Informator broj 6633 od 29. lipnja 2020.

UVODNIK

Novi prihodovni cenzus u sustavu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Malo prije svog raspuštanja Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 53/20), kojim su, između ostalog, izmijenjene i dopunjene odredbe članka 14.b Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 85/06, 150/08 i 71/10), odnosno utvrđen je primjereniji način određivanja prihodovnog cenzusa pri ostvarivanju prava na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret sredstava državnog proračuna, o čemu piše Jasenka Pap, dipl. iur.
Autor: Jasenka Pap, dipl. iur.

Sadržaj

Novi prihodovni cenzus u sustavu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Autor: Jasenka Pap

Stručni članak

Malo prije svog raspuštanja Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 53/20), kojim su, između ostalog, izmijenjene i dopunjene odredbe članka 14.b Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 85/06, 150/08 i 71/10), odnosno utvrđen je primjereniji način određivanja prihodovnog cenzusa pri ostvarivanju prava na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret sredstava državnog proračuna, o čemu piše Jasenka Pap, dipl. iur.

MUCIUS SCAEVOLA, QUINTUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Cautio Muciana (lat. »Mucijevo jamstvo«) jest pravilo o pretvaranju suspenzivnog potestativnog negativnog uvjeta (condicio) u afirmativni rezolutivni uvjet u slučaju ako osoba opterećena uvjetom da jamstvo (cautio) da neće postupiti protivno navedenom suspenzivnom uvjetu.

Donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi u upravnopostupovnom zakonodavstvu
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Donošenje upravnog akta (rješenja) prema nepoznatoj osobi nije uobičajeno u hrvatskom pravnom sustavu. Ono se kao mogućnost propisuje samo u nekim zakonima i predstavlja izuzetak od načela utvrđenih Zakonom o općem upravnom postupku. Slijedom toga, autor pojašnjava koje su pretpostavke za donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi te kakve su pravne posljedice takvog rješenja, i zaključuje da postupak donošenja rješenja prema nepoznatoj osobi u hrvatskom zakonodavstvu nije adekvatno riješen.

Pojam i važnost sudske nagodbe u sudskoj praksi
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Radi bržeg i učinkovitijeg rješavanja sporova, posebnu važnost u sudskoj praksi ima sudska nagodba, kao postupovnopravno sredstvo kojim se rješava spor pred sudom, ponajprije tijekom parničnog postupka, ali i prije njegova pokretanja. Sudska nagodba, koja ima svojstva slična pravomoćnoj i ovršnoj sudskoj presudi, djelotvornije je pravno sredstvo od presude, što joj daje posebnu važnost. O svemu tome više u nastavku.

Uklanjanje izvora opasnosti štete prema obveznom pravu
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U članku razmatramo odredbe članaka 1047. i 1048. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 18/15 i 29/18), kojima se regulira zahtjev da se ukloni opasnost štete i zahtjev da se prestane s povredom prava osobnosti. U tom smislu prezentirani normativni okvir komentiramo uz iznošenje relevantne sudske prakse.

Izazovi određivanja plaće
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Određivanje plaće zaposlenicima vrlo je osjetljiv dio menadžerskog posla. To ne bi trebala biti samo transakcija rada za novac, nego uzajaman transformacijski odnos kojim se pridonosi stvaranju nove vrijednosti. Stoga se autorica u članku bavi pitanjem određivanja plaće te podsjeća na čimbenike koje je potrebno uzeti u obzir da bi se odnos između poslodavca i zaposlenika razvijao na obostrano zadovoljstvo.

Vremeplov: Francusko-njemačko primirje (okupacija Francuske) – 22. lipnja 1940.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Njemačka invazija na Francusku započela je 10. svibnja 1940., i nakon šest tjedana borbi Francuska je bila na koljenima: Vlada je pobjegla u Bordeaux, a Nijemci su u Pariz ušli 14. lipnja 1940. bez borbe.

