koji treba ustupiti nadležnom tijelu. Odlučuje li se o ustupanju zahtjeva stranke tijelu nadležnom za rješavanje konkretne upravne stvari zaključkom ili rješenjem?

Suvlasništvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li suvlasnik, koji nije dao suglasnost na zaključenje ugovora o zakupu na vrijeme dulje od godine dana, tražiti iseljenje osobe koja se koristi poslovnim prostorom na temelju ugovora, koji je kao zakupodavac sklopio jedan od suvlasnika poslovnog prostora?

Filteri