Abecedarij upravnog postupka: Smrt stranke, odnosno prestanak postojanja pravne osobe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 39. ZUP-a

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – iscrpljenost pravnog puta za prigovore članaka 23. i 25. Ustava (neprimjereni uvjeti u zatvoru) – promjena prakse
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

O prigovoru povrede ustavnih prava zajamčenih člankom 23. st. 1. i člankom 25. st. 1. Ustava, odnosno člankom 3. Konvencije, koji su izneseni u ustavnoj tužbi podnesenoj u povodu parnične tužbe za naknadu štete zbog neprimjerenih uvjeta u zatvoru, Ustavni sud odlučivat će samo ako je podnositelj prije pokretanja parničnog postupka koristio pravna sredstva iz članaka 15. i 17. Zakona o izvršavanju kazne zatvora

Parnični postupak – nadležnost sudova – stvarna nadležnost – isplata
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tužbeni zahtjev za isplatu mirovine po svojoj pravnoj prirodi je imovinskopravni zahtjev kojim se traži isplata određenog novčanog iznosa, i kao takav u nadležnosti je općinskog suda

Obvezno pravo – naknada štete od divljači
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prema članku 32.a toč. 2. Zakona o javnim cestama, osoba koja upravlja javnom cestom odgovara za štetu od divljači, ako nije postupila u skladu s člankom 7. toga Zakona, dok u svim ostalim slučajevima odgovara vozač (čl. 32.a toč. 1. ZJC-a), odnosno osoba koja gospodari lovištem

Zakon o izvlaštenju – zakonska zatezna kamata na novčanu naknadu za izvlašteno zemljište
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza isplate novčane naknade za izvlašteno zemljište nastaje donošenjem rješenja o izvlaštenju. Stoga zakonska zatezna kamata ne može početi teći prije nego što je obveza nastala i bio poznat opseg te obveze

Slovenija protiv Hrvatske
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o povredi obveza koje proizlaze iz Sporazuma o arbitraži i arbitražne odluke, ali su države članice dužne lojalno surađivati na pronalaženju konačnog pravnog rješenja graničnog spora, sukladno međunarodnom pravu

Korištenje godišnjeg odmora u otkaznom roku

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je dobio otkaz, ima pravo na otpremninu i otkazni rok. Također, ima pravo i na preostali godišnji odmor za 2019. i razmjeran dio godišnjeg odmora za 2020. No, prema izračunu ima pravo na više dana godišnjeg odmora nego što mu traje otkazni rok, dakle neće moći sve dane godišnjeg odmora iskoristiti. Kako postupiti da radnik uspije ostvariti svoja prava?

Moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta

Vi pitate - mi odgovaramo

Traje li i dalje moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta državljanima drugih država članica Europske unije?

Oporezivanje nenamjenski utrošenog dijela darovanja u javno oglašenoj akciji

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizičkoj osobi - građaninu u nedavnom potresu oštećena je kuća te je radi prikupljanja sredstava za njezinu obnovu pokrenuo akciju na društvenoj mreži i otvorio žiro-račun posebno za tu namjenu. Tijekom te akcije donatori su na žiro-račun uplatili 155.673,00 kn, a obnova kuće stajala je 132.500,00 kn, što je i plaćeno izvođaču građevinskih radova. Međutim, razliku u iznosu od 23.173,00 kn primatelj nije utrošio za obnovu kuće, nego nenamjenski. Postoji li porezna obveza po toj osnovi?

Odgovornost suvlasnika zemljišta za plaćanje komunalnog doprinosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Zemljište na kojem se gradi građevina u suvlasništvu je više osoba čiji suvlasnički udjeli nisu jednaki. Odgovaraju li suvlasnici za obvezu plaćanja komunalnog doprinosa solidarno, odnosno može li se cijeli iznos komunalnog doprinosa naplatiti od bilo kojeg suvlasnika, prema odabiru nadležnog tijela?

Sklapanje ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li ugovor o radu s članom uprave valjan ako ga je zaključio predsjednik skupštine društva s ograničenom odgovornošću? Napominjemo da društvo ima nadzorni odbor. Inače odluku o imenovanju članova uprave ovlaštena je donijeti skupština društva s ograničenom odgovornošću.

Filteri